Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Даһа ваҹиб шејләри ајырд един

Даһа ваҹиб шејләри ајырд един

«Даһа ваҹиб шејләри ајырд [един]» (ФИЛИП. 1:10).

1, 2. Сон ҝүнләрлә бағлы һансы пејғәмбәрлик Исанын шаҝирдләрини марагландырырды вә нәјә ҝөрә?

НӘҺАЈӘТ КИ, Петер, Јагуб, Јәһја вә Андреас өз Мүәллимләри илә тәкликдә галдылар. Исанын бир гәдәр әввәл мәбәдин дағылмасы илә бағлы дедији сөзләр онлары нараһат едирди (Марк 13:1—4). Буна ҝөрә дә онлар: «Бизә де, бунлар нә вахт баш верәҹәк? Сәнин иштиракынын вә дөврүн јекунунун әламәти нә олаҹаг?» — дејә сорушдулар (Мат. 24:1—3). Иса шаҝирдләринә јалныз инсанларын һәјатларыны көкүндән дәјишәҹәк һадисәләрдән јох, һәмчинин Шејтанын пис системинин сон ҝүнләриндә баш верәҹәк һадисәләрдән дә данышмышды. Әламәтләрдән бири шаҝирдләрин марағына даһа чох сәбәб олду. О, нараһатлыг доғуран мүһарибәләрин, гытлыгларын олаҹағыны, еләҹә дә һәрҹ-мәрҹлијин баш алаҹағыны демәклә јанашы, сон ҝүнләрдә баш верәҹәк мүсбәт бир шеј барәдә дә пејғәмбәрлик етмишди: «Падшаһлыг һаггындакы бу хош хәбәр милләтләрин һамысына шәһадәт олсун дејә, бүтүн јер үзүндә тәблиғ едиләҹәк вә сон о вахт ҝәләҹәк» (Мат. 24:7—14).

2 Исанын шаҝирдләри онунла бирҝә хош хәбәри тәблиғ етмәкдән севинҹ дујурдулар (Лука 8:1; 9:1, 2). Шаҝирдләри Исанын онлара дедији нөвбәти сөзләри хатырлајырдылар: «Доғрудан да, мәһсул болдур, амма бичинчиләр аздыр. Буна ҝөрә дә бичинин Саһибиндән диләјин ки, мәһсулу јығмаға бичинчи ҝөндәрсин» (Лука 10:2). Бәс онлар «бүтүн јер үзүндә» неҹә тәблиғ едә вә «милләтләрин һамысына» шәһадәт верә биләрдиләр? Бичинчиләр һарадан ҝәләҹәкдиләр? Каш ки, онлар һәмин ҝүн Иса илә бирҝә оланда ҝәләҹәји ҝөрә биләјдиләр! Шүбһәсиз, онлар Матта 24:14 ајәсиндән охудуғумуз сөзләрин јеринә јетдијини ҝөрсәјдиләр, тәәҹҹүбләнәрдиләр.

3. Лука 21:34 ајәси бу ҝүн неҹә јеринә јетир вә биз өзүмүзә һансы суалы вермәлијик?

 3 Биз Исанын пејғәмбәрлик етдији сөзләрин ҝерчәкләшдији дөврдә јашајырыг. Падшаһлыг һаггында хош хәбәри бүтүн дүнјада тәблиғ етмәк үчүн милјонларла инсан чијин-чијинә хидмәт едир (Јешаја 60:22). Бунунла белә, Иса билдирмишди ки, сон ҝүнләрдә бәзиләринин диггәти әсас ишдән јајынаҹаг. Онлар үрәкләрини башга шејләрлә јүкләјәрәк һәјати ваҹиб шејләрдән узаглашаҹаглар. (Лука 21:34 ајәсини оху.) Биз бу сөзләрин дә јеринә јетдијинин шаһидијик. Аллаһын халгындан олан бәзиләри јајынырлар. Бу, онларын ишә, али тәһсилә, вар-дөвләтә, еләҹә дә идмана вә әјләнҹәјә олан мүнасибәтләриндән ҝөрүнүр. Бәзиләри исә тәгибләр вә ҝүндәлик гајғылар уҹбатындан әлдән дүшүрләр. Бәс сән неҹә? Вердијин гәрарлар һәјатда сәнин үчүн нәјин даһа ваҹиб олдуғуну ҝөстәрир?

