Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

«Мән... һәмишә сизинләјәм»

«Мән... һәмишә сизинләјәм»

«Мән бу дөврүн јекунуна кими һәмишә сизинләјәм» (МАТ. 28:20).

1. а) Буғда вә алаг отлары мәсәлини гысаҹа нәгл ет. б) Иса бу мәсәлин мәнасыны неҹә изаһ етди?

ИСАНЫН Падшаһлыг һаггында мәсәлләриндән бириндә јахшы тохум сәпән әкинчи вә бу тохумлар арасында алаг оту тохуму сәпән дүшмән тәсвир олунур. Алаг оту чохалмаға башлајыр, анҹаг әкинчи өз нөкәрләринә тапшырараг дејир: «Гој икиси дә бичинә гәдәр бир јердә бөјүсүнләр». Бичин вахты алаг отлары мәһв едиләҹәк, буғда исә топланаҹаг. Иса өзү бу мәсәлин мәғзини изаһ едир. (Матта 13:24—30, 37—43 ајәләрини оху.) Бу мәсәлдә сөһбәт нәдән ҝедир? («Буғда вә алаг отлары» адлы чәрчивәјә бах.)

2. а) Әкинчинин тарласында баш верән һадисәләр нәләри тәсвир едир? б) Бу мәгаләдә мәсәлин һансы һиссәси мүзакирә едиләҹәк?

2 Әкинчинин тарласында баш верән һадисәләр Исанын буғда синфинә дахил олан инсанлары — онунла бирликдә Падшаһлыгда идарә едәҹәк мәсһ олунмуш мәсиһчиләри неҹә вә нә вахт топлајаҹағыны ҝөстәрир. Әкин иши ерамызын 33-ҹү илинин Әллинҹи ҝүн бајрамындан башлајыб. Јығым иши бу системин сонуна гәдәр сағ галан мәсһ олунмушларын ахырынҹы дәфә мөһүрләнәҹәји вә сонра ҝөјә галдырылаҹағы заман тамамланаҹаг (Мат. 24:31; Вәһј 7:1—4). Дағын зирвәсиндән әтрафа ҝениш мәнзәрә ачылдығы кими, бу мәсәл дә бизә тәхминән 2000 ил әрзиндә баш верән һадисәләрин ҝедишатыны ҝөрмәјә көмәк едир. Белә вәзијјәтдә биз Падшаһлыгла әлагәли баш верән һансы һадисәләри мүшаһидә едирик? Бу мәсәлдә әкин, инкишаф вә бичин вахты тәсвир олунур. Бу мәгаләдә диггәт, әсас етибарилә, бичин вахтына јөнәлдилир *.

ИСА ОНЛАРЛАДЫР

3. а) Биринҹи әсрдән сонра һадисәләр неҹә ҹәрәјан етмәјә башлады? б) Матта 13:28 ајәсинә әсасән, кимләр һансы суалы галдырмышдылар? (Һәмчинин гејдә бах.)

3 «Алаг отлары» ерамызын икинҹи әсринин әввәлләриндә  сахта мәсиһчиләрин дүнја тарласында пејда олмасы илә ортаја чыхды (Мат. 13:26). Артыг дөрдүнҹү әсрдә алаг отуна бәнзәјән мәсиһчиләрин сајы мәсһ олунмушларын сајындан гат-гат чох иди. Јадыныздадырса, мәсәлдә нөкәрләр ағаларындан алаг отларыны көкүндән чыхарыб атмаг үчүн иҹазә истәмишдиләр * (Мат. 13:28). Бәс аға онлара неҹә ҹаваб вермишди?

4. а) Ағанын, јәни Исанын ҹавабындан нә ајдын олур? б) Буғда илә мүгајисә олунан мәсиһчиләр нә вахтдан ҝөрүнмәјә башладылар?

