Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ТӘЛИМ МӘГАЛӘСИ 1

«Ҝедин... шаҝирд һазырлајын»

«Ҝедин... шаҝирд һазырлајын»

2020-ҸИ ИЛИН АЈӘСИ: «Ҝедин... шаҝирд һазырлајын, онлары... вәфтиз един» (МӘТ. 28:19).

НӘҒМӘ 79 Онлара мәтин олмағы өјрәдәк

ИҸМАЛ *

1, 2. Мәләк сәрдабәјә јахынлашан гадынлара нә дејир вә Иса онлара һансы ҝөстәриши верир?

ЕРАМЫЗЫН 33-ҹү или, нисан ајынын 16-дыр. Дан јери тәзәҹә сөкүлүб. Бир нечә мөмин гадын үрәк ағрысы илә сәрдабәјә доғру ҝедир. Ағалары Иса Мәсиһин ҹәсәди тәхминән 36 саат бундан өнҹә һәмин сәрдабәјә гојулуб. Ҹәсәдә хош ијли отлар вә әтирли јағлар вурмаг үчүн сәрдабәјә јахынлашан гадынлар һејрәтдән донуб галыр. Сәрдабә бошдур! Бир мәләк онлара ҝөрүнүб Исанын дирилдијини дејир вә әлавә едир: «Иса сизин габағынызҹа Ҹәлиләјә ҝедир, ону орада ҝөрәҹәксиниз» (Мәт. 28:1—7; Лука 23:56; 24:10).

2 Гадынлар сәрдабәдән чыхандан сонра јолда Иса өзү онлара јахынлашыр вә нөвбәти ҝөстәриши верир: «Ҝедин гардашларыма дејин ки, Ҹәлиләјә ҝетсинләр. Орада мәни ҝөрәҹәкләр» (Мәт. 28:10). Ҝөрүнүр, Иса шаҝирдләринә ваҹиб ҝөстәришләр вермәк истәјирди, чүнки дириләндән сонра илк ҝөрдүјү иш шаҝирдләри илә тәшкил етдији бу ҝөрүш иди!

ТАПШЫРЫГ КИМЛӘРӘ ВЕРИЛИБ?

Иса Мәсиһ дириләндән сонра Ҹәлиләдә һәвариләри вә башгалары илә ҝөрүшәндә онлара «ҝедин... шаҝирд һазырлајын» тапшырығыны вермишди (3 вә 4-ҹү абзаслара бахын)

3, 4. Нәјин әсасында дејә биләрик ки, Мәтта 28:19, 20 ајәләриндә јазылан ҝөстәриш тәкҹә һәвариләрә верилмәјиб? (Үз габығындакы шәклә бахын.)

3 Мәтта 28:16—20 ајәләрини охујун. Иса Мәсиһ тәшкил етдији ҝөрүшдә шаҝирдләринин һәмин дөврдә ҝөрәҹәји ваҹиб бир иши вурғулајыр. Бу, бизим дә һал-һазырда ҝөрдүјүмүз ишидир. О дејир: «Ҝедин вә бүтүн халгларын ичиндә шаҝирд һазырлајын,.. сизә әмр етдијим һәр шејә риајәт етмәји онлара өјрәдин».

4 Иса Мәсиһ бу ҝөстәриши тәкҹә 11 һәварисинә вермәјиб. О, бүтүн давамчыларынын тәблиғ етмәсини истәјир. Нәјә ҝөрә буну әминликлә демәк олар? Иса Ҹәлилә дағында шаҝирд һазырламаг  ҝөстәришини верәндә орада тәкҹә һәвариләри дејилди. Буну һарадан билирик? Мәләјин гадынлара дедији сөзү хатырлајын: «Ону орада [Ҹәлиләдә] ҝөрәҹәксиниз». Демәли, бу мөмин гадынлар да һәмин ҝөрүшдә иштирак етмишдиләр. Лакин орада башгалары да вар иди.

5. 1 Коринфлиләрә 15:6 ајәсиндән нә өјрәнирик?

