Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Онлар өзләрини көнүллү олараг тәгдим едирләр. Мексикада

Онлар өзләрини көнүллү олараг тәгдим едирләр. Мексикада

ЧОХСАЈЛЫ ҝәнҹ мәсиһчиләрин өз һәјатларыны садәләшдириб хидмәтләрини ҝенишләндирдикләрини ҝөрмәк инсанын үрәјини риггәтә ҝәтирир (Мат. 6:22). Онлар һансы дәјишикликләр едирләр? Бәс һансы манеәләрлә үзләширләр? Буну билмәк үчүн ҝәлин һал-һазырда Мексикада хидмәт едән бәзи баҹы-гардашларла таныш олаг.

«ДӘЈИШИКЛИКЛӘР ЕТМӘЛИЈИК»

Бирләшмиш Штатлардан олан Дастин вә Ҹеса 2007-ҹи илин јанварында аилә һәјаты гурдулар. Бундан гыса мүддәт сонра онлар чохданкы арзуларыны — өзләринә јелкәнли гајыг алмаг вә орада јашамаг арзуларыны һәјата кечирдиләр. Онларын гајығы Сакит океана јахын, дағлыг мешәләрлә вә башы гарлы дағларла әһатә олунмуш ҝөзәл бир шәһәр олан Асторианын (Орегон штаты, АБШ) јахынлығында лөвбәр салды. Дастин дејир: «Әтрафдакы мәнзәрә инсаны валеһ едирди». Бу ҹүтлүк Јеһоваја бел бағлајараг садә һәјат сүрдүкләрини дүшүнүрдүләр. Онлар фикирләширдиләр: «Биз узунлуғу 7,9 метр олан гајыгда јашајыр, јарым ҝүн ишләјир, әҹнәбидилли јығынҹагда иштирак едир, үстәлик вахташыры олараг көмәкчи пионер кими хидмәт едирик». Амма бир мүддәтдән сонра онлар өзләрини алдатдыгларыны баша дүшдүләр. Дастин дејир: «Вахтымызын чох һиссәси јығынҹағы дәстәкләмәк әвәзинә, гајығын тәмиринә ҝедирди. Анлајырдыг ки,  әҝәр, һәгигәтән дә, Јеһованы һәјатымызда биринҹи јерә гојмаг истәјириксә, дәјишикликләр етмәлијик».

Ҹеса әлавә едир: «Аилә гурмаздан әввәл мән Мексикада јашајырдым вә инҝилисдилли јығынҹагда иштирак едирдим. Орадакы хидмәт мәнә севинҹ верирди вә ора гајытмағы чох истәјирдим». Тәблиғчиләрә тәләбат олан әразиләрдә хидмәт етмәк истәкләрини артырмаг үчүн Дастин вә Ҹеса аиләви ибадәт заманы бичинә һазыр олан саһәләрә көчән баҹы-гардашларын һәјат һекајәләрини арашдырырдылар (Јәһ. 4:35). Дастин гејд едир: «Биз дә бу ҹүр севинҹ һисси дујмаг истәјирдик». Мексикадакы достларындан јени јаранан групун көмәјә еһтијаҹы олдуғуну ешидәндә онлар гәрар гәбул етдиләр. Дастин вә Ҹеса ишдән чыхдылар, гајыгларыны сатдылар вә Мексикаја көчдүләр.

«ЧОХ СЕВИНИРИК»

Дастин вә Ҹеса Сакит океанын јахынлығында вә Асторијадан 4345 километр ҹәнубда јерләшән Текоман шәһәринә көчдүләр. Дастин дејир: «Сәрин меһдән вә дағ мәнзәрәсиндән фәргли олараг, бура һәддән артыг истидир вә һара бахсан лимон ағаҹлары ҝөрмәк мүмкүндүр». Онлар әввәл-әввәл иш тапа билмирдиләр. Мадди ҹәһәтдән корлуг чәкдикләри үчүн һәфтәләрлә ҝүндә ики дәфә дүјү вә лобја јејирдиләр. Ҹеса дејир: «Вәзијјәтимиз дөзүлмәз олдуғуну дүшүнәндә Мүгәддәс Китабы өјрәтдијимиз инсанлар бизә манго, банан, папаја вә сөзсүз ки, ағзына кими лимонла долу торбалар верирдиләр». Бир мүддәтдән сонра онлар иш тапдылар: Интернет васитәсилә Тајванда дил курслары кечирирдиләр. Инди бу ишдән алдыглары мәваҹиб онларын ҝүндәлик тәләбатларыны өдәјир.