4 Буғда вә алаг отлары барәдә Иса демишди: «Гој икиси дә бичинә гәдәр бир јердә бөјүсүнләр». Бу тапшырыг ону ҝөстәрир ки, биринҹи әсрдән бу ҝүнә гәдәр јер үзүндә һәмишә буғда илә мүгајисә олунан мәсһ олунмушлар олуб. Бу гәнаәтә ҝәлмәјә бизә Исанын шаҝирдләринә бир гәдәр сонра дедији сөзләр көмәк едир: «Мән бу дөврүн јекунуна кими һәмишә сизинләјәм» (Мат. 28:20). Бу, о демәкдир ки, дөврүн сонуна кими мәсһ олунмуш мәсиһчиләр һәмишә Исанын мүдафиәси алтында олаҹаглар. Анҹаг алаг отлары илә мүгајисә олунан сахта мәсиһчиләрин сајҹа үстүнлүк тәшкил етдији бу узун вахт әрзиндә кимин буғда синфинә аид олдуғуну дәгиг билмирик. Лакин бичин вахты башламаздан тәхминән 30 ил әввәл буғда синфи ҝөрүнмәјә башлады. Бу неҹә баш верди?

ЕЛЧИ ЈОЛ ҺАЗЫРЛАЈЫР

5. Малакинин пејғәмбәрлији биринҹи әсрдә неҹә јеринә јетди?

 5 Иса буғда вә алаг отлары илә бағлы мәсәлини чәкмәздән әсрләр өнҹә, Јеһова Малаки пејғәмбәри Исанын мәсәлиндә өз әксини тапан һадисәләр барәдә пејғәмбәрлик етмәјә илһамландырмышды. (Малаки 3:1—4 ајәләрини оху.) Јол һазырлајан илк елчи Вәфтизчи Јәһја олмушдур (Мат. 11:10, 11). О,  ерамызын 29-ҹу илиндә ҝәләндә Исраил халгы үчүн һөкм вахты јахынлашмышды. Икинҹи елчи исә Иса Мәсиһ иди. О, Јерусәлимдәки мәбәди ики дәфә — биринҹи дәфә хидмәтинин әввәлиндә, икинҹи дәфә исә хидмәтинин сонуна јахын тәмизләмишди (Мат. 21:12, 13; Јәһ. 2:14—17). Демәли, Исанын ҝөрдүјү бу тәмизлик иши мүәјјән вахты әһатә етмишди.

6. а) Малакинин пејғәмбәрлији ҝениш мигјасда неҹә јеринә јетди? б) Иса руһани мәбәддә јохлама ишини һансы вахт әрзиндә һәјата кечириб? (Һәмчинин гејдә бах.)

 6 Малакинин пејғәмбәрлији ҝениш мигјасда неҹә јеринә јетди? 1914-ҹү илә гәдәр онилликләр әрзиндә Чарлз Тејз Рассел вә онун әмәкдашлары Вәфтизчи Јәһјанын ишинә бәнзәр иши һәјата кечирмишләр. Бу Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчыларынын ҝөрдүкләри ваҹиб ишә Аллаһын Кәламындакы һәгигәтләри јенидән үзә чыхартмаг, мәсәлән, Мәсиһин фидјә гурбанлығынын әсил мәнасыны өјрәтмәк, ҹәһәннәм оду тәлимини ифша етмәк, диҝәр халгларын вахтынын сона чатмаг үзрә олдуғуну бәјан етмәк дахил иди. Бунунла белә, Мәсиһин давамчылары олдуғуну иддиа едән бир чох дини груплар мөвҹуд иди. Буна ҝөрә дә бу груплардан һансынын буғда синфи олдуғуна даир ваҹиб суал ҹаваб тәләб едирди. Бу мәсәләјә ајдынлыг ҝәтирмәк үчүн Иса 1914-ҹү илдә руһани мәбәди јохламаға башлады. Бу јохлама вә тәмизлик иши 1914-ҹү илдән 1919-ҹу илин әввәлинә гәдәр давам етди *.

ЈОХЛАМА ВӘ ТӘМИЗЛИК ИЛЛӘРИ

7. Иса 1914-ҹү илдә јохлама ишинә башлајанда нәји мүәјјән етди?

