Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 БИОГРАФИЈА

Јеһова Аллаһа итаәткарлыг мәнә бол хејир-дуалар ҝәтириб

Јеһова Аллаһа итаәткарлыг мәнә бол хејир-дуалар ҝәтириб

«Нуһ бизим үчүн неҹә дә ҝөзәл нүмунәдир! О, Јеһованын әмрләринә табе олан вә аиләсини севән бир инсан иди. Онлар аиләликҹә ҝәмијә ҝирдикләри үчүн Дашгындан сағ чыхдылар», — дејә атам изаһ едәрди.

БУ СӨЗЛӘР тәвазөкар вә зәһмәткеш атамдан ешитдијим ушаглыг хатирәләримдән биридир. Онун чох ҝүҹлү әдаләт һисси вар иди. Елә буна ҝөрә дә 1953-ҹү илдә Мүгәддәс Китаб хәбәрини ешидәндә бу, ону дәрһал ҹәлб етмишди. Һәмин андан етибарән, атам өјрәндикләрини ушагларына ашыламаг үчүн әлиндән ҝәләни едирди. Әввәл-әввәл анам аид олдуғу католик адәт-әнәнәләрини тәрк етмәк истәмирди. Амма вахт кечдикҹә о да Мүгәддәс Китаб тәлимләрини гәбул етмәјә башлады.

Бизи өјрәтмәк валидејнләримиз үчүн чәтин иди, чүнки анамын савады јох иди, атам исә ҝеҹә-ҝүндүз тарлада ишләјирди. Бәзән атам елә јорғун олурду ки, өјрәнмә заманы мүрҝүләјирди. Анҹаг онун чәкдији зәһмәт һәдәр ҝетмәди. Мән евин бөјүк ушағы олдуғум үчүн баҹымы вә ики гардашымы өјрәтмәјә көмәк едирдим. Атам тез-тез бизә Нуһун өз аиләсини неҹә севдијини вә Јеһоваја неҹә итаәт етдијини хатырладырды. Мән Мүгәддәс Китабда гәләмә алынан бу һекајәни чох севирдим. Бир мүддәтдән сонра биз Италијанын Адриатик дәнизи саһилиндә јерләшән Розето-дели-Абруччи шәһәриндәки Падшаһлыг залында кечирилән јығынҹаг ҝөрүшүнә ҝетдик.

1955-ҹи илдә анамла мән дағлары ашыб Ромада кечирилән конгресдә иштирак едәндә мәним ҹәми 11 јашым варды. Бу, бизим иштирак етдијимиз илк конгрес иди. О ҝүндән етибарән бу бөјүк јығынҹаглар мәним үчүн мәсиһчи һәјатынын ајрылмаз бир һиссәсинә чеврилди.

Нөвбәти ил вәфтиз олундугдан гыса мүддәт сонра таммүддәтли хидмәтә башладым. 17 јашым оланда исә евимиздән 300 километр узаглыгда, Романын ҹәнубунда јерләшән Латина шәһәриндә хүсуси пионер кими хидмәт етмәјә башладым. Нисбәтән јени шәһәр олдуғундан бурада башгаларынын фикри инсанлары бир о гәдәр марагландырмырды. Мүгәддәс Китаба әсасланан әдәбијјатлары пајламаг әмәкдашымла мәнә бөјүк севинҹ ҝәтирирди, амма јенә дә евимиз үчүн дарыхырдым, чүнки һәлә чох ҝәнҹ идим. Буна бахмајараг, табечилик ҝөстәрәрәк мәнә һәвалә едилән иши јеринә јетирмәк истәјирдим.

Тој ҝүнүмүз

1963-ҹү илдә мәни Миланда кечириләҹәк «Әбәди хош хәбәр» адлы бејнәлхалг конгресин һазырлыг ишләринә көмәк етмәк  үчүн ҝөндәрдиләр. Конгрес заманы көнүллү кими хидмәт едән баҹы-гардашларла әмәкдашлыг едирдим. Онларын арасында Флоренсијадан олан Паоло Пичоли адлы ҝәнҹ гардаш да вар иди. Конгресин икинҹи ҝүнү бу гардаш субајлыгла бағлы тәсирли бир нитг сөјләди. Јадымдадыр, о гардашын һеч вахт евләнмәјәҹәјини фикирләширдим. Лакин биз јазышмаға башладыг вә ајдын олду ки, чохлу ортаг ҹәһәтләримиз вар, мәсәлән, мәгсәдләримиз, Јеһоваја олан мәһәббәтимиз вә Она итаәт етмәк истәјимиз үст-үстә дүшүр. 1965-ҹи илдә биз аилә гурдуг.