Дастин вә Ҹеса јени шәраитдә өзләрини неҹә һисс едирләр? Онлар дејир: «Бу әразијә көчдүјүмүз үчүн чох севинирик. Һеч тәсәввүр едә билмәздик ки, Јеһоваја вә бир-биримизә олан мүнасибәтимиз белә мөһкәм ола биләр! Һәр ҝүн бирликдә бир чох ишләр ҝөрүрүк: хидмәтә чыхырыг, Мүгәддәс Китабы өјрәтдијимиз инсанлара неҹә көмәк едә биләҹәјимизи мүзакирә едирик вә ҝөрүшләрә һазырлашырыг. Үстәлик, әввәлләр һисс етдијимиз ҝәрҝинликдән азадыг. Биз әввәлләр там баша дүшмәдијимиз Мәзмур 34:8 ајәсиндә јазылмыш: “Дадын, ҝөрүн Рәбб нә гәдәр шириндир”, — сөзләринин һәгигилијини инди анлајырыг».

МИНЛӘРЛӘ КӨНҮЛЛҮЛӘРИ НӘ ТӘШВИГ ЕДИР?

Әксәријјәти 20—30 јашларында олан 2900-дән чох евли вә субај баҹы-гардашлар Мексикада Падшаһлығын тәблиғчиләринә һәлә дә еһтијаҹ олан әразиләрә көчмүшләр. Нәјә ҝөрә бу шаһидләр үзәрләринә белә чәтин иш ҝөтүрүбләр? Онлардан бәзиләри бу суалы ҹавабландыраркән үч ваҹиб амили гејд етмишди. Бунлар һансылардыр?

Летисја вә Һермило

 Јеһоваја вә инсанлара мәһәббәт ҝөстәрмәк. 18 јашында вәфтиз олунан Летисја дејир: «Өзүмү Јеһоваја һәср едәндә анлајырдым ки, бүтүн гәлбимлә, үрәкдән Она хидмәт етмәлијәм. Беләҹә, Јеһованы бүтүн үрәјимлә севдијими ҝөстәрмәк үчүн вахтымын вә ҝүҹүмүн чох һиссәсини Она хидмәтә һәср етмәк истәјирдим» (Марк 12:30). Летисјанын һәјат јолдашы Һермило 20 јашларында оларкән Падшаһлығын тәблиғчиләринә тәләбат олан әразијә көчәрәк орада хидмәт едирди. О гејд едир: «Мән баша дүшүрдүм ки, инсанларын руһани тәләбатларыны өдәмәк јахынымы севдијими ҝөстәрмәјимин ән јахшы үсулудур» (Марк 12:31). Нәтиҹәдә о, банкда ишләдији вә раһат һәјатдан зөвг алдығы инкишаф етмиш Монтерреј шәһәрини тәрк едиб балаҹа бир шәһәрҹијә көчдү.

Если

Әсил вә түкәнмәјән севинҹ әлдә етмәк. Вәфтиз олундугдан гыса мүддәт сонра Летисја тәҹрүбәли пионер баҹы илә бирҝә тәблиғ етмәк үчүн бир ајлыг узаг шәһәрә ҝедир. О хатырлајыр: «Мән мәәттәл галмышдым. Инсанлара тәблиғ едәркән онларын Падшаһлыг һагда хош хәбәрә үрәкдән һај вердикләрини ҝөрмәк мәни чох севиндирди. Һәмин ајын сонунда мән өз-өзүмә дедим: “Бу, мәним арзуладығым һәјатдыр”». 20 јашларында олан субај баҹы Если дә хидмәтин бу нөвүнүн ҝәтирдији севинҹи мүшаһидә едиб вә онда тәблиғчиләрә тәләбат олан әразиләрдә хидмәт етмәк истәји јараныб. Јухары синифләрдә охујаркән о, тәблиғчиләрә еһтијаҹ олан әразиләрдә хидмәт едән бир нечә сәјли баҹы-гардашларла ҝөрүшмүшдү. О дејир: «Бу баҹы-гардашларын үзләриндәки севинҹи ҝөрәндә онлар кими јашамаг истәјирдим». Бир чох баҹылар Еслинин һиссләринә шәрикдирләр. Һал-һазырда Мексикада 680-дән чох субај баҹы тәблиғчиләрә еһтијаҹ олан әразиләрдә хидмәт едир. Ҝәнҹләр вә јашлылар үчүн онлар ҝөзәл нүмунәдирләр.

