Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јахшы ишләрә ҹан јандырырсанмы?

Јахшы ишләрә ҹан јандырырсанмы?

«Мәсиһ өзүнү уғрумузда фәда етди ки, бизи... тәмизләјәрәк өзү үчүн бир әмлак кими, јахшы ишләрә ҹан јандыран бир халг тәшкил етсин» (ТИТ. 2:14).

1, 2. Јеһованын Шаһидләри һансы хүсуси шәрәфә лајиг ҝөрүлүб вә сән бу барәдә нә дүшүнүрсән?

ЧОХЛАРЫ үчүн ҝөрдүкләри ишә ҝөрә мүкафат алмаг бөјүк шәрәфдир. Мәсәлән, бәзиләри бир-биринә дүшмән олан ики тәрәф арасында сүлһү бәргәрар етдикләри үчүн Нобел мүкафаты илә тәлтиф олунмушлар. Лакин инсанлара Јараданла сүлһ мүнасибәтләрини бәрпа етмәјә көмәк етмәк үчүн Онун тәрәфиндән сәфир вә ја елчи кими ҝөндәрилмәк даһа бөјүк шәрәфдир.

2 Јеһованын Шаһидләри кими, јалныз биз бу ҹүр хүсуси шәрәфә лајиг ҝөрүлмүшүк. Аллаһын вә Мәсиһин ҝөстәриши илә биз: «Аллаһла барышын», — дејә инсанлара јалварырыг (2 Кор. 5:20). Јеһова бизим васитәмизлә инсанлары Өзүнә јахынлашдырыр. Бунун сајәсиндә 235-дән чох өлкә вә әразидә милјонларла инсан Аллаһла јахын мүнасибәт гурур вә әбәди һәјат үмиди әлдә едир (Тит. 2:11). Биз ҹанла-башла һәр кәси «һәјат сујуну» һавајы ҝөтүрмәјә дәвәт едирик (Вәһј 22:17). Бу дәјәрли тапшырығы гијмәтләндирдијимиз вә ону ҹанла-башла јеринә јетирдијимиз үчүн һаглы олараг «јахшы ишләрә ҹан јандыран» халг адлана биләрик (Тит. 2:14). Инди исә ҝәлин јахшы ишләрә ҹан јандырмағымызын инсанлары Јеһоваја неҹә јахынлашдырдығыны нәзәрдән кечирәк. Үсуллардан бири тәблиғ ишимиздир.

ЈЕҺОВА ВӘ ИСА КИМИ ГЕЈРӘТ ҜӨСТӘР

3. «Ордулар Рәббинин гејрәти» бизи нәјә әмин едир?

3 Јешаја 9:7 ајәсиндә Аллаһын Оғлунун идарә етдији һөкумәтин ҝөрәҹәји ишләр барәдә дејилир: «Ордулар Рәббинин гејрәти буну едәҹәк». Бу сөзләр сәмави Атамызын бәшәријјәти хилас етмәк истәдијини ҝөстәрир. Јеһованын гејрәт ҝөстәрмәсиндән, јәни һәр шејә ҹан јандырмасындан ајдын шәкилдә ҝөрүрүк ки, Онун бизә һәвалә етдији Падшаһлығын тәблиғ ишини шөвглә вә сәјлә дәстәкләмәлијик. Бизим сәмими-гәлбдән инсанларын Аллаһы танымаларына көмәк етмәк истәјимиз Јеһованын ҝөстәрдији гејрәтин тәҹәссүмүдүр. Бәс биз, Аллаһын әмәкдашлары кими, хош хәбәрин јајылмасында там  иштирак етмәк үчүн имкан дахилиндә әлимиздән ҝәләни едирикми? (1 Кор. 3:9).

4. Иса хидмәти ҹанла-башла јеринә јетирмәјә даир неҹә нүмунә гојуб?

4 Иса хидмәти ҹанла-башла јеринә јетирмәјә даир бизә ҝөзәл нүмунә гојуб. Шиддәтли тәгибләрлә үзләшмәсинә бахмајараг, о, һәјатынын сонуна гәдәр хидмәтдә сәјини горуду (Јәһ. 18:36, 37). Һәјатыны гурбан верәҹәји вахт јахынлашдыгҹа башгаларына Јеһованы танымаға көмәк етмәк үчүн Иса гәтијјәтини даһа да ҝүҹләндирирди.

5. Иса чәкдији нүмунәјә ујғун олараг неҹә давранды?

