Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  мај 2013

 БИОГРАФИЈА

Һәјатымыза мәна гатан нәдир?

Һәјатымыза мәна гатан нәдир?

ОҒЛУМ Гари 1958-ҹи илдә анадан оландан гыса бир мүддәт сонра һисс етдим ки, нәсә өз гајдасында дејил. Анҹаг һәкимләрин онун хәстәлијини мүәјјән етмәләри дүз он ај чәкди, Лондондакы мүтәхәссисләр исә буну тәсдигләјәнәҹән беш ил дә кечди. Гаридән доггуз ил сонра дүнјаја ҝәлән гызым Луизада бу әламәтләрин өзүнү даһа ҹидди бүрузә вермәси мәни чох мәјус етди.

«Ушагларынызын һәр икисиндә дә ЛМББ синдрому * вар, сиз өмүр боју бу хәстәликлә јашамалы олаҹагсыныз», — дејә һәкимләр еһмалҹа мәнә билдирдиләр. О вахтлар бу надир ирси хәстәлик барәдә чох аз шеј мәлум иди. Бу хәстәлијә корлуға ҝәтириб чыхаран ҝөрмә габилијјәтинин зәифләмәси, пијләнмә, әлавә әл вә/вә ја ајаг бармагларынын олмасы, инкишафдан дала галма, координасија проблемләри, шәкәрли диабет, остеоартрит, бөјрәкләрин нормал ишләмәмәси кими әламәтләр хасдыр. Буна ҝөрә дә ушагларымын гејдинә галмаг мәним үчүн чох чәтиндир. Сон арашдырмаларын нәтиҹәләринә ҝөрә, Бөјүк Британијада ҹәми 125 000 инсандан бири бу хәстәлијә тутулдуғу һалда, бир чохларында онун јүнҝүл формаларына раст ҝәлмәк мүмкүндүр.

ЈЕҺОВА БИЗИМ ПӘНАҺҜАҺЫМЫЗ ОЛДУ

Аилә гурдугдан гыса мүддәт сонра мән Јеһованын Шаһиди олан бир гадынла сөһбәт етдим вә дәрһал анладым ки, онун дедикләри һәгигәтдир. Амма бу мөвзулар әрими һеч марагланмырды да. Онун иши уҹбатындан тез-тез бир јердән башга јерә көчмәли олурдуг, буна ҝөрә дә јығынҹаглара ҝедә билмирдим. Бунунла белә, Мүгәддәс Китабы охумаға вә Јеһоваја дуа етмәјә давам едирдим. Мүгәддәс Китабдан «Рәбб мәзлумларын пәнаһҝаһыдыр, сыхынты анларында мүдафиә галасыдыр» вә Ону «ахтаранлары тәрк [етмәз]» сөзләрини охумаг неҹә дә тәсәлливериҹи иди! (Мәз. 9:9, 10).

Гаринин ҝөрмә габилијјәти зәиф олдуғундан алты јашы оланда ону хүсуси тәһсил алмаг үчүн Инҝилтәрәнин шимал саһилиндә јерләшән интернат мәктәбинә ҝөндәрдик. О, мүнтәзәм олараг мәнә зәнҝ едир вә ону нараһат едән мәсәләләр барәдә мәнимлә данышырды, мән дә фүрсәтдән истифадә едиб телефон васитәсилә она Мүгәддәс Китаб принсипләрини баша салырдым. Луиза дүнјаја ҝәләндән бир нечә ил сонра мән сәпәләнмиш (дағыныг) склероз вә фибромиалҝија хәстәлијинә тутулдум. 16 јашы оланда Гари интернатдан евә гајытды. Лакин ҝөрмә габилијјәти даһа да писләшдијиндән о, 1975-ҹи илдә ҝөздән әлил инсан кими гејдијјатдан кечди. 1977-ҹи илдә исә әрим бизи тәрк етди.

Гари гајытдыгдан гыса мүддәт сонра биз јығынҹагда фәал иштирак етмәјә башладыг вә мән 1974-ҹү илдә вәфтиз олундум. Ағсаггаллардан бири Гаријә јенијетмәлик дөврүндә үзләшдији чәтинликләрин өһдәсиндән ҝәлмәјә көмәк етдији үчүн она чох миннәтдарам. Диҝәр баҹы-гардашлар исә ев ишләриндә мәнә көмәк едирдиләр. Нәтиҹәдә, јерли сосиал хидмәт органлары бизә көмәк етмәләри үчүн бу баҹы-гардашлардан бешини санитар ишчи тәјин етди. Бу, бизим үчүн әсил хејир-дуа иди!

Гари руһән инкишаф етди вә 1982-ҹи илдә вәфтиз олунду. Онун көнлүндән көмәкчи пионер кими хидмәт етмәк кечирди. Буна ҝөрә дә мән бу ишдә она гошулмаг гәрарына ҝәлдим вә биз бир нечә ил әрзиндә  көмәкчи пионер кими хидмәт етдик. Бир нечә мүддәтдән сонра рајон нәзарәтчиси: «Гари, нијә дә даими пионер хидмәти ҝөтүрмәјәсән?» — дејә сорушанда оғлум севинҹиндән јерә-ҝөјә сығмырды. Бу сөзләр Гарини руһландырды вә 1990-ҹы илдә о, даими пионер хидмәтинә башлады.

