«Мүждәчилик ишини јеринә јетир, өз хидмәтинә там әмәл ет» (2 ТИМ. 4:5, МҮГӘДДӘС КИТАБ ШИРКӘТИ, 2009).

1. Нәјә ҝөрә Јеһова илк вә даһи Мүждәчи адланыр?

МҮЖДӘЧИ хош хәбәри тәблиғ едән инсана дејилир. Илк вә даһи Мүждәчи Јеһова Аллаһдыр. Улу валидејнләримизин үсјанындан дәрһал сонра Јеһова иланын, јәни Шејтан Иблисин мәһв едиләҹәји барәдә хош хәбәри бәјан етмишди (Јар. 3:15). Әсрләр боју Өз адынын неҹә тәмизә чыхарылаҹағы, Шејтанын вурдуғу зәрәрин неҹә арадан галдырылаҹағы вә инсанларын Адәмлә Һәвванын итирдији имканлары јенидән неҹә газанаҹаглары барәдә тәфсилатларын гәләмә алынмасы үчүн Јеһова садиг инсанлары илһамландырмышды.

2. а) Мәләкләр мүждәчилик ишиндә һансы ролу ојнајырлар? б) Иса һансы мүждәчилик ишинин тәмәлини гојду?

2 Мәләкләр дә мүждәчилик ишини һәјата кечирирләр. Онлар һәм өзләри хош хәбәри тәблиғ едир, һәм дә башгаларына хош хәбәри чатдырмаға көмәк едирләр (Лука 1:19; 2:10; Һәв. иш. 8:26, 27, 35; Вәһј 14:6). Бәс Баш мәләк Микајыл барәдә нә демәк олар? О, јер үзүнә Иса кими ҝәләндә инсанлар арасында мүждәчилик ишинин тәмәлини гојду. Бәли, Исанын һәјаты хош хәбәри тәблиғ етмәк ишинин әтрафында дөвр едирди! (Лука 4:16—21).

3. а) Биз инсанлара һансы хош хәбәри чатдырырыг? б) Мүждәчи кими бизи һансы суаллар марагландырыр?

3 Иса шаҝирдләринә мүждәчилик ишини јеринә јетирмәји тапшырмышды (Мат. 28:19, 20; Һәв. иш. 1:8). Павел әмәкдашы Тимотеји тәшвиг едирди: «Мүждәчилик ишини јеринә јетир, өз хидмәтинә там әмәл ет» (2 Тим. 4:5, МКШ-09). Бәс Исанын давамчылары олан бизләр һансы хош хәбәри чатдырырыг? Биз инсанлара сәмави Атамыз Јеһованын бизи севдији барәдә һәгигәти чатдырырыг (Јәһ. 3:16; 1 Пет. 5:7). Падшаһлыг Јеһова Аллаһын инсанлара олан мәһәббәтинин сүбутудур. Буна ҝөрә дә биз бөјүк севинҹлә инсанлара Падшаһлыға табе оланларын, Аллаһа итаәт едәнләрин вә салеһлији севәнләрин Онунла достлуг мүнасибәти гура биләҹәкләрини дејирик (Мәз. 15:1, 2). Јеһованын мәгсәди һагсыз  јерә чәкилән изтираблары арадан галдырмагдыр. Үстәлик, О, кечмишдә јашанан әзаб-әзијјәтләри јаддашлардан силәҹәк. Бу, әсил хош хәбәрдир! (Јешаја 65:17). Ҝәлин бир мүждәчи кими, ики ваҹиб суалын ҹавабыны арашдыраг: «Инсанларын хош хәбәри ешитмәләри нәјә ҝөрә ваҹибдир? Мүждәчилик ишини мүвәффәгијјәтлә неҹә јеринә јетирә биләрик?»

НӘЈӘ ҜӨРӘ ИНСАНЛАРЫН ХОШ ХӘБӘРИ ЕШИТМӘЈӘ ЕҺТИЈАҸЛАРЫ ВАР?