5 Мисал үчүн, ерамызын 32-ҹи илинин пајызында Иса үч ил иди ки, үзүмлүјүндә бәһрә вермәјән әнҹир ағаҹы олан бир адамдан данышды. Онун бу ағаҹы кәсмәк әмри вермәсинә бахмајараг, бағбан бир мүддәт ону ҝүбрәләмәк үчүн вахт истәди. (Лука 13:6—9 ајәләрини оху.) Иса бу сөзләри дејән заман онун шаҝирдләринин сајы аз иди. Анҹаг чәкдији нүмунәдән ҝөрүндүјү кими, о, галан гыса вахт әрзиндә — тәхминән алты ајын ичиндә Јәһудејада вә Перејада тәблиғ фәалијјәтини даһа да ҝүҹләндирди. Өлүмүндән бир нечә ҝүн өнҹә, Иса чатдырдығы хәбәрә һај вермәјән һәмвәтәнләри үчүн ағламышды (Мат. 13:15; Лука 19:41).

6. Нәјә ҝөрә биз хидмәтдә даһа фәал олмалыјыг?

6 Сонун ҝүнбәҝүн јахынлашдығы бир әрәфәдә тәблиғ ишиндә даһа сәјлә чалышмалы дејиликми? (Даниел 2:41—45 ајәләрини оху.) Јеһованын Шаһиди олмаг бизим үчүн бөјүк шәрәфдир. Биз дүнјада инсанлара бәшәријјәтин проблемләринин һәлл олунаҹағына даир үмидвериҹи хәбәр чатдыран јеҝанә халгыг. Бу јахынларда бир журналист: «Јахшы инсанлар нә үчүн писликләрлә үзләшир?» — суалына ҹаваб тапмағын гејри-мүмкүн олдуғуну јазмышды. Бизи динләмәк истәјән һәр бир инсана Мүгәддәс Китабдан бу кими суалларын ҹавабыны тапмаға көмәк етмәк борҹумуздур. Буна ҝөрә дә биз Јеһованын һәвалә етдији иши јеринә јетирмәк үчүн «Аллаһын руһу илә» ҹошмалыјыг (Ром. 12:11). Аллаһын хејир-дуасы вә хидмәтә ҹан јандырмағын сајәсиндә башгаларына Јеһованы танымаға вә севмәјә көмәк едәҹәјик.

ФӘДАКАРЛЫГ РУҺУ ЈЕҺОВАНЫ ШӘРӘФЛӘНДИРИР

7, 8. Фәдакарлыг руһу Јеһоваја неҹә шәрәф ҝәтирир?

7 Һәвари Павел хидмәт едәркән јухусуз вә аҹ-сусуз галырды (2 Кор. 6:5). Бу ҝүн дә баҹы-гардашларымыз хидмәтдә ејни гурбанлар верирләр. Мәсәлән, фәдакар пионерләр хидмәти һәјатларында биринҹи јерә гојур, ејни заманда да өзләрини мадди ҹәһәтдән тәмин етмәли олурлар. Һәмчинин хариҹи өлкәләрдә «хидмәтин үзәринә шәраб тәгдими кими [төкүлән]» хүсуси тәјинатлы мүждәчиләри дә хатырлаја биләрик (Филип. 2:17). Ејни заманда, јемәјиб-ичмәјиб Аллаһын сүрүсүнүн гајғысына галан зәһмәткеш ағсаггаллары да унутмамалыјыг. Бундан әлавә, јашлы вә сәһһәти зәиф баҹы-гардашларымыз мәсиһчи јығынҹагларында вә хидмәтдә иштирак етмәк үчүн әлләриндән ҝәләни едирләр. Фәдакарлыг руһу ҝөстәрән Аллаһын бу хидмәтчиләри барәдә дүшүнәндә үрәјимиз ҹуша ҝәлир. Бизим хидмәтдә бу ҹүр сәј ҝөстәрмәјимиз башгаларынын диггәтиндән јајынмыр.

8 Бирләшмиш Краллығын Линколншир графлығында дәрҹ олунан «Бостон Тарҝет» гәзетинә Јеһованын Шаһиди олмајан бир охуҹу белә бир мәктуб јазмышды: «Инсанлар динә олан инамларыны итирирләр... Билмирәм, килсә рәһбәрләри бүтүн ҝүнү нә илә мәшғулдурлар? Сөзсүз ки, онлар Мәсиһ кими күчәләрә чыхыб инсанларла ҝөрүшмүрләр... Ҝөрүнүр, инсанларын гајғысына галан, онларла ҝөрүшүб сәмимијјәтлә һәгигәти чатдыран јеҝанә дин Јеһованын Шаһидләридир». Худбинликлә долу бу дүнјада  бизим фәдакарлыг руһу тәзаһүр етдирмәјимиз башлыҹа олараг Јеһова Аллаһа шәрәф ҝәтирир (Ром. 12:1).

