Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  март 2013

Һеч вахт үмидини итирмә!

Һеч вахт үмидини итирмә!

Ола билсин, сән узун илләрдир Јеһоваја хидмәт едир вә һәјат јолдашынын да сәнинлә бәрабәр Она ибадәт етмәсини истәјирсән.

Бәлкә дә, Мүгәддәс Китабы өјрәтдијин адам әввәлҹә сәмими мараг ҝөстәриб, сонрадан һәгигәтдә галмајыб вә сән буна ҝөрә мәјус олурсан.

 Британијада баш вермиш бир нечә һадисә үмидини нәјә ҝөрә итирмәмәли олдуғуну ҝөрмәјә көмәк едәҹәк. Һәмчинин сән «чөрәјини суларын үзүнә бурах»маг, јәни һәгигәтә һај вермәјәнләрә көмәк етмәк үчүн нә етмәли олдуғуну баша дүшәҹәксән (Ваиз 11:1).

ТӘСЛИМ ОЛМА

Ваҹиб амилләрдән бири тәслим олмамагдыр. Бунун үчүн, илк нөвбәдә, һәгигәтә бағланмаг вә Јеһоваја садиг галмаг ҝәрәкдир (Ганун. т. 10:20). Георгина мәһз белә давранды. О, 1970-ҹи илдә Јеһованын Шаһидләри илә Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башлајанда әри Кирјакос буна бәрк гәзәбләнмишди. О, Георгинанын өјрәнмәсини дајандырмаға чалышыр, Шаһидләри евә бурахмыр вә Мүгәддәс Китаба әсасланан бәзи әдәбијјатлары әлиндән алырды.

Георгина јығынҹаға ҝетмәјә башлајанда Кирјакос лап һирсләнди. Бир ҝүн о, мүбаһисә јаратмаг үчүн Падшаһлыг залына ҝетди. Бир баҹы Кирјакосун јунан дилини инҝилис дилиндән даһа јахшы билдијини ҝөрүб башга бир јығынҹагдан јунандилли гардаша зәнҝ етди вә көмәјә чағырды. Гардашын хош рәфтары Кирјакоса мүсбәт тәсир бағышлады вә о, бу гардашла бирҝә бир нечә ај Мүгәддәс Китабы өјрәнди. Амма бир мүддәтдән сонра Кирјакос өјрәнмәни дајандырды.

Георгина үч илдән чох тәгибләрлә үзләшди. Әри Кирјакос она демишди ки, нә вахтса вәфтиз олунса, ону тәрк едәҹәк. Вәфтиз олунан ҝүн Георгина әринин ону тәрк етмәмәси үчүн Јеһоваја һәрарәтлә дуа етди. Шаһидләр ону конгресә апармаға ҝәләндә Кирјакос онлара белә деди: «Сиз габагда ҝедин, биз өз машынымызла сизин арханызҹа ҝәләҹәјик». О, конгресин сәһәр програмында иштирак етди вә һәјат јолдашынын вәфтиз олунмасына бахды.

Шаһидләрлә илк ҝөрүшүндән тәхминән 40 ил сонра Георгинаја әринин вәфтизини ҝөрмәк нәсиб олду

Сонралар Кирјакос ҝет-ҝедә даһа аз мүгавимәт ҝөстәрмәјә башлады вә тәдриҹән бөјүк дәјишикликләр етди. Шаһидләрлә илк ҝөрүшүндән тәхминән 40 ил сонра Георгинаја әринин вәфтизини ҝөрмәк нәсиб олду. Кирјакоса нә көмәк етди? О дејир: «Мән чох хошбәхтәм ки, Георгина тәслим олмады». Георгина исә гејд едир: «Әримин тәгибләринә бахмајараг, мән һеч вахт Аллаһа ибадәт етмәји дајандырмадым. Бу илләр әрзиндә мән Јеһоваја даима дуа едир вә үмидими итирмирдим».