7 Иса јохлама ишинә башлајанда нәји мүәјјән етди? Артыг 30 илдән чох иди ки, Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчыларындан ибарәт кичик бир груп ҝениш тәблиғ кампанијасына  бүтүн ҝүҹүнү вә имканыны сәрф едирди *. Нисбәтән аз, амма сағлам саплаглары олан бу буғда синфинин Шејтанын алаг отлары арасында боғулмадығыны ҝөрмәк Иса вә мәләкләр үчүн неҹә дә севиндириҹи иди! Анҹаг һәлә дә «Левилиләри», јәни мәсһ олунмушлары сафлашдырмаға еһтијаҹ вар иди (Мал. 3:2, 3; 1 Пет. 4:17). Бәс нијә?

8. 1914-ҹү илдән сонра һансы һадисәләр баш верди?

8 Бәзи Мүгәддәс Китаб тәдгигатчылары 1914-ҹү илин сонунда ҝөјә галхмадыглары на ҝөрә мәјуслуға гапылдылар. 1915—1916-ҹы илләр әрзиндә тәшкилата хариҹдән едилән тәгибләр тәблиғ ишини зәифләтди. Ән писи исә, 1916-ҹы илин октјабр ајында Рассел гардашын өлүмүндән сонра тәшкилатын дахилиндә дә ҝүҹлү фикир ајрылыглары јаранмаға башлады. Ҝөзәтчи Гүлләси, Мүгәддәс Китаб вә Трактатлар Ҹәмијјәтинин једди директорундан дөрдү Рутерфорд гардашын рәһбәр сечилмәси гәрарына сонрадан гаршы чыхдылар. Онлар гардашлар арасында нифаг салмаға чалышдылар, анҹаг 1917-ҹи илин август ајында онларын Бет-Ели тәрк етмәләри әсил тәмизлик олду! Үстәлик, бәзи Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчылары инсан горхусуна гапылмышдылар. Лакин үмумиликдә онлар Исанын тәмизлик ишинә һај вердиләр вә лазыми дәјишикликләр етдиләр. Беләликлә, Иса онлары буғда синфинә аид олан һәгиги мәсиһчиләр кими гәбул етди, христиан килсәләринә мәнсуб олан кәсләр дә дахил олмагла, бүтүн јаланчы мәсиһчиләри исә рәдд етди (Мал. 3:5; 2 Тим. 2:19). Сонра нә баш верди? Буну билмәк үчүн ҝәлин буғда вә алаг отлары мәсәлинә гајыдаг.

БИЧИН ВАХТЫ БАШЛАДЫГДАН СОНРА НӘЛӘР БАШ ВЕРИР?

9, 10. а) Бичин иши илә бағлы нәји арашдыраҹағыг? б) Бичин вахты биринҹи һансы иш һәјата кечирилди?

9 «Бичин дөврүн [јекунудур]», — дејә Иса гејд етмишди (Мат. 13:39). Бу бичин вахты 1914-ҹү илдән башлајыб. Инди биз Исанын һаггында данышдығы вә бу дөврдә баш верән беш һадисәни нәзәрдән кечирәҹәјик.

10 Биринҹиси, алаг отларынын јығылмасы. Иса демишди: «Бичин вахты мән бичинчиләрә дејәҹәјәм: “Әввәлҹә алаг отларыны јығыб дәрз бағлајын вә јандырын”». 1914-ҹү илдән сонра мәләкләр алаг отлары илә мүгајисә олунан мәсиһчиләри «падшаһлығын оғуллары» олан мәсһ олунмушлардан ајырараг онлары јығмаға башлады (Мат. 13:30, 38, 41).

11. Бу ҝүнә кими һәгиги мәсиһчиләри сахталардан фәргләндирән әсас нә олуб?

