Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  март 2013

Аллаһы танымаг нә демәкдир?

Аллаһы танымаг нә демәкдир?

«Инди [сиз] Аллаһы таныды[ныз]» (ГАЛАТ. 4:9).

1. Нәјә ҝөрә пилот техники бахыш кечирәркән јохлама сијаһысындан истифадә етмәлидир?

ӘН ЈАХШЫ тәјјарәләрдән бири илә учан пилот һәр дәфә учушгабағы јохлама сијаһысы үзрә техники бахыш кечирир вә 30-дан чох бәнд јохлајыр. Әҝәр пилот һәр дәфә һаваја галхмамышдан габаг јохлама сијаһысындакы бүтүн бәндләри дәгигликлә јохламырса, фаҹиә баш верә биләр. Неҹә дүшүнүрсән, хүсусилә һансы пилотлар һәр дәфә учушгабағы јохлама сијаһысы үзрә там бахыш кечирир? Адәтән, буну ән тәҹрүбәли пилотлар едир! Бәзән тәҹрүбәли пилот асанлыгла өзүнә архајын ола вә бунун нәтиҹәсиндә учушгабағы бүтүн деталлары јохламаја биләр.

2. Мәсиһчиләр нәји јохламалыдырлар?

2 Еһтијатлы пилот кими, сән дә охшар сијаһынын көмәји илә, һәтта чәтин анларда белә, иманынын мөһкәм галаҹағына, һеч вахт сарсылмајаҹағына әмин ола биләрсән. Јени вәфтиз олунмағындан вә ја Аллаһа чохдан хидмәт етмәјиндән асылы олмајараг, Јеһова Аллаһа иманынын вә садиглијинин нә дәрәҹәдә дәрин вә мөһкәм олдуғуну мүнтәзәм олараг јохламағын олдугҹа ваҹибдир. Әҝәр мүнтәзәм олараг сәјлә иманыны јохламасан, бу, руһани мәһвә ҝәтириб чыхара биләр. Мүгәддәс Китаб хәбәрдарлыг едир: «Мөһкәм дајандығыны дүшүнән адам еһтијатлы олсун ки, јыхылмасын» (1 Кор. 10:12).

3. Галатијадан олан мәсиһчиләрдән нә тәләб олунурду?

3 Галатијадакы мәсиһчиләр иманларынын нә дәрәҹәдә мөһкәм олуб-олмадығыны јохламалы вә малик олдуглары руһани сәрбәстлији гијмәтләндирмәли идиләр. Иса Мәсиһин фидјә гурбанлығы она иман ҝәтирәнләрин гаршысында Аллаһы гејри-ади јолла танымаг — Аллаһын оғуллары олмаг имканы ачырды! (Галат. 4:9). Галатијалылар бу ҹүр ҝөзәл мүнасибәтләри горумаг үчүн онлары Мусанын ганунуна риајәт етмәјә вадар едән иудаизмин тәлимләрини рәдд етмәли идиләр. Ахы јығынҹагларда  олан сүннәтсиз гејри-јәһудиләр белә һеч вахт Ганун алтында олмамышдылар! Јәһудиләр вә гејри-јәһудиләр руһән ејни ҹүр инкишаф етмәли идиләр. Артыг онлар Мусанын ганунуна әсасән салеһ сајылмадыгларыны баша дүшмәли идиләр.

АЛЛАҺЫ ТАНЫМАГ ҮЧҮН АТЫЛАН ИЛК АДДЫМЛАР

4, 5. Һәвари Павел галатијалылара һансы мәсләһәти вермишди вә нәјә ҝөрә бу, бизим үчүн дә актуалдыр?

4 Һәвари Павелин галатијалылара јаздығы мәктубун мәгсәди һәгиги мәсиһчиләри гијмәтли Мүгәддәс Китаб һәгигәтләриндән имтина етмәкдән вә архада галан шејләрә дөнүб бахмагдан чәкиндирмәкдир. Јеһова тәкҹә Галатијадакы јығынҹаглары јох, бүтүн мәсиһчиләри мөһкәм вә дөзүмлү олмаға сәсләмәк үчүн һәвари Павели илһамландырараг бу мәктубу јаздырмышды.

