Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ТӘЛИМ МӘГАЛӘСИ 17

Јеһованын көмәјилә шәр гүввәләрә гаршы дурун

Јеһованын көмәјилә шәр гүввәләрә гаршы дурун

«Сәмави аләмдәки шәр руһи гүввәләрә гаршы мүбаризә апарырыг» (ЕФЕС. 6:12).

НӘҒМӘ 55 Онлардан горхма!

ИҸМАЛ *

1. Ефеслиләрә 6:10—13 ајәләриндә изаһ олундуғу кими, Јеһованын бизим үчүн нараһат олдуғуну нәдән билирик? Изаһ един.

ЈЕҺОВА АЛЛАҺ хидмәтчиләринин гајғысына галдығыны мүхтәлиф јолларла ҝөстәрир. Бунлардан бири дүшмәнләримизә гаршы дурмаға көмәк етмәсидир. Әсас дүшмәнләримиз Шејтан вә онун ҹинләридир. Јеһова бизи бу дүшмәнләримиз барәдә мәлуматландырыр вә онлара гаршы дурмаг үчүн лазым олан һәр шејлә тәмин едир. (Ефеслиләрә 6:10—13 ајәләрини охујун.) Јеһованын көмәјини гәбул етмәклә вә Она тамамилә ҝүвәнмәклә Иблисә гаршы дура биләрик. Онда биз дә, һәвари Булус кими әминликлә дејә биләҹәјик: «Аллаһ бизимләдирсә, ким бизә гаршы чыха биләр?» (Ром. 8:31).

2. Бу мәгаләдә нәји арашдыраҹағыг?

2 Һәгиги мәсиһиләрин мараг даирәси Шејтан вә онун ҹинләри дејил. Биз диггәтимизи Јеһова һагда өјрәнмәјә вә Она ибадәтә ҹәмләјирик (Зәб. 25:5). Бунунла јанашы, «Шејтанын торуна дүшмәјәк» дејә, онун ән чох әл атдығы үсуллары билмәлијик (2 Кор. 2:11). Бу мәгаләдә Шејтан вә онун ҹинләринин инсанлары алдатмаг үчүн истифадә етдији башлыҹа үсула нәзәр салаҹаг вә дүшмәнләримизә гаршы дурмағын јолларыны арашдыраҹағыг.

ШӘР ГҮВВӘЛӘР ИНСАНЛАРЫ НЕҸӘ АЛДАДЫР?

3, 4. а) Спиритизм нәдир? б) Спиритизмә инанҹ нә дәрәҹәдә ҝениш јајылыб?

3 Шејтан вә ҹинләринин инсанлары алдатмаг үчүн истифадә етдији башлыҹа үсул спиритизмдир. Спиритизмлә мәшғул оланлар диҝәр инсанларын билмәдији шејләри билдикләрини вә онлары  идарә етмәји баҹардыгларыны иддиа едир. Мисал үчүн, бәзиләри фалчылыг вә астролоҝија васитәсилә ҝәләҹәји ҝөрдүкләрини дејир. Диҝәрләри өзләрини елә ҝөстәрирләр ки, ҝуја өлүләрлә данышырлар. Бир башгалары да ҹадуҝәрлик вә ја маҝија илә мәшғул олур, инсанлары овсунламаға чалышыр *.

4 Спиритизмин ҝүҹүнә инанҹ нә дәрәҹә ҝениш јајылыб? Латын Америкасы вә Кариб адаларында 18 өлкәдә апарылан сорғуда иштирак едәнләрин үчдә бири сеһрбазлыға, ҹиндарлыға, ҹадуҝәрлијә тәхминән бир о гәдәри дә руһларла үнсијјәтин мүмкүнлүјүнә инандығыны дејиб. Африканын 18 өлкәсиндә апарылан сорғуда иштирак едәнләрин јарыдан чоху ҹиндарлыға инаныр. Сөзсүз ки, һарада јашамағымыздан асылы олмајараг, өзүмүзү спиритизмдән ҝөзләмәлијик. Ахы Шејтан «бүтүн дүнјаны» алдатмаға чалышыр (Вәһј 12:9).

5. Јеһова спиритизмә неҹә јанашыр?

