Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  ијул 2013

«Садиг вә ағыллы нөкәр ҝөрәсән, кимдир?»

«Садиг вә ағыллы нөкәр ҝөрәсән, кимдир?»

«Ағанын онларын [евиндәки гуллугчуларын] үзәриндә гојдуғу садиг вә ағыллы нөкәр ҝөрәсән, кимдир?» (МАТ. 24:45).

1, 2. Иса бу ҝүн һансы канал васитәсилә бизи гидаландырыр вә бу каналы танымағымыз нә үчүн ваҹибдир?

«ГАРДАШЛАР, о гәдәр олуб ки, еһтијаҹ дујдуғум мәгаләләри дүз вахтында чатдырмысыныз, онларын сајы-һесабы јохдур». Бир баҹы үмумдүнја мәркәзи идарәдә чалышан гардашлара өз миннәтдарлығыны бу сөзләрлә билдирмишди. Бу һиссләр чохларымыза танышдыр. Бу, бизи тәәҹҹүбләндирмәлидирми? Тәбии ки, јох.

2 Вахтлы-вахтында руһани гиданы алмағымыз сүбут едир ки, јығынҹағын Башы олан Иса бизи гидаландырмаг вәдинә садигдир. Бәс о, буну кимин васитәси илә едир? Иштиракынын әламәти барәдә данышаркән Иса билдирмишди ки, о, евиндәки гуллугчулара «вахтлы-вахтында јемәк пајларыны» вермәк үчүн «садиг вә ағыллы нөкәр»дән истифадә едәҹәк *. (Матта 24:45—47 ајәләрини оху.) Бу ахыр ҝүнләрдә Иса һәгиги давамчыларыны гидаландырмаг үчүн бу садиг нөкәрдән канал кими истифадә едир. Садиг нөкәри танымағымыз олдугҹа ваҹибдир. Бизим руһани сағламлығымыз вә Аллаһла мүнасибәтләримиз бу каналдан асылыдыр (Мат. 4:4; Јәһ. 17:3).

3. Әдәбијјатларымызда садиг нөкәр мәсәли неҹә изаһ олунурду?

3 Бәс Исанын садиг нөкәрлә бағлы мәсәлини неҹә баша дүшүрүк? Әввәлләр әдәбијјатларымызда белә изаһат верилирди: Иса ерамызын 33-ҹү илинин Әллинҹи ҝүн бајрамында садиг нөкәри евиндәки гуллугчуларын үзәринә тәјин етди. Нөкәр дедикдә о вахтдан бәри истәнилән вахт кәсији әрзиндә јер үзүндә јашајан бүтүн мәсһ олунмушлар нәзәрдә тутулур. Евдәки гуллугчулар да ајры-ајрылыгда һәмин мәсһ олунмушлара аид едилир. Иса 1919-ҹу илдә «әмлакынын идарәсини» — Падшаһлығын јер үзүндәки бүтүн марагларыны садиг нөкәрә тапшырды. Лакин дәрин арашдырмалар апарыб, дуа едәрәк дүшүндүкдән сонра мәлум олду ки, Исанын садиг вә ағыллы нөкәр барәсиндә дедији сөзләрә даир тәлимимизә ајдынлыг  ҝәтирилмәлидир (Сүл. мәс. 4:18). Ҝөјдә вә ја јердә јашамаг үмидинә малик олмағымыздан асылы олмајараг, ҝәлин бу мәсәли вә онун бизә һансы аидијјәти олдуғуну арашдыраг.

БУ МӘСӘЛ НӘ ЗАМАН ЈЕРИНӘ ЈЕТИР?

4-6. Биз нә үчүн Исанын садиг нөкәр мәсәлинин 1914-ҹү илдән сонра јеринә јетмәјә башладығы гәнаәтинә ҝәлә биләрик?