5 Јахшы оларды ки, һәр бир мәсиһчи руһани көләликдән азадлыға неҹә чыхдығыны вә Јеһованын Шаһиди олдуғуну һеч вахт јаддан чыхартмасын. Бунунла јанашы ҝәлин нөвбәти суалларын үзәриндә дүшүнәк: «Вәфтиз олунмаға мүвафиг олмаг үчүн һансы аддымлары атдығын јадындадырмы? Аллаһы неҹә таныдығыны вә Онун сәни неҹә таныдығыны хатырлајырсанмы? Бәс әсил руһани азадлыгдан әлдә етдијин севинҹи унутмамысан ки?»

6. Биз һансы сијаһыны нәзәрдән кечирәҹәјик?

6 Әслиндә, һәгигәтә ҝәләндә һәр биримиз доггуз аддым атырыг. Јохлама сијаһысы илә мүгајисә олунан бу аддымлары  «Вәфтиз олунмаг вә руһән инкишаф етмәк үчүн атылан аддымлар» адлы чәрчивәдә тапмаг олар. Мүнтәзәм олараг өзүмүзә бу доггуз аддымы хатырлатмағымыз дүнјадакы шејләрә чеврилиб бахмамаг үчүн бизи мөһкәмләндирәҹәк. Тәҹрүбәли, ејни заманда да тәдбирли пилот јохлама сијаһысына бахдығы кими, биз дә даима иманымызы јохламалыјыг.

АЛЛАҺЫН ТАНЫДЫҒЫ КӘСЛӘР РУҺӘН ИНКИШАФ ЕДИРЛӘР

7. Биз һансы нүмунәни изләмәлијик вә нәјә ҝөрә?

7 Јохлама сијаһысы пилота һәр дәфә һаваја галхмамышдан габаг диггәтлә јохламалы олдуғу шејләри хатырладыр. Биз дә мүнтәзәм олараг өзүмүзү вә вәфтиздән сонра неҹә инкишаф етдијимизи јохламалыјыг. Павел Тимотејә јазырды: «Сән исә Мәсиһ Иса јолунда иман вә мәһәббәт ҝөстәрәркән мәндән ешитдијин сағлам сөзләр нүмунәсиндән ајрылма» (2 Тим. 1:13). «Сағлам сөзләр»и Аллаһын Кәламындан тапа биләрик (1 Тим. 6:3). Рәссамын ескизи сајәсиндә инсан үмуми шәкли ҝөрдүјү кими, «сағлам сөзләр» дә Јеһованын тәләбләринә даир биздә үмуми тәсәввүр јарадыр вә онлара әмәл етмәјә көмәк едир. Инди исә ҝәлин вәфтиз олунмаг үчүн атдығымыз аддымлары нәзәрдән кечирәк вә ҝөрәк һәгигәт нүмунәсинә нә дәрәҹәдә дәгиг әмәл едирик.

8, 9. а) Нәјә ҝөрә биз даим иманда вә биликдә инкишаф етмәлијик? б) Руһани инкишафын ваҹиблијини вә нә үчүн даими бир просес олдуғуну нүмунә әсасында ҝөстәрин.

8 Сијаһыја әсасән, илк нөвбәдә, билик әлдә етмәлијик. Сонра исә иманымыз јаранаҹаг. Анҹаг биз һәм билик әлдә етмәјә, һәм дә иманымызы мөһкәмләндирмәјә давам етмәлијик (2 Салон. 1:3). Инкишафа јахшылыға доғру дәјишикликләр дахилдир. «Инкишаф етмәк» бөјүмәк вә артмаг демәкдир. Беләликлә, вәфтиздән сонра бизим руһанилијимиз зәиф вә өлү вәзијјәтдә олмамалы, дурмадан инкишаф етмәлидир.

