Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Аллаһын Кәламындан истифадә едәрәк өзүнә вә башгаларына көмәк ет

Аллаһын Кәламындан истифадә едәрәк өзүнә вә башгаларына көмәк ет

«Бүтүн гајда-ганунларына ҝөрә мән дүз јолла ҝедирәм» (МӘЗ. 119:128).

1. Нә үчүн биз Аллаһын Кәламына там етибар етмәлијик?

АҒСАГГАЛЛАР Мүгәддәс Китабы өјрәнән инсанын тәблиғчи олмаға јарарлы олуб-олмадығыны ҝөтүр-гој едәркән өзләринә белә бир суал верирләр: «Онун данышығындан Мүгәддәс Китабын Аллаһын Кәламы олдуғуна инандығы ҝөрүнүрмү?» * Падшаһлығын тәблиғчиси олмаг истәјән һәр бир кәс, еләҹә дә Аллаһын бүтүн хидмәтчиләри сөздә вә әмәлдә Аллаһын Кәламына етибар етдикләрини ҝөстәрмәлидир. Нәјә ҝөрә? Чүнки Мүгәддәс Јазылара ҝүвәнмәклә вә хидмәтдә ондан мәһарәтлә истифадә етмәклә башгаларына Јеһованы танымаға вә хиласа наил олмаға көмәк едәҹәјик.

2. Нәјә ҝөрә биз өјрәндијимиз шејләрә садиг галмалыјыг?

2 Һәвари Павел Тимотејә: «Өјрәндијин вә доғрулуғуна әмин олдуғун шејләрә садиг гал», — сөзләрини јазмагла Аллаһын Кәламынын ваҹиблијини вурғуламышды. Павелин хатырлатдығы «шејләрә» Тимотеји хош хәбәрә иман ҝәтирмәјә тәшвиг едән Мүгәддәс Китаб һәгигәтләри дахилдир. Ејнилә, бу һәгигәтләр бизим дә иманымызы мөһкәмләндирмәјә вә хиласа јетишмәк үчүн һикмәтли олмағымыза көмәк едир (2 Тим. 3:14, 15). Биз Павелин 2 Тимотејә 3:16 ајәсиндәки сөзләри тез-тез хидмәтдә Мүгәддәс Китабын Аллаһдан илһам алдығыны ҝөстәрмәк үчүн истифадә едирик, анҹаг бу ајәдән өзүмүз үчүн дә чох шеј өјрәнә биләрик. (Ајәни оху.) Ҝәлин бу ајәни тәфәррүаты илә арашдыраг. Белә етмәклә Јеһованын бүтүн тәлимләринин дүз олдуғуна әминлијимиз артаҹаг (Мәз. 119:128).

«ТӘЛИМ... ҮЧҮН ФАЈДАЛЫДЫР»

3-5. а) Әллинҹи ҝүн бајрамында издиһам Петерин нитгинә неҹә һај верди вә нә үчүн? б) Салоники шәһәриндән олан бир чохлары нәјә ҝөрә һәгигәти гәбул етдиләр? ҹ) Бу ҝүн бизим хидмәтимиз чохларына неҹә тәсир бағышлаја биләр?

3 Иса исраиллиләрә демишди: «Јаныныза пејғәмбәрләри,  арифләри вә мүәллимләри ҝөндәрирәм» (Мат. 23:34). Бурада Иса хидмәтдә Мүгәддәс Китабдан истифадә етмәји өјрәтдији шаҝирдләрини нәзәрдә тутурду. Бу мүәллимләрдән бири олан һәвари Петер ерамызын 33-ҹү илинин Әллинҹи ҝүн бајрамында Ибраниҹә Мүгәддәс Јазылардан бәзи ситатлар ҝәтирәрәк Јерусәлимдә бөјүк издиһам гаршысында нитглә чыхыш етди. Бу сөзләри ешидәнләрин әксәријјәтинин «үрәјини санки хәнҹәр јарды». Онлар кечмиш ҝүнаһларындан төвбә етдиләр. Үч минә јахын адам Аллаһдан әфв диләјиб мәсиһчи олду (Һәв. иш. 2:37—41).

