Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

«Бу, јени бир шејдир!»

«Бу, јени бир шејдир!»

ҸӘНУБИ КОРЕЈАДА Сјуҹонг адлы орта мәктәб методисти өз синфиндә www.jw.org сајтында јерләшән видеолардан истифадә едиб. О бөлүшүр: «Шаҝирдләрим “Әсил дост кимдир?” видеосуну чох бәјәндиләр. Видеоја бахдыгдан сонра онлар дедиләр: “Биз достлуғун белә олдуғуну тәсәввүр етмирдик. Бу, јени бир шејдир!” Бәзиләри билдирди ки, мәсләһәтә еһтијаҹлары оланда сајты зијарәт едәҹәкләр». Сјуҹонг әлавә едир: «Бүтүн иш јолдашларыма бу видеону мәсләһәт ҝөрдүм. Онлар дәрс үчүн белә ҝөзәл вәсаитин олдуғуна ҝөрә чох севинмишдиләр».

Ҹәнуби Корејадакы бир чох шаҝирдин хошуна ҝәлән диҝәр видео исә «Әл-гол атмадан хулиганын ҹавабыны вер» адлы гәләм анимасијасыдыр. Ҝәнҹләрарасы зоракылыгла мүбаризә апаран бир тәшкилатла әмәкдашлыг едән бир мүәллим бу видеону шаҝирдләринә ҝөстәрди. О дејир: «Бу видеода шаҝирдләрин ән чох хошуна ҝәлән шәкилләр олду. Бундан әлавә, видеонун өзәллији одур ки, орада нәинки зоракылығын өһдәсиндән ҝәлмәк, һәтта белә вәзијјәтә дүшмәмәјин јолу ҝөстәрилир». Һәмин тәшкилат бу видеону ибтидаи вә орта мәктәбләрдә истифадә етмәк үчүн иҹазә истәди. Видеону истифадә етмәјә иҹазә верилди. Һәтта полис нүмајәндәләри дә www.jw.org сајтындакы видеолардан истифадә едирләр.

Сиз бу сајтла һәлә таныш дејилсиниз? Онда сизә бу сајта дахил олмағы мәсләһәт ҝөрүрүк. Сајтдан истифадә етмәк чох асандыр. Орадакы аудио вә видео материаллары, Мүгәддәс Китабы вә диҝәр нәшрләри пулсуз јүкләјә биләрсиниз.