Ағаҹ кими, мәсиһчиләр дә даима инкишаф етмәлидирләр

9 Руһани инкишафымызы ағаҹын бөјүмәси илә мүгајисә етмәк олар. Ағаҹын көкү дәрин вә бөјүк оланда о, сүрәтлә бөјүјүр вә нәһәнҝ бир ағаҹа чеврилир. Мәсәлән, Ливанын бәзи сидр ағаҹларынын һүндүрлүјү 12 мәртәбәли бинанын һүндүрлүјүнә чатыр, мөһкәм вә дәринә нүфуз едән көкү, еләҹә дә 12 метрлик ҝөвдәси олур (Нәғмә. н. 5:15). Башланғыҹда ағаҹ сүрәтлә бој атыр.  Онун көкү дәринә доғру узандыгҹа вә јанлара шахәләндикҹә ҝөвдәси енинә вә узунуна инкишаф едир. Анҹаг бир мүддәт сонра ағаҹын инкишафы бир о гәдәр дә нәзәрә чарпмыр. Ејни шеји мәсиһчинин инкишафы барәдә дә демәк олар. Ола билсин, биз тәзә–тәзә Мүгәддәс Китабы өјрәнәндә руһани ҹәһәтдән сүрәтлә инкишаф едиб сонра да вәфтиз олунмушуг. Бизим инкишаф етдијимизи ҝөрән јығынҹаг үзвләри севинирдиләр. Һәтта, ола билсин, биз пионер хидмәтинә башламыш вә ја башга мәсулијјәтләр алмышыг. Илләр өтдүкҹә бизим руһани инкишафымыз бир о гәдәр дә нәзәрә чарпмаја биләр. Буна бахмајараг, биз даим иманда вә биликдә инкишаф етмәлијик ки, «јеткин инсан сәвијјәсинә, Мәсиһә мәхсус долғунлуғун инкишаф дәрәҹәсинә јетишәк» (Ефес. 4:13). Беләҹә, биз инкишаф едәрәк мөһкәм вә сағлам бир ағаҹа, јәни руһани көрпәдән јеткин бир мәсиһчијә чевриләҹәјик.

10. Нәјә ҝөрә һәтта јеткин мәсиһчиләрин белә инкишаф етмәләри ваҹибдир?

10 Анҹаг инкишафымыз бунунла битмәмәлидир. Биз биликләримизи артырмалы вә иманымызы мөһкәмләндирмәлијик. Беләҹә, биз Аллаһын Кәламында даһа дәрин көк салмыш олаҹағыг (Сүл. мәс. 12:3). Мәсиһчи јығынҹағында белә баҹы-гардашлар чохдур. Мәсәлән, отуз илдән чохдур ки, ағсаггал кими хидмәт едән бир гардаш онун руһани инкишафынын һәлә дә давам етдијини дејир. О бөлүшүр: «Мән Мүгәддәс Китабы ҝүнбәҝүн даһа чох гијмәтләндирирдим. Дурмадан Мүгәддәс Китаб принсипләрини вә ганунларыны мүхтәлиф үсулларла тәтбиг етмәк үчүн имканлар ахтарыб тапырдым. Һәмчинин ҝет–ҝедә хидмәти дә даһа чох гијмәтләндирирдим».

АЛЛАҺЛА ДОСТЛУҒУНУ ИНКИШАФ ЕТДИР

11. Јеһова илә достлуғумузу неҹә мөһкәмләндирә биләрик?

11 Әҝәр инкишаф етмәк истәјириксә, бир Дост вә Ата кими Јеһова илә мүнасибәтләримизи мөһкәмләндирмәлијик. О истәјир ки, биз Онун тәрәфиндән гәбул едилдијимизи, севилдијимизи вә тәһлүкәсизликдә олдуғумузу һисс едәк. Буну гајғыкеш валидејнләрин гуҹағында оларкән севилдијини вә тәһлүкәсизликдә олдуғуну һисс едән ушағын һиссләринә, еләҹә дә әсил вә садиг достларын әһатәсиндә оларкән кечирдијимиз һиссләрә бәнзәтмәк олар. Јәгин, разылашарсан ки, Јеһова илә сых мүнасибәтләри бир ҝеҹәнин ичиндә инкишаф етдирмәк мүмкүн дејил. Ону танымаг вә севмәк үчүн вахт лазымдыр. Буна ҝөрә дә Јеһованы даһа јахшы танымаг үчүн һәр ҝүн Аллаһын Кәламыны охумаға вахт ајыр. Бундан әлавә, «Ҝөзәтчи гүлләси» вә «Ојанын!» журналларынын һәр бир сајыны, һәмчинин Мүгәддәс Китаба әсасланан диҝәр нәшрләри оху.

12. Аллаһла достлуғумузу мөһкәмләндирмәк үчүн нә етмәлијик?