4 Диҝәр мүәллим олан һәвари Павел исә хош хәбәри Јерусәлимдән кәнарда тәблиғ едирди. Мисал үчүн, о, Македонијанын Салоники шәһәриндә синагогда ибадәт едәнләрә тәблиғ едирди. Павел «үч шәнбә далбадал ора ҝәләнләрлә Мүгәддәс Јазылара әсасланараг сөһбәт апарды. О, Мүгәддәс Јазылардан сүбутлар ҝәтирәрәк Мәсиһин әзијјәт чәкмәсинин, өлүб дирилмәсинин лазым олдуғуну онлара изаһ едирди». «Нәтиҹәдә онлардан [јәһудиләрдән] бир нечәси», еләҹә дә «мөмин јунанлардан хејли адам имана [ҝәлди]» (Һәв. иш. 17:1—4).

5 Бу ҝүн Аллаһын хидмәтчиләринин Мүгәддәс Китабдан истифадә етмәси чохларына мүсбәт тәсир бағышлајыр. Исвечрәдә ики баҹы хидмәтдә Мүгәддәс Китабдан ајә охујаркән бир нәфәр киши сорушду: «Сиз кимсиниз?» «Әмәкдашымла мән Јеһованын Шаһидијик», — дејә баҹылардан бири ҹаваб верди. Һәмин киши деди: «Тәхмин еләмәлијдим. Ахы Јеһованын Шаһидләриндән башга гапы-гапы ҝәзиб Мүгәддәс Китабы охујан ким ола биләр?»

6, 7. а) Јығынҹагда тәлим верәнләр Мүгәддәс Китабдан неҹә дүзҝүн истифадә едә биләрләр? б) Киминләсә Мүгәддәс Китабы өјрәнәркән Аллаһын Кәламындан сәмәрәли шәкилдә истифадә етмәк нәјә ҝөрә ваҹибдир?

6 Тәлим верәркән Мүгәддәс Китабдан даһа чох неҹә истифадә едә биләрик? Әҝәр сән јығынҹагда сәһнәдән тәлим верирсәнсә, конкрет Мүгәддәс Китаб ајәләриндән истифадә ет. Әсас ајәләри өз сөзүнлә демәк, компүтердә чап едилмиш вәрәгдән вә ја һәр һансы електрон ҹиһаздан охумаг әвәзинә, Мүгәддәс Китабы ачыб ајәни бирбаша орадан оху вә динләјиҹиләри дә буна тәшвиг ет. Һәмчинин ајәнин мәғзини вә онун Јеһова илә мүнасибәтләрини мөһкәмләндирмәкдә динләјиҹиләрә неҹә көмәк едә биләҹәјини изаһ ет. Гәлиз нүмунәләр чәкмәк вә ҝүлмәли һадисәләр данышмаг әвәзинә, Аллаһын Кәламыны мүзакирә ет.

7 Кимәсә Мүгәддәс Китабы өјрәдәркән нәләри јадда сахламалыјыг? Нәшрләримиз васитәсилә дәрс кечән заман диггәтли олмалыјыг ки, Мүгәддәс Китаб ајәләринин үстүндән кечиб ҝетмәјәк. Өјрәнән адамы ҝәтирилән ајәни охумаға тәшвиг етмәли вә онун мәнасыны баша дүшмәјә көмәк етмәлијик. Неҹә? Ајәјә узун-узады изаһатлар вермәмәли, өјрәнәни өз фикирләрини демәјә тәшвиг етмәлијик. Нәјә инанмасыны вә ја нә етмәсини демәк әвәзинә, өзүнүн дүзҝүн нәтиҹә чыхармасы үчүн она суаллар верә биләрик *.

«ТӘНБЕҺ... ҮЧҮН ФАЈДАЛЫДЫР»

8. Павел дахилиндә нә илә мүбаризә апармалы олурду?