5 Јеһова һагг, һәгигәт Аллаһыдыр (Зәб. 31:5). Бәс О, спиритизмә неҹә јанашыр? Аллаһ спиритизмә нифрәт едир! О, исраиллиләрә демишди: «Аранызда оғлуну вә ја гызыны одда јандыран, рәммал, сеһрбаз, фала бахан, ҹадуҝәр, овсунчу, ҹиндар јанына ҝедән, ҝәләҹәји дејән, өлүләри чағыран олмамалыдыр. Чүнки бу ишләри ҝөрән һәр кәс Јеһованын ҝөзүндә мәнфурдур» (Ган. 18:10—12). Биз Јеһованын исраиллиләрә вердији Ганунун һөкмү алтында дејилик. Бунунла белә, билирик ки, Онун спиритизмә мүнасибәти дәјишмәјиб (Мәл. 3:6).

6. а) Шејтан спиритизм васитәсилә инсанлара неҹә хәтәр јетирир? б) Ваиз 9:5 ајәси өлүләрин вәзијјәти һагда һансы һәгигәти ачыглајыр?

6 Јеһова билир ки, Шејтан спиритизм васитәсилә инсанлара хәтәр јетирмәјә чалышыр, буна ҝөрә дә бизләри ондан узаг дурмаға чағырыр. Шејтан спиритизм васитәсилә мүхтәлиф јаланлар јајыр, бура инсан өләндән сонра башга бир аләмдә јашамаға давам етдији јаланы да дахилдир. (Ваиз 9:5 ајәсини охујун.) О һәмчинин инсанлары горху ичиндә сахламаг вә онлары Јеһовадан узаглашдырмаг үчүн дә спиритизмдән истифадә едир. Онун мәгсәди одур ки, инсанлар Јеһоваја јох, спиритизмлә мәшғул олуб шәр руһлара бел бағласынлар.

ШӘР ГҮВВӘЛӘРӘ НЕҸӘ ГАРШЫ ДУРА БИЛӘРИК?

7. Јеһова бизә нә илә бағлы мәлумат верир?

7 Јухарыда гејд олундуғу кими, Шејтан вә ҹинләрин бизи алдатмамасы үчүн Јеһова бизә лазым олан мәлуматы верир. Ҝәлин ҝөрәк бу дүшмәнләримизә гаршы мүбаризәдә һансы аддымлары ата биләрик.

8. а) Шәр гүввәләрә гаршы дурмағын башлыҹа јолу һансыдыр? б) Зәбур 146:4 ајәси Шејтанын өлүм һагда ујдурдуғу јаланы неҹә ифша едир?

8 Аллаһын Кәламыны мүталиә едиб дәринлијинә варын. Бу, шәр гүввәләрин јајдығы јаланлара алданмамағын башлыҹа јолудур. Аллаһын Кәламы ити бир гылынҹ кими Шејтанын јајдығы јаланлары мәһв едә биләр (Ефес. 6:17). Мәсәлән, Кәламда өлән инсанын дириләрлә даныша билдији һагда јалан ифша олунур. (Зәбур 146:4 ајәсини  охујун.) Һәмчинин Кәламдан ајдын ҝөрүнүр ки, јалныз Јеһова ҝәләҹәји дәгигликлә дејә биләр (Әшј. 45:21; 46:10). Мүгәддәс Китабы даим мүталиә едиб дәринлијинә варсаг, шәр руһларын тәлгин етмәјә чалышдығы јаланлара инанмајаҹаг вә бу јаланлара нифрәт едәҹәјик.

9. Һансы әмәлләр спиритизмлә әлагәлидир?

9 Спиритизмлә бағлы олан һәр шејдән узаг дурун. Һәгиги мәсиһиләр спиритизмин истәнилән нөвүндән узагдыр. Мисал үчүн, биз руһчағыранларын јанына ҝетмир вә ја һансыса диҝәр јолларла өлән инсанла данышмаға ҹәһд ҝөстәрмирик. Өнҹәки мәгаләдә гејд олундуғу кими, өлән инсанын һарадаса јашамаға давам етдији фикрини дәстәкләјән јас ајинләриндә иштирак етмирик. Ҝәләҹәк һагда өјрәнмәк үчүн астролоҝија вә ја фалчылыға үз тутмуруг (Әшј. 8:19). Билирик ки, бүтүн бунлар олдугҹа тәһлүкәлидир, белә шејләрлә мәшғул олмагла Шејтан вә ҹинләри илә бирбаша әлагә јаратмыш олуруг.

