Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  ијун 2013

Јеһова сәдагәтли вә бағышлајан Аллаһдыр

Јеһова сәдагәтли вә бағышлајан Аллаһдыр

«Сән, еј Худавәнд, хејирхаһсан, бағышлајан Сәнсән, Сәни сәсләјәнләрин һамысы үчүн мәһәббәтин болдур» (МӘЗ. 86:5).

1, 2. а) Нәјә ҝөрә садиг вә бағышлајан достлары гијмәтләндиририк? б) Һансы суаллары арашдыраҹағыг?

КИМИ әсил дост адландырардыныз? «Мәним үчүн әсил дост һәмишә јанымда олан вә сәһвләрими бағышлајан кәсдир», — дејә Ешли адлы бир баҹы гејд едир. Һәр биримиз сәдагәтли вә бағышлајан достлары гијмәтләндиририк. Достларымызын јанында өзүмүзү раһат һисс едирик вә һисс едирик ки, онлар бизи севир (Сүл. мәс. 17:17).

2 Јеһова саһиб ола биләҹәјимиз ән сәдагәтли вә бағышлајан Достдур. Мәзмурчу Ону белә тәсвир едир: «Сән, еј Худавәнд, хејирхаһсан, бағышлајан Сәнсән, Сәни сәсләјәнләрин һамысы үчүн мәһәббәтин болдур» (Мәз. 86:5). Бәс сәдагәтли вә бағышлајан олмаг өзүнә нәләри дахил едир? Јеһова бу ҝөзәл хүсусијјәтләри неҹә тәзаһүр етдирир? Биз Ону неҹә тәглид едә биләрик? Бу суалларын ҹаваблары ән јахшы Достумуз Јеһоваја олан мәһәббәтимизи мөһкәмләндирәҹәк. Онлар бизә һәмчинин башгалары илә достлуг мүнасибәтләримизи мөһкәмләндирмәјә дә көмәк едәҹәк (1 Јәһ. 4:7, 8).

ЈЕҺОВА СӘДАГӘТЛИ АЛЛАҺДЫР

3. Сәдагәтли олмаг нә демәкдир?

3 Сәдагәт — достлугда вә мәһәббәтдә дәјанәтли, вәфалы, етибарлы олмаг демәкдир. Сәдагәтли инсан дәјишкән дејил. Әксинә, о, кимәсә вә ја нәјәсә гаршы бағлылыг һисс едир, һәтта ән чәтин шәраитләрдә белә онлары тәрк етмир. Бәли, Јеһова олдугҹа «сәдагәтли Аллаһ»дыр (Вәһј 16:5).

4, 5. а) Јеһова сәдагәтли олдуғуну неҹә ҝөстәрир? б) Јеһованын сәдагәтли олмасы үзәриндә дүшүнмәк бизи неҹә мөһкәмләндирә биләр?

4 Јеһова сәдагәтли олдуғуну неҹә ҝөстәрир? О, һеч вахт садиг хидмәтчиләрини атмыр. Бу хидмәтчиләрдән бири олан Давуд падшаһ Јеһованын онунла сәдагәтлә даврандығыны дилә ҝәтирәрәк Ону мәдһ едир. (2 Шамуел 22:26 ајәсини оху.) Давудун чәтин анларында Јеһова сәдагәтлә давранараг она јол ҝөстәрир, ону горујур  вә хилас едирди (2 Шам. 22:1). О билирди ки, Јеһова тәкҹә дилдә сәдагәтли дејил. Јеһова Давудла нә үчүн белә сәдагәтлә давранырды? Чүнки Давуд өзү дә сәдагәтли инсан иди. Јеһова Она ибадәт едәнләрин садиглијини гијмәтләндирир вә онларла сәдагәтлә давраныр (Сүл. мәс. 2:6—8).

5 Јеһованын сәдагәтли олмасы үзәриндә дүшүнмәк бизи мөһкәмләндирә биләр. Рид адлы садиг бир гардаш дејир: «Чәтин вәзијјәтләриндә Јеһованын Давудла неҹә даврандығы барәдә охумаг мәнә, сөзүн әсил мәнасында, көмәк едир. Һәтта Давуд гачаг дүшәндә, мағарада вә ондан кәнарда јашајанда белә Јеһова даима она дәстәк олурду. Бу, мәни чох руһландырыр вә хатырладыр ки, нә илә үзләшмәјимдән, дүшдүјүм вәзијјәтин нә дәрәҹәдә мәјуседиҹи олмасындан асылы олмајараг, Јеһоваја садиг галдығым мүддәтдә О, мәнимлә олаҹаг». Шүбһәсиз, сиз дә ејни һиссләри кечирирсиниз (Ром. 8:38, 39).

