Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 БИОГРАФИЈА

Шимал гүтб даирәси јахынлығында кечән әллииллик таммүддәтли хидмәт

Шимал гүтб даирәси јахынлығында кечән әллииллик таммүддәтли хидмәт

«Пионер кими хидмәт етмәк сәнин үчүн асандыр. Валидејнләринин һәр икиси һәгигәтдәдир, үстәлик, сәни дәстәкләјирләр». Биз бу сөзләри таммүддәтли хидмәтдә иштирак едән рәфигәмизә демишдик. «Һамымызын бир Атасы вар», — дејә о ҹаваб верди. Онун ҹавабы бизә ваҹиб дәрс верди: сәмави Атамыз Өз хидмәтчиләринин гејдинә галыр вә онлары мөһкәмләндирир. Гаршылашдығымыз һадисәләр бу сөзләрин һәгигәт олдуғуну сүбут етди.

 БИЗ Финландијанын Остроботнија вилајәтинин шималында кәндли аиләсиндә дүнјаја ҝәлмишик. Аиләдә он ушаг идик. Икинҹи Дүнја мүһарибәси ушаглыг илләримизә өз тәсирини ҝөстәрмишди. Ҹәбһә хәттиндән узагда јашасаг да, мүһарибәнин јаратдығы горху бизи сарсытмышды. Бир ҝеҹә јахынлығымыздакы Оулу вә Калајоки шәһәрләри бомбалананда ҝөјүн үзү гырмызы рәнҝә бүрүнмүшдү. Валидејнләримиз башымызын үстүндә һәрби тәјјарәләрин учдуғуну ҝөрәндә бизә дәрһал ҝизләнмәји тапшырмышдылар. Гардашымыз Таунонун јер үзүндә әдаләтсизлијин олмајаҹағы ҹәннәт барәдә данышдыглары бизә дәрин тәсир бағышлады.

Тауно 14 јашында оларкән һәгигәти Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчыларынын әдәбијјатларындан охумушду. Икинҹи Дүнја мүһарибәси башлајанда о, Мүгәддәс Китаб әсасында тәрбијә едилмиш виҹданына әсасән, һәрби хидмәтдән имтина етди вә буна ҝөрә һәбс олунду. Орада Тауно илә вәһшиҹәсинә рәфтар едирдиләр. Бу, онун Јеһоваја хидмәт етмәк гәтијјәтини мөһкәмләндирди вә азадлыға чыхдыгдан сонра о, хидмәтә даһа чох ҹан јандырды. Гардашымызын нүмунәси бизи јахынлыгдакы кәнддә јерләшән Шаһидләрин јығынҹагларына ҝетмәјә тәшвиг етди. Һәмчинин конгресләрдә дә иштирак етмәк үчүн ишләјиб пул јығырдыг. Биз гоншуларымыза палтар тикир, еләҹә дә соған беҹәрир вә ҝиләмејвә јығырдыг. Фермамызда иш чох олдуғундан биз, адәтән, конгресләрдә бирҝә јох, нөвбә илә иштирак едирдик.

Солдан: Матти (ата), Тауно, Сајми, Марија Емилја (ана), Ваино (көрпә), Ајли вә Анники, 1935-ҹи ил

Јеһова вә Онун нијјәтләри барәдә өјрәндијимиз һәгигәтләр бизим Она олан мәһәббәтимизи артырды вә биз өзүмүзү Она һәср етмәјә гәрар вердик. 1947-ҹи илдә биз (Анники 15, Ајли 17  јашында) вәфтиз олундуг. Баҹымыз Сајми дә һәмин ил вәфтиз олунду. Еләҹә дә артыг аиләли олан баҹымыз Линнеа илә Мүгәддәс Китаб өјрәнмәсинә башладыг. О вә аилә үзвләри дә Јеһованын Шаһиди олдулар. Вәфтиз олундугдан сонра гаршымыза вахташыры олараг көмәкчи пионер кими хидмәт етмәк мәгсәди гојдуг.

