Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  мај 2013

Мүдрик сечимләр етмәклә мирасынызы горујун

Мүдрик сечимләр етмәклә мирасынызы горујун

«Писликдән икраһ един, јахшылыгдан бәрк јапышын» (РОМ. 12:9).

1, 2. а) Нәјин сајәсиндә Јеһоваја хидмәт етмәк гәрарына ҝәлмисиниз? б) Руһани мирасымызла бағлы һансы суаллары мүзакирә едәҹәјик?

МИЛЈОНЛАРЛА инсанлар Јеһова Аллаһа хидмәт етмәклә вә Иса Мәсиһин изләри илә ҝетмәклә мүдрик сечим етмишләр (Мат. 16:24; 1 Пет. 2:21). Өзүмүзү Аллаһа һәср етмәјимиз ҹидди гәрардыр. Биз бу гәрары Мүгәддәс Китабдан сәтһи биликләр әлдә етдикдән сонра јох, дәрин арашдырмалар апардыгдан сонра вермишик. Бунун сајәсиндә Јеһованын вәд етдији мирас барәдә иманымызы мөһкәмләндирән чохлу тәфсилатлар өјрәнмишик. Јеһова бу мирасы Өзү вә ҝөндәрдији Иса Мәсиһ һаггында даима билик әлдә едән инсанлара бәхш едәҹәк (Јәһ. 17:3; Ром. 12:2).

2 Мәсиһчи кими газандығымыз ады горумаг үчүн биз сәмави Атамызы разы салан сечимләр етмәлијик. Бу мәгаләдә нөвбәти ваҹиб суаллары нәзәрдән кечирәҹәјик: мирасымыз нәдир? Биз она неҹә јанашмалыјыг? Бу мирасы алаҹағымыза неҹә әмин ола биләрик? Мүдрик сечим етмәјә бизә нә көмәк едәҹәк?

МИРАСЫМЫЗ НӘДИР?

3. а) Мәсһ олунмушлар вә б) башга гојунлар һансы мирасы алаҹаглар?

3 Мәсиһчиләрин кичик бир гисми «әбәди, ләкәсиз вә солмаз мирас»ы — Мәсиһлә бирҝә ҝөјдә идарә етмәк шәрәфини алмаға үмид едир (1 Пет. 1:3, 4). Бу мирасы алмаг үчүн јенидән доғулмаг тәләб олунур (Јәһ. 3:1—3). Бәс Падшаһлыг һагда хош хәбәрин тәблиғиндә мәсһ олунмуш мәсиһчиләрлә әмәкдашлыг едән Исанын милјонларла башга гојунлары һансы мирасы алаҹаглар? (Јәһ. 10:16). Башга гојунлар ҝүнаһлы Адәмлә Һәвванын һеч вахт әлдә етмәдикләри бир мирасы — әзаб-әзијјәтин, өлүмүн вә кәдәрин олмајаҹағы јерүзү ҹәннәтдә  әбәди һәјаты әлдә едәҹәкләр (Вәһј 21:1—4). Елә бу сәбәбдән Иса јанында өлән ҹинајәткара: «Буну бил: сән мәнимлә Ҹәннәтдә олаҹагсан!» — сөзләрини дејә билди (Лука 23:43).

4. Артыг индидән һансы хејир-дуалара маликик?

4 Артыг индидән мирасымыз бизә мүәјјән фајдалар ҝәтирир. «Мәсиһ Исанын өдәдији фидјә»јә иман ҝәтирмәјин сајәсиндә гәлб раһатлығы вә Аллаһла јахын мүнасибәтләр әлдә етмишик (Ром. 3:23—25). Ҝәләҹәклә бағлы Аллаһын Кәламында верилән гијмәтли вәдләри ајдын шәкилдә баша дүшүрүк. Бундан әлавә, севҝи долу бејнәлхалг гардашлығын бир һиссәси олмаг бизә бөјүк севинҹ бәхш едир. Үстәлик, Јеһованын адыны дашымаг бизим үчүн әсил хејир-дуадыр. Буна ҝөрә дә мирасымызы гијмәтләндирмәк үчүн әсаслы сәбәбләримиз вар!

5. Шејтан Аллаһын халгына неҹә тәсир ҝөстәрмәјә чалышыр вә онун һијләләринә гаршы дурмаға бизә нә көмәк едә биләр?

