Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  феврал 2013

Гој һеч нә шәрәфә чатмағына мане олмасын

Гој һеч нә шәрәфә чатмағына мане олмасын

«Тәвазөкар шәрәфә чатар» (СҮЛ. МӘС. 29:23).

«ШӘРӘФ» вә ја «иззәт» сөзүнү ешидәндә ағлыныза нә ҝәлир? Аллаһын јаратдығы варлыгларын әзәмәтли еһтишамы? (Мәз. 19:1). Чохлу вар-дөвләт, мүдриклик вә ја наилијјәт әлдә едән инсанлара верилән иззәт вә шәрәф? Мүгәддәс Китабын орижинал мәтниндә «иззәт» вә ја «шәрәф» кими тәрҹүмә олунан сөз ејнидир вә әсас етибарилә «ағырлыг» мәнасыны дашыјыр. Гәдимдә пул дәјәрли металдан һазырланыр вә она ағырлығына ҝөрә дәјәр верилирди. Ағырлыг вә ја чәкини вермәк үчүн истифадә олунан сөзләр алтында, мәҹази мәнада, хәзинә, парлаглыг вә ја дәрин тәәссүрат бағышлајан бир шеј нәзәрдә тутулур.

1, 2. а) Мүгәддәс Китабын орижинал мәтниндә «шәрәф» вә ја «иззәт» сөзүнүн мәнасы нәдир? б) Бу мәгаләдә һансы суаллары мүзакирә едәҹәјик?

2 Инсанларын ҝүҹә, мөвгејә вә ја ад-сана саһиб олмасы бизә тәәссүрат бағышладығы һалда, Аллаһ инсанларда нәјә гијмәт верир? Мүгәддәс Јазыларда Аллаһын инсанлары шәрәфә лајиг ҝөрдүјүндән бәһс олунур. Мисал үчүн, Сүлејманын мәсәлләри 22:4 ајәсиндә дејилир: «Тәвазөкарлығын вә Рәбб горхусунун нәтиҹәси сәрвәт, шәрәф, һәјатдыр». Исанын шаҝирди Јагуб да јазыр: «Јеһованын гаршысында тәвазөкар олун вә О, сизи уҹалдаҹаг» (Јаг. 4:10). Бәс Јеһова инсанлары һансы шәрәфә лајиг ҝөрүр? Бу шәрәфә чатмаға бизә нә мане ола биләр? Вә биз башгаларынын бу шәрәфә чатмасына неҹә көмәк едә биләрик?

3-5. Јеһова бизи һансы шәрәфә чатдырыр?

3 Мәзмурчу Јеһованын онун сағ әлиндән тутаҹағына вә шәрәфә чатдыраҹағына әмин иди. (Мәзмур 73:23, 24 ајәләрини оху.) Јеһова буну неҹә едир? Јеһова тәвазөкар хидмәтчиләрини мүхтәлиф үсулларла шәрәфә чатдырыр: Өз ирадәсини баша дүшмәкдә онлара көмәк етмәклә вә сөзүнә гулаг асыб итаәт едәнләрә Онунла сых мүнасибәт гурмаға имкан вермәклә (1 Кор. 2:7; Јаг. 4:8).

 4 Јеһова һәмчинин Өз хидмәтчиләринә хош хәбәри тәблиғ етмәк ишини һәвалә едиб (2 Кор. 4:1, 7). Вә бу хидмәт онлары шәрәфә чатдырыр. Бу шәрәфдән Аллаһа һәмд етмәк вә башгаларына фајда ҝәтирмәк мәгсәдилә истифадә едәнләрә Јеһова сөз верир: «Мәнә һөрмәт едәнләри һөрмәтә чатдыраҹағам» (1 Шам. 2:30). Белә инсанлар һәм Јеһованын, һәм дә һәмиманлыларынын ҝөзүндә јахшы ад газанырлар (Сүл. мәс. 11:16; 22:1).

5 Бәс Рәбби ҝөзләјиб Онун јолуну тутанлары һансы ҝәләҹәк ҝөзләјир? «О сәнә өлкәни мүлк олараг верәҹәк, сәни јүксәлдәҹәк. Писләрин кәсилиб атылаҹағы заманы ҝөрәҹәксән», — дејә Мүгәддәс Китабда вәд едилир (Мәз. 37:34). Онлар әбәди һәјаты алаҹагларыны бөјүк сәбирсизликлә ҝөзләјирләр (Мәз. 37:29).

