ОЈАНЫН! № 1, 2020 | Стресси дәф етмәк мүмкүндүр

Ҝүнү-ҝүндән стресс артыр. Амма стресси дәф етмәк үчүн чохлу үсуллар вар.

Стресс јашајырсыныз?

Стресс ичиндә боғулмамаг үчүн чох шеј едә биләрсиниз.

Стрессин сәбәбләри

Стрессин бәзи сәбәбләринә диггәт јетирин, ҝөрүн бу амилләр сизин үчүн дә стресс јарадыр.

Стресс нәдир?

Стресс һәјатын ајрылмаз һиссәсидир. Ҝөрүн стресс һәддән артыг чох оланда организмә неҹә тәсир едир.

Стресси дәф етмәјин јоллары

Стрессин өһдәсиндән ҝәлмәк, ону азалтмаг үчүн бәзи мәсләһәтләри нәзәрдән кечирин.

Стрессиз һәјат мүмкүндүр

Биз өзүмүз стресс јарадан һәр шеји арадан галдыра билмәрик. Амма Јеһова буна гадирдир.

«Сакит үрәк ҹаны сағлам едәр»

Мәсәлләр 14:30 ајәсиндә јазылмыш бу сөзләр Мүгәддәс Китабын сәһифәләриндә ҝизләнмиш, заманын сынағындан чыхмыш һикмәти әкс етдирир.