«Сиз... јујулуб тәмизләндиниз, пак едилдиниз» (1 КОР. 6:11).

1. Неһемја Јерусәлимә гајыданда шәһәрдә һансы һадисәләрин шаһиди олур? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бах.)

ЈЕРУСӘЛИМ сакинләри шәһәрдә баш верәнләри мүзакирә едирләр. Бәдхаһ јаделлиләр мәбәдин әразисиндә мәскән салыблар. Левилиләр өз вәзифәләрини јеринә јетирмәкдән имтина едибләр. Ағсаггаллар ибадәтдә рәһбәрлији үзәрләринә ҝөтүрмәк әвәзинә, Шәнбә ҝүнү тиҹарәтлә мәшғул олурлар. Бир чох исраиллиләр гејри-јәһудиләрлә аилә гуруб. Неһемја б. е. ә. 443-ҹү илдән бир гәдәр сонра Јерусәлимә гајыданда орада бу кими ҝәрҝин һадисәләрин шаһиди олур (Неһ. 13:6).

2. Исраил халгы неҹә пак олду?

2 Исраил халгы Аллаһа һәср олунмуш бир халг иди. Ерамыздан әввәл 1513-ҹү илдә онлар Јеһованын ирадәсини јеринә јетирмәјә гәтијјәтли идиләр. Халг бир ағыздан демишди: «Рәббин сөјләдији сөзләрин һамысына әмәл едәҹәјик» (Чых. 24:3). Буна ҝөрә дә Аллаһ онлары пак едиб Өзүнә халг сечди. Бу неҹә дә бөјүк шәрәф иди! Гырх ил сонра исә Муса онлара хатырлатды: «Сиз Аллаһыныз Рәббин мүгәддәс халгысыныз. О сизи јер үзүндәки бүтүн халглар ичәрисиндән Өзүнә мәхсус халг олараг сечди» (Ганун. т. 7:6).

3. Неһемја Јерусәлимә икинҹи дәфә ҝәләндә исраиллиләрин руһани вәзијјәти неҹә иди?

3 Тәәссүф ки, исраиллиләрин мүгәддәс халг олмаг истәкләри чох чәкмәди. Араларында һәмишә Аллаһа хидмәт едән инсанлар олса да, үмумиликдә, јәһудиләр Аллаһын ирадәсини јеринә јетирмәкдән чох, мүгәддәс вә мөмин ҝөрүнмәјә ҹан атырдылар. Неһемја икинҹи дәфә Јерусәлимә ҝәләндә садиг галығын һәгиги ибадәти бәрпа етмәк үчүн Бабилдән гајытмасындан тәхминән јүз ил кечмишди. Анҹаг һәмин вахт руһани шејләр халгын веҹинә дејилди.

4. Пак халг кими галмағымыза көмәк едән һансы амилләри арашдыраҹағыг?

4 Исраиллиләр кими, бу ҝүн Јеһованын Шаһидләри дә, үмуми ҝөтүрдүкдә, Аллаһ тәрәфиндән пак едилибләр.  Һәм мәсһ олунмушлар, һәм дә бөјүк издиһамын үзвләри мүгәддәсдирләр, јәни мүгәддәс хидмәт үчүн сечилибләр (Вәһј 7:9, 14, 15; 1 Кор. 6:11). Биз истәмәздик ки, исраиллиләр кими, Аллаһ гаршысында паклығымызы итирәк. Бәс онда неҹә едә биләрик ки, ејни һал бизимлә дә баш вермәсин вә биз Јеһоваја хидмәтдә даима мүгәддәс вә јарарлы олаг? Бу мәгаләдә «Неһемја» китабынын 13-ҹү фәслиндә вурғуланан дөрд амили нәзәрдән кечирәҹәјик: 1) пис достлугдан гачмаг; 2) теократик ишләри дәстәкләмәк; 3) руһани ишләри биринҹи јерә гојмаг вә 4) мәсиһчи мәнлијимизи горумаг. Ҝәлин бу амилләрин һәр бирини мүзакирә едәк.

