Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Һеч дүшүнмүсүнүз?

Һеч дүшүнмүсүнүз?
  • Әҝәр Аллаһ инсанлары севирсә, онда нәјә ҝөрә әзаб-әзијјәтин вә пислијин бу гәдәр давам етмәсинә јол верир?

  • Һарадан билирик ки, дүнјанын сону чатыб?

  • Мүгәддәс Китабда Аллаһын Падшаһлығына даир верилән вәдләрин ҝерчәкләшәҹәјини һарадан билирик?

  • Мүгәддәс Китаб бизә мүдрик гәрарлар вермәјә көмәк едә биләр?

Јарадан бизи севир, буна ҝөрә дә бу вә диҝәр суаллары ҹавабсыз гојмајыб. Бу суалларын ҹавабыны билмәк үчүн Мүгәддәс Китаб һагда маарифләндирмә ишинә һәср олунан www.jw.org сајтына дахил олун.

Бу сајтда мәгаләләр, аудио-видео материаллар, тапшырыглар, мүхтәлиф нәшрләр, о ҹүмләдән Мүгәддәс Китаб јерләшир. Сајтдан истифадә пулсуздур вә һеч бир мәсулијјәт дашымырсыныз.