11 Јығым иши сүрәтләндикҹә ики груп арасындакы фәрг даһа да ајдын ҝөрүндү (Вәһј 18:1, 4). 1919-ҹу илдә ајдын олду ки, Бөјүк Бабил јыхылыб. Бәс һәгиги мәсиһчиләри сахталардан фәргләндирән әсас нә иди? Тәблиғ иши. Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчылары арасында рәһбәрлији үзәрләринә ҝөтүрәнләр Падшаһлығын тәблиғ ишиндә һәр кәсин иштирак етмәсинин ваҹиблијини вурғуламаға башладылар. Мәсәлән, 1919-ҹу илдә нәшр едилән «Бу иш кимә һәвалә олунуб?» адлы буклетдә бүтүн мәсһ олунмуш мәсиһчиләр евдән-евә тәблиғ етмәјә тәшвиг олунурдулар. Орада дејилирди: «Нә гәдәр нәһәнҝ ҝөрүнсә дә, бу, Рәббимизин ишидир вә биз бунун өһдәсиндән Онун көмәји илә ҝәләҹәјик. Сән бу ишдә иштирак етмәк шәрәфинә лајиг ҝөрүлмүсән». Буна неҹә һај верилди? 1922-ҹи илдә нәшр олунан «Ҝөзәтчи гүлләси»ндә хәбәр верилирди ки, Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчылары тәблиғ ишини сүрәтләндирмәјә башладылар. Бу садиг мәсиһчиләр елә о вахтдан бу ҝүнә кими евдән-евә тәблиғ ишләри илә танынырлар.

12. Буғда синфи нә вахтдан топланыр?

12 Икинҹиси, буғданын топланмасы. Иса өз мәләкләринә әмр едир: «Буғданы мәним анбарыма топлајын» (Мат. 13:30). 1919-ҹу илдән етибарән, мәсһ олунмуш мәсиһчиләр тәмизләнмиш мәсиһчи јығынҹағына топланырлар. Бу системин сонуна гәдәр сағ галан мәсһ олунмушларын сон  јығымы ҝөјләр мүкафатларыны аланда баш верәҹәк (Дан. 7:18, 22, 27).

13. Вәһј 18:7 ајәсиндә, Христиан дүнјасы да дахил олмагла, фаһишәнин, јәни Бөјүк Бабилин индики әһвал-руһијјәси барәдә нә дејилир?

13 Үчүнҹүсү, ағлашма вә диш гыҹыртысы. Мәләкләр алаг отларыны јығыб дәрз бағлајандан сонра нә баш верир? Алаг отлары синфинә дахил оланларын вәзијјәти барәдә Иса дејир: «Онлар орада ағлашыб дишләрини гыҹајаҹаглар» (Мат. 13:42). Бу, елә инди баш верир? Хејр. Бу ҝүн фаһишәнин бир һиссәси олан Христиан дүнјасы һәлә дә өзү һаггында белә дејир: «Мән тахтда отурмуш бир мәликәјәм, дул галмамышам, һеч вахт да јас тутмајаҹағам» (Вәһј 18:7). Һәгигәтән дә, Христиан дүнјасы өзүнү бөјүк сәлаһијјәт саһиби һесаб едир, һәтта бүтүн сијаси лидерләрин үстүндә мәликә кими әјләшдијинә ҝөрә ҝөјлә ҝедир. Һал-һазырда алаг отлары илә тәмсил олунанлар ағлашмаг әвәзинә, гүрурланырлар. Анҹаг бу, белә галмајаҹаг.

Сијаси лидерләрлә сых мүнасибәтләри олан Христиан дүнјасынын тезликлә сону ҝәләҹәк (13-ҹү абзаса бах)

14. а) Сахта мәсиһчиләр нә вахт вә нә үчүн дишләрини гыҹајаҹаглар? б) Матта 13:42 ајәси илә бағлы едилән тәлим дәјишиклији Мәзмур 112:10 ајәсиндәки фикрә неҹә ујғун ҝәлир? (Гејдә бах.)

14 Бөјүк мүсибәт заманы бүтүн јалан динләр мәһв едилдикдән сонра, онларын кечмиш нүмајәндәләри гачыб сығынаҹаг ахтараҹаглар, анҹаг ҝизләнмәк үчүн тәһлүкәсиз јер тапмајаҹаглар (Лука 23:30; Вәһј 6:15—17). Мәһвдән ҹанларыны гуртара билмәјәҹәкләрини ҝөрәндә чарәсиз һалда ағлашаҹаг вә гәзәбдән «дишләрини гыҹајаҹаглар». Иса бөјүк мүсибәт һаггында пејғәмбәрлијиндә дедији кими, бу зүлмәтли анларда онлар «башларына дөјәҹәкләр» * (Мат. 24:30; Вәһј 1:7).