5 Кимләр? Һәвари Булус Исанын «ејни вахтда беш јүздән чох гардаша» ҝөрүндүјүнү гејд едир (1 Кор. 15:6). Бу һарада баш вермишди? Бир чох сәбәбләрә ҝөрә белә гәнаәтә ҝәлмәк олар ки, Булус Мәтта 28-ҹи фәсилдә бәһс олунан Ҹәлиләдәки ҝөрүшү нәзәрдә тутурду. Бунлар һансы сәбәбләрдир? Илк нөвбәдә, Исанын шаҝирдләринин әксәријјәти Ҹәлиләдән иди. Буна ҝөрә дә бөјүк сајда инсаны Јерусәлимдә киминсә евиндә јох, Ҹәлилә дағында топламаг даһа асан оларды. Икинҹиси, Иса Мәсиһ дириләндән сонра 11 һәвариси илә Јерусәлимдә бир евдә артыг ҝөрүшмүшдү. О, тәблиғ етмәк вә шаҝирд һазырламаг ишини јалныз һәвариләринә тапшырмаг истәсә иди, буну елә орада едә биләрди; онлары, һәмчинин гадынлары вә диҝәрләрини Ҹәлиләјә чағырмазды (Лука 24:33, 36).

6. Мәтта 28:20 ајәси шаҝирд һазырламаг ишинин бизим дөврүмүзә дә аид олдуғуну неҹә ҝөстәрир вә бу тапшырыг һансы мигјасда јеринә јетирилир?

6 Иса Мәсиһин бу тапшырығы јалныз 11 һәварисинә вермәдијини ҝөстәрән үчүнҹү ваҹиб сәбәбә нәзәр салаг. О, вердији ҝөстәриши нөвбәти сөзләрлә тамамлајыр: «Мән бу дөврүн јекунуна кими һәмишә сизинләјәм» (Мәт. 28:20). Иса Мәсиһин дедији кими, доғрудан да, бу ҝүн шаҝирд һазырламаг ишиндә чохлу сајда инсан иштирак едир. Бир дүшүнүн, һәр ил 300 000-ә јахын инсан Јеһованын Шаһиди кими вәфтиз олунур вә Исанын шаҝирди олур!

7. Нәји мүзакирә едәҹәјик вә нә үчүн?

7 Мүгәддәс Китабы өјрәнәнләрин бир чоху инкишаф едир вә вәфтиз олунур. Амма мүнтәзәм дәрс кечдијимиз елә инсанлар да вар ки, Мәсиһин шаҝирди олмаға ҹан атмыр. Өјрәндикләри онларын хошуна ҝәлир, амма вәфтиз олунаҹаг гәдәр инкишаф етмирләр. Әҝәр сиз кимәсә Мүгәддәс Китаб дәрси кечирсинизсә, сөзсүз ки, онун өјрәндикләринә әмәл етмәсинә вә Мәсиһин шаҝирди олмасына көмәк етмәк истәјирсиниз. Бу мәгаләдә шаҝирдин үрәјинә јол тапмағын вә она руһән бөјүмәјә көмәк етмәјин јоллары ҝөстәрилир. Нә үчүн бу мөвзуну арашдырмаг ҝәрәкдир? Чүнки мүәјјән мәгамда дәрси давам етдириб-етдирмәмәклә бағлы гәрар вермәк лазым ҝәлә биләр.

ҮРӘЈӘ ЈОЛ ТАПМАҒА ЧАЛЫШЫН

8. Нә үчүн бәзән шаҝирдин үрәјинә јол тапмаг чәтин ола биләр?

8 Јеһова истәјир ки, инсанлар Она севҝидән ирәли ҝәләрәк ибадәт етсинләр. Буна ҝөрә дә мәгсәдимиз шаҝирдләримизә Јеһова үчүн чох дәјәрли олдугларыны вә Јеһованын онлары чох севдијини баша салмагдыр. Истәјирик ки, онлар Јеһованын «јетимләрә ата, дул гадынлара арха» олдуғуну ҝөрсүнләр (Зәб. 68:5). Шаҝирдләриниз Јеһованын онлары севдијини дәрк етсәләр, үрәкләриндә Она гаршы севҝи ојанаҹаг. Бәзи шаҝирдләр үчүн Јеһоваја севән Ата кими јанашмаг чәтиндир, чүнки һеч вахт доғма аталарындан мәһәббәт вә нәвазиш ҝөрмәјибләр (2 Тим. 3:1, 3). Буна ҝөрә дә дәрс кечәркән Јеһованын ҝөзәл хүсусијјәтләрини вурғулајын. Шаҝирдә изаһ един ки, севән Аллаһ онун әбәди һәјат алмасыны истәјир вә бу јолда она көмәк етмәјә һазырдыр. Бәс даһа нә етмәк олар?