4. а) Павел Филипидәки еркән мәсиһчиләр үчүн нә барәдә дуа едирди вә нәјә ҝөрә? б) Бу вә нөвбәти мәгаләдә нәји арашдыраҹағыг вә нәјә ҝөрә?

4 Еркән мәсиһчиләр руһани ишләри биринҹи јерә гојмаг үчүн әлләриндән ҝәләни едирдиләр. Һәвари Павел Филипидәки мәсиһчиләрин даһа ваҹиб шејләри ајырд етмәләри үчүн дуа едирди. (Филипилиләрә 1:9—11 ајәләрини оху.) О вахт бир чохлары, Павел кими, «ҹәсарәтлә, горхмадан Аллаһын сөзүнү тәблиғ [едирди]» (Филип. 1:12—14). Ејнилә, биз дә бу ҝүн Аллаһын Кәламыны ҹәсарәтлә бәјан едирик. Јеһованын тәшкилатында һәјата кечирилән ишләри арашдырмағымыз ән ваҹиб ишә, јәни тәблиғ хидмәтинә диггәтимизи ҹәмләмәјә көмәк едәҹәк. Бу мәгаләдә Матта 24:14 ајәсиндәки пејғәмбәрлији һәјата кечирмәк үчүн Јеһованын Өз тәшкилатындан неҹә истифадә етдијини мүзакирә едәҹәјик. Онун тәшкилатында әсас диггәт нәјә јөнәлдилир вә буну билмәк бизә вә аилә үзвләримизә неҹә тәсир едир? Нөвбәти мәгаләдә таб ҝәтирмәјә вә Јеһованын тәшкилаты илә аддымламаға көмәк едән саһәләри мүзакирә едәҹәјик.

ЈЕҺОВАНЫН ТӘШКИЛАТЫНЫН СӘМАВИ ҺИССӘСИ ДАИМ ФӘАЛИЈЈӘТДӘДИР

5, 6.. а) Нәјә ҝөрә Јеһова Өз тәшкилатынын сәмави һиссәсинин тәсвирини ҝөстәрди? б) Језекел ҝөрүнтүдә нә ҝөрмүшдү?

5 Јеһованын Мүгәддәс Китаба дахил етмәдији бир чох мәлуматлар вар, мәсәлән, бејинин вә каинатын фәалијјәти барәдә мәлуматлар. Һалбуки, бунлары билмәк чох мараглы оларды. Бунун әвәзинә Јеһова орада Өз нијјәтләрини анламаға вә онлара ујғун давранмаға көмәк едән мәлуматларын јазылмасынын гејдинә галыб (2 Тим. 3:16, 17). Һәмчинин Јеһованын тәшкилатынын ҝөзә ҝөрүнмәјән һиссәси барәдә Мүгәддәс Китабда гысаҹа да олса, мәлуматын гәләмә алынмасы һејрәтамиздир. Јешаја, Језекел вә Даниелин китабларында, үстәлик, Јәһјанын јаздығы «Вәһј» китабында Јеһованын сәмави тәшкилатынын гурулушу һаггында тәфсилатлары охумаг бизи ләрзәјә ҝәтирир (Јешаја 6:1—4; Јез. 1:4—14, 22—24; Дан. 7:9—14; Вәһј 4:1—11). Јеһова, санки, пәрдәни ачыг сахлајараг бизә ҝөјләрә бахмаға имкан вериб. О, буну нә үчүн едиб?

6 Јеһова истәјир ки, биз Онун тәшкилатынын бир һиссәси олдуғумузу һеч вахт унутмајаг. Аллаһын тәшкилатынын ҝөзәҝөрүнмәз һиссәси Онун нијјәтләрини јеринә јетирмәк үчүн әлиндән ҝәләни едир. Мәсәлән, Језекел Јеһованын тәшкилатынын ҝөзәҝөрүнмәз һиссәсини әзәмәтли араба илә тәсвир етмишди. Бу араба сүрәтлә һәрәкәт едир вә бир ҝөз гырпымында истигамәтини дәјишә билирди (Јез.  1:15—21). Тәкәрләр һәр дәфә фырландыгҹа араба бөјүк мәсафә гәт едирди. Ҝөрүнтүдә Језекел өтәри Арабачыны да ҝөрүр. О демишди: «Мән ҝөрдүм ки, Онун белиндән јухары һиссәси күкрәјән метала охшајыр, ичи исә һәр тәрәфдән алов кими иди... Бу, Рәббин иззәтинә бәнзәр бир ҝөрүнтү иди» (Јез. 1:25—28). Ҝөрдүјү ҝөрүнтү Језекел үчүн неҹә дә мөһтәшәм олмалы иди! О, ҝөрдү ки, Јеһова бирбаша мүгәддәс руһундан истифадә едәрәк Өз тәшкилатыны бүтөвлүклә идарә едир. Јеһованын тәшкилатынын сәмави һиссәсинин фәалијјәтинин һәрәкәтдә олан араба илә тәсвири неҹә дә валеһедиҹидир.