Еффектив суаллар инсанлара инандыглары шејләрә нәјә ҝөрә инандыгларыны баша дүшмәјә көмәк едир

4 Тәсәввүр ет ки, кимсә атанын сизи тәрк етдијини дејир. Атаны таныдыгларыны иддиа едән инсанлар онун етинасыз, сирли вә гәддар инсан олдуғуну дејирләр. Бәзиләри исә сәни онун өлдүјүнә вә буна ҝөрә дә онунла әлагә гурмағын мәнасыз олдуғуна инандырмаға чалышырлар. Ејнилә, чохлары Аллаһ һаггында да бу кими фикирләр сөјләјирләр. Онлар Аллаһын ҝизли, әлчатмаз вә ја гәддар олдуғуну өјрәдирләр. Мәсәлән, дин рәһбәрләри иддиа едирләр ки, Аллаһ пис инсанлары ҹәһәннәм одунда әбәдијјән ҹәзаландыраҹаг. Башгалары исә тәбии фәлакәтләрин Аллаһдан олдуғуну дејирләр. Бүтүн бу һадисәләрдә јахшы вә пис инсанларын мәһв олмасына бахмајараг, бунларын Аллаһын ҹәзасы олдуғуну сөјләјирләр.

һәгигәти гәбул етмәләри үчүн ағылларыны вә үрәкләрини һазырлајыр

5, 6. Тәкамүл нәзәријјәси вә јалан тәлимләр инсанлара неҹә тәсир едир?

5 Башгалары Аллаһын мөвҹуд олмадығыны иддиа едирләр. Ҝәлин бунунла әлагәдар тәкамүл нәзәријјәсини нәзәрдән кечирәк. Бу нәзәријјәнин тәрәфдарлары һәјатын тәсадүф нәтиҹәсиндә јарандығына инанырлар. Онлар Јараданын олмадығыны иддиа едирләр. Һәтта бәзиләри дејирләр ки, инсан һејвандан әмәлә ҝәлдији үчүн һејвани һәрәкәтләрә јол вермәси һеч дә тәәҹҹүблү дејил. Онлар ҝүҹлүләрин зәифләр үзәриндә гәддарҹасына ағалыг етмәсини тәбиәтин гануну һесаб едирләр. Бу сәбәбдән, һеч дә тәәҹҹүблү дејил ки, бир чохлары инсанларын һәр заман әдаләтсизликлә үзләшәҹәјини дүшүнүр. Беләҹә, тәкамүлә инананларын үмидләри пуча чыхыр.

6 Шүбһәсиз, тәкамүл нәзәријјәсинин вә ја јалан тәлимләрин бу ахыр ҝүнләрдә инсанларын чәкдикләри изтирабларда бөјүк ролу олуб (Ром. 1:28—31; 2 Тим. 3:1—5). Бу ҹүр тәлимләр инсанлара әсил хош хәбәр чатдырмыр. Әксинә, һәвари Павелин гејд етдији кими, инсанларын зеһнини гаранлыға гәрг едир вә онлары Аллаһын вердији һәјата гаршы јадлашдырыр (Ефес. 4:17—19). Үстәлик, тәкамүл нәзәријјәси вә јалан тәлимләр инсанларын Аллаһдан ҝәлән хош хәбәри гәбул етмәләринә мане олур. (Ефеслиләрә 2:11—13 ајәләрини оху.)

сүбутлар ҝәтирәрәк дүзҝүн нәтиҹә чыхартмаларына көмәк едир

7, 8. Инсанларын хош хәбәри там баша дүшмәсинин јеҝанә үсулу һансыдыр?

7 Аллаһла барышмаг үчүн инсанлар, илк нөвбәдә, Онун мөвҹудлуғуна вә Она јахынлашмаг үчүн тутарлы сәбәбләрин олдуғуна инанмалыдырлар. Биз онлары Аллаһын јаратдыгларыны арашдырмаға тәшвиг етмәклә билик әлдә етмәләринә көмәк едә биләрик. Инсанлар Аллаһын јаратдыгларыны гәрәзсиз шәкилдә арашдыранда Онун мүдриклији вә гүдрәти барәдә өјрәнмиш олурлар (Ром. 1:19, 20). Онлара Аллаһын јаратдығы һәр бир шејин мөһтәшәм олдуғуну анламаға көмәк етмәк үчүн «Һәјат неҹә јараныб?» брошүрасындан истифадә едә биләрик. Бунунла белә, садәҹә јарадылан шејләр барәдә өјрәнмәклә бу кими һәјати ваҹиб суалларын ҹавабыны тапмаг мүмкүн дејил: «Аллаһ әзаб-әзијјәтләрә нә үчүн јол верир? Аллаһын јер үчүн нијјәти нәдән ибарәтдир? Аллаһ шәхсән мәнимлә марагланырмы?»

