Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 БИОГРАФИЈА

Һарада олсаг да, Јеһоваја вар ҝүҹүмүзлә хидмәт едирик

Һарада олсаг да, Јеһоваја вар ҝүҹүмүзлә хидмәт едирик

Әввәлләр һеч вахт тәк тәблиғ етмәмишдим. О гәдәр һәјәҹанланырдым ки, һәр дәфә евдән чөлә чыханда ајагларым әсирди. Ән писи исә о иди ки, бу әразидә јашајан инсанлар һәгигәтә һәддән артыг етинасыз јанашырдылар. Бәзиләри чох агрессив идиләр вә мәни дөјмәклә һәдәләјирдиләр. Пионер хидмәтимин илк ајында мән ҹәми бир брошүра пајламышдым. (Маркус)

Бу һадисә тәхминән 60 ил бундан габаг, 1949-ҹу илдә баш версә дә, мәним һекајәм чох илләр өнҹә башлајыб. Атам Һендрик Дрентенин (Нидерланд) шималында јерләшән Дондерен адында балаҹа кәнддә чәкмәчи вә бағбан ишләјирди. Мән 1927-ҹи илдә дүнјаја ҝәлмишәм вә аиләмиздә једди ушагдан дөрдүнҹүсү олмушам. Евимиз кәндин дашлы-кәсәкли јолунун дүз кәнарында јерләширди. Гоншуларымызын әксәријјәти әкинчиликлә мәшғул иди вә әкин-бичин иши илә мәшғул олмаг мәним дә хошума ҝәлирди. Мән һәгигәти 1947-ҹи илдә 19 јашында гоншумуз Тонес Бендән ешитмишәм. Јадымдадыр, илк дәфә Тонеслә растлашанда ондан һеч хошум ҝәлмәмишди. Анҹаг Икинҹи Дүнја мүһарибәсиндән аз сонра о, Јеһованын Шаһиди олду вә мән онун әввәлкинә нисбәтән инди даһа меһрибан олдуғуна фикир верирдим. Онун белә дәјишмәси мәнә о гәдәр мараглы ҝәлди ки, Аллаһын јер үзүндә ҹәннәт гурмаг нијјәти һаггында дедикләринә гулаг асдым. Дәрһал һәгигәти гәбул етдим вә биз өмүрлүк дост олдуг *.

Мән 1948-ҹи илин мај ајында тәблиғ етмәјә башладым вә ҹәми бир ајдан сонра, ијунун 20-дә Утрехтдә кечирилән конгресдә вәфтиз олундум. 1949-ҹу илин јанварын 1-дә пионер хидмәтинә башладым вә Нидерландын шәргиндә јерләшән Боркуло кәндиндәки балаҹа бир јығынҹаға тәјин олундум. Јолун узунлуғу тәхминән 130 километр олдуғундан гәрара ҝәлдим ки, ора велосипедимлә ҝедим.  Фикирләширдим ки, тәхминән 6 саата ҝедиб чатарам, амма лејсан јағыш јағдығындан вә ҝүҹлү күләк әсдијиндән ора 12 саата ҝедиб чыхдым, һәлә бу јолун 90 километрини гатарла ҝетдим. Галаҹағым мәсиһчи аиләсинин евинә ҝеҹәнин бир јарысы ҝәлиб чатдым. Һәмин әразидә пионер кими хидмәт етдијим мүддәтдә онларда галдым.

Мүһарибәдән сонракы илләрдә ҹамаат мүфлисләшмишди. Мәним олан-гопан бир пенҹәјим, бир шалварым варды. Пенҹәјим әјнимә чох бөјүк, шалварым исә чох гыса иди. Әввәлдә дедијим кими, Боркулодакы хидмәтимин биринҹи ајы јаман чәтин кечди, амма Јеһова бир нечә Мүгәддәс Китаб өјрәнмәсилә мәни хејир-дуаландырды. Доггуз ајдан сонра мән Амстердама тәјинат алдым.

