Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ (ТӘЛИМ НӘШРИ) апрел 2013

Бу мәгаләләрдә Мүгәддәс Китаб өјрәнмәсини неҹә јахшылашдырмағын үсулу, еләҹә дә илаһи мүдриклијин хидмәтимизә вә һәјатымыза тәсир етмәсинә неҹә имкан верә биләҹәјимиз ачыгланыр.

Онлар өзләрини көнүллү олараг тәгдим едирләр. Мексикада

Бир чох ҝәнҹләрин хидмәтләрини ҝенишләндирмәк үчүн һансы чәтинликләрин өһдәсиндән ҝәлдијини өјрән.

Мүгәддәс Китабы охујаркән там фајдалан

Мүгәддәс Китаб ону охујуб тәтбиг едәндә инсана фајда ҝәтирир. Мүгәддәс Китабы охумағы даһа еффектив етмәјин үсулуну өјрәнәҹәјик.

Аллаһын Кәламындан истифадә едәрәк өзүнә вә башгаларына көмәк ет

Сән Мүгәддәс Китабы гијмәтләндирирсәнми? 2 Тимотејә 3:16 ајәсини арашдырмаг Јеһованын бу һәдијјәсинә олан иманыны артыраҹаг.

LIFE STORY

Шимал гүтб даирәси јахынлығында кечән әллииллик таммүддәтли хидмәт

Финландијанын шималында хүсуси пионер кими хидмәт едәрәк Јеһоваја ҝүвәнмәји өјрәнән Ајли вә Анники Маттиланын һәјатыны оху.

Даһа ваҹиб шејләри ајырд един

Јеһованын тәшкилатынын бир һиссәси олмаг бөјүк шәрәфдир. Тәшкилатын бу ҝүн ҝөрдүјү ишләри неҹә дәстәкләјә биләрик?

Тагәтдән дүшмәјин

Јеһованын тәшкилаты илә ајаглашмаға вә хидмәтдә фәал олмаға бизә нә көмәк едәҹәк?

Билирсинизми?

Иса пејғәмбәрлик етмишди ки, Јеһованын мәбәди тамамилә дағыдылаҹаг. Ерамызын 70-ҹи илиндән сонра Јерусәлим мәбәди нә вахтса бәрпа олунубму?