6. Јеһова башга һансы саһәләрдә сәдагәтли олдуғуну ҝөстәрир вә бу, Онун хидмәтчиләринә һансы фајданы ҝәтирир?

6 Јеһова башга һансы саһәләрдә сәдагәтли олдуғуну ҝөстәрир? О, һәр заман Өз принсипләринә садигдир. «Сиз гоҹаланаҹан Мән Ојам», — дејә Јеһова бизи әмин едир (Јешаја 46:4). О, һәмишә хејир вә шәрә даир дәјишилмәз нормалары әсасында гәрарлар верир (Мал. 3:6). Бундан әлавә, Јеһова Өз вәдинә садиг галмагла да сәдагәтли олдуғуну ҝөстәрир (Јешаја 55:11). Јеһованын бу хүсусијјәти Онун бүтүн садиг хидмәтчиләринә фајда ҝәтирир. Неҹә? Јеһованын нормаларына ујғун јашамаг үчүн әлимиздән ҝәләни етдириксә, Онун бизи хејир-дуаландырмаг вәдинә садиг галаҹағына әмин ола биләрик (Јешаја 48:17, 18).

ЈЕҺОВАНЫН СӘДАГӘТИНИ ТӘГЛИД ЕДИН

7. Аллаһын сәдагәтини тәглид етмәјин үсулларындан бири һансыдыр?

7 Јеһованын сәдагәтини неҹә тәглид едә биләрик? Үсуллардан бири чәтин вәзијјәтдә оланлара јахшылыг етмәкдир (Сүл. мәс. 3:27). Мәсәлән, сиз сағламлығындакы проблемләр, аиләдәки чәтинликләр вә ја өз сәһвләри уҹбатындан мәјуслуға гапылан баҹы вә ја гардаш таныјырсынызмы? Нијә дә тәшәббүсү өз үзәринизә ҝөтүрәрәк «јахшы вәдләрлә, тәсәлливериҹи сөзләрлә» онлары руһландырмајасыныз? (Зәк. 1:13) *. Белә етмәклә сиз «гардашдан даһа јахын» сәдагәтли вә әсил дост олдуғунузу сүбут едәҹәксиниз (Сүл. мәс. 18:24).

8. Биз Јеһованы неҹә тәглид едә биләрик, мәсәлән, никаһда?

8 Һәмчинин севдијимиз инсанлара садиг галмагла да Јеһованын сәдагәтини тәглид едә биләрик. Мәсәлән, әҝәр евлијиксә, һәјат јолдашымыза садиг галмалыјыг (Сүл. мәс. 5:15—18). Буна ҝөрә дә зинаја апарыб чыхаран јола бир аддым белә атмаг истәмирик (Мат. 5:28). Биз һәмчинин гејбәт етмәмәклә вә ја бөһтан атмамагла, һәтта бу кими сөһбәтләрә гулаг асмамагла һәмиманлыларымыза олан садиглијимизи ҝөстәририк (Сүл. мәс. 12:18).

9, 10. а) Биз хүсусилә кимә садиг галмаг истәјирик? б) Јеһованын әмрләринә табе олмаг нә үчүн һәмишә асан олмур?

9 Һәр шејдән өнҹә, биз Јеһоваја садиг галмаг истәјирик. Бәс буну неҹә едә биләрик? Биз, илк нөвбәдә, һәр шејә Јеһованын ҝөзү илә бахмағы — Онун севдији шејләри севмәји, нифрәт етдији шејләрә исә нифрәт етмәји вә буна ујғун давранмағы баҹармалыјыг. (Мәзмур 97:10 ајәсини оху.) Дүшүнҹәләримизи вә һиссләримизи Јеһованын дүшүнҹә вә һиссләринә нә гәдәр чох ујғунлашдырсаг, Онун әмрләринә табе олмаг бизим үчүн бир о гәдәр асан олаҹаг (Мәз. 119:104).