КӘНДДӘН ШӘҺӘРӘ

Кәнддә бөјүјүб боја-баша чатан мән Нидерландын ән бөјүк шәһәри олан Амстердама ҝәлиб чыхдым. Бурада хидмәт чох сәмәрәли иди. Елә биринҹи ајда мән доггуз ајда пајламадығым гәдәр әдәбијјат пајладым. Гыса бир мүддәтдән сонра мән дүз сәккиз нәфәрлә Мүгәддәс Китаб өјрәнмәси кечирирдим. Јығынҹаг хидмәтчиси (инди ағсаггаллар шурасынын координатору адланыр) тәјин олунандан сонра мән илк дәфә ачыг мәрузә илә чыхыш етмәк тапшырығыны алдым. Бу иш мәни јаман горхудурду. Анҹаг бу мәрузә илә чыхыш етмәмишдән габаг јени јығынҹаға тәјин едилдијим үчүн раһат нәфәс алдым. Һеч ағлыма белә ҝәтирә билмәздим ки, бу илләр әрзиндә 5000-дән чох мәрузә сөјләјәҹәјәм!

Јухарыда: Маркус (сағдакы) 1950-ҹи илдә Амстердам јахынлығында күчәдә шаһидлик едәркән

1950-ҹи илин мајында мән Һарлемә тәјин олундум. Сонра исә сәјјар хидмәтә дәвәт алдым. Үч ҝеҹә ҝөзүмә јуху ҝетмәди. Бет-Елдә хидмәт едән Роберт Винклер гардаша өзүмү бу тәјинат үчүн јарарлы һисс етмәдијими сөјләдим. О исә мәнә деди: «Сән бланкы долдур. Нараһат олма, өјрәнәҹәксән». Бундан дәрһал сонра бир нечә ај тәлим кечдим вә рајон хидмәтчиси (нәзарәтчи) хидмәтинә башладым. Бир дәфә јығынҹаглардан биринә баш чәкәндә Јеһованы чох севән вә фәдакарлыг ҝөстәрән Ҹени Таткен адлы ҝәнҹ вә шән пионер бир баҹыја раст ҝәлдим. Биз 1955-ҹи илдә аилә һәјаты гурдуг. Мән өз һекајәми давам етдирмәздән әввәл, Ҹени пионер хидмәтинә неҹә башладығындан вә неҹә таныш олдуғумуздан данышаҹаг.

ӘР-АРВАД КИМИ БИРҜӘ ХИДМӘТИМИЗ

Ҹени: Анам 1945-ҹи илдә Јеһованын Шаһиди оланда мәним 11 јашым варды. О, дәрһал ушагларынын үчүнә дә Мүгәддәс Китабы өјрәтмәјин ваҹиблијини баша дүшдү. Амма атам һәгигәтә гаршы иди, буна ҝөрә дә анам бизә атам евдә олмајанда дәрс кечирди.

Мәним ҝетдијим илк ҝөрүш 1950-ҹи илдә Һаагада кечирилән конгрес олуб. Бундан бир һәфтә сонра Ассендәки (Дренте) Падшаһлыг залында кечирилән јығынҹагда илк дәфә иштирак етдим. Атам јаман  һирсләнди вә мәни евдән говду. Анам деди: «Сән һарада галаҹағыны билирсән». Мән онун руһани баҹы-гардашларымы нәзәрдә тутдуғуну билирдим. Әввәлҹә јахынлыгда јашајан һәмиманлымызҝилә ҝетдим, амма атам ҝүнүмү гара еләмәјә давам едирди. Буна ҝөрә дә биздән 95 километр аралыда јерләшән Девентерә (Оверејссел) көчдүм. Анҹаг атам азјашлы олдуғум һалда мәни евдән говдуғу үчүн аидијјәти органлардан горхду. Нәтиҹәдә, о, мәнә евә гајытмаға иҹазә верди. Атам һеч вахт һәгигәти гәбул етмәсә дә, бүтүн ҝөрүшләрдә иштирак етмәјимә вә тәблиғә чыхмағыма иҹазә верирди.