ТАММҮДДӘТЛИ ХИДМӘТӘ БАШЛАЈЫРЫГ

Солдан: Ева Каллио, Сајми Маттила-Суржала, Ајли, Анники вә Саара Нопонен, 1949-ҹу ил

1955-ҹи илдә узаг шималда јерләшән Кеми шәһәринә көчдүк. Һәр икимиз бүтүн ҝүнү ишләјирдик, бунунла белә, пионер олмаг истәјирдик, амма горхурдуг ки, өзүмүзү мадди ҹәһәтдән тәмин едә билмәрик. Фикирләширдик ки, илк нөвбәдә, бир аз пул јығмалыјыг. Һәмин вахт сөһбәт етдијимиз пионер баҹы јухарыда ситат ҝәтирдијимиз сөзләри деди. Бу үнсијјәт бизә Јеһоваја таммүддәтли хидмәтин ҝүҹүмүздән вә ја аиләмизин көмәјиндән асылы олмадығыны анламаға көмәк етди. Анладыг ки, ән ваҹиби сәмави Атамыза ҝүвәнмәкдир.

Куопиодакы конгресә ҝедәркән, 1952-ҹи ил. Солдан: Анники, Ајли, Ева Каллио

Һәмин вахт өзүмүзү ики ај әрзиндә тәмин етмәк үчүн кифајәт гәдәр пулумуз вар иди. Беләҹә, 1957-ҹи илин мај ајында Лапландијанын Пелло шәһәриндә (Шимал гүтб даирәсиндән јухарыда) ики ај көмәкчи пионер кими хидмәт етмәк үчүн горха-горха әризә јаздыг. Ики ајдан сонра јығдығымыз пул  һәлә дә галмышды вә буна ҝөрә дә јенә ики ај көмәкчи пионер кими хидмәт етмәк үчүн әризә јаздыг. Даһа ики ај кечмәсинә бахмајараг, јығдығымыз пул һәлә дә дурурду. Инди биз әмин идик ки, Јеһова бизим гајғымыза галаҹаг. 50 илдән чохдур ки, пионер кими хидмәт едирик вә һәмин пул һәлә дә дурур. Өтән илләрә нәзәр саланда, Јеһованын, санки, әлимиздән тутуб бизә: «Горхма, сәнә көмәк едәҹәјәм», — дедијини һисс едирик (Јешаја 41:13).

50 илдән чохдур ки, пионер кими хидмәт едирик вә һәмин пул һәлә дә дурур

Кајису Рејикко вә Ајли хидмәтдә оларкән

1958-ҹи илдә рајон нәзарәтчимиз бизә Соданкүлја (Лапландија) шәһәриндә хүсуси пионер кими хидмәт етмәји мәсләһәт ҝөрдү. О вахт һәмин әразидә јалныз бир Шаһид баҹы варды. О, һәгигәти мараглы јолла өјрәнмишди. Онун оғлу синифлә бирҝә Финландијанын пајтахты Һелсинкини ҝәзмәјә ҝетмишди. Һәмин вахт јашлы бир баҹы «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын бир сајыны оғлана верир вә бу журналы анасына вермәсини хаһиш едир. Анасы һәмин журналы охујанда һәгигәти тапдығыны анлајыр.

Биз тахта-шалбан заводунун үстүндә бир отаг кирајәләдик вә ҝөрүшләри елә орадаҹа кечирирдик. Әввәл-әввәл бизимлә бәрабәр јалныз һәмин баҹы вә гызы иштирак едирди. Биз арашдырма мәгаләсини охујурдуг. Сонра Јеһованын Шаһидләри илә Мүгәддәс Китабы өјрәнән бир киши һәмин тахта-шалбан заводунда ишләмәјә ҝәлди. О аиләсилә бирҝә бизим кичик група гошулду. Бир мүддәтдән сонра о вә һәјат јолдашы вәфтиз олунду. Һәмин гардаш бизим групумуза нәзарәт етмәјә башлады. Бундан әлавә, заводда ишләјән бәзи кишиләр дә бизим ҝөрүшләрдә иштирак етмәјә башладылар вә Мүгәддәс Китаб һәгигәтини гәбул етдиләр. Ики илдән сонра бизим кичик групумуздан бөјүк бир јығынҹаг јаранды.