8 Чох вахт биз «тәнбеһ» ишинин ағсаггалларын мәсулијјәти олдуғуну дүшүнүрүк. Дүздүр, нәзарәтчиләр «ҝүнаһ ишләјәнләри... тәнбеһ ет»мәк мәсулијјәти дашыјырлар (1 Тим. 5:20; Тит. 1:13). Анҹаг өзүмүзү тәнбеһ етмәјимиз дә олдугҹа ваҹибдир. Павел тәмиз виҹдана саһиб олан нүмунәви мәсиһчи иди (2 Тим. 1:3). Бунунла белә, о јазмышды: «Ағлымын гануну илә дөјүшән башга бир ганун ҝөрүрәм. О, мәни үзвләримдә јашајан ҝүнаһ ганунунун әсири едир». Бу сөзләрин контекстинә нәзәр салсаг, Павелин ҝүнаһлы мејилләрини нәзарәт алтында сахламаг үчүн апардығы  мүбаризәни даһа јахшы анлајаҹағыг. (Ромалылара 7:21—25 ајәләрини оху.)

9, 10. а) Павел һансы зәифликләрлә мүбаризә апарырды? б) Павел зәифликләри илә неҹә мүбаризә апарырды?

9 Павел һансы зәифликләринин өһдәсиндән ҝәлмәјә чалышдығыны демәсә дә, Тимотејә өзүнүн «чох һәјасыз адам» олдуғуну јазмышды (1 Тим. 1:13). Мәсиһин давамчысы олмаздан әввәл Павел мәсиһчиләрә гаршы чох гәзәбли иди. Мәсиһин давамчыларына гаршы кечирдији һиссләри етираф едәрәк о јазмышды: «Онлара олмазын зүлм ҝөстәрирдим» (Һәв. иш. 26:11). Павел гәзәбини ҹиловламағы өјрәнди, бунунла белә вахташыры олараг һиссләрини вә сөзләрини нәзарәт алтында сахламаг үчүн мүбаризә апармалы олурду (Һәв. иш. 15:36—39). Бунун өһдәсиндән ҝәлмәјә она нә көмәк едирди?

10 Коринфдә јашајан мәсиһчиләрә мәктуб јазаркән Павел өзүнү тәнбеһ етмәк үчүн һансы үсуллардан истифадә етдијини тәсвир етмишди. (1 Коринфлиләрә 9:26, 27 ајәләрини оху.) О, зәифликләри илә мүбаризә апармаг үчүн гәти аддымлар атырды. Чох еһтимал ки, о, Мүгәддәс Китабдан мәсләһәтләр ахтарыб тапыр, онлары тәтбиг етмәк үчүн Јеһовадан көмәк диләјир вә итаәткарлыг ҝөстәрмәк үчүн әлиндән ҝәләни едирди *. Гејри-камиллијимизә гаршы мүбаризә апардығымыз үчүн биз дә онун нүмунәсиндән фајдалана биләрик.

11. Һәгигәт јолунда олуб-олмадығымызы неҹә јохлаја биләрик?

11 Биз һеч вахт ибадәтимиздә архајынчылыға јол вермәмәлијик. Әксинә, һәгигәт јолунда олуб-олмадығымызы даима јохламалыјыг (2 Кор. 13:5). Колослулара 3:5—10 ајәләрини вә буна бәнзәр ајәләри охујаркән өзүмүздән сорушмалыјыг: «Мән ҝүнаһлы мејилләримлә вар ҝүҹүмлә мүбаризә апарырам, јохса әхлаги ҹәһәтдән зәифләмишәм? Интернетдән истифадә едәркән гаршыма әхлагсыз сајт чыханда ону дәрһал бағлајырам, јохса бу ҹүр сајтларын ахтарышына давам едирәм?» Аллаһын Кәламындан олан бу мәсләһәтләри шәхсән тәтбиг етмәјимиз ојаг галыб ајыг олмағымыза көмәк едәҹәк (1 Салон. 5:6—8).

«ИСЛАҺ... ҮЧҮН ФАЈДАЛЫДЫР»

12, 13. а) Кимисә «ислаһ» едәркән мәгсәдимиз нә олмалыдыр вә бу мәсәләдә Исанын нүмунәсини неҹә тәглид едә биләрик? б) Башгаларыны «ислаһ» едәркән һансы данышыг тәрзи јолверилмәздир?