4 Садиг вә ағыллы нөкәрлә бағлы мәсәлин контекстиндән ҝөрүнүр ки, бу пејғәмбәрлик ерамызын 33-ҹү илинин Әллинҹи ҝүн бајрамында јох, јашадығымыз бу ахыр ҝүнләрдә јеринә јетмәјә башлајыб. Ҝәлин ҝөрәк Мүгәддәс Јазыларын көмәји илә биз бу гәнаәтә неҹә ҝәлирик.

5 Садиг нөкәрлә бағлы мәсәл Исанын өз «иштиракынын вә дөврүн јекунунун әламәти» илә бағлы дедији пејғәмбәрлијин бир һиссәсидир (Мат. 24:3). Пејғәмбәрлијин Матта 24:4—22 ајәләриндә јазылан биринҹи һиссәси ики дәфә јеринә јетир — биринҹи дәфә ерамызын 33-ҹү илиндән 70-ҹи илинә гәдәр, икинҹи дәфә исә ҝениш мигјасда бизим ҝүнләрдә. Бу, Исанын садиг нөкәрлә бағлы сөзләринин дә ики дәфә јеринә јетмәли олдуғунуму ҝөстәрир? Хејр.

6 Матта 24:29 ајәсиндән башлајараг Иса диггәти әсас етибарилә бизим ҝүнләрдә баш верәҹәк һадисәләрә јөнәлдир. (Матта 24:30, 42, 44 ајәләрини оху.) О, бөјүк мүсибәт заманы баш верәҹәк һадисәләрдән данышаркән гејд етмишди ки, инсанлар «инсан Оғлуну... булудларын үзәриндә ҝәлдијини ҝөрәҹәк». Сонра ахыр ҝүнләрдә јашајанлара «Ағанызын һансы ҝүн ҝәләҹәјини билмирсиниз» вә «инсан Оғлу ҝөзләмәдијиниз саатда ҝәләҹәк» сөзләри илә мүраҹиәт едәрәк онлары ојаг галмаға тәшвиг етмишди *. Иса садиг нөкәр мәсәлини бу контекстдә, јәни ахыр ҝүнләрдә баш верәҹәк һадисәләр барәдә данышаркән чәкмишди. Буна ҝөрә дә биз белә гәнаәтә ҝәлә биләрик ки, онун садиг нөкәрлә бағлы дедији сөзләр јалныз 1914-ҹү илдә ахыр ҝүнләр башладыгдан сонра јеринә јетмәјә башлајыб. Бу гәнаәтә ҝәлмәјә кифајәт гәдәр әсас вар. Нәјә ҝөрә?

7. Бичин вахты башлајанда һансы ваҹиб суал ортаја чыхды вә нә үчүн?

7 Бир анлыг бу суалын үзәриндә дүшүнүн: «Садиг вә ағыллы нөкәр ҝөрәсән, кимдир?» Биринҹи әсрдә бу суалы вермәк үчүн, демәк олар ки, һеч бир сәбәб јох иди. Әввәлки мәгаләдән ҝөрдүк ки, һәвариләр, Аллаһын онлара дәстәк олдуғунун сүбуту кими, мөҹүзәләр ҝөстәрә, һәтта башгаларына да бу әнамы өтүрә билирдиләр (Һәв. иш. 5:12). Белә олан һалда, Мәсиһин рәһбәрлик етмәк үчүн кими тәјин етдији суалыны вермәјә нә еһтијаҹ варды? Анҹаг 1914-ҹү илдә вәзијјәт тамам фәргли иди. Һәмин ил бичин вахты башламышды. Ахыр ки, алаг отларыны буғдадан ајырмағын вахты ҝәлиб чатмышды (Мат. 13:36—43). Бичин вахты башладығындан ваҹиб суал ортаја чыхмышды: өзләрини Мәсиһин әсил давамчылары адландыран чохлу сахта мәсиһчиләрин арасында буғданы — мәсһ олунмуш мәсиһчиләри неҹә мүәјјән етмәк оларды? Садиг нөкәрлә бағлы мәсәл бу суалы ҹавабландырыр. Мәсиһин мәсһ олунмуш давамчылары руһани ҹәһәтдән јахшы бәсләнмиш инсанлар олмалы иди.