Хидмәтдә фәал иштирак етмәјимиз ҝүҹлү шаһидлик верир

9. Хидмәтдә јахшы ишләрә ҹан јандырмаға бизи нә тәшвиг едә биләр?

9 Бәс әҝәр хидмәтдә сәјимизи итирдијимизи дүшүнүрүксә, нә едә биләрик? Белә вәзијјәтдә тәблиғ васитәсилә Јеһованын нәләрә наил олдуғу үзәриндә дүшүнмәк бизә көмәк едә биләр. (Ромалылара 10:13—15 ајәләрини оху.) Инсанларын хиласы Јеһованын адыны иманла чағырмаларындан асылыдыр, анҹаг биз тәблиғ етмәсәк, онларын хиласы мүмкүн олмајаҹаг. Буну анламаг бизи јахшы ишләрә ҹан јандырмаға вә Падшаһлыг һаггында хош хәбәрин сәјли тәблиғчиси олмаға тәшвиг едәҹәк.

ЈАХШЫ ДАВРАНЫШ ИНСАНЛАРЫ ЈЕҺОВАЈА ҸӘЛБ ЕДИР

Дүрүстлүјүн вә ҹанла-башла чалышмағын әбәс дејил

10 Инсанлары Аллаһа јахынлашдырмаг үчүн тәкҹә сәјлә хидмәт етмәк кифајәт дејил. Онлары Аллаһа ҹәлб едән икинҹи амил бизим мәсиһчи кими нүмунәви давранышымыздыр. Павелин: «Хидмәтимиздә гүсур тапылмасын дејә, биз иман јолунда кимисә бүдрәдән бир иш ҝөрмүрүк», — сөзләриндән давранышымызын нә дәрәҹәдә ваҹиб олдуғуну ҝөрүрүк (2 Кор. 6:3). Тәмиз, гүсурсуз данышығымыз вә дүрүст давранышымыз Јеһованын тәлимләрини бәзәјәрәк инсанлары Она ибадәтә ҹәлб едир (Тит. 2:10). Һәгигәтән дә, биз чох вахт Мәсиһи тәглид етдијимизи ҝөрән сәмими инсанларын һәгигәтә мүсбәт һај вердикләрини ешидирик.

11. Давранышымызын башгаларына неҹә тәсир етдији барәдә дуа едәрәк дүшүнмәк нәјә ҝөрә ваҹибдир?

11 Давранышымызын инсанлара мүсбәт тәсири олдуғу кими, әкс тәсири дә гачылмаздыр. Буна ҝөрә дә биз чалышырыг ки, ишдә, евдә вә ја мәктәбдә олмағымыздан асылы олмајараг, хидмәтимиздә вә давранышымызда һеч бир гүсур тапылмасын. Әҝәр  билә-билә ҝүнаһа јол веририксә, агибәтимиз аҹынаҹаглы олаҹаг (Ибр. 10:26, 27). Бу, бизи дуа едәрәк һәрәкәтләримиз вә онларын башгаларына неҹә тәсир ҝөстәрдији барәдә дүшүнмәјә вадар етмәлидир. Јашадығымыз дүнјада әхлаг нормалары ҝет-ҝедә тәнәззүлә уғрадыгҹа сәмими инсанлар «Аллаһа гуллуг едәнлә етмәјән арасындакы фәрги» ајдын ҝөрәҹәкләр (Мал. 3:18). Бәли, бизим нүмунәви мәсиһчи давранышымыз инсанларын Аллаһла барышмасында ваҹиб рол ојнајыр.

12-14. Иманымыз сынаглара мәруз галан заман таб ҝәтирмәјимиз башгаларынын һәгигәтә олан мүнасибәтинә неҹә тәсир едә биләр? Нүмунә чәк.

