Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

«Шәклә бах!»

«Шәклә бах!»

«Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын тәлим нәшринин һәр јени сајыны вәрәгләјәндә өз-өзүнә вә ја башгаларына нечә дәфә бу сөзү демисән? Бу ҝөзәл рәсмләр вә шәкилләр мәгсәдјөнлү шәкилдә сәјлә һазырланыр. Онлар бизә мөвзунун үзәриндә дүшүнмәјә вә ону дујмаға көмәк едән тәлим васитәләридир. Онлар хүсусилә «Ҝөзәтчи гүлләси»нә һазырлашаркән вә мүзакирәдә иштирак едәркән фајдалы ола биләр.

Мисал үчүн, һәр тәлим мәгаләсинин әввәлиндә нә үчүн мәһз бу шәклин сечилдији үзәриндә дүшүнмәк олар. О нәји тәсвир едир? О, мәгаләнин ады вә ја әсас ајәси илә неҹә әлагәлидир? Диҝәр шәкилләрин һәр биринин мүзакирә олунан мөвзу илә вә сәнин һәјатынла неҹә бағлы олдуғу үзәриндә дүшүн.

Јығынҹагда «Ҝөзәтчи гүлләси»ни апаран гардаш имкан вермәлидир ки, динләјиҹиләр һәр бир шәкилдән һансы ибрәт дәрси ҝөтүрдүкләрини вә ја онлара шәхсән һансы аидијјәти олдуғуну десинләр. Бәзи һалларда шәклин мүәјјән бир абзасла әлагәли олдуғуну ҝөстәрән шәкилалты јазылар олур. Башга һалда исә ҝөрүшү апаран гардаш һәр бир шәкли һансы абзасла бирликдә мүзакирә етмәјин даһа јахшы олдуғуна өзү гәрар верә биләр. Бунун сајәсиндә охуҹулар Аллаһын Кәламындан тапдыглары мәсләһәтләри тәсәввүрләриндә ҹанландыраҹаглар вә бу, онлара там фајда ҝәтирәҹәк.

Бир гардаш буну белә тәсвир едир: «Ҝөзәл бир мәгаләни охујандан сонра орадакы шәкилләр тортун үзәриндәки крем кимидир».