Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

«Ојанын!» журналынын 2016-ҹы ил үчүн тематик индекси

«Ојанын!» журналынын 2016-ҹы ил үчүн тематик индекси

«Еһтијаҹ дујдуғумуз вахтда бизи журналларла тәмин етдијиниз үчүн чох сағ олун». (Еми)

Валидејн олан Емијә ҝүндәлик һәјатда үзләшдији проблемләри һәлл етмәкдә «Ојанын!» журналынын бөјүк көмәји дәјир. Еми кими, милјонларла диҝәр инсанлар да бир ајдан бир чыхан бу журналдан чохлу фајда әлдә едирләр. «Ојанын!» журналынын 2016-ҹы илдә чыхан сајларыны www.jw.org/az-cyrl сајтындан тапа биләрсиниз.

АИЛӘЛӘРӘ КӨМӘК

 • Араныздакы һөрмәти горујун (аилә): № 6

 • Әсл досту неҹә тапмаг олар: № 1

 • Өвладынызы ҹинси јеткинлик дөврүнә һазырлајын: № 2

 • Проблемләри неҹә һәлл етмәли (аилә): № 3

 • Ушағыныза ҹинси тәрбијә верин: № 5

ДИН

 • Һомосексуализм. Аллаһын Кәламында бу һагда нә дејилир? № 4

 • Иса пејғәмбәр — тарихи шәхсијјәт: № 5

 • Мүгәддәс Китабын башга китаблардан фәрги нәдир? № 2

ЕЛМ

 • Ҹилддән ҹилдә ҝирән мүрәккәб илбизи: № 1

 • Дәниз мидијасынын ифраз етдији сап: № 6

 • Дөври ҹырҹыраманын һәјат дөвријјәси: № 4

 • Гарышганын бојну: № 3

 • Мөҹүзәви елемент (карбон): № 5

ҺЕЈВАНЛАР ВӘ БИТКИЛӘР

МҮХТӘЛИФ МӨВЗУЛАР

 • Бахышдан чох шеј асылыдыр: № 1

 • Дәјишикликләрә ујғунлаш: № 4

 • Вәрдишләринизин ағасы олун: № 4

МҮГӘДДӘС КИТАБЫН БАХЫШЫ

МҮСАҺИБӘЛӘР

 • Ембриолог иманы һагда данышыр (Ј. Ксү): № 2

ӨЛКӘЛӘР ВӘ ХАЛГЛАР

 • Гырғызыстан: № 4

 • Лихтенштејн: № 1

САҒЛАМЛЫГ ВӘ ТИББ

 • Хәстәликдән горунмағын јоллары: № 6

 • Гида аллерҝијасы вә гида дөзүлмәзлији: № 3

ТАРИХИ ШӘХСИЈЈӘТЛӘР

 • Аристотел: № 5

 • Дезидери Еразм: № 6

 • Игнас Зиммелвејс: № 3

 • Иса Мәсиһ: № 5

ЈЕҺОВАНЫН ШАҺИДЛӘРИ

 • «Бу, јени бир шејдир!» (jw.org): № 5

 • Дил сәддини ашырыг: № 3

 • Јеһованын Шаһидләри һагда нә билирсиниз? № 1