КЕШИШЛӘРЛӘ ҜӨРҮШ

Флоренсијада 10 ил даими пионер кими хидмәт етмишәм. Јығынҹагларын бөјүдүјүнү, хүсусилә ҝәнҹләрин руһән неҹә инкишаф етдијини ҝөрмәк чох хош иди. Паоло вә мән онларла руһани сөһбәтләр етмәкдән вә бир јердә истираһәт етмәкдән зөвг алырдыг. Паоло, адәтән, онларла футбол ојнајырды. Һәјат јолдашымла бирҝә вахт кечирмәк мәним үчүн дәјәрли олса да, баша дүшүрдүм ки, һәмин ҝәнҹләрин вә јығынҹагдакы аиләләрин онун диггәтинә вә гајғысына еһтијаҹлары вар.

Ҝеријә бахыб Мүгәддәс Китабы өјрәтдијимиз бир чох инсанлар барәдә дүшүнмәк инди дә мәнә севинҹ ҝәтирир. Онлардан бири Адриана адлы гадын иди. О, өјрәндикләри барәдә ики аиләјә данышмышды. Онлар Үч үгнум вә өлмәз ҹан кими килсә тәлимләрини мүзакирә етмәк үчүн бир нәфәр кешишлә ҝөрүш тәшкил етмишдиләр. Анҹаг бу ҝөрүшә үч килсә рәһбәри ҝәлмишди. Онларын изаһатлары чох долашыг иди вә бир-биринә зидд ҝедирди. Мүгәддәс Китабы өјрәтдијимиз бу инсанлар онларын дедикләрини Аллаһын Кәламындакы тәлимләрлә мүгајисә едәндә арадакы тәзады ачыг-ајдын ҝөрүрдүләр. Бәли, бу ҝөрүш дөнүш нөгтәси олду. Бир мүддәтдән сонра һәмин аиләләрин тәхминән 15 үзвү Јеһованын Шаһиди олду.

Дүздүр, инди бизим тәблиғ үсулларымыз тамамилә фәрглидир. О вахтлар Паоло тез-тез кешишләрлә ҝөрүшүб Мүгәддәс Китаб тәлимләрини мүзакирә етдији үчүн артыг бу саһәдә «мүтәхәссис» иди. Јадымдадыр, бир дәфә о, Јеһованын Шаһиди олмајан бир груп инсан гаршысында чыхыш етмишди. Сонрадан ајдын олмушду ки, кешишләр габагҹадан бәзи инсанлара Паолоја чашдырыҹы суаллар верәрәк ону пис вәзијјәтдә гојмағы тапшырмышдылар. Лакин бу сөһбәт әксинә алынды. Бир нәфәр сорушду ки, әсрләр бојунҹа килсәнин сијасәтә гарышмасы дүзҝүндүр, ја јох. Бу ан кешишләр тәшвишә дүшдүләр. Гәфилдән ишыглар сөндү вә ҝөрүш тәхирә салынды. Бир нечә ил сонра өјрәндик ки, сән демә, кешишләр габагҹадан планлашдырыблармыш ки, мүзакирә үрәкләринҹә кечмәсә, ишығы сөндүрсүнләр.

ЈЕНИ ТӘЈИНАТЛАР

Артыг он ил иди ки, Паоло илә евли идик вә биз сәјјар хидмәтә дәвәт алдыг. Һәмин вахт Паоло јахшы ишдә  ишләјирди, буна ҝөрә дә гәрар вермәк елә дә асан дејилди. Амма дуа едиб фикирләшдикдән сонра бу јени тәјинаты гәбул етдик. Гонаг олдуғумуз евин үзвләри илә вахт кечирмәк бизим үчүн чох хош иди. Чох вахт ахшамлар бирликдә мүәјјән мөвзулар арашдырырдыг, сонра да Паоло ушаглара ев тапшырыгларыны һәлл етмәјә көмәк едирди, хүсусилә дә ријазијјатдан. Бундан әлавә, Паоло охумаға һәвәсли иди вә тапдығы мараглы вә руһландырыҹы фикирләри шөвглә бөлүшүрдү. Адәтән, базар ертәси биз Шаһидләрин олмадығы шәһәрләрә хидмәтә ҝедирдик вә инсанлары һәмин ахшам сөјләниләҹәк чыхыша гулаг асмаға дәвәт едирдик.