«МӘН ИНСАНЛАРДАН ТӘРИФ ҜӨЗЛӘМИРӘМ»

6, 7. Нәјә ҝөрә чохлары Исаја иман етмәк истәмирдиләр?

6 Јеһованын бизи шәрәфә лајиг ҝөрмәсинә нә мане ола биләр? Илк нөвбәдә, Аллаһын нормаларына ујғун јашамајан инсанларын фикирләринә һәддән артыг өнәм вермәјимиз. Ҝөрәк һәвари Јәһја Исанын ҝүнләриндәки рәһбәрләр һаггында нә дејир: «Рәһбәрләрин ичиндән чохлары [Исаја] иман етди, амма фәрисејләрин горхусундан буну бүрузә вермәдиләр, чүнки синагогдан говулмаг истәмирдиләр. Онлар инсанларын јанында газандыглары шөһрәти, Аллаһын вердији шөһрәтдән даһа чох севирдиләр» (Јәһ. 12:42, 43). Һәмин инсанларын фәрисејләрин фикирләринә әһәмијјәт вермәмәләри даһа јахшы оларды.

7 Хидмәтинин әввәлиндә Иса чохларынын ону нә үчүн гәбул етмәјәҹәкләрини вә иман ҝәтирмәјәҹәкләрини ачыг-ајдын демишди. (Јәһја 5:39—44 ајәләрини оху.) Исраиллиләр әсрләр боју Мәсиһин ҝәлишини ҝөзләмишдиләр. Иса тәлим вермәјә башлајанда, ола билсин, бәзи инсанлар Даниелин пејғәмбәрлијиндән Мәсиһин тезликлә зүһур едәҹәјини анлајырдылар. Бир нечә ај өнҹә, Вәфтизчи Јәһја тәблиғ едәркән чохлары: «Бәлкә Мәсиһ будур?» — дејә сорушурдулар (Лука 3:15). Онларын һәсрәтлә ҝөзләдикләри Мәсиһ инди араларында тәлим верирди. Лакин Гануну биләнләр ону гәбул етмәдиләр. Иса бунун сәбәбини вурғулајараг онлардан сорушду: «Сиз бир-биринизи тәрифләјирсиниз, лакин ваһид Аллаһын тәрифини газанмаға чалышмырсыныз. Белә һалда мәнә неҹә инана биләрсиниз?»

8, 9. Инсанларын ҝөзүндә иззәт газанмаг истәјинин Јеһованын вердији иззәти неҹә көлҝәдә гојдуғуну нүмунә әсасында изаһ ет.

8 Инсанлар јанында иззәт газанмаг истәји Јеһованын вердији иззәти неҹә көлҝәдә гоја биләр? Буну баша дүшмәк үчүн ҝәлин иззәти ишыгла мүгајисә едәк. Бизим ҝөзәл Каинатымыз нурла долудур. Сајрышан улдузларын сәпәләндији ајдын сәмаја сонунҹу дәфә нә заман бахдығын јадындадыр? Улдузларын ҹалалы инсаны валеһ едир (1 Кор.15:40, 41). Бәс әҝәр шәһәрин чилчыраглы күчәсиндән бахсаг, һәмин сәма ејни ҹүр ҝөрүнәҹәкми? Ахы шәһәрин ишыглары уҹбатындан улдузларын парылтысыны ҝөрмәк, демәк олар ки, мүмкүн дејил! Бу, јолларын, стадионларын вә биналарын ишығынын даһа ҝур вә ҝөзәл олдуғу үчүнмү беләдир? Хејр. Садәҹә шәһәр ишыгларынын бизә даһа јахын олмасы Јеһованын јаратдыгларыны ҝөрмәјимизә мане олур. Ҝеҹә сәманын ҝөзәллијини сејр етмәк үчүн бу ҹүр сүни ишыгларын олмадығы бир јерә ҝетмәк лазымдыр.