5 Анҹаг мөһтәшәм мирасымыздан икиәлли јапышмаг үчүн биз Шејтанын һијләләринә гаршы сајыглығымызы горумалыјыг. Шејтан даим Аллаһын халгына тәсир ҝөстәрмәјә чалышыр ки, онлар јанлыш сечимләр едәрәк дәјәрли мирасларыны итирсинләр (Сај. 25:1—3, 9). Вахтынын аз олдуғуну билән Шејтан ҝүнү-ҝүндән тәзјигләрини артырыр. (Вәһј 12:12, 17 ајәләрини оху.) Әҝәр онун «һијләләринә синә ҝәрмәк» истәјириксә, мирасымызы һәмишә гијмәтләндирмәлијик (Ефес. 6:11). Бунунла әлагәдар, Исһагын оғлу Есавдан өзүмүзә ваҹиб ибрәт дәрси ҝөтүрә биләрик.

ЕСАВ КИМИ ОЛМАЈЫН

6, 7. Есав кими иди вә ону һансы мирас ҝөзләјирди?

6 Тәхминән 4000 ил бундан әввәл Исһагла Ребеканын (Ривга) Есав вә Јагуб адында оғуллары дүнјаја ҝәлди. Әкизләр боја-баша чатдыгҹа онларын хасијјәтләри вә мәшғулијјәтләри арасындакы фәрг ајдын ҝөрүнүрдү. «Есав маһир овчу вә чөл адамы», «Јагуб исә чадырларда јашајан мүлајим бир адам» иди (Јар. 25:27). «Мүлајим» кими тәрҹүмә олунан ибрани сөзү орижинал мәтндә «гүсурсуз» кими дә тәрҹүмә олунур. Мүгәддәс Китаб тәрҹүмәчиси Роберт Алтер гејд едир ки, бу сөз ејни заманда «нөгсансызлығы, һәтта мәсумлуғу» билдирир.

7 Есавла Јагубун 15 јашы оланда бабалары Ибраһим вәфат етди, анҹаг Јеһова Ибраһимлә бағладығы әһдини унутмамышды. Сонра Јеһова бу вәди Исһага да тәкрар етди вә јер үзүнүн бүтүн милләтләрини Ибраһим пејғәмбәрин нәсли васитәсилә хејир-дуаландыраҹағыны вурғулады. (Јарадылыш 26:3—5 ајәләрини оху.) Бу вәддән ҝөрүнүрдү ки, Мәсиһ — Јарадылыш 3:15 ајәсиндәки садиг «өвлад» — Ибраһим пејғәмбәрин нәслиндән ҝәлмәли иди. Есав Исһагын илк оғлу олдуғу үчүн Аллаһын Ибраһимә вердији вәди алмаг һүгугу она мәхсус иди. Есавы неҹә дә ҝөзәл мирас ҝөзләјирди! Бәс о, буну гијмәтләндирдими?

Руһани мирасынызы тәһлүкәјә атмајын

8, 9. а) Есав һансы сечими етди? б) Илләр сонра Есав сечими илә бағлы нәји дәрк етди вә неҹә реаксија ҝөстәрди?

8 Бир ҝүн Есав чөлдән гајыданда гардашы Јагубун шорба биширдијини ҝөрдү вә она деди: «Бу гырмызы шорбадан бир аз вер, јејим, чүнки аҹмышам». Гардашы исә ҹавабында деди: «Әввәлҹә илк оғуллуг һаггыны мәнә сат». Бәс Есав нәји сечди? Тәәҹҹүблү олса да, о: «Илк оғуллуг һаггы нәјимә лазымдыр?» — дејә ҹаваб верди. Бәли, Есав илк оғуллуг һаггыны бир габ шорбаја дәјишди! Јагуб гардашынын гәрарынын гәти олдуғуна әмин олмаг үчүн она анд ичдирди. Есав исә тәрәддүд етмәдән илк оғуллуг һаггыны она сатды. Сонра «Јагуб Есава чөрәк вә мәрҹи шорбасы верди. Есав јејиб-ичди, сонра галхыб ҝетди. Беләҹә Есав илк оғуллуг һаггына етинасызлыг етди» (Јар. 25:29—34).