Биринҹи әсрдәки мәсиһиләрдән өрнәк алараг оккултизмлә бағлы олан бүтүн әшјалардан азад олун вә спиритизмлә бағлы әјләнҹәләрдән узаг дурун (10—12 абзаслара бахын)

10, 11. а) Биринҹи әсрдә јашајанлардан бәзиләри һәгигәти өјрәнәндә һансы тәдбири ҝөрдү? б) 1 Коринфлиләрә 10:21 ајәсинә әсасән, нәјә ҝөрә биринҹи әсрдә јашамыш мәсиһиләрдән өрнәк ҝөтүрмәлијик вә буну неҹә едә биләрик?

10 Оккултизмә аид бүтүн әшјалардан азад олун. Биринҹи әсрдә Ефес шәһәриндә јашајанларын бәзиләри спиритизмлә мәшғул иди. Амма онлар һәгигәти өјрәнән заман гәти тәдбир ҝөрдүләр. «Сеһрбазлыгла мәшғул оланлардан хејли адам китабларыны јығыб һамынын ҝөзү гаршысында јандырды» (Һәв. 19:19). Онлар шәр гүввәләрә гаршы дурмаг үчүн әлләриндән ҝәләни етдиләр. Сеһрбазлыгла бағлы китабларын чох баһалы олмасына бахмајараг, онлар бу китаблары нә сатдылар, нә дә башгаларына вердиләр. Әксинә, һамысыны јығыб мәһв етдиләр. Онлары даһа чох марагландыран китабларын гијмәти јох, Јеһованы разы салмаг иди.

 11 Бәс биз биринҹи әсрдә јашајан бу мәсиһиләри неҹә тәглид едә биләрик? Јахшы оларды ки, оккултизмә аид бүтүн әшјалардан азад олаг. Бура инсанларын шәр гүввәләрдән горунмаг үчүн тахтығы вә ја сахладығы һәмаил, ҝөзмунҹуғу, дивардан асылан дуа сөзләри вә диҝәр әшјалар дахилдир. (1 Коринфлиләрә 10:21 ајәсини охујун.)

12. Сечдијимиз әјләнҹә илә бағлы өзүмүзә һансы суаллары вермәлијик?

12 Әјләнҹә сечәркән диггәтли олун. Нөвбәти суалларын үзәриндә дүшүнүн: «Оккултизмә аид китаблар, журналлар вә ја интернетдән мәгаләләр охујурам? Гулаг асдығым мусиги, бахдығым филм вә програмлар, јахуд ојнадығым ојунлар һагда нә демәк олар? Сечдијим һансыса әјләнҹәнин спиритизмлә әлагәси вар? Онлар вампирләрдән, зомбиләрдән вә ја паранормал һадисәләрдән бәһс етмир ки? Сечдијим әјләнҹәдә сеһрбазлыг, ҹадуҝәрлик вә ләнәт зәрәрсиз бир шеј кими тәгдим едилмир ки?» Әлбәттә ки, фантазија вә ујдурулмуш рәвајәтләр әсасында олан бүтүн әјләнҹә нөвләринин спиритизмә аид олдуғуну демәк олмаз. Әјләнҹәнизи нәзәрдән кечирәндә Јеһованын нифрәт етдији шејләрдән узаг галмағыныза көмәк едәҹәк сечимләр етмәјә гәтијјәтли олун. Биз истәјирик ки, Аллаһын гаршысында виҹданымызы тәмиз сахламаг үчүн әлинмиздән ҝәләни едәк (Һәв. 24:16) *.

13. Нәдән чәкинмәлијик?

13 Ҹинләрлә бағлы һекајәләр данышмајын. Бу саһәдә Иса Мәсиһин нүмунәсини  изләмәлијик (1 Бут. 2:21). Јер үзүнә ҝәлмәздән өнҹә Иса ҝөјдә јашајырды. О, Шејтан вә ҹинләр барәдә чох шеј билирди. Лакин Иса шәр гүввәләрин ҝөрдүјү ишләрлә бағлы әһвалатлар данышмырды. О, Шејтанын тәблиғатчысы јох, Јеһованын шаһиди олмаг истәјирди. Биз дә чалышмалыјыг ки, Исадан өрнәк ҝөтүрәрәк ҹинләр һагда әһвалатлар јајмајаг. Әксинә, гој сөһбәтимиздән гәлбимизин ҝөзәл сөзләрлә, һәгигәтлә чағладығы ҝөрүнсүн (Зәб. 45:1).