ПИС ДОСТЛУГДАН ГАЧлН

Неһемја Јеһоваја садиглијини неҹә ҝөстәрди? (5, 6-ҹы абзаслара бах)

5 Неһемја 13:4—9 ајәләрини оху. Зәрәрли тәсирләрлә әһатә олундуғумуздан мүгәддәс галмаг елә дә асан дејил. Мәсәлән, Мүгәддәс Китабда баш каһин Елјашивдән вә Фарс падшаһынын Јәһудејаја, еһтимал ки, кичик мәмур тәјин етдији аммонлу Товијадан бәһс олунур. Товија вә онун достлары Неһемјанын Јерусәлим диварларыны бәрпа етмәк ҹәһдләринә гаршы чыхмышдылар (Неһ. 2:10). Аммонлуларын мәбәдин әразисинә дахил олмалары гадаған иди (Ганун. т. 23:3). Бәс онда нә үчүн баш каһин Товија кими бир адама мәбәдин јемәк отағында јер вермишди?

5, 6. Елјашив вә Товија ким иди вә онлар нә үчүн достлуг едирдиләр?

6 Товија илә Елјашив достлуг едирдиләр. Товија вә оғлу Јеһоханан јәһуди гызы алмышды вә бир чох јәһудиләр Товија һаггында ағыздолусу данышырдылар (Неһ. 6:17—19). Елјашивин нәвәләриндән бири Товијанын јахын досту олан Самарија валиси Санбаллатын гызыны алмышды (Неһ. 13:28). Ҝөрүнүр, баш каһин Елјашив мәһз бу достлуг әлагәсинә ҝөрә Аллаһын халгына гаршы чыхан бу гејри-јәһудинин она тәсир етмәсинә јол вермишди. Анҹаг Неһемја Товијанын бүтүн әшјаларыны јемәк отағындан чыхардыб атмагла Јеһоваја сәдагәт тәзаһүр етдирмиш олду.

7. Јеһованын гаршысындакы пак мөвгеләринин ләкәләнмәмәси үчүн ағсаггаллар вә башгалары нә едә биләрләр?

7 Аллаһын һәср олунмуш халгы олан бизләр, илк нөвбәдә, Јеһоваја садиг галмалыјыг. Аллаһын салеһлик нормаларына садиг галмадан Онун һүзурунда пак гала билмәрик. Биз јол вермәмәлијик ки, гоһумлуг әлагәләри Мүгәддәс Китаб принсипләрини көлҝәдә гојсун. Мәсиһчи ағсаггаллар өз фикирләрини јох, Јеһованын фикирләрини әлдә рәһбәр тутурлар (1 Тим. 5:21). Онлар Аллаһла мүнасибәтләрини тәһлүкә алтына ата биләҹәк һәр шејдән гәтијјәтлә узаг дурурлар (1 Тим. 2:8).

8. Јеһованын бүтүн хидмәтчиләри достлугла бағлы нәји јадда сахламалыдырлар?

8 Һеч вахт унутмамалыјыг ки, «пис достлар јахшы вәрдишләри корлајыр» (1 Кор. 15:33). Бәзи гоһумларымыз бизә мүсбәт тәсир ҝөстәрмәјә биләр. Мәсәлән, Елјашив Јерусәлим диварларынын бәрпа едилмәсиндә Неһемјаны там дәстәкләмәклә халга јахшы нүмунә гојмушду (Неһ. 3:1). Анҹаг, ҝөрүнүр, вахт кечдикҹә Товијанын вә башгаларынын пис тәсири ону Јеһованын өнүндә адына ләкә ҝәтирәҹәк ишләр ҝөрмәјә сөвг етмишди. Јахшы достлар бизи Мүгәддәс Китабы охумаг, мәсиһчи ҝөрүшләриндә вә хидмәтдә иштирак етмәк кими фајдалы руһани ишләрә тәшвиг едир. Бизи дүзҝүн ишләр ҝөрмәјә тәшвиг едән аилә үзвләримизә хүсусилә миннәтдар олмалыјыг.

ТЕОКРАТИК ИШЛӘРИ ДӘСТӘКЛӘЈИН

9. Мәбәддә хидмәт нә үчүн јарымчыг галмышды вә Неһемја буна ҝөрә кимләри тәнбеһ етди?

9 Неһемја 13:10—13 ајәләрини оху. Ҝөрүнүр, Неһемја Јерусәлимә гајыданда мәбәд үчүн, демәк олар ки, ианә топланмырды. Бу сәбәбдән, левилиләр мәсулијјәтләрини  атыб өз тарлаларында ишләјирдиләр. Вәзијјәт бу һәддә ҝәлиб чатдығы үчүн Неһемја мәмурлары тәнбеһ етди. Онларын өз мәсулијјәтләринә лагејд јанашдыглары ҝөз габағында иди. Онлар халгдан ондабирләри топлајыб мәбәдә ҝөндәрмәли олдуглары һалда, ја бу ондабирләри топламырдылар, ја да мәбәдә ҝөндәрмирдиләр (Неһ. 12:44). Буна ҝөрә дә Неһемја ондабирләрин топланмасы үчүн тәдбир ҝөрдү. О, мәбәдин анбарларына вә јығылаҹаг ианәләрә нәзарәт етмәк үчүн етибарлы кишиләр тәјин етди.