 9 Илләр сонра аталары Исһаг өлүм ајағында оланда Есавын итирдији илк оғуллуг һаггыны Јагубун алмасы үчүн аналары Ребека әлиндән ҝәләни етди. Есав сонрадан ағылсыз сечим етдијини баша дүшәндә атасына јалвармаға башлады: «Ај ата, мәнә дә хејир-дуа вер... Бәс мәнә хејир-дуа сахламамысан?» Исһаг Јагуба вердији хејир-дуаны артыг дәјишдирә билмәјәҹәјини дејәндә «Есав һөнкүрүб ағлады» (Јар. 27:30—38).

10. Јеһова Есава вә Јагуба неҹә јанашырды вә нәјә ҝөрә?

10 Мүгәддәс Јазылардан Есавын әһвал-руһијјәси барәдә нә өјрәнирик? Әслиндә, Есав өз һәрәкәти илә ҝөстәрди ки, онун үчүн ҹисмани арзуларыны тәмин етмәк мирасынын ҝәләҹәкдә ҝәтирәҹәји хејир-дуалардан даһа ваҹибдир. О, илк оғуллуг һаггыны гијмәтләндирмир вә сидги-үрәкдән Аллаһа мәһәббәт бәсләмирди. Үстәлик, Есав һәрәкәтинин ҝәләҹәк нәслинә неҹә тәсир едәҹәји барәдә дә дүшүнмүрдү. Јагуб исә, әксинә олараг, өз мирасыны чох гијмәтләндирирди. Мисал үчүн, о, өзүнә һәјат јолдашы сечәркән валидејнләринин мәсләһәтинә гулаг асды (Јар. 27:46—28:3). О, сәбир вә фәдакарлыг ҝөстәрәрәк Мәсиһин улу бабасы олду. Бәс Аллаһ Есавла Јагуба неҹә јанашырды? Јеһова онлара олан мүнасибәтини Малаки пејғәмбәр васитәсилә билдирмишди: «Мән Јагубу севдим, Есава исә нифрәт етдим» (Мал. 1:2, 3).

11. а) Нәјә ҝөрә Есавын нүмунәсинин буҝүнкү мәсиһчиләрә дә аидијјәти вар? б) Нәјә ҝөрә Павел Есавын һәрәкәтини әхлагсызлыгла әлагәләндирир?

11 Мараглыдыр, ҝөрәсән Мүгәддәс Китабда Есав барәдә дејиләнләрин буҝүнкү мәсиһчиләрә һансыса аидијјәти вармы? Һәвари Павел һәмиманлыларыны еһтијатлы олмаға сәсләјәрәк демишди: «Гојмајын ичиниздә әхлагсыз, јахуд Есав кими, мүгәддәс шејләри гијмәтләндирмәјән адам олсун. О, бир гарын јемәкдән өтрү илк оғуллуг һаггындан кечди» (Ибр. 12:16). Бу хәбәрдарлыг мәсиһчиләрә дә аиддир. Биз мүгәддәс шејләри һәмишә гијмәтләндирмәлијик ки, ҹисмани истәкләримиз бизә үстүн ҝәлмәсин вә руһани мирасымызы итирмәјәк. Бәс нәјә ҝөрә Павел Есавын бу һәрәкәтини әхлагсызлыгла әлагәләндирир? Чүнки әҝәр инсан үрәјиндә Есавынкына бәнзәр ҹисмани арзуларын баш галдырмасына јол верәрсә, чох еһтимал ки, мүгәддәс шејләри ҹинси әхлагсызлыг кими дүзҝүн олмајан исәтәкләрә гурбан верәҹәк.

ҮРӘЈИНИЗИ ҺАЗЫРЛАЈЫН

12. а) Шејтан бизи неҹә јолдан чыхармаға чалышыр? б) Сечим етмәјә чәтинлик чәкәндә һансы Мүгәддәс Китаб нүмунәләри бизә көмәк едә биләр?