САДИГ ВӘ АҒЫЛЛЫ НӨКӘР КИМДИР?

8. Садиг нөкәрин мәсһ олунмушлардан ибарәт олмасы нә үчүн мүнасибдир?

8 Садиг нөкәр јер үзүндәки мәсһ олунмуш мәсиһчиләрдән ибарәт олмалыдыр. Бу ҹүр инсанлар «падшаһ вә каһин тајфасы» адланыр вә онлара «гаранлыгдан Өз һејрәтамиз нуруна чағыранын “әзәмәтли кејфијјәтләрини бәјан етмәк”» тапшырылыб (1 Пет. 2:9). Јалныз бу «падшаһ вә каһин тајфасы»нын үзвләри өз һәмиманлыларына һәгигәти өјрәтмәјә там мүнасибдирләр (Мал. 2:7; Вәһј 12:17).

9. Јер үзүндә јашајан бүтүн мәсһ олунмушлар садиг нөкәрә дахилдир? Изаһ един.

 9 Јер үзүндә јашајан бүтүн мәсһ олунмушлар садиг нөкәрә дахилдир? Хејр. Әслиндә, јер үзүндәки һәмиманлыларына руһани гида вермәк ишиндә мәсһ олунмушларын һамысы иштирак етмир. Буғдалар арасында елә мәсһ олунмуш гардашлар вар ки, онлар өз јығынҹагларында хидмәти көмәкчи вә ја ағсаггал кими хидмәт едирләр. Онлар евдән-евә тәблиғдә вә аид олдуглары јығынҹагда тәлим верир, еләҹә дә сәдагәтлә мәркәзи идарәнин вердији рәһбәрлији дәстәкләјирләр. Амма онлар үмумдүнја гардашлығын руһани гида илә тәмин олунмасы ишиндә иштирак етмирләр. Һәмчинин мәсһ олунмушларын арасында тәвазөкар баҹылар да вар ки, онлар һеч вахт јығынҹагларда тәлим вермәјә ҹәһд ҝөстәрмирләр (1 Кор. 11:3; 14:34).

10. Садиг вә ағыллы нөкәр кимдир?

10 Бәс садиг вә ағыллы нөкәр кимдир? Исанын чох сајда инсаны бир нечә нәфәрин васитәсилә гидаландырмаг нүмунәсинә ујғун олараг, бу нөкәр Мәсиһин иштиракы заманы руһани гиданын һазырланмасында вә пајланмасында бирбаша иштирак едән мәсһ олунмушлардан ибарәт кичик бир групдур. Бу ахыр ҝүнләрдә садиг нөкәри тәшкил едән мәсһ олунмуш гардашлар мәркәзи идарәдә бирҝә хидмәт едирләр. Сон бир нечә он илдир ки, Јеһованын Шаһидләринин Рәһбәрлик Шурасы садиг нөкәр кими фәалијјәт ҝөстәрир. Анҹаг гејд едәк ки, Исанын мәсәлиндәки «нөкәр» сөзү тәкдә ишләнир вә онун бир нөкәр олдуғуна ишарә едир. Рәһбәрлик Шурасынын үзвләри гәрарлары бирҝә гәбул едирләр.

ЕВДӘКИ ГУЛЛУГЧУЛАР КИМЛӘРДИР?

11, 12. а) Садиг вә ағыллы нөкәрә һансы ики иш һәвалә едилди? б) Иса садиг нөкәри евиндәки гуллугчуларын үзәринә нә заман тәјин етди вә бу иш үчүн кимләри сечди?