ЧӘТИН ШӘРАИТ

Тәблиғ етмәк үчүн узун мәсафә гәт едирдик. Әразимиздәки инсанлара шәһадәт вермәк үчүн јајда пијада ҝәзир, велосипеддән, һәтта гајыгдан истифадә едирдик. Велосипедләримизин бизә чох көмәји дәјиб. Биз онлардан һәмчинин конгресләрә ҝетмәк вә јүзләрлә километр узагда јашајан валидејнләримизә баш чәкмәк үчүн истифадә едирдик. Гышда исә сәһәр тездән автобусла бир кәндә ҝедир вә орада евдән-евә тәблиғ едирдик. Тәблиғимизи бир кәнддә битирдикдән сонра о бирисинә ҝедирдик. Гар дизә чыхырды, үстәлик, јоллар чох вахт тәмиз олмурду. Белә оланда ат арабаларынын изләри илә ҝедирдик. Бәзән исә гар бу изләри итирирди, үстәлик, јазын әввәлләриндә гар әријир вә палчыг олурду. Бу исә вәзијјәти даһа да чәтинләшдирирди.

Сојуг гыш ҝүнүндә бирҝә хидмәт едәркән

 Шахталы вә гарлы һавада әјнимизи галын ҝејинмәји өјрәшмишдик. Биз јун узунбоғаз ҹораб, ики-үч ади ҹораб вә узунбоғаз чәкмә ҝејинирдик. Бунунла белә, чәкмәләримиз тез-тез гарла долурду. Евин пилләкәнләринә чатанда чәкмәләримизи чыхарыб гары тәмизләјирдик. Һәмчинин гарда јеријәркән узун палтомузун әтәји нәм олурду. Һава сојујанда исә палтоларын һәмин һиссәләри буз бағлајыр вә дәмир парчасына охшајырды. Бир евдар гадын демишди: «Сиз әсил имана саһибсиниз. Чүнки бу ҹүр һавада өз хошунузла чөлә чыхмысыныз». О евә чатмаг үчүн 11 километр јол гәт етмишдик.

Јол узаг олдуғундан, адәтән, ахшам дүшәндә галмаға јер ахтарырдыг. Ҝеҹә тәблиғ етдијимиз әразидәки инсанларын евиндә галырдыг. Евләр худмани олса да, инсанлар мүлајим вә гонагпәрвәр иди. Онлар бизә нәинки галмаға јер, һәтта јемәк дә верирдиләр. Чох вахт шимал маралынын, сығынын, һәтта ајынын дәриси бизим јатағымыз олурду. Бәзән исә нисбәтән даһа раһат евләрдә галырдыг. Мисал үчүн, бир гадын бизи бөјүк евинин јухары мәртәбәсиндәки гонаг отағына ҝәтирди. Орада тәмиз јатаг дәсти олан ҝөзәл чарпајы бизи ҝөзләјирди. Чох вахт ев саһибләри илә ҝеҹә јарысына кими Мүгәддәс Китабы арашдырырдыг. Башга бир јердә исә әр-арвад отағын бир күнҹүндә, биз исә о бири күнҹүндә јатмышдыг. Онларла Мүгәддәс Јазылара әсасән сөһбәтимиз ҝеҹә сәһәрә кими давам етмишди. Онлар нөвбә илә чохлу суаллар верирдиләр.

МӘМНУНЛУГ ҜӘТИРӘН ХИДМӘТ

Лапландија мәһсулдар олмаса да, чох ҝөзәл әрази иди вә ил боју инсаны һејран едирди. Лакин Јеһоваја миннәтдар олан инсанлары ҝөрмәк бизә даһа чох севинҹ ҝәтирирди. Тәблиғ етдијимиз сәмими инсанлар арасында Лапландијадакы дүшәрҝәләрә ҝәлән ағаҹкәсән фәһләләр дә варды. Бәзән тәблиғ етдијимиз евләрдә чохлу кишиләр јашајырды. Бу јекәпәр кишиләр Мүгәддәс Китабдакы хош хәбәри гәбул едир вә мәмнунијјәтлә нәшрләримизи ҝөтүрүрдүләр.