12 Јеһованын хидмәтчиләри олан бизләр  ҹинси әхлагсызлыға ҝәтириб чыхара биләҹәк ширникдириҹи вәзијјәтләрдән узаг дурмаг үчүн әлимиздән ҝәләни едирик. Јеһова Аллаһа дуа едирик ки, кимсә бизи итаәтсизлик јолуна тәһрик едәндә тәслим олмамаг үчүн бизә көмәк етсин (Мат. 6:13). Бу натәмиз дүнјада нөгсансызлығымызы горумаг үчүн әлимиздән ҝәләни етмәјимизә бахмајараг, Шејтан даима руһанилијимизи әлимиздән алмаға чалышыр (Ефес. 6:12). Бу пис системин аллаһы олан Иблис гејри-камил инсанлары аздырмаг үчүн онларын ҹисмани арзуларындан өз мәгсәдләри үчүн неҹә истифадә етмәји чох јахшы билир (1 Кор. 10:8, 13). Мәсәлән, тутаг ки, өз истәкләрини әхлагсыз јолла тәмин етмәк имканын јараныб. Белә бир вәзијјәтдә неҹә сечим едәҹәксән? Сән дә Есав кими, давранараг дәрһал истәјинә чатмаға чалышаҹагсан? Јохса тәсирләрә мүгавимәт ҝөстәрәҹәк вә Потифарын арвадынын јолдан чыхармаға чалышдығы Јагубун оғлу Јусиф кими орадан узаглашаҹагсан? (Јарадылыш 39:10—12 ајәләрини оху.)

13. а) Бу ҝүн бир чохлары Јусиф кими, бәзиләри исә Есав кими неҹә давраныр? б) Есав кими даврананларын нүмунәси бизи һансы ваҹиб аддымы атмаға тәшвиг едир?

13 Бир чох баҹы-гардашларымыз елә вәзијјәтләрлә үзләширләр ки, онлар Есав, јахуд Јусиф кими давранмаг арасында сечим етмәли олурлар. Онлардан чоху мүдрик сечим едәрәк Јеһованын үрәјини севиндирмишләр (Сүл. мәс. 27:11). Анҹаг һәмиманлыларымыздан бәзиләри сынагларла үзләшәркән, Есав кими, давранараг руһани мирасларыны тәһлүкә алтына атмышлар. Әслиндә, һәр ил интизам тәдбирләри нәтиҹәсиндә јығынҹагдан кәнар едиләнләрин әксәријјәти ҹинси әхлагсызлыға јол верәнләрдир. Нөгсансызлығымызы сынаға чәкән вәзијјәтләрлә үзләшмәмишдән габаг үрәјимизи һазырламаг неҹә дә ваҹибдир! (Мәз. 78:8). Ҝәлин сынаглар гаршысында бизи мүдафиә едәҹәк вә мүдрик гәрарлар вермәјә көмәк едәҹәк ики аддымы нәзәрдән кечирәк.

ФИКИРЛӘШИН ВӘ ӨЗҮНҮЗҮ ҺАЗЫРЛАЈЫН

Јеһованын мүдриклијини ахтармагла өзүмүзү сынаглара һазырлаја биләрик

14 Атмалы олдуғумуз илк аддым һәрәкәтләримизин нәтиҹәләри үзәриндә фикирләшмәкдир. Јеһованы нә гәдәр чох севсәк, бир о гәдәр дә руһани мирасымыза ҝөрә миннәтдар олаҹағыг. Адәтән, биз севдијимиз инсаны инҹитмәк истәмирик. Әксинә, ону разы салмаг үчүн әлимиздән ҝәләни едирик. Бу сәбәбдән, натәмиз ҹисмани арзуларымызын өзүмүзә вә башгаларына неҹә тәсир едәҹәји барәдә дүшүнмәк үчүн вахт ајырмағымыз јахшы оларды. Өзүмүздән сорушмалыјыг: «Худбин давранышларым Јеһова илә мүнасибәтләримә, аилә үзвләримә, јығынҹагдакы баҹы-гардашларыма неҹә тәсир едәҹәк? Башгаларыны бүдрәтмәјәҹәк ки?» (Филип. 1:10). Һәмчинин нөвбәти суалларын да үзәриндә дүшүнә биләрик: «Әхлагсыз арзуларын ҝәтирдији ани һәзз онун вурдуғу үрәк ағрыларына дәјәрми? Етдији һәрәкәтин нәтиҹәсини баша дүшәндән сонра һөкүр-һөнкүр ағлајан Есав кими олмаг истәјирәмми?» (Ибр. 12:17). Бу ҹүр суалларын үзәриндә дүшүнмәк бизә писликдән икраһ етмәјә, јахшылыгдан исә бәрк-бәрк јапышмаға көмәк едәҹәк (Ром. 12:9). Хүсусилә дә Јеһоваја мәһәббәт бизи мирасымыздан мөһкәм јапышмаға тәшвиг едәҹәк (Мәз. 73:28).

