Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 СТРЕССИ ДӘФ ЕТМӘК МҮМКҮНДҮР

Стрессиз һәјат мүмкүндүр

Стрессиз һәјат мүмкүндүр

Мүгәддәс Китабдакы һикмәт инсана лазымсыз стрессдән гачмаға көмәк едә биләр. Биз өзүмүз стресс јарадан һәр шеји арадан галдыра билмәрик. Амма Јараданымыз буну етмәјә гадирдир. О һәтта бир кәси бизә көмәк етмәк үчүн тәјин едиб. Бу, Иса Мәсиһдир. Иса Мәсиһ јер үзүндә оланда мөһтәшәм ишләр ҝөрмүшдү. Тезликлә, онлардан да артығыны дүнја мигјасында иҹра едәҹәк. Мәсәлән:

ИСА МӘСИҺ ХӘСТӘЛӘРӘ ШӘФА ВЕРӘҸӘК.

«Мүхтәлиф хәстәликләрдән вә ағрылардан әзаб чәкән бүтүн хәстәләри... Исанын јанына ҝәтирдиләр вә о, бу адамлары сағалтды» (МӘТТА 4:24).

ИСА МӘСИҺ ҺӘР КӘСИ ЕВЛӘ, ГИДА ИЛӘ ТӘМИН ЕДӘҸӘК.

«Онлар [Мәсиһин тәбәәләри] евләр тикиб ичиндә јашајаҹаг, үзүм бағлары салыб барыны јејәҹәк. Тикдикләри евдә өзҝәләр јашамајаҹаг, әкдикләринин барыны өзҝәләр јемәјәҹәк» (ӘШИЈА 65:21, 22).

ИСА МӘСИҺИН ҺАКИМИЈЈӘТИ БҮТҮН ДҮНЈАДА СҮЛҺҮ ВӘ ӘМИН-АМАНЛЫҒЫ БӘРГӘРАР ЕДӘҸӘК.

«Онун дөврүндә салеһ адам чичәкләнәҹәк, ај дурдугҹа һәр јанда сүлһ олаҹаг. Сәлтәнәти дәниздән-дәнизә, чајдан тутмуш та дүнјанын һүдудларынадәк узанаҹаг... Дүшмәнләри торпағы јалајаҹаг» (ЗӘБУР 72:7—9).

ИСА МӘСИҺ ӘДАЛӘТСИЗЛИЈӘ СОН ГОЈАҸАГ.

«О, фағыр-фүгәранын һалына аҹыјаҹаг, фәгирләрин ҹаныны хилас едәҹәк. Ҹанларыны зүлмдән, зоракылыгдан гуртараҹаг» (ЗӘБУР 72:13, 14).

 ИСА МӘСИҺ ӘЗАБ-ӘЗИЈЈӘТИ, ӨЛҮМҮ ЈОХ ЕДӘҸӘК.

«Артыг өлүм олмајаҹаг. Нә дәрд, нә фәрјад, нә дә ағры олмајаҹаг» (ВӘҺЈ 21:4).