Шәр гүввәләрдән горхмаға лүзум јохдур. Јеһова Аллаһ, Иса Мәсиһ вә мәләкләр онлардан гат-гат гүдрәтлидир (14 вә 15-ҹи абзаслара бахын) *

14, 15. а) Нә үчүн шәр гүввәләрдән горхмамалыјыг? б) Јеһованын бу ҝүн дә халгыны горудуғуна даир һансы дәлилләр вар?

14 Шәр гүввәләрдән горхмајын. Јашадығымыз бу шәр дүнјада башымыза пис шејләр ҝәлә биләр. Анидән бәдбәхт һадисә, хәстәлик, һәтта өлүмлә үзләшә биләрик. Бунларын сәбәбкарынын ҝөзәҝөрүнмәз руһлар олдуғуну дүшүнмәмәлијик. Мүгәддәс Китабда дејилир ки, биз «вахт вә тәсадүф»үн гурбаны ола биләрик (Ваиз 9:11). Ҹинләрә ҝәлдикдә исә Јеһова онлардан гат-гат ҝүҹлү олдуғуну ҝөстәриб. Мисал үчүн, Јеһова Шејтана Әјјубу өлдүрмәјә изн вермәмишди (Әјј. 2:6). Муса пејғәмбәрин ҝүнләриндә дә Јеһова Мисирин каһинләри үзәриндә Өз ҝүҹүнү ҝөстәрмишди (Чых. 8:18; 9:11). Шәрәфә јүксәлән Иса Мәсиһ Јеһовадан сәлаһијјәт алараг Шејтан вә онун ҹинләрини ҝөјдән јерә атмышды. Јахын ҝәләҹәкдә исә онлары дибсиз гујуја атаҹаг вә онлар инсанлара зәрәр вура билмәјәҹәк (Вәһј 12:9; 20:2, 3).

15 Јеһованын бу ҝүн дә халгыны горудуғуна даир сајсыз сүбутлар вар. Ҝәлин бахаг: биз дүнјанын дөрд бир јанында һәгигәти тәблиғ едир вә өјрәдирик (Мәт. 28:19, 20). Бунунла да Иблисин шәр әмәлләрини ифша етмиш олуруг. Тәбии ки, Шејтанын әлиндә олсајды, бизим бүтүн фәалијјәтимизи дајандырарды, амма о буну едә билмәз. Буна ҝөрә дә шәр гүввәләрдән горхмаға ҝәрәк јохдур. Биз билирик ки, «Јеһова бүтүн јер үзүнү нәзәрдән кечирир ки, сидги-үрәкдән Она бағлы оланларын рифаһы үчүн ҝүҹүнү ҝөстәрсин» (2 Салн. 16:9). Әҝәр Јеһоваја садиг галсаг, ҹинләр бизә сағалмаз јара вура билмәјәҹәкләр.

 ЈЕҺОВАНЫН КӨМӘЈИНИ ГӘБУЛ ЕТМӘК НЕМӘТЛӘР БӘХШ ЕДИР

16, 17. Шәр гүввәләрә гаршы дурмаг үчүн ҹәсарәтин тәләб олундуғуну ҝөстәрән нүмунә чәкин.

16 Шәр гүввәләрә гаршы дурмаг үчүн ҹәсарәт ҝәрәкдир. Хүсусилә дә јахын гоһумларымыз биздән өтрү нараһат олдугларына ҝөрә спиритизмлә бағлы һансыса ајинләрә гошулмағымыза тәзјиг ҝөстәрәндә. Лакин Јеһова ҹәсарәт ҝөстәрәнләрә мүкафат верир. Ҝәлин Ганада јашајан Ерика баҹынын нүмунәсинә нәзәр салаг. Ерика 21 јашында оланда Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башлајыр. Атасы сеһрбазлыгла мәшғул олан фетиш раһиби олдуғундан о, атасынын өлән әҹдадларынын руһу үчүн гурбан ҝәтирдији әтдән јемәли вә спиритизмлә әлагәли ајинләрә гатылмалы иди. Аиләси Ериканын бунлардан имтина етмәсини аллаһлара гаршы тәһгир олараг гәбул етди. Аиләси дүшүнүрдү ки, аллаһлары онлары әгли вә физики хәстәлијә дүчар едәҹәк.