11 Диггәт јетирәк ки, Исанын мәсәлиндәки садиг вә ағыллы нөкәрин үзәринә ики фәргли мәсулијјәт гојулур. Биринҹиси, евдәки гуллугчуларын үзәринә тәјин олунурлар, икинҹиси исә, ағанын бүтүн әмлакы онлара тапшырылыр. Бу мәсәл јалныз бу ахыр ҝүнләрдә јеринә јетдијиндән верилән һәр ики тапшырыг да Исанын 1914-ҹү илдә Падшаһ кими иштиракы башладыгдан сонра јеринә јетәҹәкди.

12 Иса садиг нөкәри евиндәки гуллугчуларын үзәринә нә заман тәјин етди? Ҹавабы тапмаг үчүн 1914-ҹү илә — бичин ишинин  башландығы дөврә гајытмалыјыг. Әввәлдә дедијимиз кими, һәмин вахт бир чох груплар мәсиһчи олдугларыны иддиа едирди. Бәс Иса бу груплардан һансыны садиг нөкәр тәјин етмәк үчүн сечәҹәкди? Бу суал Иса Атасы илә бирликдә ҝәлиб 1914-ҹү илдән 1919-ҹу илин әввәлинә гәдәр мәбәди јохлајандан, јахуд ибадәтдә руһани ислаһатлар ҝөрәндән сонра өз ҹавабыны тапды * (Мал. 3:1). Онлар үрәкләри Јеһова вә Онун Кәламы илә олдуғуну ҝөстәрән садиг Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчыларынын кичик групуну ҝөрәндә чох севиндиләр. Тәбии ки, онларын бир гәдәр тәмизләнмәсинә еһтијаҹ вар иди вә гыса мүддәт чәкән һәмин јохлама вә тәмизләмә просесинә онлар тәвазөкарлыгла һај вердиләр (Мал. 3:2—4). Бу садиг Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчылары буғда синфинә дахил олан һәгиги мәсиһчиләр иди. 1919-ҹу илдә — руһани дирчәлиш вахты Иса баҹарыглы мәсһ олунмуш гардашларын ичиндән садиг вә ағыллы нөкәр сечди вә онлары евиндәки гуллугчуларын үзәринә тәјин етди.

13. Евдәки гуллугчулара кимләр дахилдир вә нә үчүн?

13 Бәс евдәки гуллугчулар кимләрдир? Садә сөзлә десәк, онлар гиданы гәбул едәнләрдир. Ахыр ҝүнләрин әввәлләриндә евдәки гуллугчуларын һамысы мәсһ олунмушлар иди. Сонрадан башга гојунлардан ибарәт бөјүк издиһам евдәки гуллугчуларын бир һиссәси олду. Инди башга гојунлар Мәсиһин башчылығы алтында олан бир сүрүнүн бөјүк һиссәсини тәшкил едир (Јәһ. 10:16). Һәр ики груп садиг нөкәрин пајладығы руһани гидадан ејни вахтда фајдаланырлар. Садиг вә ағыллы нөкәр олан Рәһбәрлик Шурасынын индики үзвләри һаггында нә демәк олар? Бу гардашлар үчүн дә руһани ҹәһәтдән гидаланмаг зәруридир. Буна ҝөрә дә онлар тәвазөкарлыгла гәбул едирләр ки, Исанын диҝәр әсил давамчылары кими, онлар да ајры-ајрылыгда евин гуллугчуларыдыр.

Ҝөјдә вә ја јердә јашамаг үмидимизин олмасындан асылы олмајараг, биз һамымыз евдәки гуллугчуларыг вә вахтлы-вахтында верилән ејни руһани гидаја еһтијаҹ дујуруг

14. а) Садиг нөкәрә һансы иш һәвалә едилиб вә бу, өзүнә нәји дахил едир? б) Иса садиг вә ағыллы нөкәрә һансы хәбәрдарлығы едиб? («Әҝәр јарамаз нөкәр...» адлы чәрчивәјә бах.)