8 Аллаһ вә Онун нијјәтләри барәдә хош хәбәри там баша дүшмәјин јеҝанә үсулу Мүгәддәс Китабы өјрәнмәкдир. Инсанлара суалларынын ҹавабыны тапмаға көмәк  етмәк бизим үчүн бөјүк шәрәфдир! Динләјиҹиләрин үрәјинә јол тапмаг үчүн биз онлара тәкҹә дәлилләр ҝәтирмәли дејилик, һәмчинин онлары инандырмаға чалышмалыјыг (2 Тим. 3:14). Бу саһәдә Исанын нүмунәсиндән чох шеј өјрәнә биләрик. Нәјә ҝөрә о, бу саһәдә мүвәффәгијјәт газанмышды? Сәбәбләрдән бири онун суаллардан мәһарәтлә истифадә етмәси иди. Биз ону неҹә тәглид едә биләрик?

ТӘҸРҮБӘЛИ МҮЖДӘЧИЛӘР СУАЛЛАРДАН МӘҺАРӘТЛӘ ИСТИФАДӘ ЕДИР

9. Инсанлара руһани ҹәһәтдән көмәклик ҝөстәрмәк үчүн нә етмәлијик?

9 Нәјә ҝөрә биз дә, Иса кими, мүждәчилик ишиндә суаллардан истифадә етмәлијик? Ҝәлин бир нүмунәни нәзәрдән кечирәк. Тутаг ки, һәким сәнә шад хәбәри олдуғуну дејир. О, билдирир ки, сәни мүалиҹә едә биләр, анҹаг бир шәртлә: ҝәрәк әмәлијјат олунасан. Ола билсин, сән она инанаҹагсан. Бәс әҝәр о, сәһһәтинлә бағлы һеч бир суал вермәдән сәнә бу ҹүр вәд верирсә, онда неҹә? Белә вәзијјәтдә чәтин ки, сән она етибар едәсән. Һәким нә гәдәр савадлы олурса-олсун, көмәк етмәздән өнҹә, хәстәлијин симптомларыны өјрәнмәк үчүн хәстәјә суаллар вермәли вә ону динләмәлидир. Ејнилә, әҝәр биз дә инсанларын Падшаһлыг һагда хош хәбәри гәбул етмәләринә көмәк етмәк истәјириксә, суаллардан мәһарәтлә истифадә етмәлијик. Јалныз бундан сонра биздә инсанларын руһани вәзијјәти барәдә ајдын тәсәввүр јаранаҹаг вә онлара көмәклик ҝөстәрә биләҹәјик.

Динләјиҹиләрин үрәјинә јол тапмаг үчүн онлары инандырмаға чалышмалыјыг

10, 11. Биз Исанын тәлим вермәк үсулуну тәглид етмәклә һансы фајданы әлдә едәҹәјик?

10 Иса билирди ки, јахшы сечилмиш суаллар тәкҹә марагланан барәдә мәлумат әлдә етмәјә көмәк етмир, һәмчинин динләјиҹини мүзакирәдә иштирак етмәјә ҹәлб едир. Мәсәлән, Иса шаҝирдләринә тәвазөкар олмағы өјрәдәркән, илк өнҹә, онлара дүшүндүрүҹү суал верди (Марк 9:33). Петерә принсипләр үзәриндә дүшүнмәјә көмәк едәркән она суал вермәклә јанашы, вариантлар да тәклиф етди (Мат. 17:24—26). Диҝәр бир вәзијјәтдә исә шаҝирдләринин үрәјинин вәзијјәтини өјрәнмәк үчүн Иса онлара бир нечә суал верди. (Матта 16:13—17 ајәләрини оху.) Иса дәлилләр ҝәтирмәклә јанашы, суаллардан истифадә едирди вә динләјиҹиләри инандырмаға чалышырды. О, инсанларын үрәјинә јол тапыр вә хош хәбәрә ујғун һәрәкәт етмәјә тәшвиг едирди.

11 Иса кими, суаллардан мәһарәтлә истифадә етмәјин сајәсиндә инсанлара ән јахшы шәкилдә көмәк едә, сөһбәти кәсән етиразын өһдәсиндән ҝәлә вә тәвазөкар инсанлара өјрәндикләриндән неҹә фајдалана биләҹәкләрини ҝөстәрә биләрик. Инди исә ҝәлин суаллардан мәһарәтлә неҹә истифадә едә биләҹәјимизи ҝөстәрән үч вәзијјәтә нәзәр салаг.