10, 11. Аллаһын халгы һәгиги ибадәти неҹә дәстәкләјә биләр?

10 Бу һадисәдән өзүмүзә һансы ибрәт дәрсини ҝөтүрә биләрик? Бу, бизә хатырладыр ки, малик олдуғумуз шејләрлә Јеһованы шәрәфләндирә биләрик (Сүл. мәс. 3:9). Јеһованын ишини дәстәкләмәк үчүн ианә едәндә садәҹә Она мәхсус оланы Өзүнә гајтармыш олуруг (1 Салн. 29:14—16). Дүшүнмәмәлијик ки, нәсә вермәк үчүн чох шејимиз олмалыдыр. Үрәјимиз истәсә, һәр биримиз вермәјә нәсә тапарыг (2 Кор. 8:12).

11 Узун илләр әрзиндә чохушаглы бир әр-арвад хүсуси пионер кими хидмәт едән јашлы бир ҹүтлүјү һәфтәдә бир дәфә јемәјә дәвәт едирди. Аиләдә сәккиз ушаг олмасына бахмајараг, ана гејд етмишди: «Сүфрәјә ики габ артыг гојмагла адама һеч нә олмур!» Бу, елә бөјүк бир шеј олмаса да, пионерләр онлара ҝөстәрилән гонагпәрвәрлијә ҝөрә олдугҹа миннәтдар идиләр. Онлар да, өз нөвбәсиндә, бу аилә үчүн әсил хејир-дуа олдулар! Әр-арвадын руһландырыҹы сөзләри вә һәјат тәҹрүбәси ушаглара руһани ҹәһәтдән инкишаф етмәјә көмәк етди. Онларын һамысы сонрадан таммүддәтли хидмәтә башлады.

12. Тәјин олунмуш кишиләр јығынҹагда һансы ҝөзәл нүмунәни гојурлар?

12 Диҝәр ибрәт дәрси исә одур ки, бу ҝүн дә тәјин олунмуш кишиләр, Неһемја кими, теократик ишләри дәстәкләмәкдә рәһбәрлији өз үзәрләринә ҝөтүрүрләр. Јығынҹағын диҝәр үзвләри онларын нүмунәсиндән фајдаланырлар. Бу мәсәләдә ағсаггаллар һәмчинин һәвари Павелин нүмунәсини тәглид едирләр. О, һәгиги ибадәти дәстәкләјир вә фајдалы рәһбәрлик верирди. Мәсәлән, о, ианәни неҹә етмәклә бағлы бир сыра практики мәсләһәтләр вермишди (1 Кор. 16:1—3; 2 Кор. 9:5—7).

РУҺАНИ ИШЛӘРИ БИРИНҸИ ЈЕРӘ ГОЈУН

13. Бәзи јәһудиләр Шәнбә ҝүнүнә һөрмәт етмәдикләрини неҹә ҝөстәрирдиләр?

13 Неһемја 13:15—21 ајәләрини оху. Әҝәр даим башымыз мадди шејләрә гарышса, тәдриҹән руһанилијимизи итирә биләрик.  Чыхыш 31:13 ајәсиндә дејилдији кими, Шәнбә ҝүнү исраиллиләрә пак едилмиш халг олдугларыны хатырладырды. Шәнбә ҝүнү аиләви ибадәтә, дуаја вә Аллаһын Гануну үзәриндә дүшүнмәјә һәср олунмалы иди. Анҹаг Неһемјанын мүасирләриндән бәзиләри үчүн Шәнбә ҝүнү илә диҝәр ҝүнләр арасында һеч бир фәрг јох иди, онлар өз ишләри илә мәшғул олурдулар. Ибадәт арха плана кечмишди. Баш верәнләри ҝөрән Неһемја алтынҹы ҝүн ахшам әҹнәби таҹирләри шәһәрдән говду вә Шәнбә ҝүнү битәнә кими дарваза гапыларыны бағлы сахлатды.