9 Ејнилә, әҝәр үрәјимиздә инсанлар тәрәфиндән иззәтләндирилмәк истәјинин јаранмасына јол версәк, бу, бизә Јеһованын вердији әбәди иззәти гијмәтләндирмәјә вә севмәјә мане олаҹаг. Бир чохлары дост-танышларынын вә ја аилә үзвләринин нә дүшүнәҹәкләриндән горхараг Падшаһлыг хәбәрини гәбул етмирләр. Бәс  инсанлар јанында иззәт газанмаг истәји Аллаһын хидмәтчиләринә дә тәсир едә биләрми? Тәсәввүр едәк ки, бир ҝәнҹ гардаш тәблиғ етмәк үчүн елә бир әразијә тәјин олунур ки, орада һамы ону таныјыр, анҹаг онун Јеһованын Шаһиди олдуғуну билмир. О һәмин әразидә тәблиғ етмәјә горхаҹаг? Јахуд кимсә теократик мәгсәдләринә ҝөрә ҝүлүш һәдәфинә чеврилә биләр. Бәс руһани ҝөзләри олмајан бу инсанларын онун мәгсәдләринә мане олмаларына јол верәҹәкми? Вә ја, ола билсин, һансыса мәсиһчи ҹидди ҝүнаһа јол вериб. О, јығынҹагдакы мөвгејини итирмәмәк вә ја севдикләрини мәјус етмәмәк үчүн ҝүнаһыны ҝизләдәҹәкми? Анҹаг әҝәр онун үчүн ән өнәмлиси Јеһова илә мүнасибәтләрини бәрпа етмәкдирсә, о, «јығынҹағын ағсаггалларыны» чағыраҹаг вә онлардан көмәк истәјәҹәк. (Јагуб 5:14—16 ајәләрини оху.)

10. а) Инсанларын бизим һаггымызда нә фикирләшдикләри барәдә һәддән артыг нараһат олмаг нәјә ҝәтириб чыхара биләр? б) Әҝәр тәвазөкарлыг ҝөстәририксә, нәјә әмин ола биләрик?

10 Ола билсин, јеткин бир мәсиһчи олмаг үчүн өз үзәриндә јетәринҹә ишләдијини дүшүнүрсән, амма гардаш јенә дә сәнә мәсләһәт верир. Һәрәкәтләринә бәраәт газандырмагдан гачынсан вә гүруруну сындырыб верилән мәсләһәти гәбул етсән, бу, сәнә фајда ҝәтирәҹәк. Јахуд тәсәввүр ет ки, баҹы-гардашларла бирҝә ишләјирсән. Сәнин јахшы идејаларына вә ағыр зәһмәтинә ҝөрә кимин тәриф алаҹағы сәни һәддән артыг нараһат едәҹәкми? Әҝәр сән дә бу кими вәзијјәтләрлә үзләшмисәнсә, унутма ки, «тәвазөкар шәрәфә чатар» (Сүл. мәс. 29:23).

11. Башгалары бизи тәрифләјәндә үрәјимиздә һансы һиссләри кечирмәлијик вә нәјә ҝөрә?

11 Нәзарәтчиләр вә бу мәсулијјәтә «ҹан атан»лар инсанларын онлара иззәт вермәсини ҝөзләмәмәлидирләр (1 Тим. 3:1; 1 Салон. 2:6). Әҝәр гардаш һансыса иши јахшы ҝөрдүјүнә ҝөрә үнванына тәриф сөзләри ешидирсә, нә етмәлидир? Чох ҝүман ки, о, Шаул падшаһ кими, өзүнә абидә уҹалтмајаҹаг (1 Шам. 15:12). Бәс о, әлдә етдији наилијјәтләрин јалныз Јеһованын лүтфү сајәсиндә мүмкүн олдуғуну вә ҝәләҹәкдә дә мүвәффәгијјәт газанмасынын Јеһованын хејир-дуаларындан вә көмәјиндән асылы олдуғуну дәрк едирми? (1 Пет. 4:11). Үрәјимиздә тәрифә ҝөстәрдијимиз мүнасибәт кимин тәрәфиндән иззәтләндирилмәјә ҹан атдығымызы үзә чыхараҹаг (Сүл. мәс. 27:21).

«СИЗ АТАНЫЗЫН АРЗУЛАРЫНЫ ҺӘЈАТА КЕЧИРМӘК ИСТӘЈИРСИНИЗ»

12. Бәзи јәһудиләрә Исанын сөзләринә гулаг асмаға нә мане олурду?