Ашағыда: Ҹени (сағдакы) 1952-ҹи илдә көмәкчи пионер хидмәтиндә

Евә гајыдандан гыса бир мүддәт сонра анам бәрк хәстәләнди вә евин бүтүн ишләри мәним үстүмә дүшдү. Буна рәғмән, руһани ҹәһәтдән инкишаф етмәјә давам етдим вә 1951-ҹи илдә 17 јашымда вәфтиз олундум. 1952-ҹи илдә анам сағаландан сонра мән үч пионер баҹы илә бирликдә ики ај көмәкчи пионер кими хидмәт етдим. Суда үзән евдә јашајыр вә Дрентенин ики гәсәбәсиндә хидмәт едирдик. 1953-ҹү илдә даими пионер олдум. Бир илдән сонра јығынҹағымыза ҹаван бир рајон нәзарәтчиси баш чәкди. Бу, Маркус иди. Биз Јеһоваја даһа јахшы хидмәт етмәк истәјирдик вә бирҝә бунун өһдәсиндән ҝәлә биләҹәјимизи дүшүнүрдүк. Буна ҝөрә дә 1955-ҹи илин мајында евләндик (Ваиз 4:9—12).

Сағда: Тој ҝүнүмүз, 1955-ҹи ил

Маркус: Тојдан сонра биз әввәлҹә Вендама (Гронинҝен) пионер тәјинаты алдыг. Тәхминән узунлуғу 3 метр, ени 2 метр олан балаҹа бир отагда јашајырдыг. Бунунла белә, Ҹени отағымызда ҝөзәл вә раһат мүһит јаратды. Һәр ахшам столу вә ики балаҹа стулу чөлә чыхарырдыг ки, јердә јата биләк.

Алты ајдан сонра биз Белчикаја сәјјар хидмәт үчүн дәвәт алдыг. 1955-ҹи илдә орада ҹәми 4000-ә јахын тәблиғчи варды. Инди исә алты дәфә чохдур! Белчиканын шималында јерләшән Фландријанын ҹамааты нидерландлыларла ејни дилдә данышырлар. Анҹаг белчикалыларын ләһҹәләри тамамилә фәрглидир. Она ҝөрә дә әввәл-әввәл үнсијјәт гурмаға чәтинлик чәкирдик.

Ҹени: Сәјјар хидмәт әсил фәдакарлыг тәләб едир. Биз бир јығынҹагдан диҝәринә велосипедимизлә ҝедир вә баҹы-гардашларын евиндә галырдыг. Галмаға өз евимиз олмадығындан биз нөвбәти јығынҹаға баш чәкәнә кими, јәни икинҹи ҝүн сәһәрә кими әввәлки јығынҹагда галырдыг. Амма биз хидмәтимизә һәмишә Јеһованын хејир-дуасы кими бахмышыг.

Маркус: Тәзә-тәзә биз јығынҹагдакы баҹы-гардашлары танымырдыг, анҹаг онлар бизә гаршы чох меһрибан вә гонагпәрвәр идиләр (Ибр. 13:2). Илләр әрзиндә биз Белчикадакы бүтүн нидерланддилли јығынҹаглара дәфәләрлә баш чәкдик. Бу, бизә чохлу хејир-дуалар ҝәтирди. Демәк олар ки, бу әразидәки бүтүн баҹы-гардашлары таныдыг вә онларла доғмалашдыг. Биз јүзләрлә ҝәнҹин һәм јашҹа, һәм дә руһани ҹәһәтдән бөјүдүјүнүн шаһиди олмушуг. Онлар өзләрини Јеһоваја һәср едиб Падшаһлығын марагларыны һәјатларында биринҹи јерә гојмушлар. Онларын әксәријјәтинин сәдагәтлә Јеһоваја таммүддәтли хидмәт етдикләрини ҝөрмәк бизә әсил  севинҹ бәхш едир (3 Јәһ. 4). Бу ҹүр руһланмағын сајәсиндә тәјинатымызы ҹанла-башла давам етдирә билдик (Ром. 1:12).