 12 Аллаһын достлары сәмими дуалар вә јахшы үнсијјәт сајәсиндә руһән инкишаф едирләр. (Малаки 3:16 ајәсини оху.) Јеһованын «гулағы онларын јалварышларыны ешидир» (1 Пет. 3:12). Севән валидејн кими, Јеһова бизим фәрјадла етдијимиз дуалара диггәтлә гулаг асыр. Буна ҝөрә дә биз даима дуа етмәлијик (Ром. 12:12). Јеһованын көмәји олмадан јеткин мәсиһчи олараг гала билмәрик. Биз бу дүнјанын ҝүҹлү тәзјигинә вә јанлыш һәрәкәтләримизә гаршы мүбаризә апармалыјыг. Әҝәр даима дуа етмәсәк, өзүмүзү Аллаһын тәгдим етдији көмәкдән мәһрум етмиш олаҹағыг. Дуаларын сәни гане едирми, јохса бу саһәдә мүәјјән дәјишикликләр етмәли олдуғуну дүшүнүрсән? (Јер. 16:19).

13. Руһән инкишаф етмәк үчүн һәмиманлыларла үнсијјәт нә үчүн ваҹибдир?

13 Јеһова «Она ҝүвәнәнләри»н һамысындан разыдыр. Буна ҝөрә дә биз Аллаһы таныјандан сонра да јығынҹагда Ону таныјан диҝәр инсанларла мүнтәзәм олараг үнсијјәт етмәлијик (Наһ. 1:7). Дүнја мәјуслуға гәрг олдуғу үчүн биз баҹы-гардашларымызын әһатәсиндә олмалыјыг. Бу, бизә һансы фајданы ҝәтирәҹәк? Јығынҹагда бизи «мәһәббәтә вә хејирхаһ ишләрә» тәшвиг едән инсанларла гаршылашаҹағыг (Ибр. 10:24, 25). Павелин ибраниләрә мәктубунда гаршылыглы мәһәббәт барәдә јаздыгларына әмәл етмәк үчүн гардашлыг, һәмфикир олан инсанларын ибадәт үчүн бир јерә топлашмасы, јәни јығынҹагларын тәшкил олунмасы ҝәрәкдир. Бу ҹүр мәһәббәт тәзаһүр етдирмәк үчүн диҝәр мәсиһчиләрлә гаршылыглы үнсијјәтдә олмаг тәләб олунур. Јығынҹагларда иштиракыны вә шәрһләр вериб-вермәдијини мүнтәзәм олараг јохлама сијаһысы үзрә нәзәрдән кечир.

14. Төвбә етмәк вә дөнмәк һансы мәнада даими просесдир?

14 Мәсиһчи олмаг үчүн, илк нөвбәдә, төвбә етмәк вә дөнмәк, јәни ҝүнаһларымыздан әл чәкмәк тәләб олунур. Лакин төвбә етмәк даими бир просесдир. Гејри-камил олдуғумуздан һәлә дә дахилимиздә, әфи илан кими, гыврылыб јатан вә һәр ан санҹмаға һазыр олан ҝүнаһымыз вар (Ром. 3:9, 10; 6:12—14). Ҝәлин ҝөзүачыг олаг вә зәифликләримизә етинасыз јанашмајаг. Хошбәхтликдән, Јеһова зәифликләримизлә вар-ҝүҹүмүзлә мүбаризә апардығымыз вә лазыми дәјишикликләр етдијимиз тәгдирдә бизә сәбир едир (Филип. 2:12; 2 Пет. 3:9). Вахтымыздан вә имканларымыздан дүзҝүн истифадә етмәк худбин арзуларымыздан әл чәкмәјә көмәк едәҹәк. Бир баҹы јазыр: «Һәгигәтдә бөјүсәм дә, бир чох мәсәләләрә бахышым Јеһованын бахышындан фәргләнирди. Үрәјимдә даһа чох Аллаһ горхусу инкишаф етдирмәли идим, амма мәнә елә ҝәлирди ки, Ону һеч вахт разы сала билмәрәм». Сонрадан баҹы бәзи сәһвләрә јол вердијиндән ҹидди руһани проблемләри јаранды. О дејир: «Бу, Јеһованы севмәдијим үчүн јох, Ону јахшы танымадығым үчүн иди. Анҹаг ҝүҹлү дуалардан сонра дәјишилмәјә башладым. Һисс етдим ки, Јеһова тәдриҹән манеәләри ашмағыма көмәк етмәклә вә нә етмәли олдуғуму ҝөстәрмәклә, бир ата кими, нәвазишлә әлимдән тутуб јол ҝөстәрир».