12 Аллаһдан олан шәрәфә чатмағымыза мане олан диҝәр амил арзуларымыздыр. Јанлыш арзуларымыз бизи Мүгәддәс Китабдан өјрәндијимиз һәгигәтләрә итаәтсизлик ҝөстәрмәјә сөвг едә биләр. (Јәһја 8:43—47 ајәләрини оху.) Иса бәзи јәһудиләрә демишди ки, онлар онун чатдырдығы хәбәрә аталары Иблисин арзуларыны һәјата кечирмәк истәдикләри үчүн гулаг асмырлар.

13, 14. а) Тәдгигатчылар бејнимиз вә инсан сәсләри барәдә нә дејирләр? б) Кимә гулаг асаҹағымызы нә мүәјјән едир?

13 Һәрдән биз ешитмәк истәдијимиз шејләри ешидирик (2 Пет. 3:5). Јеһова бејнимизи истәмәдијимиз сәсләри ешитмәмәк габилијјәти илә јарадыб. Бир анлыг ајаг сахла вә ҝөр ејни вахтда нә гәдәр ајдын сәс ешидирсән. Чох еһтимал ки, бир гәдәр әввәл онларын әксәријјәтинин фәргинә вармырдын. Мүхтәлиф сәсләри ешитмә габилијјәтинин олмасына бахмајараг, бејиндәки лимбик системин көмәјилә диггәтини јалныз бир сәсә ҹәмләјә билирсән. Лакин тәдгигатчылар ашкар етмишләр ки, инсан ејни заманда мүхтәлиф сәсләри ајырд едә билдији һалда, јалныз бир нәфәри динләјә биләр. Бу о демәкдир ки, ики нәфәр данышанда сән диггәтини онлардан јалныз биринә  ҹәмләјә биләрсән. Сечимин кимә гулаг асмаг истәјиндән асылы олаҹаг. Јәһудиләр аталары Шејтанын арзуларыны һәјата кечирмәк истәдикләри үчүн Исаја гулаг асмырдырлар.

14 Мүгәддәс Китабда дејилир ки, һәм «һикмәт», һәм дә «ахмаг»лыг бизи даим өз тәрәфләринә чәкмәјә чалышырлар (Сүл. мәс. 9:1—5, 13—17). Бизим сечим етмәк имканымыз вар. Онлардан һансына гулаг асаҹағыг? Сечимимиз кими разы салмаг истәјимиздән асылыдыр. Исанын давамчылары онун сәсинә гулаг асыр вә ардынҹа ҝедирләр (Јәһ. 10:16, 27). Онлар «һәгигәт тәрәфиндә»дирләр (Јәһ. 18:37). Онлар «јадларын сәсини танымырлар» (Јәһ. 10:5). Белә тәвазөкар инсанлар шәрәфә чатырлар (Сүл. мәс. 3:13, 16; 8:1, 18).

«БУНЛАР СИЗИН ШӘРӘФИНИЗДИР»

15. Павелин чәкдији әзијјәтләр һансы мәнада ефеслиләрин шәрәфи иди?

15 Јеһованын ирадәсини јеринә јетирмәк гәтијјәтимиз башгаларына шәрәфә чатмаға көмәк едәҹәк. Павел Ефес јығынҹағына јазмышды: «Хаһиш едирәм: гој сизин уғрунузда чәкдијим әзијјәтләр сизи руһдан салмасын, чүнки бунлар сизин шәрәфиниздир» (Ефес. 3:13). Павелин чәкдији әзијјәтләр һансы мәнада ефеслиләрин шәрәфи иди? Чәтинликләрә бахмајараг, о, Ефесдәки һәмиманлыларына хидмәт етмәклә ҝөстәрирди ки, мәсиһчиләр үчүн ән дәјәрли шеј Аллаһа хидмәт етмәкдир. Әҝәр Павел сынаглар заманы тәслим олсајды, гардашлар Јеһова илә мүнасибәтләринин, хидмәтләринин вә үмидләринин бир о гәдәр дә дәјәрли олмадығыны дүшүнмәздиләрми? Павел сынаглара таб ҝәтирмәклә һәмиманлыларына ҝөстәрди ки, Мәсиһин шаҝирди олмаг һәр бир гурбана дәјәр.

16. Листра шәһәриндә Павел һансы сынагларла гаршылашды?