12 «Ислаһ» кими тәрҹүмә олунан јунан сөзүнүн мәнасы «дүзәлтмәк, јенидән мүнасиб, лазыми вәзијјәтә гајтармаг» демәкдир. Бәзән бизи вә һәрәкәтләримизи јанлыш баша дүшән инсанлары ислаһ етмәли, јәни онларын фикирләринә дүзәлиш етмәли олуруг. Мәсәлән, Иса «верҝијығанлар вә ҝүнаһлыларла» отуруб-дурдуғу үчүн јәһуди дин рәһбәрләри наразылыгларыны билдирмишдиләр. Иса исә онлара белә ҹаваб вермишди: «Сағлам адамларын һәкимә еһтијаҹы олмур, һәкимә хәстәләр мөһтаҹдыр. Ҝедин: “Мән гурбан јох, мәрһәмәт истәјирәм”, — сөзләринин мәнасыны өјрәнин» (Мат. 9:11—13). О, сәбирлә вә хејирхаһлыгла Аллаһын сөзләрини һамыја изаһ едирди. О, инсанлара Јеһованын рәһмли, лүтфкар, һәдсиз сәбирли, бол мәһәббәтли вә сәдагәтли Аллаһ олдуғуну өјрәдирди (Чых. 34:6). Аллаһын Оғлунун ислаһ етмәјә чалышмасы сајәсиндә чохлары хош хәбәрә иман ҝәтирди.

13 Исанын нүмунәси бизә башгаларына неҹә көмәк едә биләҹәјимизи өјрәдир. 2 Тимотејә 3:16 ајәсиндәки сөзләр һәр һансы мәсәләјә ајдынлыг ҝәтирәркән бизим башгалары илә кобуд тәрздә данышмағымызы нәзәрдә тутмур. Мүгәддәс Јазылар бизә башгаларынын һиссләрини нәзәрә алмадан данышмаг ихтијары вермир. Чох вахт сәрт тәнгид, гылынҹ јарасы кими, инсана ағры верир вә һеч бир фајда ҝәтирмир (Сүл. мәс. 12:18).

14-16. а) Башгаларына проблемләрини һәлл етмәјә көмәк етмәк үчүн ағсаггаллар неҹә «ислаһ» едә биләрләр? б) Ушаглары тәрбијә едәркән Мүгәддәс Јазылара әсасән «ислаһ» етмәк нә үчүн ваҹибдир?

 14 Бәс онда биз башгаларыны ислаһ едәркән сәбир вә хејирхаһлығы неҹә тәзаһүр етдирә биләрик? Туталым, бир әр-арвад араларындакы мүбаһисәјә сон гојмаг үчүн ағсаггалдан көмәк истәјирләр. Белә вәзијјәтдә ағсаггал нә едә биләр? О, тәрәфкешлик етмәдән, еһтимал ки, «Аилә хошбәхтлијинин сирри» китабынын 3-ҹү фәслиндән истифадә едәрәк ҹүтлүјә Мүгәддәс Китаб принсипләри үзәриндә дүшүнмәјә көмәк едә биләр. Ағсаггал һәмин принсипләри мүзакирә едән заман һәм әр, һәм дә арвад һансы мәсләһәти даһа чох өзүнә тәтбиг етмәли олдуғуна гәрар верә биләр. Бир мүддәтдән сонра ағсаггал аиләдәки вәзијјәтлә марагланмалы вә лазым ҝәләрсә, јенә көмәк әлини узатмалыдыр.