Мәгсәдјөнлү вә һәзз верән һәјат јашамаг. Орта мәктәби битирмәк үзрә оланда Еслијә өдәнишсиз али тәһсил алмағы тәклиф етдиләр. Һәмјашыдлары ону бу тәклифи гәбул едиб «нормал һәјат» сүрмәјә — университетә дахил олмаға, карјера гурмаға, машын алмаға вә сәјаһәтә чыхмаға тәшвиг едирдиләр. Лакин о, бу мәсләһәтләрин һеч биринә гулаг асмады. Если дејир: «Бир нечә мәсиһчи достларым бу кими шејләрин ардынҹа ҝетдиләр вә мән диггәт јетирдим ки, онлар үчүн раһат һәјат руһани шејләрдән үстүндүр. Һәмчинин ҝөрдүм ки, бу дүнјанын ишләри илә даһа чох мәшғул олдугҹа үзләшдикләри проблемләрин өһдәсиндән ҝәлә билмирдиләр. Амма мән ҝәнҹлик илләрими там шәкилдә Јеһоваја хидмәтә һәср етмәк истәјирдим».

Ракел вә Филип

 Пионер кими хидмәт етмәк вә мадди тәләбатларыны өдәмәк үчүн иш тапсын дејә Если мәктәби битирдикдән сонра бәзи курслара ҝетди. Сонрал ар о, Падшаһлығын тәблиғчиләринә тәләбат олан әразијә көчдү. О, бурада јерли дил олан отомиләрин вә тлапанекләрин дилини өјрәнмәк кими чәтинликлә үзләшди. Уҹгар әразидә хидмәт етдији үч илә нәзәр саларкән Если белә дејир: «Тәблиғчиләрә тәләбат олан әразиләрдә хидмәт етмәк мәнә мәмнунлуг ҝәтирди вә һәјатыма мәна гатды. Ән ваҹиби исә Јеһова илә мүнасибәтләрими мөһкәмләндирди». Бирләшмиш Штатлардан 30 јашларында олан Филип вә Ракел дә ејни фикирдәдирләр. «Дүнјанын вәзијјәти тез-тез дәјишдији үчүн бир чохлары һәјатларынын гејри-сабит олдуғуну һисс едирләр. Анҹаг Мүгәддәс Китабдакы хәбәрә һај верән инсанларын јашадығы јердә хидмәт етмәк һәјатымыза рәнҝ гатыр. Бу әсил мәмнунлуг ҝәтирир!»

СЫНАГЛАРА НЕҸӘ ТАБ ҜӘТИРӘ БИЛӘРИК?

Вероника

Дүздүр, Падшаһлығын тәблиғчиләринә еһтијаҹ олан әразиләрдә хидмәт етмәјин өз чәтинликләри вар. Онлардан бири өзүнү мадди ҹәһәтдән тәмин етмәкдир. Өз еһтијаҹларыны өдәмәк үчүн сән јерли шәраитә ујғунлашмалысан. Тәҹрүбәли пионер баҹы Вероника дејир: «Хидмәт етдијим әразиләрин бириндә мән уҹуз ајагүстү јемәкләр һазырлајыб сатырдым. Башга бир әразидә исә палтар сатыр вә сач кәсирдим. Һал-һазырда евләрдә тәмизлик иши илә мәшғул олурам вә јени валидејнләрә ушаглары илә үнсијјәт гурмаға көмәк етмәк үчүн синиф ачмышам».