7. Даниелин ҝөрдүјү ҝөрүнтү бизим Јеһоваја вә Исаја олан етибарымызы неҹә артыра биләр?

7 Даниелин ҝөрүнтүсү һәм Јеһоваја, һәм дә Исаја олан иманымызы артырыр. Она алов дилләри арасында тахтда отуран вә «Әзәлдән Вар Олан» кими тәсвир олунан Јеһованы ҝөрмәк имканы верилди. Тахт тәкәрләрин үзәриндә иди (Дан. 7:9). Јеһованын нијјәтини һәјата кечирмәк үчүн Онун тәшкилаты даима фәалијјәт ҝөстәрир вә О, Даниелин буну ҝөрмәсини истәјирди. Даниел һәмчинин «бәшәр оғлуна бәнзәр бириси»ни, Јеһованын тәшкилатынын јерүзү һиссәсинә нәзарәт едән Исаны да ҝөрдү. Мәсиһин мүкәммәл идарәчилији гысамүддәтли олмајаҹаг. Әксинә, «онун һакимијјәти сона јетмәјән әбәди һакимијјәтдир. Онун падшаһлығы әсла јох олмајаҹаг» (Дан. 7:13, 14). Биз Јеһоваја етибар етмәјә вә Онун етдији ишләри гәбул етмәјә тәшвиг олунуруг. Аллаһ һакимијјәти, иззәти вә падшаһлығы сынаглардан алныачыг  чыхан вә етибар газанан Оғлу Исаја верди. Јеһова Өз Оғлуна етибар етдији үчүн биз дә Исанын рәһбәрлијинә етибар едә биләрик.

8. Јеһовадан алдыглары ҝөрүнтү Језекели вә Јешајаны нәјә тәшвиг етди вә бу ҝөрүнтүләр бизә неҹә тәсир етмәлидир?

8 Јеһованын сәмави тәшкилаты барәдәки ҝөрүнтү бизи нәјә тәшвиг едир? Аллаһын етдикләри, Језекел кими, бизи дә һејран едир (Јез. 1:28). Јеһованын тәшкилаты үзәриндә дүшүнмәк, Јешаја кими, бизи дә һәрәкәтә тәшвиг едир. Башгаларына Јараданын етдији ишләр барәдә данышмаг имканы јарананда о, бу фүрсәти әлдән вермирди. (Јешаја 6:5, 8 ајәләрини оху.) Јешаја әмин иди ки, Күлли-Ихтијар Аллаһа ҝүвәнсә, һәр бир чәтинлијин өһдәсиндән ҝәлә биләр. Јеһованын тәшкилатынын ҝөзлә ҝөрүнмәјән һиссәсинә нәзәр салмаг биздә дәрин һөрмәт һисси һасил етмәклә јанашы, һәрәкәтә тәшвиг етмәлидир. Даима һәрәкәтдә олан вә Јеһованын нијјәтини һәјата кечирән тәшкилаты сејр етмәк неҹә дә руһландырыҹыдыр!

ЈЕҺОВАНЫН ТӘШКИЛАТЫНЫН ЈЕРҮЗҮ ҺИССӘСИ

9, 10. Јеһованын тәшкилатынын јерүзү һиссәсинә нә үчүн еһтијаҹ вар?

9 Тәшкилатын ҝөрүнмәјән һиссәси илә бирҝә фәалијјәт ҝөстәрмәси үчүн Јеһова Оғлу васитәсилә јер үзүндә бир гурулуш тәсис етди. Бу гурулуш Матта 24:14 ајәсиндә тәсвир олунан иши јеринә јетирмәлидир. Нәјә ҝөрә? Ҝәлин үч сәбәбә нәзәр салаг.