12 Коринфлиләрә јаздығы мәктубунда Павел гејд етмишди ки, о, әзаб-әзијјәтләрлә, чәтинликләрлә үзләшиб, дөјүлүб вә һәбс олунуб. (2 Коринфлиләрә 6:4, 5 ајәләрини оху.) Бизим дә бу ҹүр сынаглара таб ҝәтирмәјимиз башгаларыны һәгигәти гәбул етмәјә тәшвиг едә биләр. Мисал үчүн, бир нечә ил бундан әввәл бәзиләри Анголадан Јеһованын Шаһидләринин көкүнү кәсмәјә ҹәһд ҝөстәрмишдиләр. Бир дәфә онлар ики вәфтиз олунмуш Шаһиди вә јығынҹаглара ҝәлән 30 мараглананы мүһасирәјә алдылар. Сонра јерли әһалини топлајараг мәҹбур етдиләр ки, бу ҝүнаһсыз гурбанлары неҹә ганларына гәлтан етдикләринә тамаша етсинләр. Һәтта гадынлара вә ушаглара белә рәһм етмәдиләр. Онлар инсанларын ҝөзүнү горхутмаг истәјирдиләр ки, Јеһованын Шаһидләрини динләмәсинләр. Анҹаг бу ҹүр амансыз рәфтардан сонра бир чохлары Јеһованын Шаһидләринә јахынлашараг Мүгәддәс Китабы өјрәнмәк истәдикләрини дедиләр. Нәтиҹәдә, Падшаһлығын тәблиғ иши вүсәт алды, һәгигәтә ҝәлән инсанларын сајы артды вә гардашлар чохлу хејир-дуалар әлдә етдиләр.

13 Бу нүмунәдән ҝөрдүјүмүз кими, сынаглар заманы ҹәсарәтли олмағымыз башгаларына ҝүҹлү тәсир бағышлаја биләр. Петерин вә диҝәр һәвариләрин ҹәсарәти сајәсиндә нә гәдәр чох инсанын Аллаһла барышдығыны тәсәввүр етмәк, һәгигәтән дә, һејрәтамиздир (Һәв. иш. 5:17—29). Мәктәб вә иш јолдашларымыз, еләҹә дә аилә үзвләримиз бизим дүзҝүн давранышымызы ҝөрүб һәгигәти гәбул едә биләрләр.

14 Бәзи гардашларымыз һәмишә тәгибләрә мәруз галмышлар. Мисал үчүн, Еритрејада Јеһованын 55 хидмәтчиси һәбсдәдир, онлардан бәзиләринин 60-дан чох јашы вар. Ҹәнуби Корејада исә тәхминән 700 Шаһид иманына ҝөрә һәбсдә јатыр. Бу вәзијјәт артыг 60 илдир ки, давам едир. Ҝәлин дуа едәк ки, мүхтәлиф өлкәләрдә тәгибләрлә үзләшән гардашларымызын садиглији Аллаһын адына иззәт ҝәтирсин вә салеһлији севәнләрин һәгиги ибадәтин тәрәфини тутмаларына көмәк етсин (Мәз. 76:8—10).

15. Дүрүст давранышын инсанларын һәгигәтә ҹәлб етдијинә даир нүмунә чәк.

15 Инсанлары һәгигәтә ҹәлб етмәк үчүн биз һәмчинин тәмиз һәјат тәрзи сүрмәлијик. (2 Коринфлиләрә 6:4, 7 ајәләрини оху.) Нүмунә үчүн ҝәлин бир һадисәјә диггәт јетирәк. Бир баҹы автобусда ҝедиш һаггыны билет гутусуна атаркән јанындакы танышы она дејир: «Икиаддымлыг јол ҝедирсән, билет алмасан да олар». Баҹы исә она изаһ едир ки, бирҹә дајанаҹаг да олса, ҝедиш һаггыны өдәмәк лазымдыр. Һәмин гадын автобусдан дүшәндән сонра сүрүҹү баҹыдан сорушду: «Сиз Јеһованын Шаһидисиниз?» «Бәли, — дејә баҹы ҹаваб верди, — һарадан билдиниз?» «Мән сизин ҝедиш һаггыны өдәмәклә бағлы сөһбәтинизи ешитдим. Билирәм ки, Јеһованын Шаһидләри кими һәр мәсәләдә дүрүст давранан тәк-түк инсан вар». Бир нечә ајдан сонра јығынҹагда бир киши һәмин баҹыја јахынлашыб сорушду: «Мәни таныдыныз? Ҝедиш һаггы илә бағлы сизинлә сөһбәт едән һәмин автобус сүрүҹүсүјәм. Сизин нүмунәви давранышынызы ҝөрүб Јеһованын Шаһидләри илә Мүгәддәс Китабы өјрәнмәк гәрарына ҝәлдим».  Дүрүст давранышымыз бизи етибарлы хидмәтчи кими таныдыр.