Бизим һәјатымызда чохлу мараглы һадисәләр баш вермишди. Ҝүнләрин бир ҝүнү автобус дајанаҹағындакы саат беш дәгигә габаға олдуғуна ҝөрә лазым олан автобуса чата билмәдик. Онда гәрара ҝәлдик ки, башга бир автобуса миниб диҝәр кәндә ҝедәк. Әввәлләр бу әразидә һеч вахт тәблиғ етмәмишдик. Биринҹи гапыны дөјәндә ҝәнҹ бир гадынла растлашдыг вә о бизә: «Ҝәлин гызлар, мән елә сизи ҝөзләјирдим», — деди. Биз онун бөјүк баҹысы илә Мүгәддәс Китаб өјрәнмәси кечирирдик. О, баҹысына дејибмиш ки, биз она мәһз бу ҝүн баш чәкәк. Амма бизим һеч нәдән хәбәримиз јох иди. Онунла вә јахынлыгда јашајан гоһумлары илә Мүгәддәс Китаб өјрәнмәсинә башладыг. Чох кечмәмиш өјрәнәнләри бир групда бирләшдирдик, бу өјрәнмәдә он ики нәфәр иштирак едирди. О вахтдан бәри бу аиләнин бир чох үзвү Јеһованын Шаһиди олду.

 1965-ҹи илдә исә һал-һазырда хидмәт етдијимиз Куусамода (Шимал гүтб даирәсиндән бир аз ашағыда) кечирилән јығынҹаға тәјинат алдыг. О вахт јығынҹаг јалныз бир нечә тәблиғчидән ибарәт иди. Әввәл-әввәл јени әразидә хидмәт етмәк бир аз чәтин ҝәлирди. Инсанлар чох диндар иди вә бизим һаггымызда јанлыш фикирләри варды. Лакин чохларынын Мүгәддәс Китаба һөрмәт етмәси бизә шаһидлик вермәјә имкан јарадырды. Беләҹә, јаваш-јаваш инсанлары танымаға чалышырдыг вә артыг ики илдән сонра асанлыгла Мүгәддәс Китаб өјрәнмәсинә башлајырдыг.

ХИДМӘТДӘ ҺӘЛӘ ДӘ ФӘАЛЫГ

Мүгәддәс Китабы өјрәтдијимиз бәзи инсанларла бирҝә

Һал-һазырда сәһәрдән ахшама кими тәблиғ етмәјә ҝүҹүмүз чатмыр, амма, демәк олар ки, һәр ҝүн хидмәтә чыхырыг. Таунонун оғлу Ајлини сүрүҹүлүк дәрсләри кечмәјә тәшвиг етди вә о, 1987-ҹи илдә 56 јашында сүрүҹүлүк вәсигәси алды. Бундан сонра хош хәбәри ҝениш әразимиздә тәблиғ етмәк бизим үчүн даһа асан олду. Биз даһа сонра јени тикилән Падшаһлыг залына көчдүк вә бу, бизим ишимизи даһа да асанлашдырды.

Шаһидлик етдијимиз әразиләрдәки артымы ҝөрмәк бизи чох севиндирирди. Финландијанын шималында таммүддәтли хидмәтә башлајанда бу бөјүк әразидә тәблиғчиләрин сајы аз иди. Инди исә бир әразидә бир нечә јығынҹаг вар. Конгресләрдә тез-тез кимләрсә бизә јахынлашыб өзләрини тәгдим едир вә онлары хатырлајыб-хатырламадығымызы сорушурлар. Биз онларын евиндә Мүгәддәс Китаб өјрәнмәси кечирәндә онлар һәлә ушаг иди. Беләликлә, онилликләр өнҹә сәпилмиш тохумлар бәһрә ҝәтириб (1 Кор. 3:6).

Һәтта јағышлы ҝүндә белә хидмәт етмәк бизә севинҹ ҝәтирир

2008-ҹи илдә биз хүсуси пионер кими хидмәтимизин 50 илини тамамладыг. Јеһоваја миннәтдарыг ки, Онун мөһтәшәм ишини јеринә јетирмәк үчүн бир-биримизи руһландыра билмишик. Садә һәјат тәрзи сүрсәк дә, һеч нәјә мөһтаҹ олмамышыг (Мәз. 23:1). Инди анлајырыг ки, башланғыҹда кечирдијимиз тәрәддүд һисси неҹә дә јанлыш имиш! Јешаја 41:10 ајәсиндә дејилдији кими, бүтүн бу илләр әрзиндә Јеһованын бизи мөһкәмләндирдијини ҝөрмәк неҹә дә хошдур: «Сәни гүввәтләндирәҹәјәм, сәнә көмәк едәҹәјәм. Садиг сағ әлимлә Сәнә дајаг олаҹағам».