15. Алаг отлары илә нә баш верәҹәк вә нә вахт?

15 Дөрдүнҹүсү, одлу күрәјә атылма. Дәрз бағланмыш алаг отлары илә нә баш верәҹәк? Мәләкләр онлары «одлу күрәјә атаҹаглар» (Мат. 13:42). Бу, онларын тамамилә мәһв едиләҹәјини билдирир. Анҹаг јалан дини тәшкилатларын кечмиш үзвләри бөјүк мүсибәтин сонунҹу һиссәсиндә, Һар-Маҝедонда мәһв едиләҹәкләр (Мал. 4:1).

16, 17. а) Исанын мәсәлиндә хатырланан сонунҹу һадисә һансыдыр? б) Нә үчүн бу һадисәнин ҝәләҹәкдә олаҹағы гәнаәтинә ҝәлирик?

16 Бешинҹиси, салеһләрин парламасы. Иса пејғәмбәрлијинә белә јекун вурур: «Салеһләр исә о вахт Аталарынын падшаһлығында ҝүнәш кими парлајаҹаглар» (Мат. 13:43). Бу нә вахт вә һарада олаҹаг? Бу сөзләр даһа сонра јеринә јетәҹәк. Иса һал-һазырда јер үзүндә баш верән һадисәдән јох, даһа сонра ҝөјдә олаҹаг һадисәдән данышырды *. Белә бир гәнаәтә ҝәлмәјимизин ики сәбәбини нәзәрдән кечирәк.

17 Илк нөвбәдә, «нә вахт?» суалына нәзәр салаг. Иса демишди: «Салеһләр исә  о вахт... парлајаҹаглар». «О вахт» ифадәси Исанын јухарыда хатырлатдығы һадисәјә, јәни алаг отларынын «одлу күрәјә» атылмасына ишарә едир. Бу, бөјүк мүсибәтин сонунда баш верәҹәк. Буна ҝөрә дә мәсһ олунмушларын парламасы да ҝәләҹәкдә баш вермәлидир. Икинҹиси, «һарада?» суалыдыр. Иса демишди ки, салеһләр «Аталарынын падшаһлығында... парлајаҹаглар». Бу нә демәкдир? Бөјүк мүсибәтин биринҹи мәрһәләси битдикдән сонра јер үзүндә галан бүтүн садиг мәсһ олунмушлар ахырынҹы дәфә мөһүрләнмиш олаҹаглар. Сонра исә, Исанын бөјүк мүсибәтлә бағлы пејғәмбәрлијиндә вурғуландығы кими, ҝөјә топланаҹаглар (Мат. 24:31). Онлар орада, «Аталарынын падшаһлығында... парлајаҹаглар» вә Һар-Маҝедон мүһарибәсиндән дәрһал сонра «Гузунун тој [зијафәтиндә]», бир ҝәлин кими, Исанын севинҹинә шәрик олаҹаглар (Вәһј 19:6—9).

БИЗӘ ФАЈДАСЫ

18, 19. Исанын буғда вә алаг отлары һагда мәсәлини баша дүшмәјимиз һәр биримизә неҹә фајда ҝәтирир?