ҺӘР ЗАМАН АЛЛАҺЫ ШӘРӘФЛӘНДИРӘН КЕЈФИЈЈӘТЛӘР ТӘЗАҺҮР ЕТДИР

16. Сәбир, мәһәббәт вә хејирхаһлыг кими хүсусијјәтләр нәјә ҝөрә инсанларын үрәјинә тәсир едир? Нүмунә чәк.

16 Сәбир, мәһәббәт вә хејирхаһлыг кими хүсусијјәтләр тәзаһүр етдирмәклә дә биз инсанларын Јеһоваја јахынлашмасына көмәк етмиш олуруг. Бизи мүшаһидә едән бәзи инсанларда Јеһова барәдә, еләҹә дә Онун нијјәтләри вә халгы барәдә өјрәнмәк истәји јарана биләр. Һәгиги мәсиһчиләрин әһвал-руһијјәси вә давранышлары өзүнү Аллаһ адамы кими ҝөстәрән, анҹаг чох вахт икиүзлүлүкдән башга бир шеј етмәјән дин хадимләринин давранышларындан тамамилә фәргләнир. Бәзи дин рәһбәрләри өз килсәләринә мәнсуб олан инсанларын ианәләри һесабына варланыр, өзләринә баһалы евләр вә машынлар алырлар. Һәтта бир кешиш өз ити үчүн кондисионерли дам тикдирмишди. Әслиндә, өзләрини Мәсиһин давамчысы адландыранларын чоху «тәмәннасыз верин» ҝөстәришинә әмәл етмирләр (Мат. 10:8). Әксинә, гәдим Исраилин итаәтсиз каһинләри кими, онлар «муздла тәлим верир»ләр, өјрәтдикләринин әксәријјәти дә Мүгәддәс Јазылара әсасланмыр (Мик. 3:11). Белә икиүзлү давраныш инсанлары Аллаһла барышдыра билмәз.

17, 18. а) Јеһованын хүсусијјәтләрини һәјатымызда әкс етдирмәјимиз Она неҹә иззәт ҝәтирир? б) Јахшы ишләрә ҹан јандырмаға сәни нә тәшвиг едир?

17 Диҝәр тәрәфдән, инсанлар бизим һәгигәти өјрәтдијимизи биләндә вә јахынларымыза хејирхаһлыг ҝөстәрдијимизи ҝөрәндә бу, онларын үрәјинә тәсир едир. Мәсәлән, бир даими пионер гардаш евдән-евә тәблиғ едәркән јашлы дул гадын она гулаг асмаг истәмәди вә гапынын зәнҝи чалынанда нәрдиванын үстүндә мәтбәхин јанмыш лампасыны дәјишмәјә чалышдығыны деди. «Буну тәк етмәк сизин үчүн тәһлүкәлидир», — дејә гардаш ҹаваб верди. О, лампаны дәјишдикдән сонра чыхыб ҝетди. Һәмин гадынын оғлу буну биләндә бу, она елә ҝүҹлү тәсир бағышлады ки, миннәтдарлығыны билдирмәк үчүн гардашы ахтарыб тапмаг гәрарына ҝәлди. Нәтиҹәдә, о, Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә разылыг верди.

18 Нәјә ҝөрә сән јахшы ишләрә ҹан јандырмаға гәтијјәтлисән? Чох еһтимал ки, хидмәтдә сәј ҝөстәрмәклә вә Аллаһын ирадәсини јеринә јетирмәклә Јеһованы иззәтләндирдијимизи вә башгаларынын хиласа јетишмәсинә көмәк етдијимизи билирсән. (1 Коринфлиләрә 10:31—33 ајәләрини оху.) Хош хәбәри тәблиғ едәркән јахшы ишләрә ҹан јандырмағымыз вә Аллаһын принсипләринә ујғун давранмағымыз Она вә инсанлара мәһәббәт ҝөстәрмәк истәјимиздән ирәли ҝәлир (Мат. 22:37—39). Әҝәр јахшы ишләрә ҹан јандырсаг, онда бол севинҹ вә мәмнунлуг дујаҹағыг. Үстәлик, ҝәләҹәкдә бүтүн бәшәријјәтин һәгиги ибадәтә ҹан јандыраҹағы вә Јараданымыз Јеһоваја иззәт ҝәтирәҹәји ҝүнү ҝөрәҹәјик.