Бизим еранын 59-ҹу илидир. Јол јорғуну олан әсҝәрләрин нәзарәти алтында бир нечә дустаг Ромаја Порта Капена дарвазасындан дахил олур. Император Неронун Палатин тәпәсиндә јерләшән сарајы император гвардијасы * тәрәфиндән горунурду. Гвардија әсҝәрләри гылынҹларыны тога адланан үст ҝејимләринин алтында ҝизләдирдиләр. Јүзбашы Јули мәһбусларыны Рома форумунун јанындан апарараг Виминал тәпәсинә чыхарыр. Онлар Рома аллаһларынын шәрәфинә гојулмуш гурбанҝаһларла долу олан вә һәрби јүрүшләрин кечирилдији бағчанын ичиндән кечирләр.

Барелјеф: Император гвардијасынын әсҝәрләри. Ерамызын 51-ҹи илиндә инша едилән Клавдинин алагапысынын үзәриндә олдуғу ҝүман едилир

Һәмин дустагларын арасында һәвари Павел дә вар. Бир ај әввәл фыртынаја дүшмүш ҝәмидә оланда Аллаһын мәләји она демишди: «Сән сезарын һүзурунда дурмалысан» (Һәв. иш. 27:24). Јәгин, Павел бу сөзләрин тезликлә һәјата кечәҹәјини дүшүнәндә нараһатчылыг кечирирди. Рома империјасынын пајтахтына дөнүб баханда, шүбһәсиз, Павел Јерусәлимдәки Антонија галасында Ағасы Исанын она дедији сөзләри хатырлајыр. Иса демишди: «Ҹәсарәтли ол! Неҹә ки, мәним һаггымда Јерусәлимдә әтрафлы шәһадәт верирсән, Ромада да еләҹә шәһадәт вермәлисән» (Һәв. иш. 23:10, 11).

Чох еһтимал ки, Павел ајаг сахлајыб Кастра Преторија адланан император дүшәрҝәсинә бахыр. Бу, гырмызы кәрпиҹдән һөрүлмүш диш-диш диварлары вә гүлләләри олан һүндүр бир гала иди. Бу галаја император гвардијасынын 12 когортасы вә сүвариләр дә дахил олмагла, бир нечә шәһәр полис  когортасы јерләширди *. Бу тикили инсанлара империјанын нә дәрәҹәдә гүдрәтли олдуғуну хатырладырды. Император гвардијасы Рома империјасынын әјаләтләриндән олан дустаглара ҝөрә дә мәсулијјәт дашыдыглары үчүн јүзбашы Јули һәмин дустаглары Ромаја ҝәтирир. Бир нечә ај чәкән тәһлүкәли сәјаһәтдән сонра, нәһајәт, дустаглар Ромаја ҝәлиб чатырлар (Һәв. иш. 27:1—3, 43, 44).

ҺӘВАРИ ПАВЕЛ «МАНЕӘСИЗ» ТӘБЛИҒ ЕДИР

Дәниз сәјаһәти заманы јолда гејри-ади шејләр баш верир. Фыртына гопанда Павел пејғәмбәрлик едир ки, ҝәми мәһв олса да, орадакыларын һамысы сағ галаҹаг. Павели зәһәрли илан санҹыр, амма она зәрәр дәјмир. Сонра исә һәваринин Малта адасында хәстәләри сағалтдығыны ҝөрән бәзиләри онун аллаһ олдуғуну демәјә башлајыр. Ола билсин, император гвардијасынын диҝәр үзвләри бу һадисә һагда ешитмиш, һәтта араларында бу барәдә сөһбәт дә едирдиләр.

Павел Ромадан «Аппи базарына вә Үч Меһманханаја гәдәр» ҝәлән гардашларын јанына артыг чатмышды (Һәв. иш. 28:15). Бәс дустаг олдуғу һалда, о, Ромада хош хәбәри бәјан етмәк арзусуну неҹә һәјата кечирә биләрди? (Ром. 1:14, 15). Бәзиләри дүшүнүр ки, дустаглар бирбаша кешикчиләр рәисинин јанына апарылырды. Әҝәр бу белә идисә, онда чох еһтимал ки, Павел империјада икинҹи гүдрәтли адам һесаб олунан император гвардијасынын рәиси Афрани Буррун әлинә верилмишди *. Һәр неҹә олса да, о, јүзбашылар тәрәфиндән јох, јалныз бир сырави әсҝәр тәрәфиндән горунурду. Павелин өзүнә ев тапмасына, јанына адамларын ҝәлмәсинә вә онлара «манеәсиз» тәблиғ етмәсинә иҹазә верилмишди (Һәв. иш. 28:16, 30, 31).