ЈЕНИ ШӘХСИЈЈӘТИН ВАҸИБЛИЈИ

Һәјат јолдашына көмәк етмәјин диҝәр бир үсулу мәсиһчи хүсусијјәтләринә јијәләнмәкдир. Һәвари Петер мәсиһчи гадынлара мәсләһәт вермишди: «Әрләринизә табе олун ки, Аллаһын сөзүнә итаәт етмәјән әрләриниз... давранышынызла сөзсүз фәтһ едилсинләр» (1 Пет. 3:1, 2). Һәјат јолдашыны газанмаг үчүн узун илләр ҝөзләмәли олса да, Кристина бу мәсләһәтә ујғун јашајырды. 20 ил бундан әввәл о, Јеһованын Шаһиди оланда һәјат јолдашы Ҹон Аллаһа инанмырды. Ҹон һеч бир динә баш гошмаг истәмәсә дә, Кристина үчүн јени гәбул етдији динин нә дәрәҹәдә өнәмли олдуғуну баша дүшүрдү. О дејир: «Мән һәјат јолдашымын хошбәхт олдуғуну ҝөрүрдүм. О, мөһкәм ирадәли вә етибарлы инсан олмушду, бу исә, өз нөвбәсиндә, бир чох чәтин вәзијјәтләрин өһдәсиндән ҝәлмәкдә мәнә көмәк едирди».

Кристина һеч вахт әринә өз динини гәбул етдирмәјә чалышмырды. Ҹон тәсдиг едәрәк дејир: «Кристина лап әввәлдән анламышды ки, ән јахшысы бу мәсәләдә мәнә һеч нә данышмамаг вә сәбирлә һәр шеји өз ахарына бурахмагдыр». Кристина «Ҝөзәтчи гүлләси» вә «Ојанын!» журналларында Ҹону марагландыраҹаг мөвзулар, мәсәлән, елм вә тәбиәтлә бағлы мәгаләләр оланда она ҝөстәриб дејирди: «Дүшүнүрәм ки, бу мәгалә сәнин хошуна ҝәләҹәк».

Бир мүддәтдән сонра Ҹон тәгаүдә чыхараг бағ ишләри илә мәшғул олмаға башлады. Беләҹә, һәјати ваҹиб суалларын үзәриндә дүшүнмәк үчүн онун чохлу вахты олду вә о, бәзи суаллары ҝөтүр-гој етмәјә башлады: «Биз тәсадүф нәтиҹәсиндә јаранмышыг, јохса мүәјјән мәгсәд үчүн јарадылмышыг?» Бир дәфә Ҹонун үнсијјәт етдији бир гардаш ондан Мүгәддәс Китабы өјрәнмәк истәјиб–истәмәдијини сорушду. «Артыг мән Аллаһа инандығым үчүн онун тәклифини гәбул етдим», — дејә Ҹон гејд едир.

Кристинанын һеч вахт үмидини итирмәмәси неҹә дә ваҹиб иди! Онун 20 ил әрзиндә етдији дуаларын сајәсиндә Ҹон һәгигәти гәбул етди вә вәфтиз олунду. Инди онлар бирҝә ҹанла-башла Јеһоваја хидмәт едирләр. Ҹон гејд едир: «Мәнә хүсусилә ики шеј тәсир бағышлајырды. Шаһидләрин хејирхаһ вә меһрибан олмалары. Әҝәр Јеһованын Шаһиди илә евлисәнсә, демәли, сәнин садиг, етибарлы вә фәдакар һәјат јолдашын вар». Бәли, Кристина 1 Петер 3:1, 2 ајәләрини әмәлдә тәтбиг етди вә фајдасыны ҝөрдү.

 СӘПИЛӘН ТОХУМ ИЛЛӘР СОНРА ҸҮҸӘРИР

Бәс әввәлләр Мүгәддәс Китабы өјрәнән, сонрадан исә мүәјјән сәбәбләрдән һәгигәтә марағыны итирән инсан барәдә нә демәк олар? Падшаһ Сүлејман јазмышды: «Тохумуну сәһәр вахты сәп, ахшама гәдәр дә әлин бош дурмасын. Чүнки билмирсән ки, әввәлки мәһсулдар олаҹаг јохса сонракы јахуд һәр икиси бирликдә» (Ваиз 11:6). Бәзән һәгигәт тохумунун ҹүҹәрмәси узун илләр чәкир. Буна бахмајараг, нәтиҹәдә инсан Аллаһа јахынлашмағын ваҹиблијини дәрк едә биләр (Јаг. 4:8). Беләҹә, бир ҝүн ҝөзләнилмәз сүрпризлә гаршылаша биләрсән.

Ҝәлин Һиндистандан Инҝилтәрәјә көчән Алисанын нүмунәсинә нәзәр салаг. О, 1974-ҹү илдә Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башламышды. Алиса һинд дилиндә данышырды, амма инҝилис дилини јахшылашдырмаг истәјирди. О, Мүгәддәс Китабы бир мүддәт өјрәнмәјә давам етди вә бир нечә дәфә инҝилисдилли јығынҹагда иштирак етди. Алиса өјрәндикләринин һәгигәт олдуғуну билсә дә, буна бир хобби кими јанашырды. Бундан әлавә онун пула вә әјләнҹәјә бөјүк марағы вар иди. Бир мүддәтдән сонра о, Мүгәддәс Китабы өјрәнмәји дајандырды.