17 Аилә үзвләри Ериканы бу ајинә әмәл етмәјә мәҹбур етсәләр дә, о тәслим олмады, һәтта бу, она евдән говулмасы баһасына баша ҝәлсә дә. Бәзи баҹы-гардашымыз она евиндә галмаға јер верди. Јеһова она јени аилә — доғма баҹы-гардаш кими олан диндашлар бәхш етди. Бу, Јеһованын мүкафаты иди (Марк 10:29, 30). Бахмајараг ки, гоһумлары ондан имтина етмишди, һәтта онун әшјаларыны јандырмышды, Ерика Јеһоваја садиг галды, вәфтиз олунду вә һал-һазырда өнҹүл кими хидмәт едир. Ерика ҹинләрдән горхмур. О, аиләси барәдә дејир: «Һәр ҝүн дуа едирәм ки, аиләм Јеһованы танымағын бәхш етдији хошбәхтлији дадыб Она хидмәт етмәјин ҝәтирдији азадлыға говушсун».

18. Јеһоваја етибар етмәк бизә һансы немәтләр бәхш едир?

18 Дүздүр, һамымыз бу ҹүр ағыр иман сынағы илә үзләшмирик. Бунунла белә, һәр биримиз шәр руһлара гаршы дуруб Јеһоваја етибар етмәлијик. О заман чохлу немәтләр алаҹаг вә Шејтанын јаланларына алданмајаҹағыг. Һәмчинин ҹинләрдән горхараг Јеһоваја ибадәтимизи дајандырмајаҹағыг. Ән әсасы исә Јеһова илә мүнасибәтләримиз сых олаҹаг. Шаҝирд Јагуб јазырды: «Аллаһа табе олун, Иблисә мүгавимәт ҝөстәрин вә о, сиздән гачаҹаг. Аллаһа јахынлашын, О да сизә јахынлашаҹаг» (Јаг. 4:7, 8).

НӘҒМӘ 150 Хилас үчүн Јеһоваја сығын

^ абз. 5 Јеһова Аллаһ бизи шәр гүввәләрдән вә онларын вура биләҹәји зәрәрдән хәбәрдар едир. Шәр гүввәләр инсанлары һансы јолларла алдатмаға чалышыр? Онлара неҹә гаршы дурмаг олар? Бу мәгаләдә Јеһованын бизи онларын тәсириндән неҹә горудуғу арашдырылыр.

^ абз. 3 БӘЗИ ИФАДӘЛӘРИН ИЗАҺЫ. Спиритизм дејиләндә ҹинләрлә әлагәли инанҹ вә әмәлләр нәзәрдә тутулур. Бура һәмчинин өлән инсанын руһунун јашамасы вә өлүләрин дириләрлә медиум васитәсилә вә ја билаваситә әлагә јаратдығы инанҹы дахилдир. Ҹадуҝәрлик вә фалчылыг да спиритизмин бир нөвүдүр. Бу мәгаләдә истифадә олунан сеһрбазлыг сөзү алтында оккултизм вә ја фөвгәлтәбии гүввәләрлә әлагә нәзәрдә тутулур. Бура ләнәт, овсун, ҹаду етмәк вә ја ҹадуну позмаг да дахилдир. Сиркдә вә бу кими јерләрдә инсанлары әјләндирмәк үчүн ҹәлд әл һәрәкәтләри илә ҝөстәрилән фокус (һогга) бура аид дејил.

^ абз. 12 Ағсаггалларын һәр һансы әјләнҹә нөвү илә бағлы гајдалар гојмаг сәлаһијјәти јохдур. Бунунла белә, һәр бир мәсиһи охудуғу, бахдығы вә ја ојнадығы ојунлара Мүгәддәс Китаб әсасында тәрбијә едилмиш виҹданына әсасән гәрар вермәлидир. Һикмәтли аилә башчылары аилә үзвләринин Мүгәддәс Китаб принсипләринә ујғун әјләнҹә сечдикләринә әмин олмалыдыр. (jw.org

® сајтындан ҺАГГЫМЫЗДА > ТЕЗ-ТЕЗ ВЕРИЛӘН СУАЛЛАР бөлмәсинә дахил олуб «Сиз һансыса филми, китабы вә ја маһныны гадаған едирсиниз?» мәгаләсинә бахын.)

^ абз. 55 ШӘКИЛИН ИЗАҺЫ: Шәкилдә гүдрәтли сәмави Падшаһымыз Иса Мәсиһин мәләкләр ордусуна башчылыг етмәси тәсвир олунуб. Јеһованын тахты исә үнјетмәз уҹалыгдадыр.