БӨЈҮК ЧӘТИНЛИК ВӘ ӘСИЛ ХЕЈИР-ДУА

Маркус: Евләнән ҝүндән Ҝилеад Мәктәбиндә тәлим алмаг арзусунда олмушуг. Инҝилис дилини өјрәнмәјә һәр ҝүн ән азы бир саат вахт ајырырдыг. Лакин бу дили китаблардан өјрәнмәк елә дә асан дејилди. Она ҝөрә дә тәтилдә Инҝилтәрәјә ҝедиб орада тәблиғ едә-едә бу дили практикада истифадә етмәк гәрарына ҝәлдик. Нәһајәт, 1963-ҹү илдә Бруклиндәки мәркәзи идарәдән зәрф алдыг, ичиндә ики мәктуб варды, бири мәнә, бири дә Ҹенијә. Мәктубда мәни онајлыг хүсуси Ҝилад Мәктәбинә дәвәт етмишдиләр. Бу мәктәбин әсас мәгсәди гардашлара тәлим кечмәк вә тәшкилати тәлиматлар вермәк иди. Буна ҝөрә дә дәвәт олунан 100 тәләбәдән 82-си гардаш иди.

Ҹени: Һәмин ҝүн алдығым мәктубда мәндән хаһиш едилирди ки, Маркус Ҝилеад мәктәбини битирәнә кими Белчикада гала билиб-билмәјәҹәјими дуа едәрәк ҝөтүр-гој едим. Етираф етмәлијәм ки, әввәлҹә мәјус олдум. Мәнә елә ҝәлирди ки, Јеһова сәјләримә хејир-дуа вермир. Амма өзүмә хатырлатдым ки, Ҝилеад Мәктәбинин мәгсәди орада тәлим аланлара бүтүн дүнјада хош хәбәрин тәблиғ ишини һәјата кечирилмәләринә көмәк етмәкдир. Буна ҝөрә дә мән Белчиканын Ҝент (Ган) шәһәриндә ики тәҹрүбәли хүсуси пионер баҹы илә, Анна вә Марија Колпартла бирликдә хүсуси пионер кими хидмәт етмәјә разылашдым.

Маркус: Инҝилис дилини тәкмилләшдирмәк үчүн мәни мәктәб башламаздан беш ај габаг Бруклинә дәвәт етдиләр. Мән ҝөндәрмә вә хидмәт шөбәләриндә ишләдим. Үмумдүнја мәркәзи идарәдә хидмәт етмәк вә Асијаја, Авропаја вә Ҹәнуби Америкаја ҝөндәрилән әдәбијјатларын һазырланмасында иштирак етмәк мәнә бејнәлхалг гардашлығымызы даһа јахындан танымаға көмәк етди. Хүсусилә дә Рассел гардашын дөврүндә пилигрим (сәјјар нәзарәтчи) кими хидмәт едән Александр Макмиллан гардаш һеч јадымдан чыхмыр. О, јашлы олмасына вә ағыр ешитмәсинә бахмајараг, бир дәнә дә олсун јығынҹаг ҝөрүшүнү бурахмырды. Бу, мәнә ҝүҹлү тәсир бағышлады вә мәсиһчи јығынҹагларымызы һеч вахт тәрк етмәмәли олдуғумузу өјрәтди (Ибр. 10:24, 25).

Ҹени: Биз һәфтәдә бир нечә дәфә јазышырдыг. Бир-биримиз үчүн јаман дарыхырдыг! Бунунла белә, Маркус Ҝилеад мәктәбиндә алдығы тәлимдән, мән исә хидмәтимдән севинҹ әлдә едирдим. Маркус Бирләшмиш Штатлардан евә гајыданда мән 17 нәфәрә Мүгәддәс Китабы өјрәдирдим. 15 ај ајры галмаг бизим үчүн әсил сынаг иди, амма мән Јеһованын вердијимиз гурбанлара ҝөрә бизи хејир-дуаландырдығыны ҝөрүрдүм. Маркус евә гајыдан ҝүн тәјјарә бир нечә саат ҝеҹикмишди. Ахыр ки, о ҝәлиб чатды вә биз бир-биримизә сарылыб ағлашдыг. О вахтдан бәри, һеч ајрылмамышыг.

