Ерамызын 70-ҹи илиндән сонра Јерусәлим мәбәди нә вахтса бәрпа олунубму?

ИСАНЫН Јеһованын мәбәди барәдә дедији даш даш үстдә галмајаҹаг пејғәмбәрлији ерамызын 70-ҹи илиндә Титин башчылығы алтында Рома ордусу Јерусәлими мәһв едәркән јеринә јетди (Мат. 24:2). Сонрадан император Јули бу мәбәди јенидән бәрпа етмәји планлашдырды.

Јули сонунҹу бүтпәрәст Рома императору адландырылыр. Бөјүк Константинин өҝеј гардашы оғлу Јули сахта мәсиһчи тәлиминә өјрәдилмишди. Лакин ерамызын 361-ҹи илиндә о, император елан олундугдан сонра өјрәндији тәлимләри бүтпәрәстлијә дәјишди. Тарихи китабларда о, «дөнүк» кими гәләмә верилир.

Јули «мәсиһчилијә» нифрәт едирди. Сәбәбләрдән бири алты јашында оларкән атасынын вә гоһум-әгрәбаларынын бу динин нүмајәндәләри тәрәфиндән өлдүрүлмәси иди. Килсә тарихчиләринин дедијинә ҝөрә Јули Исанын јаланчы пејғәмбәр олдуғуну сүбут етмәк үчүн исраиллиләри һәмин мәбәди бәрпа етмәјә тәшвиг етди *.

Јулинин мәбәди бәрпа етмәји планлашдырдығына шүбһә јохдур. Тарихчиләр онун мәбәдин бәрпа ишләринә башлајыб-башламадығы вә әҝәр башламышдыса, онда тикинтинин нә үчүн дајандырылдығы барәдә мүбаһисә едирләр. Лакин бир шеји әминликлә демәк олар: һакимијјәтә ҝәләндән ики ил сонра Јули өлдүрүлүр, лајиһәси дә онунла бирликдә өлүр.

Исанын дөврүндә мөвҹуд олан мәбәдин әразиси инди дә олдуғу кими галыр

^ абз. 5 Иса мәбәдин һеч заман бәрпа олунмајаҹағыны демәмишди. О, јалныз онун мәһви барәдә пејғәмбәрлик етмишди. Бу да ерамызын 70-ҹи илиндә јеринә јетди.