14 Иса садиг вә ағыллы нөкәрин үзәринә мәсулијјәт гојуб. Гәдимдә етибарлы нөкәрләр вә ја нөкәрбашылар евин ишләрини идарә едирдиләр (Лука 12:42). Ејнилә, садиг вә ағыллы нөкәрә јер үзүндә Ағаја мәхсус олан һәр шеји идарә етмәк тапшырылыб. Бу мәсулијјәтә мадди вәсаитләр, тәблиғ иши, конгрес програмлары, тәблиғдә, шәхси өјрәнмә вә јығынҹаг заманы фајдаландығымыз  Мүгәддәс Китаб нәшрләринин дәрҹ олунмасы дахилдир. Евдәки гуллугчулар үчүн садиг нөкәрин тәгдим етдији бүтүн руһани тәдбирләр зәруридир.

АҒА БҮТҮН ӘМЛАКЫНЫН ИДАРӘСИНИ НӨКӘРӘ НӘ ВАХТ ТАПШЫРЫР?

15, 16. Иса бүтүн әмлакыны садиг нөкәрә нә заман тапшырыр?

15 Иса икинҹи мәсулијјәтли иши — «бүтүн әмлакынын идарәсини» нә заман тапшырыр? О демишди: «О нөкәр хошбәхтдир ки, ағасы ҝәләндә ону иш башында тапаҹаг. Әмин олун, ағасы бүтүн әмлакынын идарәсини она тапшыраҹаг» (Мат. 24:46, 47). Гејд едәк ки, Иса икинҹи тапшырығы өзү ҝәләндән вә нөкәри «иш башында», јәни руһани гиданы сәдагәтлә пајладығыны ҝөрәндән сонра верир. Демәли, сөзүҝедән ики тапшырыг арасында мүәјјән интервал олмалы иди. Исанын бүтүн әмлакыны нөкәрә неҹә вә нә заман тапшыраҹағыны баша дүшмәк үчүн ики мәгамы билмәлијик: о нә вахт ҝәлир вә онун әмлакына нәләр дахилдир?

16 Иса нә заман ҝәлир? Ҹавабы контекстдән тапа биләрик. Јадымыза салаг ки, әввәлки ајәләрдә Исанын ҝәлишиндән данышыланда онун бу системин сонунда һөкм бәјан етмәк вә ону иҹра етмәк үчүн ҝәләҹәји вахт нәзәрдә тутулурду * (Мат. 24:30, 42, 44). Демәли, Исанын садиг нөкәр мәсәлиндә хатырланан ҝәлиши дә бөјүк мүсибәтдә баш верир.

17. Исанын әмлакына нә дахилдир?

17 Исанын бүтүн әмлакына нә дахилдир? Әҝәр Иса әмлакынын јалныз јердәки һиссәсиндән данышсајды, о, «бүтүн» сөзүнү истифадә етмәзди. Әслиндә, Исанын ҝөјдә бөјүк сәлаһијјәти вар. О, өзү демишди ки, «ҝөјдәки вә јердәки бүтүн һакимијјәт мәнә верилиб» (Мат. 28:18; Ефес. 1:20—23). Һал-һазырда онун әмлакына 1914-ҹү илдән она мәнсуб олан вә мәсһ  олунмуш давамчылары илә бирҝә идарә едәҹәји сәмави Падшаһлыг дахилдир (Вәһј 11:15).

18. Иса бүтүн әмлакыны нөкәрә нә үчүн мәмнунијјәтлә тапшыраҹаг?

18 Арашдырдығымыз бу фикирләрдән сонра һансы гәнаәтә ҝәлә биләрик? Иса бөјүк мүсибәт заманы һөкм етмәк үчүн ҝәләндә садиг нөкәрин евдәки гуллугчулара сәдагәтлә руһани гиданы вахтлы-вахтында вердијини ҝөрәҹәк. Иса һәмин вахт мәмнунијјәтлә икинҹи тапшырығы — бүтүн әмлакынын идарәсини она һәвалә едәҹәк. Садиг нөкәри тәшкил едән инсанлар ҝөјләр мүкафатларыны аланда, јәни Мәсиһлә бирликдә идарә етмәјә башлајанда бу тапшырыгларыны алаҹаглар.