10 Биринҹиси, Иса демишди ки, тәблиғ ишини онун шаҝирдләри «јерин уҹгарларынадәк» чатдыраҹаг (Һәв. иш. 1:8). Икинҹиси, бу гурулуш тәблиғ ишини иҹра едәнләри лазыми руһани гида илә тәмин етмәли вә оланларын гајғысына галмалыдыр (Јәһ. 21:15—17). Үчүнҹүсү, онлар Јеһоваја ибадәт етмәк вә тәлим вермәји өјрәнмәк үчүн бирҝә топлашмалыдырлар (Ибр. 10:24, 25). Бүтүн бу мәгсәдләрә тәсадүф нәтиҹәсиндә наил олмаг мүмкүн дејилди. Бу иши уғурла һәјата кечирмәк үчүн Мәсиһин шаҝирдләри ону мүтәшәккил шәкилдә һәјата кечирмәли идиләр.

11. Јеһованын тәшкилатыны дәстәкләдијимизи неҹә ҝөстәрә биләрик?

11 Јеһованын тәшкилатыны дәстәкләдијимизи неҹә ҝөстәририк? Илк нөвбәдә, Јеһова вә Иса Мәсиһ кими, тәблиғ ишинә рәһбәрлик едән гардашлара етибар етмәклә. Бу гардашлар өз вахтларыны вә ҝүҹләрини башга шејләрә сәрф едә биләрдиләр, анҹаг онлар белә етмирләр. Инди исә ҝәлин Јеһованын тәшкилатынын јерүзү һиссәсинин диггәтини һәмишә нәјә ҹәмләдијини нәзәрдән кечирәк.

ОНЛАРЫН ДИГГӘТИ ДАҺА ВАҸИБ ШЕЈЛӘРӘ ЈӨНӘЛИБ

12, 13. Мәсиһчи ағсаггаллар хидмәтләрини неҹә иҹра едирләр вә бу, сәни нә үчүн руһландырыр?

12 Бүтүн дүнјадакы тәҹрүбәли ағсаггаллара хидмәт етдикләри әразиләрдә тәблиғ ишини тәшкил вә нәзарәт етмәк һәвалә олунуб. Бу садиг вә тәвазөкар кишиләр Јеһованын вә Исанын рәһбәрлијинә табе олараг хидмәт етдикләри әразидә тәләбатлары мүәјјән едирләр. Буна ҝөрә дә онлар гәрар гәбул едәркән Аллаһын Кәламына мүраҹиәт едир вә Јеһовадан рәһбәрлик алмаг үчүн Она сәјлә дуа едирләр (Мәз. 119:105; Мат. 7:7, 8).

13 Биринҹи әсрдәки мәсул ағсаггаллар кими, бу ҝүн дә тәблиғ ишинә нәзарәт едән ағсаггаллар өзләрини «Аллаһын сөзүнү өјрәтмәк ишинә» һәср едирләр (Һәв. иш. 6:4). Онлар һәм өз әразиләриндә, һәм дә бүтүн дүнјада хош хәбәрин тәблиғи илә бағлы наилијјәтләр әлдә  олундуғу үчүн севинирләр (Һәв. иш. 21:19, 20). Сајсыз-һесабсыз гајда-ганунлар тәсис етмәк әвәзинә, онлар Аллаһын Кәламынын вә мүгәддәс руһун рәһбәрлијинә ујғун давранараг тәблиғ ишинин ирәлиләмәсинә көмәклик ҝөстәрирләр. (Һәвариләрин ишләри 15:28 ајәсини оху.) Бу мәсул гардашлар јерли јығынҹаглар үчүн јахшы нүмунәдирләр (Ефес. 4:11, 12).

14, 15. а) Падшаһлыг һагда хош хәбәрин бүтүн дүнјаја јајылмасы үчүн һансы тәдбирләр ҝөрүлүр? б) Падшаһлыг ишинин ирәлиләмәсиндә иштирак етдијин үчүн һансы һиссләри кечирирсән?

