Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

ОЈАНЫН! № 2, 2017 | Фөвгәлтәбии һадисәләр. Онларын архасында нә дурур?

Бу ҝүн филмләрдә вә телевизија верилишләриндә тез-тез ҹадуҝәрләр, сеһрбазлар, вампирләр нүмајиш олунур.

Неҹә дүшүнүрсүнүз, бу, садәҹә зәрәрсиз әјләнҹәдир, јохса бунун инсана зәрәри вар?

«Ојанын!» журналынын бу сајында гејд олунур ки, нәјә ҝөрә фөвгәлтәбии һадисәләр инсанлара мараглы ҝәлир вә онларын архасында әслиндә нә дурур.

 

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Фөвгәлтәбии һадисәләрә мараг

Сеһрбазлар, ҹадуҝәрләр, вампирләр, ҹинә тутулмуш инсанлар, пис руһлар. Бунлар инсанлары өзүнә ҹәлб едән фөвгәлтәбии гәһрәманлардан јалныз бәзиләридир. Инсанлар онлара нәјә ҝөрә бу гәдәр мараг ҝөстәрир?

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Аллаһ ҹиндарлыға неҹә бахыр?

Әксәр инсанлар оккултизмә вә паранормал һадисәләрә ади бир шеј кими бахсалар да, Аллаһын ҝөзүндә бу, ҹидди мәсәләдир. Аллаһын Кәламында бу һагда нә дејилир?

ТӘКАМҮЛ, ЈОХСА ЈАРАДЫЛЫШ МӨҸҮЗӘСИ?

Бал арысынын ениш стратеҝијасы

Нә үчүн онун стратеҝијасы учан роботларын идарә системинә тәтбиг етмәк үчүн идеал үсулдур?

АИЛӘЛӘРӘ КӨМӘК

Валидејн иткиси

Валидејн иткиси дәһшәтли бир шејдир. Белә бир зәрбә алан ҝәнҹләр өзләрини неҹә топарлаја биләрләр?

Ушаг кәдәрли оланда

Мүгәддәс Китаб аилә үзвүнү итирән үч ҝәнҹә неҹә көмәк еләди?

ӨЛКӘЛӘР ВӘ ХАЛГЛАР

Испанијаја сәјаһәт

Испанија һәм әрази, һәм дә әһали бахымындан рәнҝарәнҝ өлкәдир. Билирдиниз ки, Испанија диҝәр өлкәләрдән даһа чох зејтун јағы истеһсал едир?

МҮГӘДДӘС КИТАБЫН БАХЫШЫ

Хач

Чохлары хачы христиан дининин символу кими гәбул едир. Бәс Иса Мәсиһ хачын үзәриндә едам олунуб? Онун илк давамчылары хача ситајиш едирдиләр?

Мүгәддәс Китабы баша дүшмәк чәтин дејил!

Өјрәнин ҝөрүн Аллаһын Кәламыны баша дүшмәк үчүн инсана нә лазымдыр.

Әлавә олараг сајтда

Фаҹиәјә неҹә таб ҝәтирә биләрәм?

Ҝәнҹләр онлара бу вәзијјәтләрин өһдәсиндән ҝәлмәјә көмәк едән шејләрдән данышды.

Ҹинләр вармы?

Ҹинләр кимләрдир? Онлар һарадан пејда олублар?