Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ДҮНЈАДАН ХӘБӘРЛӘР

Америка гитәси диггәт мәркәзиндә

Америка гитәси диггәт мәркәзиндә

Гәрб јарымкүрәсиндәки хәбәрләр Аллаһын Кәламындакы һикмәтин нә гәдәр дәјәрли олдуғуну ҝөстәрир.

МЕСАЖЛАРЫ АЗ ЈОХЛА — СТРЕССИ АЗАЛТ

Ванкувер шәһәриндә (Канада) апарылан бир тәдгигата әсасән, инсанлар електрон үнванларына ҝәлән мәктублары дәгигә башы јох, ҝүндә ҹәми 3 дәфә јохласалар, даһа аз ҝәрҝинлик кечирәрләр. Тәдгигатын рәһбәри Костадин Кушлев белә бир нәтиҹәјә ҝәлиб: «Дүздүр, електрон үнваныны тез-тез јохламаг вәрдишиндән јаха гуртармаг елә дә асан дејил, амма буна наил олдугда стрессинизи азалтмыш олаҹагсыныз».

ДҮШҮНҮН: Јашадығымыз бу зәманә онсуз да «сон дәрәҹә» чәтиндир, буна ҝөрә дә мүмкүн гәдәр стресси азалтмаг јахшы олмаз? (2 Тимутијә 3:1).

БАЛЫГ ЕҺТИЈАТЛАРЫНЫН БӘРПАСЫ

Вәһши Тәбиәтин Мүһафизәси Ҹәмијјәтинин (ВТМҸ) вердији мәлумата әсасән, Белиздәки вә Вест-Һиндә дахил олан диҝәр әразиләрдәки «горугларда дәниз илбизинин, хәрчәнҝин вә балыгларын сајында артым мүшаһидә олунуб». Орада һәмчинин дејилир: «Балыг тутулан әразиләрлә мүгајисәдә горугларда нәсли кәсилмәкдә олан нөвләрин бәрпасы үчүн ҹәми 1—6 ил лазымдыр, анҹаг там шәкилдә бәрпа олунмасы үчүн... онилликләр лазым ола биләр». ВТМҸ-ин директору Ҹанет Ҝибсон Белиздәки горуглар һагда белә дејир: «Ајдын мәсәләдир ки, горуглар бу өлкәнин балыгчылыг сәнајесинин инкишафына вә нөвләрин чохалмасына көмәк едә биләр».

ДҮШҮНҮН: Мәҝәр тәбиәтин өзүнүбәрпа габилијјәти мүдрик Јараданын олмасындан хәбәр вермир? (Зәбур 104:24, 25).

БРАЗИЛИЈАДА ЗОРАКЫЛЫГ

Бразилија хәбәр аҝентлијинин вердији мәлумата әсасән, Бразилијада зоракылыг һалларынын сајы ҝетдикҹә артыр. 2012-ҹи илдә гәсдән адам өлдүрмә ҹинајәтинин сајы 56 000-и өтмүшдү. Бу рәгәм Сәһијјә Назирлији тәрәфиндән индијә гәдәр гејдә алынмыш ән јүксәк ҝөстәриҹидир. Иҹтимаи тәһлүкәсизлик мүтәхәссиси Луис Сапори һесаб едир ки, бу, мәнәви бөһрандан хәбәр верир. Онун сөзләринә ҝөрә, инсанларын сивил ҹәмијјәтин ганунларына олан һөрмәти итәндә онлар «өз истәкләрини һәјата кечирмәк үчүн зоракылыға әл атырлар».

ДҮШҮНҮН: Мүгәддәс Китабда габагҹадан јазылыб ки, ахырзаманда «инсанларда мәһәббәт сојујаҹаг» вә һәрҹ-мәрҹлик баш алыб ҝедәҹәк (Мәтта 24:3, 12).