Биз бир јердә истираһәт етмәкдән зөвг алырдыг. Паоло, адәтән, онларла футбол ојнајырды

Сәјјар хидмәтдә ҹәми ики ил хидмәт етдикдән сонра бизи Ромадакы Бет-Елә дәвәт етдиләр. Паоло һүгуги мәсәләләрә бахырды, мән исә абунә шөбәсинә тәјин олунмушдум. Сөзсүз ки, дәјишиклијә ујғунлашмаг һеч дә асан дејилди, амма биз итаәткарлыг ҝөстәрмәјә гәтијјәтли идик. Италијада филиалын тәдриҹән ҝенишләндијини вә гардашлығын инкишаф етдијини ҝөрмәк чох руһландырыҹы иди. Бу мүддәт әрзиндә Италијада Јеһованын Шаһидләри рәсми олараг гејдијјатдан кечдиләр. Бу хидмәт нөвүндә иштирак етдијимиз үчүн биз өзүмүзү хошбәхт һисс едирик.

Паоло Бет-Елдәки хидмәтини чох севирди

Бет-Елдә хидмәт етдијимиз мүддәтдә гана даир Мүгәддәс Китаба әсасланмыш мөвгејимиз Италијада ҝүндәмә ҝәлди. 1980-ҹи илләрин әввәлләриндә бу мәсәлә һүгуги ҹәһәтдән бөјүк сәс-күјә сәбәб олду. Јеһованын Шаһиди олан бир әр-арвады гызларынын өлүмүндә ҝүнаһландырдылар, һалбуки онун өлмәсинин сәбәби Аралыг дәнизи әразиләриндә јашајан бир чох инсанлара ирсән кечмиш ҹидди ган хәстәлији иди. Бет-Елдә хидмәт едән бир чох баҹы-гардашлар бу мәсиһчи валидејнләри тәмсил едән вәкилләрә көмәк етдиләр. Бир вәрәгәдә вә «Ојанын!» журналынын хүсуси бурахылышында инсанлара һәмин вәзијјәтлә бағлы бүтүн фактлары билмәјә вә Аллаһын Кәламында гана даир нә дејилдијини дүзҝүн баша дүшмәјә көмәк едән мәлуматлар дәрҹ едилди. Бу ајлар әрзиндә чох вахт Паоло ҝүндә 16 саат дајанмадан ишләмәли олурду. Бу ваҹиб тапшырыглары јеринә јетирмәкдә ону дәстәкләмәк үчүн әлимдән ҝәләни едирдим.

ҺӘЈАТЫМЫЗДА ДАҺА БИР ДӘЈИШИКЛИК

Артыг 20 ил иди ки, евли идик. Һамилә олдуғуму өјрәнәндә бу, бизим үчүн ҝөзләнилмәз олду. Онда мәним 41, Паолонун исә 49 јашы вар иди. Һәмин ҝүн Паоло өз ҝүндәлијиндә белә сөзләр јазмышды: «Дуа: Әҝәр бу һәгигәтдирсә, таммүддәтли хидмәтдә галмағымыза, руһән зәифләмәмәјимизә, нүмунәви вә јахшы валидејн олмағымыза көмәк ет. Ән ваҹиби исә, мәнә көмәк ет ки, 30 илдән чохдур сәһнәдән дедијим сөзләрин һеч олмаса бир фаизини јеринә јетирә билим». Отуруб фикирләшәндә ҝөрүрәм ки, Јеһова һәм онун, һәм дә мәним дуаларымы ҹавабландырыб.

 Иларианын дүнјаја ҝәлиши илә һәјатымызда бөјүк дәјишикликләр олду. Сөзүн дүзү, бәзән руһдан дүшдүјүмүз анлар олурду; неҹә ки, Сүлејманын мәсәлләри 24:10 ајәсиндә дејилир: «Дар ҝүндә тагәтдән дүшсән, неҹә дә зәиф адамсан!» Анҹаг биз бир-биримизи руһландырмаға давам едирдик.

