Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ојанын!  |  № 6, 2016

 ТӘКАМҮЛ, ЈОХСА ЈАРАДЫЛЫШ МӨҸҮЗӘСИ?

Дәниз мидијасынын ифраз етдији сап

Дәниз мидијасынын ифраз етдији сап

МИДИЈАЛАР (дәниз молјуску) тахтаја, гајалара вә ҝәмиләрә јапышырлар. Амма диҝәр дәниз ҹанлыларындан фәргли олараг, онлар сәтһә бирбаша јох, ифраз етдикләри назик саплар (бисес сап) васитәсилә јапышырлар. Бунун сајәсиндә мидијалар раһат гидалана вә «миграсија» едә билирләр. Лакин саплар океанын далғаларына дуруш ҝәтирмәк үчүн олдугҹа назикдир. Бәс неҹә олур ки, онлар сәтһә јапышыр вә далғалар онлары гопара билмир?

Мәлумат. Бу сапларын бир уҹу јумшаг вә еластик, диҝәр уҹу исә сәртдир. Тәдгигатчылар ашкар етмишләр ки, онларын сәтһә белә мөһкәм јапышмаларынын сирри ифраз етдикләри сапларын сәрт һиссәсинин 80 фаиз, јумшаг һиссәсинин исә 20 фаиз тәшкил етмәсидир. Беләҹә, мидијалар дәниз суларынын ҝүҹлү зәрбәләринә давам ҝәтирә билирләр.

Профессор Гај Ҝенин фикринҹә, бу, «мөһтәшәм» ихтирадыр. О дејир: «Бу ҹанлыны гејри-ади едән сәрт һиссәси илә јумшаг һиссәсинин бир-бирилә мүкәммәл тәрздә бирләшмәсидир». Алимләрин фикринҹә, бу гурулушдан һәр бир саһәдә, мәсәлән, һансыса гурғуну биналара вә ја суалты ҝәмиләрә јапышдырмаг, сүмүјү вәтәрә бирләшдирмәк, ҹәрраһи кәсикләри бағламаг үчүн истифадә етмәк олар. Санта Барбарадакы (АБШ) Калифорнија университетинин профессору Һерберт Вејт дејир: «Нә гәдәр ки јапышма технолоҝијасы саһәси мөвҹуддур, тәбиәт сонсуз идеја мәнбәји олараг галаҹаг».

Неҹә фикирләширсиниз? Дәниз мидијасынын ифраз етдији сап тәкамүлүн нәтиҹәсидир, јохса јарадылыш мөҹүзәси?