10 Әлбәттә, Јеһованын әмрләринә табе  олмаг һәмишә асан олмајаҹаг. Садиг галмаг үчүн биз даима мүбаризә апармалыјыг. Мәсәлән, бәзи субај мәсиһчиләр аилә гурмаг истәјирләр, амма Јеһоваја хидмәт едәнләр арасында өзләринә мүнасиб һәјат јолдашы тапа билмирләр (1 Кор. 7:39). Ола билсин, субај баҹы ҝөрүр ки, дүнјәви иш јолдашлары даима ону киминләсә ҹалашдырмаға чалышырлар. Бәлкә дә, һәмин баҹы тәнһалыг һисси илә мүбаризә апарыр. Бунунла белә о, Јеһованын гаршысында нөгсансызлығыны горумаға гәти гәрарлыдыр. Мәҝәр бу ҹүр садиглијини горумаға чалышан һәмиманлыларымызы гијмәтләндирмәли дејиликми? Бәли, Јеһова чәтинликләрә бахмајараг, Она садиг галан кәсләри мүкафатландыраҹаг (Ибр. 11:6).

«Гардашдан даһа јахын дост... вар» (Сүл. мәс. 18:24) (7-ҹи абзаса бах)

«Бир-биринизи үрәкдән бағышлајын» (Ефес. 4:32) (16-ҹы абзаса бах)

ЈЕҺОВА БАҒЫШЛАЈАН АЛЛАҺДЫР

11. Бағышламаг өзүнә нәји дахил едир?

11 Јеһованын ән ҹәлбедиҹи хүсусијјәтләриндән бири бағышлајан олмасыдыр. Бағышламаг өзүнә нәји дахил едир? Буна хәтримизә дәјән инсаны әсаслы сәбәб олдуғу һалда бағышламаг дахилдир. Анҹаг бу, о демәк дејил ки, бағышлајан инсан едилән сәһвләрә ҝөз јумур вә ја әһәмијјәт вермир. Әксинә, о, үрәјиндән инҹиклик һиссини чыхарыб атыр. Мүгәддәс Јазылар өјрәдир ки, Јеһова сәмими-гәлбдән төвбә едәнләри бағышлајыр (Мәз. 86:5).

12. а) Јеһова неҹә бағышлајыр? б) Ҝүнаһларын силинмәси һансы мәнаны кәсб едир?

12 Јеһова неҹә бағышлајыр? Јеһованын «әфви болдур» вә О, бағышлајанда тамамилә вә һәмишәлик бағышлајыр (Јешаја 55:7). Јеһованын тамамилә бағышладығыны һарадан билирик? Буна сүбут олараг Һәвариләрин ишләри 3:19 ајәсиндәки вәди нәзәрдән кечирәк. (Ајәни оху.) Һәвари Петер динләјиҹиләрини ҝүнаһларындан төвбә етмәјә вә дөнмәјә сәсләјирди. Сәмими-гәлбдән төвбә едән ҝүнаһкар тутдуғу пис әмәлләрә ҝөрә дәрин пешманчылыг һисси кечирир. О һәмчинин ејни ҝүнаһы јенидән тәкрарламамаға гәти гәрарлы олур (2 Кор. 7:10, 11). Бундан әлавә, һәгиги төвбә ҝүнаһкары Аллаһа гајытмаға, јәни јанлыш јолдан дөнмәјә  вә Аллаһы разы салмаг үчүн әлиндән ҝәләни етмәјә тәшвиг едир. Әҝәр Петерин динләјиҹиләри бу ҹүр үрәкдән төвбә етсәјдиләр, нәтиҹәси неҹә оларды? Петер демишди ки, бунун сајәсиндә онларын ҝүнаһлары јујула биләрди. «Јујулмаг» кими тәрҹүмә олунан јунан сөзү «тәмизләмәк, силмәк» мәналарыны верир. Беләликлә, Јеһова бизим ҝүнаһларымызы бағышлајанда, санки, сүнҝәрлә онлары силиб тәмизләјир. О, бағышлајанда тамамилә бағышлајыр (Ибр. 10:22; 1 Јәһ. 1:7).

13. «Ҝүнаһларыны даһа јада салмајаҹағам» сөзләри һансы мәнаны дашыјыр?

13 Јеһованын ҝүнаһлары һәмишәлик бағышладығыны һарадан билирик? Ҝәлин Јеремјанын мәсһ олунмуш мәсиһчиләрлә бағланан јени әһд һаггында пејғәмбәрлијини нәзәрдән кечирәк. Бу әһд сајәсиндә фидјә гурбанлығына иман ҝәтирәнләрин бағышланмасы мүмкүн олур. (Јеремја 31:34 ајәсини оху.) Јеһова дејир: «Тәгсирләрини бағышлајаҹағам, ҝүнаһларыны даһа јада салмајаҹағам». Јеһова бизи әмин едир ки, әҝәр ҝүнаһларымызы бағышлајырса, ҝәләҹәкдә һәмин ҝүнаһлара ҝөрә бизи ҹәзаландырмајаҹаг. О, бу ҝүнаһымызы нә үзүмүзә вурараг бизи дөнә-дөнә иттиһам едир, нә дә ҹәзаландырыр. Әксинә, Јеһова ҝүнаһларымызы бағышлајыр вә онлары архада гојур — өзү дә һәмишәлик (Ром. 4:7, 8).