Узаг әразидә јерли халгын арасында јашајаркән башга мәдәнијјәтә вә мүхтәлиф адәтләрә ујғунлашмаг хүсусилә чәтин ола биләр. Мәһз бу вәзијјәтлә науатлдилли әразидә хидмәт едән Филип вә Ракел дә үзләшмишди. Филип дејир: «Мәдәнијјәтләр арасындакы мүхтәлифлик чох бөјүкдүр». Бәс буна ујғунлашмаға онлара нә көмәк етди? Ракел әлавә едир: «Биз диггәтимизи науатл халгынын мүсбәт ҹәһәтләринә — аиләҹанлы олмаларына, бир-бирләринә гаршы сәмими давранмаларына вә сәхавәтлилик ҝөстәрмәләринә ҹәмләјирдик. Бурада јашајараг вә јерли баҹы-гардашларымызла чијин-чијинә хидмәт едәрәк чох шеј өјрәндик».

ӨЗҮНҮ НЕҸӘ ҺАЗЫРЛАЈА БИЛӘРСӘН?

Әҝәр сән тәләбат олан әразидә хидмәт етмәк истәјирсәнсә, индидән өзүнү неҹә һазырлаја биләрсән? Хидмәтин бу нөвүндә иштирак едән баҹы-гардашлар дејирләр ки, башга әразијә көчмәздән әввәл һәјатыны садәләшдир вә гане олмағы өјрән (Филип. 4:11, 12). Даһа нә етмәлисән? Летисја данышыр: «Мүвәггәти иш ахтарырдым ки, истәнилән вахт тәләбат олан әразијә көчә билим». Һермило дејир: «Мән јемәк биширмәји, палтар јумағы вә үтүләмәји өјрәндим». Вероника гејд едир: «Валидејнләримлә вә доғма баҹы-гардашларымла бир евдә јашајаркән тәмизлик етмәји вә уҹуз, амма дојумлу јемәкләр һазырламағы, үстәлик, гәнаәтҹил олмағы өјрәндим».

Амелија вә Леви,

Бирләшмиш Штатлардан олан вә сәккиз илдир ки, аилә гуран Леви вә Амелија конкрет дуанын Мексикада хидмәт етмәјә һазырлашмаг үчүн онлара неҹә көмәк етдији барәдә данышырлар. Леви дејир: «Ил әрзиндә башга өлкәдә хидмәт етмәк үчүн нә гәдәр пул лазым олаҹағыны һесабладыг вә һәмин мәбләғи газана билмәјимиз үчүн дуада Јеһовадан көмәк истәдик». Онлар бир нечә ај әрзиндә бу мәбләғи топладылар вә тәхирә салмадан јола дүшдүләр. Леви гејд едир: «Јеһова бизим конкрет дуамыза ҹаваб верди. Инди исә нөвбә биздә иди». Амелија әлавә едир: «Биз бурада јалныз бир ил гала биләҹәјимизи дүшүнүрдүк, анҹаг инди једди илдир ки, бурада хидмәт едирик вә ҝетмәк фикримиз јохдур. Бурада јашамаг бизә Јеһованын көмәјини өз үзәримиздә һисс етмәјә имкан јарадыр. Һәр ҝүн Онун хејирхаһлығынын шаһидијик».

Едам вә Ҹенифер

Мексикада инҝилисдилли јығынҹагда хидмәт едән Бирләшмиш Штатлардан олан Едам вә Ҹениферин һәјатында да дуа ваҹиб рол ојнамышды. «Јахшы шәраит ҝөзләмә. Башга өлкәдә хидмәт етмәк арзуну дуада билдир вә дуана ујғун давран. Һәјатыны садәләшдир, хидмәт етмәк истәдијин өлкәнин филиалына мәктуб јаз, сонра нә гәдәр хәрҹ чыхаҹағыны һесабла вә көч», — дејә онлар мәсләһәт ҝөрүр *. Әҝәр белә етсән, сәни мәналы вә руһән зәнҝин бир һәјат ҝөзләјир.

^ абз. 21 Даһа чох мәлумат алмаг үчүн «Бизим Падшаһлыг Хидмәтимиз» вәрәгәсинин 2011-ҹи ил август сајындакы «Нә олар, Македонијаја ҝәл» мәгаләсинә бах.