12-14. Хош хәбәри әминликлә бөлүшмәси үчүн өвладыныза неҹә көмәк едә биләрсиниз? Нүмунә чәкин.

12 Вәзијјәт 1. Әҝәр јенијетмә өвладыныз синиф јолдашы илә јарадылыш һагда сөһбәт етмәјә чәкинирсә, онда бир валидејн кими, сиз нә едәҹәксиниз? Шүбһәсиз, хош хәбәри әминликлә бөлүшмәси үчүн она көмәк етмәк истәјәҹәксиниз. Ону данламаг вә ја дәрһал мәсләһәт вермәк әвәзинә, нәјә ҝөрә Исанын нүмунәсини тәглид едәрәк бәзи дүшүндүрүҹү суаллар вермәјәсиниз? Бәс сиз буну неҹә едә биләрсиниз?

 13 Ушағынызла бәрабәр «Һәјат неҹә јараныб?» брошүрасындан мүәјјән бир парчаны охудугдан сонра онун үчүн һансы дәлилин мараглы олдуғуну соруша биләрсиниз. Һәмчинин тәшвиг едә биләрсиниз ки, шәхсән өзүнүн һансы сәбәбләрә ҝөрә Јараданын мөвҹудлуғуна инандығыны вә Онун ирадәсини јеринә јетирмәк истәдијини десин (Ром. 12:2). Ушағыныз билмәлидир ки, онун фикирләринин сизинкилә үст-үстә дүшмәси мүтләг дејил.

14 Сонра баша салын ки, бирҝә һазырладығыныз тәгдимә әсасында синиф јолдашы илә сөһбәт едә биләр. Беләҹә, өвладыныз јарадылышла бағлы бәзи дәлилләр ҝәтирә вә онун нә дүшүндүјүнү өјрәнмәк үчүн бәзи суаллар верә биләр. Мәсәлән, о, синиф јолдашындан «Һәјат неҹә јараныб?» брошүрасынын 12 вә 13-ҹү сәһифәләриндәки мәлуматы охумағы хаһиш етдикдән сонра она белә суал верә биләр: «Сәнҹә, тәјјарәнин ганадларыны дүзәлдән мүһәндисләр һәддән артыг даһи олмалы дејилдиләр?» Чох ҝүман ки, синиф јолдашы: «Тәбии ки!» — дејә ҹаваб верәҹәк. Ушағыныз јенә соруша биләр: «Охудуғун кими, тәјјарәнин ганадлары гағајынын ганадлары әсасында дүзәлдилиб. Әҝәр ганадларын охшарыны јаратмаг үчүн даһи олмаг лазымдырса, бәс онун әслини јарадан барәдә нә демәк олар?» Өвладынызын башгалары илә өз иманыны сәрбәст шәкилдә бөлүшмәси үчүн онунла мүнтәзәм олараг практики мәшғәләләр кечирин. Әҝәр сиз она суаллардан мәһарәтлә истифадә етмәји өјрәтсәниз, онда мүждәчилик ишини јеринә јетирмәјә көмәк етмиш олаҹагсыныз.

15. Атеист инсана көмәк етмәк үчүн суаллардан неҹә истифадә едә биләрик?

15 Вәзијјәт 2. Тәблиғ заманы биз Аллаһын варлығына шүбһә едән инсанларла гаршылашырыг. Ола билсин, тәблиғ етдијимиз инсан атеист олдуғуну дејир. Сөһбәти дајандырмаг әвәзинә, ондан нә вахтдан  атеист олдуғуну вә буна нәјин сәбәб олдуғуну соруша биләрсән. Ҹавабыны динләдикдән вә бу мәсәлә үзәриндә ҹидди дүшүндүјүнә ҝөрә ону тәрифләдикдән сонра һәјатын јарадылдығыны сүбут едән мәлуматлар охумаг истәјиб-истәмәдијини соруш. Әҝәр ев саһиби гәрәзсиздирсә, бу ҹүр сүбутлары охумагдан имтина етмәјәҹәк. Сонра «Һәјат неҹә јараныб?» брошүрасыны тәклиф етмәк олар. Нәзакәтлә вә ҝүләрүзлә суаллар вермәклә инсанын үрәјиндә хош хәбәрә мараг ојада биләрик.

16. Нәјә ҝөрә Мүгәддәс Китабы өјрәтдијимиз инсанын ҹаваблары өјрәнмә вәсаитиндән охумасы илә кифајәтләнмәли дејилик?