АЛДЫҒЫМЫЗ ҺӘР ТӘЈИНАТА ҜӨРӘ МИННӘТДАРЫГ

Маркус: Мән 1964-ҹү илин декабрында Ҝилеад Мәктәбиндән евә гајытдыгдан сонра биз Бет-Елдә хидмәт етмәк үчүн тәјинат алдыг. Һәрчәнд о вахт хәбәримиз олмаса да, бу тәјинатымыз мүвәггәти иди. Ҹәми үч ајдан сонра тәјинатымыз дәјишди, мәни Фландријаја вилајәт нәзарәтчиси тәјин етдиләр. Алзен вә Елс Вигерсма Белчикаја хүсуси тәјинатлы  мүждәчи кими ҝөндәриләндән сонра онлары сәјјар хидмәтин бу нөвүнә тәјин етдиләр. Биз исә Бет-Ел хидмәтинә гајытдыг вә мән орада хидмәт шөбәсиндә чалышмаға башладым. 1968-ҹи илдән 1980-ҹи илә кими тәјинатымыз бир нечә дәфә дәјишди, биз ҝаһ бет-елли, ҝаһ да сәјјар хидмәтчи кими хидмәт етдик. Нәһајәт, 1980-ҹи илдән 2005-ҹи илә гәдәр мән јенә дә вилајәт нәзарәтчиси кими хидмәт етдим.

Тәјинатымызын тез-тез дәјишмәсинә бахмајараг, биз һеч вахт һәјатымызы Јеһоваја ҹанла-башла хидмәтә һәср етдијимизи унутмурдуг. Алдығымыз һәр бир тәјинат бизә, сөзүн әсил мәнасында, севинҹ ҝәтирир вә хидмәтдәки һәр бир дәјишиклијин Падшаһлығын марагларына хидмәт етдијинә әмин едирди.

Ҹени: Мәни ән чох севиндирән Маркус филиалын комитә үзвү кими 1977-ҹи илдә Бруклиндә, 1997-ҹи илдә исә Патерсонда әлавә тәлим аларкән онунла бирҝә ораја ҝетмәјим иди.

ЈЕҺОВА ТӘЛӘБАТЛАРЫМЫЗЫ ҜӨРҮР

Маркус: 1982-ҹи илдә Ҹени ҹәрраһијјә әмәлијјаты кечирди вә јахшылашмаға башлады. Үч илдән сонра Лөвендәки јығынҹаг хејирхаһлыг ҝөстәрәрәк Падшаһлыг залынын алт мәртәбәсини бизә верди. 30 илдән сонра илк дәфә өзүмүзүн балаҹа јашајыш јеримиз олду. Чәршәнбә ахшамы јығынҹаға баш чәкмәјә башламаг үчүн јыр-јығыш едәндә чамаданларымызы ҝөтүрмәк үчүн бир нечә дәфә 54 пилләни галхыб дүшмәли олурдум. Шүкүрләр олсун ки, 2002-ҹи илдә баҹы-гардашлар биринҹи мәртәбәдә бизә ев вердиләр. Мән 78 јашы һагладыгдан сонра бизи Локерен шәһәринә хүсуси пионер тәјин етдиләр. Биз хидмәтин бу нөвүндә олдуғумуза вә һәр ҝүн хидмәтә чыха билдијимизә ҝөрә чох хошбәхтик.

«Биз там әминик ки, һарада, һансы хидмәти иҹра етмәјимиз јох, кимә хидмәт етмәјимиз ваҹибдир»

Ҹени: Үмумиликдә биз 120 илдән чох таммүддәтли хидмәтдә иштирак етмишик! Биз Јеһованын бизи һеч бир вәҹһлә атмајаҹағына вә сәдагәтлә хидмәт етдијимиз тәгдирдә, һеч нәјә еһтијаҹ дујмајаҹағымыза даир вердији вәдин һәгигилијинә өз тәҹрүбәмиздә әмин олмушуг (Ибр. 13:5; Ганун. т. 2:7).

Маркус: Биз һәлә ҝәнҹ икән өзүмүзү Јеһоваја һәср етмишик. Ҝөзүмүз һеч вахт дүнја малында олмајыб. Биз истәнилән тәјинаты гәбул етмәјә һазыр олмушуг, чүнки там әминик ки, һарада, һансы хидмәти иҹра етмәјимиз јох, кимә хидмәт етмәјимиз ваҹибдир.

^ абз. 5 Тәдриҹән атам, анам, бөјүк баҹым вә гардашларымдан икиси Јеһованын Шаһиди олду.