14 Нәшрләр, јығынҹаглар вә конгресләр үчүн руһани гиданын һазырланмасында чохлу сајда гардашлар чалышыр. Даһа чох инсанын өз дилиндә «Аллаһын әзәмәтли ишләри» барәдә өјрәнмәси үчүн минләрлә көнүллүләр усанмадан руһани гиданы тәхминән 600 дилә тәрҹүмә едирләр (Һәв. иш. 2:7—11). Ҝәнҹ баҹы-гардашлар бөјүк сүрәтлә ишләјән чап вә ҹилдләмә машынлары илә нәшрләримизи дәрҹ едирләр. Сонра бу әдәбијјат бүтүн јығынҹаглара, һәтта дүнјанын ән уҹгар әразиләринә белә чатдырылыр.

15 Диггәтимизи хош хәбәрин тәблиғинә ҹәмләјәк дејә, бир чох тәдбирләр ҝөрүлүр. Мәсәлән, минләрлә көнүллүләр Падшаһлыг вә Конгрес залларынын тикинтисиндә иштирак едир, тәбии фәлакәтләрдән әзијјәт чәкәнләрә вә ја тибби јардыма еһтијаҹ дујанлара көмәк едир, конгресләр тәшкил едир вә теократик мәктәбләрдә тәлим верирләр. Бу, ҝөрүлән ишләрин јалныз бир нечәсидир. Бүтүн бунларын мәгсәди: хош хәбәрин сүрәтлә јајылмасы, бу иши иҹра едәнләрин руһани фираванлығынын артмасы вә һәгиги ибадәтин ирәлиләмәсидир. Јеһованын тәшкилатынын јерүзү һиссәси даһа ваҹиб шејләри биринҹи јерә гојур.

ЈЕҺОВАНЫН ТӘШКИЛАТЫНЫН НҮМУНӘСИНИ ИЗЛӘ

16. Шәхси өјрәнмә вә ја аиләви ибадәт заманы һансы мөвзулары арашдыра биләрсән?

16 Јеһованын тәшкилатынын фәалијјәти барәдә вахташыры дүшүнүрүкмү? Бәзиләри аиләви ибадәт вә ја шәхси өјрәнмә заманы бунунла бағлы арашдырмалар апармаг вә үзәриндә дүшүнмәк үчүн вахт ајырырлар. Мәсәлән, Јешаја, Језекел, Даниел вә Јәһјанын ҝөрдүјү ҝөрүнтүләри арашдырмаг мараглы оларды. «Јеһованын Шаһидләри — Аллаһын Падшаһлығынын мүждәчиләри» китабы вә диҝәр нәшрләри охумағын, еләҹә дә өз дилиндә олан DVD филмләрә бахмағын сајәсиндә Јеһованын тәшкилатыны танымаг имканын олаҹаг.

17, 18. а) Бу мәгаләнин сәнә һансы фајдасы олду? б) Ҝәлән мәгаләдә һансы суаллары мүзакирә едәҹәјик?

17 Јеһованын тәшкилаты васитәсилә етдикләри үзәриндә дүшүнмәк бизим үчүн фајдалы олаҹаг. Ҝәлин биз дә, бу һејрәтамиз тәшкилатла бирҝә диггәти даһа ваҹиб шејләрә ҹәмләјәк. Белә етмәклә, Павел кими, гәтијјәтлә нөвбәти сөзләри дејә биләҹәјик: «Бизә ҝөстәрилән мәрһәмәт сајәсиндә ҝөрүн неҹә хидмәтимиз вар, буна ҝөрә дә биз руһдан дүшмүрүк» (2 Кор. 4:1). О һәмчинин әмәкдашларыны руһландырараг белә демишди: «Ҝәлин јахшылыг етмәкдән јорулмајаг, чүнки тагәтдән дүшмәсәк, вахтында бичәҹәјик» (Галат. 6:9).

18 Ҝүндәлик һәјатда даһа ваҹиб шејләри биринҹи јерә гојмаг үчүн сәнә вә ја аиләнә дүзәлишләр етмәк лазымдырмы? Ән ваҹиб иш олан тәблиғ хидмәтиндә даһа чох иштирак етмәк үчүн һәјатыны садәләшдирә вә ја диггәтини јајындыран шејләрдән гачына биләрсәнми? Нөвбәти мәгаләдә Јеһованын тәшкилаты илә аддымламаға көмәк едәҹәк беш саһәни мүзакирә едәҹәјик.