 15 Ушагларыны руһән мөһкәмләндирмәк үчүн валидејнләр онлары неҹә «ислаһ» едә биләрләр? Туталым, сиз јенијетмә гызынызы тәһлүкәли достлугдан чәкиндирмәк истәјирсиниз. Бунун үчүн, илк нөвбәдә, вәзијјәтдән һалы олмалысыныз. Сонра әҝәр нараһатчылыға бир сәбәб варса, «Ҝәнҹләрин суаллары. Практики мәсләһәтләр» китабынын 2-ҹи ҹилди (рус.) әсасында онунла сөһбәт един. Нөвбәти ҝүнләрдә исә онунла бирҝә даһа чох вахт кечирин. Хидмәтдә оланда вә ја аиләликҹә истираһәт едәндә онун әһвал-руһијјәсинин неҹә олдуғуну мүшаһидә един. Әҝәр сәбир вә хејирхаһлыг ҝөстәрсәниз, гызыныз ону севдијинизи вә гајғысына галдығынызы дујаҹаг. Бу, ону мәсләһәтинизә гулаг асмаға вә һәјатындакы тәһлүкәләрдән гачмаға тәшвиг едәҹәк.

Валидејнләр ушагларына хејирхаһлыг ҝөстәрмәклә вә «салеһлик»лә тәрбијә етмәк үчүн Мүгәддәс Китабдан истифадә етмәклә онлара проблемләрдән гачынмаға көмәк едирләр (15-ҹи абзаса бах)

16 Бу ҹүр сәбир вә хејирхаһлыг ҝөстәрмәклә биз сағламлығына ҝөрә нараһат олан, ишини итирдији үчүн мәјуслуға гапылан вә Мүгәддәс Китабын мүәјјән тәлимләрини гәбул етмәкдә чәтинлик чәкән инсанлары  руһландыра биләрик. Јеһованын Кәламындан «ислаһ» етмәк үчүн истифадә етмәк Онун халгына бөјүк фајда ҝәтирир.

«САЛЕҺЛИК ЈОЛУНДА ТӘРБИЈӘ ҮЧҮН ФАЈДАЛЫДЫР»

17. Нә үчүн тәрбијәни миннәтдарлыгла гәбул етмәлијик?

17 «Ҹәза о анда инсана севинҹ јох, гәм ҝәтирир. Амма сонрадан ондан ибрәт ҝөтүрәнләрдә сүлһүн бәһрәси олан салеһлик јетишдирир» (Ибр. 12:11). Јеткин јашда олан мәсиһчиләрин әксәријјәти мәсиһчи валидејнләриндән алдыглары тәрбијәнин онлара чох көмәји дәјдијини етираф едирләр. Јеһованын мәсиһчи ағсаггаллар васитәсилә вердији тәрбијәни гәбул етмәклә һәјат јолунда галаҹағыг (Сүл. мәс. 4:13).

18, 19. а) Сүлејманын мәсәлләри 18:13 ајәсинә әсасән «салеһлик»лә тәрбијә етмәк нә үчүн ваҹибдир? б) Ҝүнаһ ишләтмиш инсанла сөһбәт едәркән ағсаггалын һәлимлик вә мәһәббәт тәзаһүр етдирмәси чох вахт һансы фајданы ҝәтирир?

18 Јахшы тәрбијә вермәк әсил мәһарәт тәләб едир. Јеһова мәсиһчиләрә «салеһлик»лә тәрбијә етмәји тапшырыб (2 Тим. 3:16). Буна ҝөрә дә тәрбијә верәркән биз Мүгәддәс Китаб принсипләрини әлдә рәһбәр тутмалыјыг. Белә принсипләрдән бири Сүлејманын мәсәлләри 18:13 ајәсиндә јазылыб: «Ешитмәздән габаг ҹаваб вермәк сәфеһлик вә рүсвајчылыгдыр». Беләликлә, ағсаггаллар ҹидди ҝүнаһда тәгсирләндирилән инсанла сөһбәт етмәздән өнҹә, мәсәләни һәртәрәфли арашдырмалыдырлар (Ганун. т. 13:14). Јалныз бундан сонра онлар «салеһлик»лә тәрбијә верә биләрләр.

