Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 КӘДӘРЛИ ИНСАНЛАРА КӨМӘК

Кәдәрин ән јахшы дәрманы

Кәдәрин ән јахшы дәрманы

ДОҒМА ИНСАНЫ ИТИРМӘК АҸЫСЫ СОН ИЛЛӘР ӘН ЧОХ ТӘДГИГ ОЛУНАН МӘСӘЛӘЛӘРДӘН БИРИДИР. Әввәлки мәгаләдән ҝөрдүк ки, ән јахшы мүтәхәссис мәсләһәти Мүгәддәс Китабда јатан гәдими һикмәт хәзинәси илә чох вахт үст-үстә дүшүр. Бу, Мүгәддәс Китаб мәсләһәтләринин һәр заман актуал олдуғундан хәбәр верир. Амма Мүгәддәс Китаб садәҹә етибарлы мәсләһәт мәнбәји дејил. Кәдәрли инсанларын үрәјинә су сәпән, тајы-бәрабәри олмајан тәсәлли сөзләрини јалныз орадан тапмаг олар.

  • Өлүм јухусуна ҝетмиш әзизләримизин әзаб чәкмәдијинә әмин олун

    Төвратда дејилир ки, «өлүләр һеч нә билмир» (Ваиз 9:5). Онларын «дүшүнҹәләри... јох олур» (Зәбур 146:4). Буна мүвафиг олараг, Мүгәддәс Китаб өлүмү јухуја бәнзәдир (Јәһја 11:11).

  • Мәрһәмәтли Аллаһа ҝүҹлү иман тәсәлли ҝәтирир

    Зәбур 34:15 ајәсиндә дејилир: «Јеһованын * ҝөзү салеһләрин үзәриндәдир, гулағы онларын јалварышыны ешидир». Дуада Аллаһа һиссләримизи билдирмәк садәҹә тәсәлли тапмаға вә ја дүшүнҹәмизи нәзарәт алтында сахламаға көмәк етмир. Дуа сајәсиндә Өз ҝүҹү васитәсилә бизә тәсәлли верән Јараданымызла сых мүнасибәтләр гуруруг.

  • Һәсрәтлә ҝөзләдијимиз ҝөзәл ҝәләҹәк

    Белә бир ҝәләҹәји тәсәввүр един: гәбирләрдә оланлар јенидән јер үзүндә һәјата гајыдыр! Мүгәддәс Китабда бу ҝөзәл дөвран һагда дәфәләрлә данышылыр. Орада һәмин вахт јер үзүндә ҝүзәранын неҹә олаҹағы тәсвир олунур, дејилир ки, Аллаһ ҝөзләримиздән бүтүн јашлары силәҹәк. «Артыг өлүм олмајаҹаг. Нә дәрд, нә фәрјад, нә дә ағры олмајаҹаг» (Вәһј 21:3, 4).

Јеһоваја иман ҝәтирәнләрин чоху әзизләрини јенидән ҝөрмәк үмидинә сығындыглары үчүн өзләриндә һәдсиз ҝүҹ тапыб кәдәрлә мүбаризә апара билирләр. Мәсәлән, 65 иллик һәјат јолдашыны итирмиш Анн дејир: «Мүгәддәс Китаб мәни әмин едир ки, өлән әзизләримиз әзаб чәкмир вә Аллаһ јаддашында олан һәр кәси дирилдәҹәк. Һәр дәфә һәјат јолдашым һагда дүшүнәндә бу фикирләр јадыма дүшүр. Беләҹә, һәјатымын бу ән ағыр дәрдинә дөзә билирәм».

Өтән мәгаләләрдә ады чәкилән Тина бөлүшүр: «Тимо өләндән бәри Аллаһын мәнә дајаг олдуғуну һисс едирәм. Чәтин анларымда Јеһованын әлини ачыг-ашкар өз үзәримдә ҝөрүрәм. Мүгәддәс Китабдакы дирилмә вәдинин ҝерчәк олдуғуна инанырам. Бу, мәнә Тимону ҝөрәҹәјим ҝүнә кими мөһкәм галмаға көмәк едир».

Бу дүшүнҹәләр Мүгәддәс Китабын мөтәбәр мәнбә олдуғуна инанан милјонларла инсанын ағлындан кечән дүшүнҹәләрдир. Әҝәр сизә елә ҝәлирсә ки, Мүгәддәс Китабда јазыланлар бир хүлјадыр, онда орадакы мәсләһәтләрин вә вәдләрин доғрулуғуна әмин олмаг үчүн арашдырма апарын. Буну етсәниз, ҝөрәҹәксиниз ки, кәдәрли инсанларын дәрдинә ән јахшы дәрман Мүгәддәс Китабдыр!

ӨЛӘНЛӘР ҮЧҮН ҮМИД ҺАГДА ДАҺА ЧОХ ӨЈРӘНИН

Бу барәдә видеолара рәсми сајтымызда, jw.org

сајтында баха биләрсиниз

Мүгәддәс Китаб өлән әзизләримизә јенидән говушаҹағымыз бир ҝәләҹәк вәд едир

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫ ӨЛҮЛӘР ҺАГДА НӘ ДЕЈИР?

Инсан өләндән сонра нә баш верир? Мүгәддәс Китабын ајдын ҹавабы бизә раһатлыг вә тәсәлли верир

 НӘШРЛӘР > ВИДЕОЛАР бөлмәсинә дахил олун (видео: Мүгәддәс Китаб)

ХОШ ХӘБӘР ЕШИТМӘК ИСТӘЈИРСИНИЗ?

Бу ҝүн анҹаг пис хәбәрләр ешидирик. Бәс ҝөзәл хәбәрләр һарадан ешидә биләрик? Бу видео «Илаһи мүждә» брошүрүнүн тәгдимат видеосудур.

НӘШРЛӘР > ВИДЕОЛАР бөлмәсинә дахил олун (видео: Ибадәт ҝөрүшләримиз вә хидмәтимиз)

^ абз. 7 Мүгәддәс Китаба әсасән, Аллаһын ады.