18 Бу мәсәли белә ҝениш арашдырмағымыз һәр биримизә неҹә фајда ҝәтирир? Ҝәлин үч саһәјә нәзәр салаг. Биринҹиси, мүәјјән шејләри даһа дәриндән баша дүшмәјимизә көмәк едир. Бу мәсәл Јеһованын писликләрә нә үчүн јол вермәсинин ваҹиб сәбәбини ачыглајыр. О, «гәзәб габларына бөјүк сәбирлә» дөзүр ки, «мәрһәмәт габлары»ны, јәни буғда синфини һазырласын * (Ром. 9:22—24). Икинҹиси, әминлијимизи ҝүҹләндирир. Сон јахынлашдыгҹа дүшмәнләримиз бизә һүҹумларыны даһа да ҝүҹләндирәҹәкләр, «анҹаг ҝүҹләри чатмајаҹаг». (Јеремја 1:19 ајәсини оху.) Сәмави Атамыз Јеһова әсрләр бојунҹа буғда синфини горудуғу кими, Иса вә мәләкләр васитәсилә һәмишә бизимлә олаҹаг (Мат. 28:20).

19 Үчүнҹүсү, бу мәсәл бизә буғда синфини мүәјјән етмәјә көмәк едир. Бу нә үчүн ваҹибдир? Буғда илә мүгајисә олунан мәсиһчиләрин кимлијини билмәјимиз бизә Исанын ахыр ҝүнләр һаггында дедији тәфсилатлы пејғәмбәрлијиндә галдырдығы бир суалын ҹавабыны тапмағымыза көмәк едир. О сорушмушду: «Садиг вә ағыллы нөкәр ҝөрәсән, кимдир?» (Мат. 24:45). Нөвбәти ики мәгаләдә биз бу суалын ганеедиҹи ҹавабыны тапаҹағыг.

 

^ абз. 2 Абзас 2: [1] Бу мәсәлин диҝәр һиссәләрини јада салмаг үчүн сизи «Ҝөзәтчи гүлләси»нин 2010-ҹу ил 15 март сајында олан «Салеһләр ҝүнәш кими парлајаҹаглар» адлы мәгаләни охумаға тәшвиг едирик.

^ абз. 3 Абзас 3: [2] Исанын һәвариләринин өлүмүндән сонра јер үзүндә галан мәсһ олунмушлар нөкәрлә јох, буғда илә тәмсил олунур, нөкәрләр исә мәләкләри тәмсил едир. Даһа сонра бу мәсәлдән ҝөрүнүр ки, алаг отларыны бичәнләр мәләкләрдир (Мат. 13:39).

^ абз. 6 Абзас 6: [3] Бу, тәлимә едилән дәјишикликдир. Әввәлләр елә дүшүнүрдүк ки, Иса јохлама ишинә 1918-ҹи илдә башлајыб.

^ абз. 7 Абзас 7: [4] 1910-ҹу илдән 1914-ҹү илә кими Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчылары 4 000 милјона јахын китаб, 200 милјон-дан чох трактат вә буклет пајламышлар.

^ абз. 14 Абзас 14: [5] Бу, Матта 13:42 ајәсиндәки тәлимә едилән дәјишикликдир. Әввәлләр әдәбијјатларымызда дејилирди ки, «падшаһлығын оғуллары» сахта мәсиһчиләри «Шәририн оғуллары» кими ифша етдикләринә ҝөрә онлар онилликләрдир ки, «ағлашыб дишләрини [гыҹајырлар]» (Мат. 13:38). Анҹаг гејд етмәк лазымдыр ки, онларын ағлашыб диш гыҹамаларынын сәбәби мәһвләри илә әлагәлидир (Мәз. 112:10).

^ абз. 16 Абзас 16: [6] Даниел 12:3 ајәсиндә гејд олунур ки, «ағыллы адамлар [мәсһ олунмуш мәсиһчиләр] ҝөј гүббәсинин парылтысы кими... парлајаҹаг». Нә гәдәр ки, јер үзүндәдирләр, онлар буну хош хәбәрин тәблиғ ишини јеринә јетирмәклә едирләр. Матта 13:43 ајәсиндә исә онларын сәмави Падшаһлыгда парлајаҹаглары вахт вурғуланыр. Әввәлләр елә дүшүнүрдүк ки, һәр ики ајәдә ејни фәалијјәтдән — тәблиғ ишиндән бәһс олунур.

^ абз. 18 Абзас 18: [7] «Јеһоваја јахынлаш» китабынын 288, 289-ҹу сәһифәләринә (рус.) бах.