Илариа тез-тез дејир ки, ики таммүддәтли хидмәтчинин евиндә доғулдуғу үчүн чох хошбәхтдир. О, һеч вахт өзүнү лазымсыз һисс етмәјиб, тамамилә нормал бир аиләдә бөјүјүб. Ҝүн әрзиндә мән онун гејдинә галырдым. Паоло исә ағыр ишдә ишләмәсинә бахмајараг, ахшамлар евә ҝәләндә онунла вахт кечирир, ојнајыр вә ев тапшырыгларыны јеринә јетирмәјә көмәк едирди. Һәтта бәзән ҝеҹә саат икијә-үчә кими ишләмәли олса да, о, мүтләг гызына вахт ајырырды. Илариа һәмишә дејәрди: «Атам мәним ән јахшы достумдур».

Әлбәттә, мәсиһчи јолунда галмасына көмәк етмәк үчүн биз Илариајаны ҹәзаландырмалы, бәзән исә гәти тәдбирләр ҝөрмәли олурдуг. Јадымдадыр, бир дәфә Илариа достларындан бири илә кобуд рәфтар етмишди. Биз она Мүгәддәс Китаб васитәсилә нәјә ҝөрә белә давранмамалы олдуғуну изаһ етдик. Һәмчинин һәмин ушагдан үзр истәмәсини тәләб етдик.

Илариа етираф едир ки, валидејнләринин хидмәтә олан мәһәббәтләрини чох гијмәтләндирир. Һал-һазырда о аиләлидир вә Јеһованын ирадәсини јеринә јетирмәјин, еләҹә дә Онун рәһбәрлијинә табе олмағын нә дәрәҹәдә ваҹиб олдуғуну даһа јахшы дәрк едир.

КӘДӘРЛИ АНЛАРЫМЫЗДА БЕЛӘ ИТАӘТКАР ГАЛДЫГ

2008-ҹи илдә Паоло хәрчәнҝ хәстәлијинә тутулдуғуну өјрәнди. Әввәлҹә бизә елә ҝәлирди ки, онун хәстәлији сағалаҹаг. Паоло мүсбәт әһвал-руһијјәсини горујуб сахлајыр, һәтта мәни дә руһландырырды. Үстәлик, ону мүалиҹә етсинләр дејә ән јахшы һәкимләри ахтарыб тапмаға чалышырдыг. Илариа илә бирликдә Јеһоваја чохлу дуа едирдик ки, ҝәләҹәкдә үзләшәҹәјимиз вәзијјәтләрдә мөһкәм галмаға бизә көмәк етсин. Бунунла белә, о ҹүр ҝүҹлү вә динамик бир инсан ҝөзүмүн өнүндә шам кими әријирди. 2010-ҹу илдә онун өлмәси мәним үчүн бөјүк зәрбә олду. Буна бахмајараг, 45 ил әрзиндә онунла бирҝә етдијимиз ишләр барәдә фикирләшмәк мәнә раһатлыг ҝәтирирди. Биз Јеһоваја малик олдуғумуз шејләрин ән јахшысыны вермишик. Әминәм ки, О, бизим чәкдијимиз зәһмәти унутмајаҹаг. Мән Исанын Јәһја 5:28, 29 ајәләриндә дедији сөзләрин јеринә јетәҹәји вахты — Паолонун дириләҹәји ҝүнү сәбирсизликлә ҝөзләјирәм.

«Мән һәлә дә үрәјимин дәринликләриндә Нуһун һекајәсини севән һәмин балаҹа гызҹығазам. Һәлә дә гәтијјәтлијәм»

Мән һәлә дә үрәјимин дәринликләриндә Нуһун һекајәсини севән һәмин балаҹа гызҹығазам. Һәлә дә гәтијјәтлијәм. Мәндән нә тәләб етмәсиндән асылы олмајараг, Јеһоваја итаәт етмәк истәјирәм. Әминәм ки, сынаглар, гурбанлар вә гоһумларымыздан кимисә итирмәк Јеһованын верәҹәји хејир-дуаларла мүгајисәдә һеч нәдир. Мән өзүм буна шәхсән әмин олмушам вә сизи дә әмин едирәм ки, буна дәјәр.