Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Емосионал сағламлыг

Емосионал сағламлыг

Мүгәддәс Китабда мәнфи һиссләри өзүмүздән узаглашдырмаг, мүсбәт һиссләри исә өзүмүздә јетишдирмәк мәсләһәт ҝөрүлүр.

ГӘЗӘБ

МҮГӘДДӘС КИТАБ МӘСЛӘҺӘТИ: «Сәбрини басан ҝүҹлү адамдан јахшыдыр» (Мәсәлләр 16:32).

МӘҒЗИ: Һиссләри ҹиловламағын инсана бөјүк фајдасы вар. Бәзән инсанын гәзәбләнмәсинә әсаслы сәбәб олур. Лакин гәзәби ҹиловламајанда ахыры јахшы олмур. Мүасир тәдгигатчылар билдирирләр ки, чох вахт инсан һирсли вахтында дедији сөзләрә вә етдији һәрәкәтләрә ҝөрә сонрадан пешман олур.

ТӘТБИГИ: Гәзәб сизә һаким кәсилмәмиш сиз гәзәбә һаким олун. Бәзи инсанлар фикирләшир ки, гәзәб ҝүҹлү олмағын әламәтидир, әслиндә исә бу, зәифлијин әламәтидир. Мүгәддәс Китабда дејилир: «Тәмкинсиз адам дивары учурулмуш, диварсыз шәһәрә бәнзәјир» (Мәсәлләр 25:28). Нәсә демәздән, јахуд етмәздән әввәл вәзијјәтә јахшы бәләд олмаг гәзәби ҹиловламаға көмәк едир. «Анлајыш һиддәти ләнҝидәр» (Мәсәлләр 19:11). Јахшы оларды ки, мәсәләни һәртәрәфли арашдырасыныз. Бу заман вәзијјәти даһа јахшы баша дүшәҹәксиниз. Бу исә һиссләринизи әлә алмаға көмәк едәҹәк.

МИННӘТДАРЛЫГ

МҮГӘДДӘС КИТАБ МӘСЛӘҺӘТИ: «Шүкүр едәнләрдән олун» (Колослулара 3:15).

МӘҒЗИ: Дејиләнә ҝөрә тәкҹә үрәјиндә миннәтдарлыг һисси олан инсанлар хошбәхт ола биләр. Һәтта бөјүк итки илә үзләшән инсанлар да буну тәсдиг едә биләр. Онлар дејирләр ки, даима итирдикләри шеј барәдә дүшүнмәмәк, саһиб олдуглары шејә ҝөрә миннәтдар олмаг емосионал ҹәһәтдән сағалмагларында чох бөјүк рол ојнајыб.

ТӘТБИГИ: Һәр ҝүн миннәтдар олдуғунуз шејләрин сијаһысыны јазын. Ваҹиб дејил ки, онлар бөјүк шејләр олсун. Бу, кичик шејләр дә ола биләр, мәсәлән, ҝүнәшин  чыхмасы, севдијиниз инсанла хош сөһбәт, јахуд садәҹә ҝөзүнүзү ачдығыныз нөвбәти сәһәр барәдә дүшүнүн. Бу мүсбәт шејләр емосионал сағламлығын бәрпа олунмасына бөјүк төһфә верә биләр. Бир шәртлә ки, онлар барәдә дүшүнәсиниз вә онлара ҝөрә шүкүр едәсиниз.

Хүсусилә дә аилә үзвләринизин, достларынызын сиздә миннәтдарлыг һасил едән ҹәһәтләри үзәриндә дүшүнүн. Инсанларда дәјәр вердијиниз кејфијјәтләри мүәјјән етдикдән сонра буну онлара билдирин. Буну ја һәмин адамын бирбаша өзүнә демәк олар вә ја мәктуб, е-маил, месаж јазмагла билдирмәк олар. Бу сизин мүнасибәтләринизи мөһкәмләндирәҹәк. Һәмчинин кимәсә хош нәсә етмәјин севинҹини дадаҹагсыныз (Һәвариләрин ишләри 20:35).

ДИҜӘР МӘСЛӘҺӘТЛӘР

Мүгәддәс Китабын вә Мүгәддәс Китаба әсасланан нәшрләрин аудио јазысыны jw.org сајтындан јүкләјә биләрсиниз. Мүгәддәс Китабын аудио јазысы бу сајтда тәхминән 40 дилдә әлчатандыр

МҮБАҺИСӘДӘН ГАЧЫН

«Даваны башламаг су бәндини ачмаға бәнзәр; дава башламамыш орадан узаглаш» (МӘСӘЛЛӘР 17:14).

ҜӘЛӘҸӘК ҮЧҮН ҺӘДДӘН АРТЫГ НАРАҺАТ ОЛМАЈЫН

«Һеч вахт сабаһкы ҝүн үчүн нараһат олмајын, чүнки сабаһкы ҝүн өзү илә јени гајғылар ҝәтирәҹәк. Һәр ҝүнүн дәрди өзүнә бәсдир» (МӘТТА 6:34).

ҺИССЛӘРӘ ГАПЫЛМАЈЫН, ДҮШҮНӘРӘК ҺӘРӘКӘТ ЕДИН

«Дүшүнҹә сәни горујар, бәсирәт сәни һифз едәр» (МӘСӘЛЛӘР 2:11).