16 Павелин сәј вә дөзүмлүлүк ҝөстәрмәсинин гардашлара нә гәдәр фајда ҝәтирдији барәдә дүшүнүн. Һәвариләрин ишләри 14:19, 20 ајәләриндә дејилир: «Антакија вә Конјадан ҝәлмиш јәһудиләр ҹамааты гызышдырыб Павели даша басдылар вә сонра ону өлмүш саныб шәһәрдән [Листрадан] кәнара атдылар. Шаҝирдләр онун башына јығышанда Павел ајаға галхыб шәһәрә ҝирди. Ертәси ҝүн о, Барнаба илә Дербија шәһәринә јола дүшдү». Өлүмүн пәнҹәсиндән ҹаныны ҝүҹ-бәла илә гуртаран Павел үчүн бир ҝүн сонра 100 километрлик јолу пијада гәт етмәјин нә дәрәҹәдә чәтин олдуғуну тәсәввүр едирсиниз?!

17, 18. а) Павелин Листрадакы әзаб-әзијјәтләри барәдә Тимотејин һарадан хәбәри вар иди? б) Павелин дөзүмлүлүјү Тимотејә неҹә тәсир етмишди?

17 Көмәк үчүн Павелин башына топлашан «шаҝирдләр» арасында Тимотеј дә вардымы? «Һәвариләрин ишләри» китабында бу  һагда бирбаша дејилмәсә дә, еһтимал ки, о, орада иди. Икинҹи мәктубунда Павелин Тимотејә јаздығы сөзләрә диггәт јетирәк: «Сән исә мәним тәлимими, һәјат јолуму... дөзүмүмү изләдин. Антакијада [шәһәрдән говуланда], Конјада [дашгалаг едилмәк тәһлүкәси илә үзләшәндә] вә Листрада [дашлананда] неҹә тәгибләрлә гаршылашдығымы, әзаб чәкдијими дә билирсән. Анҹаг Ағамыз бүтүн бунлардан мәни гуртарды» (2 Тим. 3:10, 11; Һәв. иш. 13:50; 14:5, 19).

18 Павелин бүтүн бу чәтинликләрә таб ҝәтирдијиндән Тимотејин хәбәри вар иди. Бу, она ҝүҹлү тәсир бағышламышды. Павел Листраја ҝәләндә Тимотеј артыг нүмунәви мәсиһчи иди, «Листра вә Конја шәһәрләриндәки гардашлар Тимотеј һаггында ағыздолусу данышырдылар» (Һәв. иш. 16:1, 2). Бир мүддәтдән сонра Тимотеј үзәринә даһа бөјүк мәсулијјәтләр ҝөтүрмәјә һазыр иди (Филип. 2:19, 20; 1 Тим. 1:3).

19. Бизим дөзүмлү олмағымыз башгаларына неҹә тәсир бағышлаја биләр?

19 Бизим Јеһованын ирадәсини јеринә јетирмәк гәтијјәтимиз дә башгаларына, хүсусилә дә ҝәнҹләрә ҝүҹлү тәсир бағышлаја биләр. Бу ҝәнҹләрдән бир чохлары руһән инкишаф едә вә Аллаһын дәјәрли хидмәтчиләри ола биләрләр. Ҝәнҹләр бизи мүшаһидә едир, хидмәтдә инсанларла неҹә сөһбәт етдијимизә вә һәјатын бир чох чәтинликләринин өһдәсиндән неҹә ҝәлдијимизә фикир верәрәк биздән өјрәнирләр. Павел һәр шејә дөзүрдү ки, садиг галанларын һамысы «хиласа вә әбәди шөһрәтә јетишә билсинләр» (2 Тим. 2:10).

Ҝәнҹләр јашҹа бөјүк мәсиһчиләрин дөзүмлүлүјүндән өзләринә нүмунә ҝөтүрүрләр

20. Нәјә ҝөрә биз даим Аллаһын тәрифини газанмаға чалышмалыјыг?

20 Бәс онда биз даим «ваһид Аллаһын тәрифини газанмаға» чалышмамалыјыг? (Јәһ. 5:44; 7:18). Јеһова әбәди һәјаты шәрәфә ҹан атанлара нәсиб едир (Ромалылара 2:6, 7 ајәләрини оху.) Үстәлик, бизим мәтанәтлә јахшы иш ҝөрмәјимиз башгаларына мөһкәм галмаға вә әбәди һәјата говушмаға көмәк едир. Буна ҝөрә дә ҝәлин јол вермәјәк ки, Аллаһын тәрифини газанмаға бизә нәсә манеә олсун!