15. Иса вә Јеһова нәјә диггәт јетирир?

15 Аллаһын мәләји Петери вә диҝәр һәвариләри мөҹүзәви шәкилдә зиндандан азад етдикдән сонра ҝедиб хош хәбәр барәдә халга данышмағы тапшырмышды (Һәв. иш. 5:19—21). Сијаһы үзрә јохламалы олдуғумуз диҝәр саһә һәр һәфтә тәблиғдә иштирак едиб-етмәмәјимиздир. Иса вә Јеһова иманымыза вә хидмәтимизә диггәт јетирирләр (Вәһј 2:19). Јухарыда ады чәкилән ағсаггал гејд едир: «Хидмәтимиз бизим ким олдуғумуздан хәбәр верир».

16. Һәср олунмағымыза ујғун давранмаг нә үчүн ваҹибдир?

16 Һәср олунмағына ујғун давран. Малик олдуғумуз ән дәјәрли шеј Јеһова илә јахын мүнасибәтләримиздир. Јеһова Она  мәхсус оланлары таныјыр. (Јешаја 44:5 ајәсини оху.) Дуа едәрәк Јеһова илә мүнасибәтләринин нә дәрәҹәдә сых вә мөһкәм олдуғуну јохла. Вәфтиз олундуғун тарихи јадында сахла. Бу, сәнә вердијин ән ваҹиб гәрары, вәфтизин маһијјәтини јадда сахламаға көмәк едәҹәк.

ТӘҺӘММҮЛ ЕДӘРӘК ЈЕҺОВА ИЛӘ ЈАХЫН МҮНАСИБӘТЛӘРИ ГОРУ

17. Јеһова илә јахын мүнасибәтләри горумаг үчүн тәһәммүл нәјә ҝөрә ваҹибдир?

17 Павел галатијалылара јаздығы мәктубунда тәһәммүл етмәјин ваҹиблијини вурғуламышды (Галат. 6:9). Тәһәммүл етмәк буҝүнкү мәсиһчиләр үчүн дә олдугҹа ваҹибдир. Сән сынагларла үзләшәҹәксән, анҹаг Јеһова сәнә көмәк едәҹәк. Дуада һәмишә мүгәддәс руһ истә. Јеһова сәнин кәдәрини севинҹлә, нараһатлығыны раһатлыгла әвәз етдикҹә үрәјиндә сакитлик һисс едәҹәксән (Мат. 7:7—11). Белә бир нүмунәнин үзәриндә дүшүн: гушларын гајғысына галан Јеһова мәҝәр Ону севән вә өзүнү Она һәср едән инсанын гајғысына галмајаҹаг? (Мат. 10:29—31). Гаршына нә чәтинлик чыхырса-чыхсын, ҝери чәкилмә вә тәслим олма. Јеһованын бизи танымасы неҹә дә бөјүк хејир-дуадыр!

18. Аллаһы таныјанлар нә етмәлидирләр?

18 Әҝәр Јеһованы јениҹә танымысанса вә вәфтиз олунмусанса, бәс инди нә етмәлисән? Јеһованы даһа јахшы танымаға давам ет вә руһән јеткинлијә ҹан ат. Бәс әҝәр чохдан вәфтиз олмусанса, онда неҹә? Һәмчинин сән дә Јеһова барәдә даһа чох билик әлдә етмәјә давам ет. Диггәтли олмалыјыг ки, Аллаһ барәдә кифајәт гәдәр билијә јијәләндијимизи вә Онунла мүнасибәтләримизи јахшылашдырмаға еһтијаҹ олмадығыны дүшүнмәјәк. Әксинә, биз вахташыры олараг руһани сијаһымыза нәзәр салмалыјыг ки, мәһәббәтли Атамыз, Достумуз вә Аллаһымыз олан Јеһова илә мүнасибәтләримизи даима инкишаф етдирәк. (2 Коринфлиләрә 13:5, 6 ајәләрини оху.)