ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ (ТӘЛИМ НӘШРИ) Апрел 2019

Бу сајда 2019-ҹу ил ијунун 3-дән 30-дәк олан тәлим мәгаләләри јерләшир.

Хидмәтинизи там јеринә јетирирсиниз?

Хидмәтимизи неҹә даһа еффектив едиб даһа чох севинҹ әлдә едә биләрик?

Мәсиһдән өрнәк алын вә сүлһүнүзү горујун

Иса Мәсиһин јер үзүндәки хидмәти боју етдији үч шеј бизә һәтта ҹидди сынаглар заманы да гәлб раһатлығымызы горумаға көмәк едәҹәк.

Өлүмлә бағлы јаланлара алданмајын

Өлүмлә бағлы Мүгәддәс Китаба әсасланмајан адәтләрдән неҹә узаг дура биләрик?

Јеһованын көмәјилә шәр гүввәләрә гаршы дурун

Шејтан вә ҹинләринин јајдығы јаланлара алданмамаг үчүн һансы аддымлары атмаг олар?

LIFE STORY

Гијмәтли мирвари тапдыг

Австраласиадан олан Винстон Пејн вә Памела Пејнин зәнҝин һәјат јолу барәдә охујун.

Билирсиниз?

Гәдимдә дәниз сәфәрләри неҹә тәшкил олунурду?