16 Вәзијјәт 3. Әҝәр Мүгәддәс Китабы өјрәтдијимиз адамын садәҹә китабдакы вә ја брошүрадакы ҹаваблары тәкрарламасы илә кифајәтләнсәк, нә баш верәҹәк? Биз онун руһән инкишаф етмәсинә мане олаҹағыг. Чүнки дүшүнмәдән ҹаваб верән инсан чәтин ки, руһән дәрин көк салсын. Белә инсан тәгибләрлә үзләшәндә, көк атмајан битки кими, тез солаҹаг (Мат. 13:20, 21). Бу ҹүр агибәтлә үзләшмәмәси үчүн ондан өјрәндикләри барәдә нә дүшүндүјүнү, һәмин фикирләрлә разы олуб-олмадығыны вә бунун сәбәбини соруш. Сонра она Мүгәддәс Китабдан сүбутлар ҝәтир ки, о, өзү дүзҝүн нәтиҹә чыхара билсин (Ибр. 5:14). Әҝәр биз суаллардан мәһарәтлә истифадә етсәк, о, һәгигәтдә дәрин көк салаҹаг вә тәзјигләрә мүвәффәгијјәтлә синә ҝәрә биләҹәк (Колос. 2:6—8). Бәс мүждәчилик ишини даһа неҹә јеринә јетирә биләрик?

ТӘҸРҮБӘЛИ МҮЖДӘЧИЛӘР БИР-БИРЛӘРИНӘ КӨМӘК ЕДИРЛӘР

17, 18. Хидмәтдә оларкән бир-биримизлә неҹә әмәкдашлыг едә биләрик?

17 Иса шаҝирдләрини тәблиғә ики-ики ҝөндәрирди (Марк 6:7; Лука 10:1). Сонралар һәвари Павел «хош хәбәр уғрунда [онунла]... чијин-чијинә мүбаризә апармыш» јолдашларынын адыны чәкмишди (Филип. 4:3). Мүгәддәс Китаба ујғун олараг, 1953-ҹү илдә Падшаһлығын тәблиғчиләри башгаларыны өјрәтмәк үчүн тәлим програмы тәшкил етдиләр.

18 Хидмәтдә оларкән бир-биримизлә неҹә әмәкдашлыг едә биләрик? (1 Коринфлиләрә 3:6—9 ајәләрини оху.) Әмәкдашын ајә охујаркән өз Мүгәддәс Китабындан ону излә. Сөһбәт заманы диггәтин әмәкдашында вә ев саһибиндә олсун ки, лазым ҝәлдикдә әмәкдашына көмәк едә биләсән (Ваиз 4:12). Амма бир шеји јадда сахламаг лазымдыр ки, әмәкдашын јахшы шаһидлик верән вә ја ев саһиби данышан заман онларын сөзүнү кәсмәк дүзҝүн олмазды. Сәнин јерсиз ҹанфәшанлығын әмәкдашыны руһдан сала, ев саһибиндә исә чашгынлыг јарада биләр. Дүздүр, бәзән сөһбәтә гошулмаг лазым ҝәлир. Анҹаг нәсә демәк истәсән, чалыш, фикрини гысаҹа билдир вә сонра әмәкдашынын сөһбәти давам етдирмәсинә имкан вер.

19. Биз нәји унутмамалыјыг вә нәјә ҝөрә?

19 Евдән-евә хидмәт заманы әмәкдашынызла бир-биринизә неҹә көмәк едә биләрсиниз? Нијә дә бош вахтыныздан тәгдимәнизи јахшылашдырмаг үчүн истифадә етмәјәсиниз? Еһтијатлы олун ки, саһәниздә јашајан инсанлар барәдә руһдан салан тәрздә данышмајасыныз. Еләҹә дә диггәтли олун ки, диҝәр тәблиғчиләр барәдә дә мәнфи фикирләр сөјләмәјәсиниз (Галат. 5:15). Биз сахсы габ олдуғумузу унутмамалыјыг. Јеһова бизи хош хәбәрин мүждәчиси олмаг шәрәфинә лајиг ҝөрмәклә бөјүк хејирхаһлыг ҝөстәриб. (2 Коринфлиләрә 4:1, 7 ајәләрини оху.) Беләликлә, ҝәлин һамымыз бүтүн ҝүҹүмүзү сәфәрбәр едәк вә мүждәчилик ишини там шәкилдә јеринә јетирәрәк бизә һәвалә олунан хош хәбәрә ҝөрә миннәтдарлығымызы билдирәк.