Гаринин омба сүмүјү ики дәфә дәјишдирилиб, биринҹи дәфә 1999-ҹу илдә, икинҹи дәфә исә 2008-ҹи илдә. Луизанын сағламлығында олан проблемләр исә даһа ҹидди иди. О, анадан оланда тамамилә кор иди вә мән ајағынын бириндә бир артыг бармаг олдуғуну ҝөрәндә онда да ЛМББ синдрому олдуғуну анладым. Мүајинәләр нәтиҹәсиндә мәлум олду ки, онун дахили органларында да бир чох ҹидди проблемләр вар. Бир нечә ил әрзиндә о, бир сыра ҹидди ҹәрраһијјә әмәлијјаты кечирди, о ҹүмләдән бөјрәјиндән беш дәфә әмәлијјат олунду. Гари кими, Луиза да шәкәрли диабет хәстәси иди.

Һәр дәфә әмәлијјат олунмаг лазым ҝәләндә Луиза мүәјјән чәтинликләрин јарана биләҹәјиндән еһтијат едәрәк габагҹадан ҹәрраһларла, анестезиологларла вә мүдиријјәтлә сөһбәт едәрәк гансыз мүалиҹә үсулларына даир мөвгејини билдирирди. Беләҹә, о, сағламлығынын гејдинә галан һәр кәслә достлашырды.

МӘНАЛЫ ҺӘЈАТ СҮРҮРҮК

Аиләмизин һәр бир үзвү Јеһоваја ибадәт етмәк үчүн әлиндән ҝәләни едир. Мүасир електрон васитәләр чыхмаздан өнҹә, Гари вә Луиза үчүн китаб охумаға саатларла вахт сәрф едирдим. Инди ҸД-ләрин, ДВД-ләрин вә www.жw.орҝ сајтындакы аудио-јазыларын сајәсиндә һәр һәфтә Јығынҹағын Мүгәддәс Китаб өјрәнмәсинә һәр биримиз ајры-ајрылыгда һазырлаша вә јығынҹагда долғун шәрһләр верә билирик.

Аллаһын Кәламындакы дәјәрли һәгигәтләрә ҝөрә неҹә дә миннәтдарыг!

Бәзән Гари верәҹәји ҹаваблары әзбәрләјир вә Теократик Хидмәт Мәктәбиндә чыхышларыны сәрбәст шәкилдә тәгдим едир. 1995-ҹи илдә о, хидмәти көмәкчи тәјин олунду. Гари Падшаһлыг залында даима мәшғулдур, јығынҹағын үзвләрини саламлајыр вә сәсләндирмә системинә көмәк едир.

Гари артрит хәстәси олдуғундан чох вахт хидмәтдә онунла әмәкдашлыг едән баҹы-гардашлар әлил арабасыны сүрмәјә она көмәк едирләр. Бир мәсиһчи она марагланан инсанла Мүгәддәс Китаб өјрәнмәси кечирмәјә көмәк етмишди. Гари өзү дә 25 илдир гејри-фәал олан бир мәсиһчини руһландырмышды. Инди онларын икиси дә јығынҹаг ҝөрүшләринә ҝәлир.

Доггуз јашы оланда Луиза нәнәсиндән тохумағы өјрәнмишди, еләҹә дә евимизә ҝәлән санитар ишчиләр вә мән она нахыш вурмағы өјрәтмишдик. Тохуҹулуг ишиндән онун о гәдәр хошу ҝәлирди ки, о, ушаглара вә јығынҹагдакы јашлы баҹы-гардашлара рәнҝли јун әдјаллар тохујурду. О һәмчинин балаҹа јапышган шәкилләрдән истифадә едәрәк тәбрик ачыгҹалары дүзәлдирди. Ачыгҹалары алан кәсләр онлары чох гијмәтләндирирди. Еркән јашларындан Луиза клавиатураја бахмадан чап етмәји өјрәнмишди. Инди хүсуси данышан компүтер васитәсилә о, достлары илә мәктублашыр. 17 јашы оланда Луиза вәфтиз олунду. Хүсуси тәблиғ кампанијалары заманы бирликдә көмәкчи пионер кими хидмәт етмәк бизә севинҹ ҝәтирирди. Гари кими, Луиза да Мүгәддәс Китабдан ајәләри әзбәрләјир ки, Аллаһын вәд етдији дүнјаја, «корларын ҝөзләри»нин ачылаҹағы, һеч кимин «хәстәјәм» демәјәҹәји дүнјаја иманыны ифадә етсин (Јешаја 33:24; 35:5).

Аллаһын Кәламындакы дәјәрли һәгигәтләрә ҝөрә неҹә дә миннәтдарыг! Јығынҹағын мәһәббәтдән ирәли ҝәләрәк бизә ҝөстәрдији дәстәјә ҝөрә үрәјимиз миннәтдарлыгла долуб-дашыр. Чүнки бу көмәк олмасајды, биз хидмәт едә билмәздик. Һәјатымызы мәналы етдији үчүн Јеһоваја хүсусилә миннәтдарыг.

^ абз. 5 Лоренс-Мун-Барде-Бидл синдрому бу хәстәлији мүәјјән едән дөрд һәкимин адыны дашыјыр. Һәмин һәкимләр ашкар етмишләр ки, бу ресессив ҝенетик хәстәлијин јаранмасынын сәбәби валидејнләрдән һәр икисинин дә ресессив ҝенин дашыјыҹысы олмаларыдыр. Һал-һазырда исә бу хәстәлик чох вахт Барде-Бидл синдрому кими таныныр. Бу хәстәлијин мүалиҹәси јохдур.