14, 15. а) Мадди марағымызы мәһдудлашдырмасаг, нә баш верә биләр? б) Аллаһын динҹлик ҝүнүнә неҹә јетишә биләрик?

14 Неһемјанын нүмунәсиндән биз нә өјрәнә биләрик? Биринҹиси, биз өз мадди марагларымызы мәһдудлашдырмалыјыг. Әкс тәгдирдә, асанлыгла јолумуздан чыха биләрик; хүсусилә дә дүнјәви ишимизи севсәк, үрәјимиздә икитирәлик јарана биләр. Буна ҝөрә дә ҝәлин Исанын ики ағаја гуллуг етмәклә бағлы дедији хәбәрдарлығы јаддан чыхармајаг. (Матта 6:24 ајәсини оху.) Неһемјанын ҝәлир әлдә етмәк имканы вар иди. Бәс о, өз вахтындан неҹә истифадә едирди? (Неһ. 5:14—18). Сурлуларла вә ја диҝәрләри илә тиҹарәт әлагәләри гурмаг әвәзинә, о, өзүнү гардашларына көмәк етмәјә вә Јеһованын адынын тәгдис едилмәсинә һәср етмишди. Ејнилә, мәсиһчи ағсаггаллар вә хидмәти көмәкчиләр дә бүтүн ҝүҹләрини јығынҹаға фајда ҝәтирән ишләрә сәрф едирләр, баҹы-гардашлар да буна ҝөрә онлары чох севир. Бунун сајәсиндә, Аллаһын халгы арасында мәһәббәт, сүлһ вә әмин-аманлыг һөкм сүрүр (Јез. 34:25, 28).

15 Мәсиһчиләрдән Шәнбә ҝүнүнә риајәт етмәк тәләб олунмаса да, Павел дејир ки, «Аллаһын халгыны һәлә шәнбә истираһәти ҝөзләјир». Сонра о әлавә едир: «Аллаһ бүтүн ишләриндән динҹәлдији кими, Аллаһын динҹлик ҝүнүнә јетишмиш адам да бүтүн ишләриндән динҹәлир» (Ибр. 4:9, 10). Биз мәсиһчиләр Аллаһын динҹлик ҝүнүнә јетишмәк үчүн итаәткарлыгла Онун нијјәтинә ујғун давранмалыјыг. Сиз вә әзизләриниз аиләви ибадәти, јығынҹаг ҝөрүшләрини вә хидмәти һәјатынызда биринҹи јерә гојурсунузму? Биз мүдиримизин вә ја иш јолдашларымызын гаршысында, хүсусилә дә онлар теократик ишләримизә һөрмәт етмирләрсә, гәти мөвге тутмалыјыг. Мүгәддәс шејләри һәјатымызда биринҹи јерә гојмаг вә онлара дүзҝүн мүнасибәт ҝөстәрмәк үчүн, мәҹази диллә десәк, сурлулары говуб шәһәр дарвазаларыны бағламалыјыг. Артыг пак едилдијимиз үчүн јахшы оларды ки, өзүмүздән сорушаг: «Һәјат тәрзим Јеһоваја хидмәти биринҹи јерә гојдуғуму ҝөстәрирми?» (Мат. 6:33).

МӘСИҺЧИ МӘНЛИЈИНИЗИ ГОРУЈУН

16. Неһемјанын ҝүнләриндә халгын паклығыны итирмәк үзрә олдуғу нәдән ҝөрүнүрдү?

16 Неһемја 13:23—27 ајәләрини оху. Неһемјанын ҝүнләриндә исраилли кишиләр јаделли гадынлар алмышдылар. Неһемја Јерусәлимә биринҹи ҝәлишиндә халгын бүтүн ағсаггалларына јазылы шәкилдә сөз вердирмишди ки, јаделли гадынларла евләнмәјәҹәкләр (Неһ. 9:38; 10:30). Лакин илләр сонра гајыданда ҝөрдү ки, онлар нәинки јаделли гадынларла евләнибләр, һәтта Аллаһын пак халгы олмаларындан, демәк олар ки, әсәр-әламәт белә галмајыб! Бу јаделли гадынларын ушаглары ибрани дилиндә нә охуја, нә дә даныша билирдиләр. Бәс онлар бөјүјәндә өзләрини исраилли һесаб едәҹәкдиләрми? Јохса ашдодлу, аммонлу вә ја моавлы олдугларыны дүшүнәҹәкдиләр? Ибрани дилини билмәдән Аллаһын Ганунуну неҹә баша дүшәҹәкдиләр? Онлар аналарынын ибадәт етдији јаланчы аллаһларын әвәзинә, Јеһованы таныјыб Она ибадәт едә биләҹәкдиләрми? Дәрһал гәти тәдбир ҝөрмәк лазым иди. Неһемја мәһз белә дә етди (Неһ. 13:28).