14. Јеһованын бағышлајан олмасы үзәриндә дүшүнмәк бизә неҹә тәсәлли верә биләр? Нүмунә чәкин.

14 Јеһованын бағышлајан олмасы үзәриндә дүшүнмәк бизә тәсәлли верир. Ҝәлин бир нүмунәјә нәзәр салаг. Узун илләр өнҹә, бир баҹы — ону Елина адландыраг — јығынҹагдан кәнар едилмишди. Бир нечә ил сонра о, јенидән бәрпа олунду. Елина етираф едир: «Башгаларына вә өзүмә Јеһованын мәни бағышладығына инандығымы десәм дә, һәмишә Онун мәндән узаг олдуғуну вә ја башгаларына даһа јахын вә реал олдуғуну һисс едирдим». Лакин Елина Мүгәддәс Китабда Јеһованын бағышлајан олмасыны тәсвир едән бәзи бәдии ифадәләри охујуб үзәриндә дүшүндүкдән сонра тәсәлли тапды. О әлавә едир: «Мән өзүмә гаршы Јеһованын һәдсиз мәһәббәтини вә мәрһәмәтини һисс етдим, һалбуки әввәлләр буну анламырдым». Баҹыја нәшрләримиздән охудуғу нөвбәти сөзләр хүсусилә тәсир бағышлады: «Јеһова ҝүнаһларымызы бағышлајанда етдијимиз ҝүнаһларын һәјатымыз боју үзәримиздә јујулмајан ләкә кими галаҹағыны дүшүнмәк лазым дејил» *. Елина дејир: «Баша дүшдүм ки, Јеһованын мәни тамамилә бағышлаја биләҹәјинә инанмырдым, өмрүмүн ахырына кими бу јүкү дашымалы олаҹағымы фикирләширдим. Билирәм ки, бунун үчүн вахт лазымдыр. Амма артыг Јеһоваја јахынлаша биләҹәјими һисс едирәм вә санки, үзәримдән ағыр бир јүк ҝөтүрүлүб». Биз, һәгигәтән дә, мәһәббәтли вә бағышлајан Аллаһа хидмәт едирик! (Мәз. 103:9).

БАҒЫШЛАЈАН АЛЛАҺЫМЫЗ ЈЕҺОВАНЫ ТӘГЛИД ЕДӘК

15. Бағышлајан Аллаһымыз Јеһованы неҹә тәглид едә биләрик?

15 Әсасымыз олдуғу һалда бир-биримизи бағышлајырыгса, Јеһова Аллаһы тәглид етмиш олуруг. (Лука 17:3, 4 ајәләрини оху.) Артыг гејд етдијимиз кими, Јеһова бағышлајанда ҝүнаһларымызы унудур, јәни даһа онлара ҝөрә бизи ҹәзаландырмыр. Башгаларыны бағышлајанда биз дә олуб-кечәнләри унутмалы, сәһвләрини бир даһа онларын үзүнә вурмамалыјыг.

16. а) Бағышламаг бизә гаршы едилән сәһвләрә ҝөз јуммаг вә ја биздән суи-истифадә едилмәсинә јол вермәк демәкдир? Изаһ един. б) Аллаһын бизи бағышламасы үчүн нә етмәлијик?

16 Бағышламаг бизә гаршы едилән сәһвләрә ҝөз јуммаг вә ја биздән суи-истифадә едилмәсинә јол вермәк демәк дејил. Әксинә, бу, бизим инҹиклик һиссини үрәјимиздән чыхарыб атмаг истәдијимизә дәлаләт едир. Әслиндә, Аллаһын бизи бағышламасы үчүн биз дә Ону тәглид едәрәк башгаларыны  бағышламалыјыг (Мат. 6:14, 15). Вә нәһајәт, шәфгәт һиссиндән ирәли ҝәләрәк Јеһова бизим «торпагдан дүзәлмәјимизи» унутмур (Мәз. 103:14). Ејнилә, шәфгәт һисси бизи дә башгаларынын сәһвләринә ҝүзәштә ҝедәрәк онлары үрәкдән бағышламаға тәшвиг етмәмәлидирми? (Ефес. 4:32; Колос. 3:13).