19. Садиг нөкәр ҝөјдә диҝәр мәсһ олунмушлардан даһа бөјүк мүкафат алаҹаг? Изаһ един.

19 Бу о демәкдирми ки, садиг нөкәр ҝөјдә диҝәр мәсһ олунмушлардан даһа бөјүк мүкафат алаҹаг? Хејр. Кичик група верилән бу вәдә, нәтиҹә етибары илә, диҝәр мәсһ олунмушлар да шәрик олаҹаг. Мәсәлән, өлүмүндән әввәлки ҝеҹә Исанын 11 садиг һәварисинә дедији сөзләрә диггәт јетирәк. (Лука 22:28—30 ајәләрини оху.) Иса бу балаҹа групун үзвләринә садигликләринә ҝөрә онлары ҝөзләјән ҝөзәл мүкафатдан бәһс етмишди. Иса падшаһлыг сәлаһијјәтини онларла бөлүшәҹәкди. Анҹаг илләр сонра о билдирди ки, 144 000-ин һамысы тахтларда әјләшәҹәк вә онун падшаһлығына шәрик олаҹаг (Вәһј 1:1; 3:21). Ејнилә, Матта 24:47 ајәсиндә дејилдији кими, о, бу кичик група — мәсһ олунмуш гардашлардан ибарәт олан садиг нөкәрә бүтүн әмлакынын идарәсини тапшыраҹағыны вәд едир. Әслиндә исә, 144 000-ин һамысы онунла бирликдә сәмави Падшаһлыгда идарә едәҹәк (Вәһј 20:4, 6).

144 000-ин һамысы Иса илә бирликдә сәмави Падшаһлыгда идарә едәҹәк (19-ҹу абзаса бах)

20. Иса нә үчүн садиг нөкәр тәјин етди вә сән нәдә гәтијјәтлисән?

20 Иса садиг вә ағыллы нөкәрин васитәсилә биринҹи әсрдә гојдуғу нүмунәјә ујғун давраныр — чох сајда инсаны бир нечә нәфәрин васитәси илә бәсләјир. Иса бу садиг нөкәри она ҝөрә тәјин етди ки, бу ахыр ҝүнләрдә өз садиг давамчыларынын, истәр мәсһ олунмушларын, истәрсә дә башга гојунларын, вахтлы-вахтында руһани гида илә тәмин олунаҹағына әмин олсун. Ҝәлин садиг нөкәри тәшкил едән мәсһ олунмуш гардашлары сәдагәтлә дәстәкләмәклә миннәтдарлығымызы билдирмәкдә гәтијјәтли олаг (Ибр. 13:7, 17).

 

^ абз. 2 Абзас 2: [1] Бир гәдәр әввәл Иса охшар мәсәл чәкмишди. Орада о, «нөкәр»и «нөкәрбашы», «евиндәки [гуллугчулары]» исә «өз [гуллугчулары]» адландырыр (Лука 12:42—44).

^ абз. 6 Абзас 6: [2] Мәсиһин «ҝәлиши» (јунанҹа еркһомаи) онун «иштиракын»дан (пароусиа) фәргләнир. Онун ҝөзлә ҝөрүлмәјән иштиракы һөкм етмәк үчүн ҝәлишиндән әввәл башлајыр.

^ абз. 12 Абзас 12: [3] Бу журналын «Мән... һәмишә сизинләјәм» адлы мәгаләсинин 5—8 абзасларына бах.

^ абз. 16 Абзас 16: [4] Бу журналын «Бизә де, бунлар нә вахт баш верәҹәк?» адлы мәгаләсинин 14—18 абзасларына бах.