Ушагларыныза Јеһова илә сых мүнасибәт гурмаға көмәк един (17, 18-ҹи абзаслара бах)

 17 Бу ҝүн биз дүзҝүн аддымлар атмалыјыг ки, өвладларымыза мәсиһчи мәнлијинә јијәләнмәјә көмәк едәк. Валидејнләр, өзүнүздән сорушун: «Өвладларымын һәгигәтин “пак дил”индә данышмасы үчүн нә едә биләрәм? (Сеф. 3:9). Онларын данышығында Аллаһын руһунун тәсири әкс олунур, јохса дүнјанын?» Әҝәр вәзијјәт үрәкачан дејилсә, о саат әл-голунузу јаныныза салыб руһдан дүшмәјин. Хүсусилә дә әтрафымызда бизи јајындыран шејләр оланда дил өјрәнмәк үчүн вахт тәләб олунур. Аллаһын нормаларыны позсунлар дејә ушагларыныз ҝүҹлү тәзјигләрә мәруз галыр. Буна ҝөрә дә ушагларыныза Јеһова илә јахын мүнасибәтләр гурмаға көмәк етмәк үчүн сәбирлә аиләви ибадәтдән вә диҝәр имканлардан јарарланын (Ганун. т. 6:6—9). Шејтанын дүнјасындан узаг дурмағын ваҹиблијини тез-тез хатырладын (Јәһ. 17:15—17). Онларын үрәјинә јол тапмаг үчүн әлиниздән ҝәләни един.

18. Нәјә ҝөрә ушагларын өзләрини Јеһоваја һәср етмәләринә валидејнләрдән јахшы һеч кәс көмәк едә билмәз?

18 Әввәл-ахыр, Аллаһа хидмәт едиб-етмәјәҹәјинә һәр ушаг өзү гәрар верәҹәк. Лакин валидејнләрдән чох шеј асылыдыр. Бура јахшы нүмунә гојмаг, конкрет гајдалар тәсис етмәк, еләҹә дә гәрарларынын нә илә нәтиҹәләнә биләҹәјини ушаглара баша салмаг дахилдир. Валидејнләр, ушагларынызын өзләрини Јеһоваја һәср етмәләринә сиздән јахшы һеч кәс көмәк едә билмәз. Мәсиһчи мәнлијини ҝејинмәк вә ону горумаг үчүн онларын сизин дәстәјинизә еһтијаҹы вар. Әлбәттә, мәҹази палтарымызы — бизи Мәсиһин давамчылары кими таныдан кејфијјәтләри вә нормалары горујуб сахламаг үчүн һәр биримиз ојаг галмалыјыг (Вәһј 3:4, 5; 16:15).

ЈЕҺОВА БИЗИ ХЕЈИРХАҺЛЫГЛА ХАТЫРЛАЈАҸАГ

19, 20. Јеһованын бизи хејирхаһлыгла хатырламасы үчүн нә едә биләрик?

19 Неһемјанын дөврүндә јашамыш Малаки пејғәмбәр демишди ки, «Рәбдән горхуб адына һөрмәт едәнләр үчүн... бир јаддаш китабы јазылды» (Мал. 3:16, 17). Аллаһ Онун өнүндә еһтирам долу горхуја малик оланлары вә адына мәһәббәт бәсләјәнләри һеч вахт унутмајаҹаг (Ибр. 6:10).

20 Неһемја дуа едирди: «Мәни јадда сахла вә мәнә хејирхаһ ол!» (Неһ. 13:31). Әҝәр биз бундан сонра да пис достлугдан гачсаг, теократик ишләри дәстәкләсәк, руһани ишләри биринҹи јерә гојсаг вә мәсиһчи мәнлијимизи горусаг, Неһемја кими, бизим дә адымыз Аллаһын јаддаш китабына јазылаҹаг. Буна ҝөрә дә ҝәлин иман јолунда олуб-олмадығымызы даима јохлајаг (2 Кор. 13:5). Әҝәр Јеһова илә пак мүнасибәтләримизи горујуб сахласаг, О, бизи хејирхаһлыгла хатырлајаҹаг.