ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ (ТӘЛИМ НӘШРИ) Феврал 2013

Бу мәгаләдә Јеһованын халгынын малик олдуғу хүсуси мирас мүзакирә олунур. Һәмчинин Јеһованын мүдафиәсиндә неҹә гала биләҹәјимизи өјрәнәҹәјик.

Руһани ирсимиз

Јеһованын Өз халгына вә бәшәријјәтә етдикләрини јадда сахлајараг руһани ирсимизи гијмәтләндир.

Руһани ирсимизи гијмәтләндирирсәнми?

Руһани ирсимиз һаггында билмәк вә ону гијмәтләндирмәк сәнә Јеһова гаршысында нөгсансыз галмаға көмәк едәҹәк.

Император гвардасијана шаһидлик верилир

Павел һәр бир вәзијјәтдә шаһидлик едирди. Онун нүмунәсини изләмәк сәни дә руһландыра биләр.

Јеһованын гуртулуш вадисиндә гал

Гуртулуш вадиси нәдир вә Јеһова Өз хидмәтчиләрини орада неҹә мүдафиә едир?

Үрәјин нијјәтләриндән өзүнүзү ҝөзләјин

Бәзән үрәјимиз дүзҝүн олмајан бир јола гәдәм гојур. Үрәјимиздә һәгигәтән нәләрин баш вердијини билмәјимизә нә көмәк едә биләр?

Гој һеч нә шәрәфә чатмағына мане олмасын

Аллаһ тәрәфиндән шәрәфә неҹә лајиг ҝөрүлә биләрик? Сәнин шәрәфә чатмағына нә мане ола биләр?

О, Кајафанын гоһуму иди

Археологларын Мәрјәмин сүмүкләринин јандырылдығы урнаны тапмасы Мүгәддәс Китабда ҝерчәк аиләләрә мәхсус олан ҝерчәк инсанлардан данышылдығыны сүбут едир.

FROM OUR ARCHIVES

Дадымыза чатан унудулмаз драм

«Јарадылыш драмы» Икинҹи Дүнја мүһарибәси дөврүндә иманлары сынаға чәкилән алман шаһидләрә неҹә дә көмәк етмишди.