Алиса илә Мүгәддәс Китабы өјрәнән Стелла баҹы тәхминән 30 илдән сонра ондан мәктуб алыр. О јазырды: «Мән әминәм ки, 1974-ҹү илдә Мүгәддәс Китабы өјрәтдијин инсанын сонунҹу вилајәт конгресиндә вәфтиз олундуғуну ешидәндә тәәҹҹүбләнәҹәксән. Сән мәним һәјатымда ваҹиб рол ојнамысан, һәгигәт тохумуну мәним үрәјимә сәпмисән. Һәмин вахтлар өзүмү Аллаһа һәср етмәјә һазыр олмасам да, һәгигәт тохумуну үрәјимдә вә зеһнимдә горујуб сахладым».

Стеллаја мәктубунда Алиса белә сөзләр јазмышды: «Мән әминәм ки, 1974-ҹү илдә Мүгәддәс Китабы өјрәтдијин инсанын сонунҹу вилајәт конгресиндә вәфтиз олундуғуну ешидәндә тәәҹҹүбләнәҹәксән»

Бәс ҝөрәсән, сонра нә баш верди? Алиса дејир ки, 1997-ҹи илдә әринин өлүмүндән сонра ҝүҹлү депрессијаја гапылмышды. Бир дәфә о, Аллаһа дуа етди. Он дәгигәдән сонра пәнҹаб дилиндә данышан ики Шаһид онун гапысыны дөјдү вә «Өлән әзизләримиз үчүн һансы үмид вар?» трактатыны она верди. Алиса дуасына ҹаваб алдығыны дүшүнәрәк Јеһованын Шаһидләри илә әлагә јаратмаг гәрарына ҝәлди. Бәс онлары һарадан тапа биләрди? О, көһнә блокнотунда Стелланын әввәлләр она вердији пәнҹабдилли јығынҹағын үнванына раст ҝәлди. Алиса Падшаһлыг залына ҝетди. Орада пәнҹабдилли баҹы-гардашлар ону чох сәмими гаршыладылар. О дејир: «Онлар сонра да мәнә сәмими мараг ҝөстәрдиләр вә депрессијадан чыхмағыма көмәк етдиләр».

Алиса мүнтәзәм олараг јығынҹагларда иштирак етмәјә вә Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башлады, һәмчинин пәнҹаб дилиндә сәлис охумағы вә данышмағы өјрәнди. 2003-ҹү илдә исә вәфтиз олду. Стеллаја јаздығы мәктубу Алиса белә јекунлашдырыр: «29 ил өнҹә бу тохуму үрәјимә сәпдијин вә мәнә ҝөзәл нүмунә гојдуғун үчүн сәнә чох миннәтдарам».

«29 ил өнҹә бу тохуму үрәјимә сәпдијин вә мәнә ҝөзәл нүмунә гојдуғун үчүн сәнә чох миннәтдарам» (Алиса)

Бу нүмунәләрдән нә өјрәнирик? Бәзән өјрәнән инсанын руһән инкишаф етмәси дүшүндүјүндән узун чәкә биләр, амма о, руһән аҹдырса, дүрүст вә тәвазөкар инсандырса, Јеһова һәгигәт тохумунун онун үрәјиндә инкишаф етмәсинә көмәк едәҹәк. Исанын нүмунәсиндәки сөзләри јадына сал: «Тохум да ҹүҹәрир, бөјүјүр, амма бу неҹә олур, о адамын бундан хәбәри јохдур. Торпаг өз-өзүнә тәдриҹән бар јетишдирир: әввәлҹә ҝөвдә ҹүҹәрир, сонра сүнбүл әмәлә ҝәлир, нәһајәт, сүнбүлдә дән јетишир» (Марк 4:27, 28). Белә инкишаф «өз-өзүнә тәдриҹән» баш верир. Маһијјәт етибарилә Падшаһлығын һеч бир тәблиғчиси бунун неҹә баш верәҹәјини билмир. Беләликлә, бундан сонра да бол-бол әкин ки, бол-бол бичәсиниз.

Дуа етмәјин ваҹиб олдуғуну унутма. Георгина вә Кристина даима дуа едирдиләр. Әҝәр сән даима дуа етсән вә һеч вахт үмидини итирмәсән, суларын үзәринә бурахдығын «чөрәји» «узун мүддәт сонра» тапаҹагсан (Ром. 12:12; Ваиз 11:1).