Гој башгаларыны бағышламаг үчүн етдијимиз дуалар сәмими-гәлбдән олсун (17-ҹи абзаса бах)

17. Һәмиманлыларымыз хәтримизә дәјәндә онлары бағышламаға бизә нә көмәк едә биләр?

17 Әлбәттә, бағышламаг һәмишә асан олмур. Ҝөрүнүр, һәтта биринҹи әсрдәки бәзи мәсһ олунмуш мәсиһчиләрә белә, араларындакы фикир ајрылыгларыны арадан галдырмаг чәтин иди (Филип. 4:2). Бәс һәмиманлыларымыз хәтримизә дәјәндә онлары бағышламаға бизә нә көмәк едә биләр? Ҝәлин Әјјубун нүмунәсинә нәзәр салаг. Дырнагарасы достлары Елифаз, Билдад вә Софар Әјјубу әсассыз олараг иттиһам едәндә онун үрәјинә дәрин јара вурмушдулар (Әјј. 10:1; 19:2). Сонда Јеһова бу јаланчы иттиһамчылары мәзәммәт етди. Аллаһ онлара Әјјубун јанына ҝедиб етдикләри ҝүнаһа ҝөрә гурбан ҝәтирмәји әмр етди (Әјјуб 42:7—9). Анҹаг Јеһованын ҝөстәриши илә Әјјубдан да нәсә етмәк тәләб олунурду. Јеһова она бу иттиһамчылара ҝөрә дуа етмәји тапшырмышды. Әјјуб Аллаһын дедијини етди, Аллаһ да она өз достларыны бағышладығына ҝөрә хејир-дуа верди. (Әјјуб 42:10, 12, 16, 17 ајәләрини оху.) Бундан биз өзүмүзә һансы ибрәт дәрси ҝөтүрә биләрик? Хәтримизә дәјән адам үчүн сәмими-гәлбдән дуа етсәк, бу, үрәјимиздән кини чыхарыб атмаға көмәк едә биләр.

ЈЕҺОВАНЫН ХҮСУСИЈЈӘТЛӘРИНИ ТАМ ШӘКИЛДӘ ГИЈМӘТЛӘНДИРМӘЈӘ ДАВАМ ЕДИН

18, 19. Биз нә етмәк әзминдәјик?

18 Шүбһәсиз, Јеһованын мәһәббәт долу хүсусијјәтләрини һәртәрәфли арашдырмаг бизим үчүн чох руһландырыҹы олду. Биз өјрәндик ки, О, әлчатан, ајры-сечкилик етмәјән, сәхавәтли, мүлајим, сәдагәтли вә бағышлајан Аллаһдыр. Әлбәттә, өјрәндикләримиз Јеһова һаггында биликләрин јанында һеч нәдир. Әбәдијјәт бојунҹа Јеһова һаггында өјрәнмәк бизә севинҹ ҝәтирәҹәк (Ваиз 3:11). Биз һәвари Павелин нөвбәти сөзләри илә разыјыг: «Аллаһын хејир-дуасы неҹә дә болдур, һикмәти вә билији дәрин бир үммандыр!» Буну Јеһованын мәһәббәтинә, еләҹә дә мүзакирә етдијимиз алты кејфијјәтинә дә шамил етмәк олар (Ром. 11:33).

19 Буна ҝөрә дә ҝәлин Јеһованын бу ҹәлбедиҹи хүсусијјәтләри барәдә даһа чох өјрәнәк, онларын үзәриндә дүшүнәк вә һәјатымызда тәтбиг едәк (Ефес. 5:1). Белә етмәклә биз: «Мәним үчүн Аллаһа јахынлашмаг јахшыдыр», — дејән мәзмурчунун сөзләринә шәрик олаҹағыг (Мәз. 73:28)..

^ абз. 7 Бу мөвзу илә бағлы бәзи фајдалы мәсләһәтләри «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын 1995-ҹи ил 15 јанвар сајынын «Сон вахтларда кимисә руһландырмысынызмы?» (рус.) вә 1995-ҹи ил 1 апрел сајынын «Мәһәббәтә вә хејирхаһ ишләрә неҹә тәшвиг едә биләрик?» адлы мәгаләләриндә (рус.) тапа биләрсиниз.

^ абз. 14 «Јеһоваја јахынлаш» китабынын 26-ҹы фәслинин 10-ҹу абзасына (рус.) бахын.