Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  август 2013

Јеһова һәр ҝүн гајғы јүкүмү чәкир

Јеһова һәр ҝүн гајғы јүкүмү чәкир

Сағламлығымдакы дөзүлмәз проблемләрә бахмајараг, мән һәјатым боју сәмави Атамызын мәһәббәт долу гајғысыны һисс етмишәм. Јеһоваја 20 илдән чох пионер кими хидмәт етмәкдән хүсусилә севинҹ дујмушам.

Мән 1956-ҹы илдә спина бифида хәстәлији илә доғулмушам. Бу, синир борусунун там гапанмамасы нәтиҹәсиндә әмәлә ҝәлән онурға бејни јыртығыдыр. Синир системимдә баш верән позунту јеримәјими чәтинләшдирди вә сағламлығымда диҝәр ҹидди проблемләрә сәбәб олду.

Мән доғулмаздан бир мүддәт әввәл, Јеһованын Шаһиди олан хүсуси тәјинатлы мүждәчи әр-арвад валидејнләримә Мүгәддәс Китабы өјрәтмәјә башламышды. Мән балаҹа оланда доғма шәһәрим Усакосда (Намибија) ҹәми бир нечә тәблиғчи вар иди. Буна ҝөрә дә биз јығынҹагда кечирилән материаллары аиләликҹә арашдырырдыг. Једди јашымда уростомија едилдим, јәни гарын јаталағымын өн һиссәсиндә сүни дәлик ачылды ки, сидијә чыха билим. 14 јашым оланда исә мәндә епилепсија ашкар едилди. Мәктәб евимиздән узагда олдуғундан вә даима валидејнләримин көмәјинә еһтијаҹ дујдуғумдан тәһсилим јарымчыг галды.

Бүтүн бунлара бахмајараг, гаршыма мәгсәд гојдум ки, Јеһова илә мүнасибәтләрими мөһкәмләндирим. Нәшрләримизин чоху ана дилим олан африкаанс дилиндә олмадығындан бәзи китабларымызы арашдырмаг үчүн инҝилис дилини өјрәндим. Сонра мән Падшаһлығын тәблиғчиси олдум вә 19 јашымда вәфтиз олундум. Нөвбәти дөрд ил әрзиндә физики вә емосионал ҹәһәтдән чохлу проблемләрим јаранды. Үстәлик, јашадығым шәһәрдә һамы бир-бирини јахшы таныдығындан хидмәтдә фәал иштирак етмәјә чәкинирдим.

20 јашым оланда биз Намибијадан Ҹәнуби Африкаја көчдүк вә мән илк дәфә орада јығынҹагда олдум. Бу, мәнә хош тәәссүрат бағышлады. Лакин бир мүддәт сонра јенә дә бычаг алтына дүшдүм — бу дәфә колостомија әмәлијјаты кечирдим.

Бир гәдәр кечдикдән сонра мән рајон нәзарәтчисиндән пионер хидмәти һагда ешитдим. Онун сөзләри үрәјимә ҝүҹлү тәсир етди. Амма билирдим ки, сағламлығым бир о гәдәр дә јахшы дејил. Чохлу чәтинликләримин олмасына бахмајараг, Јеһованын әлинин үстүмдә олдуғуну һисс едирдим. Буна ҝөрә дә даими пионер бланкы долдурдум. Лакин сағламлығымдакы проблемләрә ҝөрә ағсаггаллар пионер олмағыма разылыг вермәјә тәрәддүд едирдиләр.

Бунунла белә, Падшаһлығын тәблиғ ишиндә әлимдән ҝәләни етмәк гәрарына ҝәлдим. Анамын вә башгаларынын көмәји илә алты ај әрзиндә пионер нормасыны верә билдим. Бу, мәним гәтијјәтли олдуғуму вә хәстәликләримлә баҹара билдијими сүбут етди. Мән јенидән бланк долдурдум вә бу дәфә истәјим гәбул олунду. 1988-ҹи ил сентјабрын 1-дән даими пионер олдум.

Пионер олдуғум мүддәтдә даим Јеһованын дәстәјини һисс етмишәм. Отуруб хәстәлијими дәрд еләмәкдәнсә, башгаларына һәгигәти өјрәтмәк мәни горујур, билијими артырыр вә руһән инкишаф етмәјимә көмәк едирди. Мәни хүсусилә севиндирән руһани ҹәһәтдән көмәк етдијим инсанларын өзләрини Јеһоваја һәср едиб вәфтиз олунмаларыдыр.

Дүздүр, һалым тез-тез дәјишир, амма Јеһова һәр ҝүн гајғы јүкүмү чәкир (Мәз. 68:19). О, мәнә садәҹә дөзмәк үчүн ҝүҹ вермир, һәјатдан һәзз алмағыма көмәк едир!