ПАВЕЛ БӨЈҮКДӘН ТУТМУШ КИЧИЈӘДӘК ҺАМЫЈА ШӘҺАДӘТ ВЕРИР

Кастра Преторијанын диварларынын буҝүнкү ҝөрүнүшү

Ола билсин, Бурр Павели сарајда вә ја Неронун јанына апармаздан өнҹә император дүшәрҝәсиндә сорғу-суала тутмушду. Павел дә бу ҝөзәл фүрсәти әлдән вермәјиб «бөјүкдән тутмуш кичијәдәк һамыја» шәһадәт вермишди (Һәв. иш. 26:19—23). Биз Буррун Павели ҝүнаһкар һесаб едиб-етмәдијини билмирик, бирҹә ону билирик ки, о, Павели император дүшәрҝәсиндәки һәбсханаја ҝөндәрмәди *.

 Павелин кирајә тутдуғу ев «нүфузлу јәһудиләри» гәбул етмәк, онлара вә евинә ҝәлән чох сајда инсанлара шәһадәт вермәк үчүн кифајәт гәдәр бөјүк иди. Һәмчинин император гвардијасына да шаһидлик верилирди. Павел «сәһәрдән ахшамадәк» јәһудиләрә Аллаһын Падшаһлығы вә Иса Мәсиһ һаггында шаһидлик верәркән онлар ону динләмәли олурдулар (Һәв. иш. 28:17, 23).

Павел дустаг оларкән әсҝәрләр онун диктәси алтында јазылан мәктублары ешитмишдиләр

Сарајда һәр ҝүн нөвбәтчилик дәјишдијиндән Павелин евини мүһафизә едән әсҝәрләр дә мүнтәзәм олараг дәјиширди. Һәваринин һәбсдә олдуғу ики ил әрзиндә нөвбә илә бүтүн әсҝәрләр онун диктәси алтында ефеслиләрә, филипилиләрә, колослулара вә ибраниләрә јазылан мәктублары ешитмиш вә Филимон адлы мәсиһчијә шәхсән мәктуб јаздығыны ҝөрмүшдүләр. Һәбсдә икән Павел ағасындан гачмыш Онисим адлы гула көмәк әлини узатмышды. О, Павел үчүн доғма оғул гәдәр әзиз олмушду, анҹаг Павел сонрадан ону ағасынын јанына ҝөндәрмишди (Филим. 10). Шүбһә јохдур ки, Павел онун кешијини чәкән әсҝәрләрә дә бу ҹүр мараг ҝөстәрирди (1 Кор. 9:22). Мисал үчүн, ола билсин, о, әсҝәрләрдән үзәрләриндәки зиреһләрдән һәр биринин һансы мәгсәд үчүн истифадә олундуғуну сорушмуш, сонра да һәмин мәлуматы өз нүмунәсиндә истифадә етмишди (Ефес. 6:13—17).

 ГОРХМАДАН АЛЛАҺЫН СӨЗҮНҮ ТӘБЛИҒ ЕТ

Павелин һәбсдә олмасы бүтүн император гвардијасы вә диҝәрләри арасында «хош хәбәрин јајылмасына хидмәт етмишдир» (Филип. 1:12, 13). Кастра Преторијанын сакинләринин Рома империјасынын һәр јериндән олан инсанларла, о ҹүмләдән императорла вә онун бөјүк ев әһли илә әлагәләри варды. Онун ев әһлинә аилә үзвләри, хидмәтчиләри, гуллары дахил иди вә онлардан бәзиләри мәсиһчилији гәбул етмишдиләр (Филип. 4:22). Павелин нүмунәси Ромадакы гардашлары «горхмадан Аллаһын сөзүнү тәблиғ етмәјә» сөвг едирди (Филип. 1:14).

Шәраитимиздән асылы олмајараг, мүхтәлиф хидмәтләр ҝөстәрмәк үчүн јанымыза ҝәлән һәр кәсә шаһидлик едә биләрик

Павелин нүмунәси бизи дә хош хәбәри «һәм сабит, һәм дә ҝәрҝин вахтда» тәблиғ етмәјә тәшвиг едир (2 Тим. 4:2). Мисал үчүн, бизләрдән кимсә гоҹалар евинә, хәстәханаја вә ја иманына ҝөрә һәбсә дүшә биләр. Шәраитимиздән асылы олмајараг, мүхтәлиф хидмәтләр ҝөстәрмәк үчүн јанымыза ҝәлән һәр кәсә шаһидлик едә биләрик. Һәр фүрсәтдән истифадә едиб ҹәсарәтлә тәблиғ едәндә «Аллаһын сөзүнү һеч ким гандаллаја билмәз» сөзләринин доғрулуғуна әмин олуруг (2 Тим. 2:8, 9).

^ abz. 2 «Неронун ҝүнләриндәки император гвардијасы» адлы чәрчивәјә бах.

^ abz. 4 Рома когортасы тәхминән 1000 әсҝәрдән ибарәт иди.

^ abz. 7 «Секст Афрани Бурр» адлы чәрчивәјә бах.

^ abz. 9 Ерамызын 36—37-ҹи илләриндә Гејсәр Тибериус Калигуланын император олаҹағына үмид едәрәк Һирод Агриппаны һәбсә атдырмышды. Калигула император оландан сонра Һироду Јәһудејанын падшаһы етмәклә ону мүкафатландырмышды (Һәв. иш. 12:1).