ОЈАНЫН! № 1, 2019 | Дүнја динҹлик сорағында

Бу журналда дүнјада динҹлик вә фираванлығы позан амилләр барәдә вә бунларын неҹә арадан галдырылаҹағы һагда данышылыр

Динҹлији вә фираванлығы позан амилләр

Һазырда әмин-аманлығы позан амилләрин сајы һәмишәкиндән чохдур. Бунун бир һәлли вармы?

Проблемин көкүнү тапмаг

Бәшәријјәтә әзаб верән проблемләрин чоху инсанларын гејри-камиллији уҹбатындандыр. Бәс көмәк үчүн һара үз тута биләрик?

Мәнәви тәһсил

Һәгиги сүлһ вә әмин-аманлығын олмасы үчүн јүксәк мәнәви дәјәрләрә риајәт етмәк ваҹибдир.

Рикардо вә Андресин биографијасы

Рикардо вә Андрес бир вахтлар асајиши позурдулар, инди исә чох сүлһпәрвәрдирләр. Ҝөрүн Мүгәддәс Китаб онларын һәјатыны неҹә дәјишиб.

«Сүлһүн сону олмајаҹаг»

Аллаһын Падшаһлығы нәдир?

Аллаһын Падшаһлығынын һакимијјәти алтында һәр јанда сүлһ олаҹаг

Аллаһын Падшаһлығы јер үзүндә сүлһ вә әмин-аманлығы бәргәрар едәҹәк.

Һеч дүшүнмүсүнүз?

Мүгәддәс Китабла бағлы суаллара һарадан ҹаваб тапмаг олар?