15. Руһанилијимизи тәһлүкә алтына гојан вәзијјәтләрә гаршы өзүмүзү неҹә һазырлаја биләрик?

15 Икинҹи аддым өзүмүзү сынаглара һазырламагдыр. Бу дүнјада руһанилијимизи тәһлүкә алтына гојан амилләрә гаршы дурмағымыз үчүн Јеһова чохлу тәдбирләр  ҝөрүб. Бунлара Мүгәддәс Китабы арашдырмаг, мәсиһчи ҝөрүшләри, тәблиғ хидмәти вә дуа етмәк дахилдир (1 Кор. 15:58). Һәр дәфә дуада үрәјимизи Јеһоваја ачмагла вә хидмәтдә там шәкилдә иштирак етмәклә өзүмүзү сынаглара һазырламыш олуруг. (1 Тимотејә 6:12, 19 ајәләрини оху.) Сынаглара һазыр олуб-олмағымыз башлыҹа олараг өзүмүздән асылыдыр (Галат. 6:7). Бу барәдә «Сүлејманын мәсәлләри» китабынын 2-ҹи фәслиндә әтрафлы мүзакирә олунур.

ХӘЗИНӘ КИМИ АХТАРЫН

16, 17. Мүдрик сечим етмәк габилијјәтинә неҹә јијәләнә биләрик?

16 «Сүлејманын мәсәлләри» китабынын 2-ҹи фәсли бизи мүдриклијә вә дәрракәјә јијәләнмәјә тәшвиг едир. Јеһованын бизә бәхш етдији бу кејфијјәтләр јахшыны писдән ајырд етмәјә вә өз истәкләримизи јанлыш тәрздә һәјата кечирмәк әвәзинә, онлары нәзарәт алтында сахламаға көмәк едир. Анҹаг бизим буна наил олуб-олмајаҹағымыз вар ҝүҹүмүзлә чалышмағымыздан асылыдыр. Мүгәддәс Китаб бизи сәј ҝөстәрмәјә тәшвиг едәрәк дејир: «Оғлум, әҝәр сөзләрими гәбул етсән, әмрләрими горусан, гулағыны һикмәтә тәрәф чевирсән, үрәјини дәрракәјә тәрәф мејл етдирсән, сән, һәгигәтән, идракы чағырсан, сәс уҹалдыб дәрракәни сәсләсән, бунлары ҝүмүш кими ахтарсан, ҝизли хәзинә кими арасан, онда Рәбб горхусуну анлајарсан, Аллаһы таныјарсан. Чүнки Рәбб һикмәт верир, Онун ағзындан билик вә дәрракә чыхыр» (Сүл. мәс. 2:1—6).

17 Бу ајәләрдә дејиләнләрә әмәл етмәклә мүдрик сечим етмәк габилијјәтинә јијәләнә биләрик. Әҝәр биз Јеһованын сөзләринин дахили мәнлијимизи формалашдырмасына јол версәк, Аллаһдан рәһбәрлик алмаг үчүн даима дуа етсәк, Онун һаггында биликләри ҝизли хәзинә кими ахтарсаг, ширникдириҹи тәсирләрә мүвәффәгијјәтлә синә ҝәрә биләҹәјик.

18. Сиз нә етмәк әзминдәсиниз вә нәјә ҝөрә?

18 Јеһова билији, анлајышы, дәрракәни вә мүдриклији сәјлә ахтаранлара бәхш едир. Бу кејфијјәтләри нә гәдәр чох ахтарсаг вә тәзаһүр етдирсәк, бир о гәдәр дә Јеһова Аллаһа јахын олаҹағыг. Онунла јахын мүнасибәтләримизин олмасы үзләшдијимиз сынаглар заманы бизи горујаҹаг. Јеһоваја јахынлашмаг вә Онун гаршысында еһтирам долу горхуја јијәләнмәк бизи ҝүнаһ ишләтмәкдән чәкиндирәҹәк (Мәз. 25:14; Јаг. 4:8). Гој Јеһова илә достлуғумуз вә Онун бизә бәхш етдији мүдриклик һәр биримизи Онун үрәјини севиндирән сечимләр етмәјә вә руһани мирасымызы горумаға тәшвиг етсин.