19 Бундан әлавә, Аллаһын Кәламы мәсиһчи ағсаггаллара башгаларына һәлимликлә тәрбијә вермәји тапшырыр. (2 Тимотејә 2:24—26 ајәләрини оху.) Дүздүр, ҝүнаһ ишләдән инсан Јеһованын адыны рүсвај едә вә башгаларыны јаралаја биләр. Бунунла белә, һәмин инсана мәсләһәт верәркән ағсаггал гәзәбләниб өзүндән чыхарса, бунун она һеч бир хејри олмаз. Анҹаг ағсаггал «Аллаһын хејирхаһлығы»ны тәглид етмәклә һәмин инсанын төвбә етмәсинә көмәк едәҹәк (Ром. 2:4).

20. Ушаглары тәрбијә едәркән валидејнләр һансы принсипләри тәтбиг етмәлидирләр?

20 Ушаглары «Јеһованын вердији тәрбијә вә өјүд-нәсиһәтлә» бөјүтмәк үчүн валидејнләр Мүгәддәс Китаб принсипләриндән истифадә етмәлидирләр (Ефес. 6:4). Мәсәлән, ата һеч вахт киминсә сөзү илә оғлуну ҹәзаландырмамалыдыр. Үстәлик, мәсиһчи аиләсиндә гәзәб вә зоракылыға јол верилмәмәлидир. «Јеһова чох нәвазишли вә мәрһәмәтлидир», ҝәнҹләри тәрбијә етмәк мәсулијјәти дашыјанлар да бу ҹүр мәһәббәт тәзаһүр етдирмәјә чалышмалыдырлар (Јаг. 5:11).

ЈЕҺОВАНЫН ГИЈМӘТЛИ ҺӘДИЈЈӘСИ

21, 22. Мәзмур 119:97—104 ајәләриндәки һансы ифадә сәнин Јеһованын Кәламына олан һиссләрини тәсвир едир?

21 Аллаһын хидмәтчиси олан бир нәфәр Јеһованын ганунларыны нә үчүн севдији барәдә данышыр. (Мәзмур 119:97—104 ајәләрини оху.) Һәмин ганунлары арашдырмагла о, мүдриклијә, дәрракә вә анлајыша јијәләнмишди. Орадакы мәсләһәтләрә риајәт етмәк ону бир чохларына үрәкағрысы ҝәтирән јанлыш јолдан чәкиндирмишди. Мүгәддәс Јазылары арашдырмаг, сөзүн әсил мәнасында, она зөвг верир вә орадакы мәсләһәтләрә риајәт етмәк она фајда ҝәтирирди. Буна ҝөрә дә о, өмрүнүн сонуна гәдәр Аллаһын ганунларына риајәт етмәјә гәтијјәтли иди.

22 Сән «Мүгәддәс Јазылардакы һәр кәлмә»ни гијмәтләндирирсәнми? Белә етмәклә Аллаһын нијјәтләрини јеринә јетирәҹәјинә иманын артаҹаг. Аллаһдан илһам алмыш бу мәсләһәтләр сәни өлүмә апаран ҝүнаһдан горујаҹаг. Мүгәддәс Јазыларын васитәсилә башгаларына иман јолуна гәдәм гојмаға вә орада аддымламаға көмәк едә биләрсән. Ҝәлин мүдрик вә мәһәббәтли Јеһова Аллаһымыза хидмәт етдијимиз мүддәтдә «Мүгәддәс Јазылардакы һәр кәлмә»дән там фајдаланаг.

^ абз. 1 «Јеһованын ирадәсини јеринә јетирмәк үчүн тәшкил олунмушуг» китабынын 79-ҹу сәһифәсинә (рус.) бах.

^ абз. 7 Иса тәлим верәркән тез-тез «неҹә билирсиниз?», «буна нә дејәрсиниз?», «нә дүшүнүрсүнүз?» кими суаллардан истифадә едирди (Мат. 18:12; 21:28; 22:42).

^ абз. 10 Павелин мәктубларында ҝүнаһлы мејилләримизлә мүбаризә апармаг үчүн чохлу руһландырыҹы фикирләр вар (Ром. 6:12; Галат. 5:16—18). Ағлабатандыр ки, Павел башгаларына вердији мәсләһәтләрә өзү дә риајәт едирди (Ром. 2:21).