9, 10. Дәрси һансы китабларла кечмәлијик вә нәјә ҝөрә?

 9 «Мүгәддәс Китаб тәлимләри» вә «Аллаһын мәһәббәтиндән һеч вахт ајрылмајаг» китабларындан истифадә един. Бу нәшрләр шаҝирдин үрәјинә јол тапмаға көмәк етмәк мәгсәдилә тәртиб олунуб. Мисал үчүн, «Тәлимләр» китабынын биринҹи фәслиндә бу суалларын ҹаваблары вар: «Әзаблар Аллаһын сынағыдырмы? Аллаһ һагг-әдаләти севир? Аллаһла неҹә дост ола биләрик?» Бәс «Аллаһын мәһәббәтиндән ајрылмајаг» китабы барәдә нә демәк олар? Бу китаб сајәсиндә шаҝирд өјрәнәҹәк ки, Мүгәддәс Китаб принсипләрини тәтбиг етмәк онун һәјатыны јахшылашдырмаға вә Јеһоваја даһа јахын олмаға неҹә көмәк едә биләр. Артыг бу китабларла башгаларына дәрс кечмиш олсаныз белә, һәр дәрсә јахшыҹа һазырлашын ки, ону һәр бир шаҝирдин тәләбатына ујғун тәтбиг едә биләсиниз.

10 Амма тутаг ки, шаҝирдә мараглы олан һансыса мөвзу тәлим вәсаитләримиздә јох, башга бир нәшримиздә мүзакирә олунур.  Белә һалда, шаҝирдә һәмин нәшри фәрди охумағы мәсләһәт ҝөрә биләрсиниз. Беләҹә, дәрси мәсләһәт ҝөрүлән тәлим вәсаитләримиз васитәсилә давам едә биләҹәксиниз.

Дәрси дуа илә башлајын (11-ҹи абзаса бахын)

11. Дәрсин әввәлиндә вә сонунда дуа етмәјә нә вахтдан башламаг лазымдыр вә дуанын ваҹиблијини неҹә изаһ етмәк олар?

11 Дәрси дуа илә башлајын. Адәтән мәсләһәт ҝөрүлүр ки, дәрсин әввәлиндә вә сонунда дуа етмәјә мүмкүн гәдәр тез башлајаг. Шаҝирдә изаһ етмәлијик ки, Аллаһын Кәламыны јалныз мүгәддәс руһун көмәји сајәсиндә баша дүшмәк мүмкүндүр. Бәзи тәблиғчиләр дуанын ваҹиблијини Јагуб 1:5 ајәси әсасында изаһ едирләр. Ајәдә дејилир: «Әҝәр сизләрдән киминсә һикмәти чатышмырса, гој... Аллаһдан диләсин». Сонра тәблиғчи соруша биләр: «Аллаһдан һикмәти неҹә диләјә биләрик?» Чох јәгин ки, шаҝирд дуа етмәјин ваҹиблији илә разылашаҹаг.

12. Зәбур 139:2—4 ајәләри васитәсилә шаҝирдә сәмими дуалар етмәјә неҹә көмәк едә биләрсиниз?

12 Шаҝирдә дуа етмәји өјрәдин. Шаҝирди әмин един ки, Јеһова онун сәмими дуасыны динләмәк истәјир. Она тәкликдә дуа едиб үрәјини тамамилә Јеһоваја ача биләҹәјини, һеч бир инсана дејә билмәјәҹәји һиссләри Онунла бөлүшә биләҹәјини изаһ един. Онсуз да Јеһова ән дәрин фикирләримиздән аҝаһдыр. (Зәбур 139:2—4 ајәләрини охујун.) Шаҝирди һәмчинин тәшвиг едә биләрик ки, јанлыш дүшүнҹәләринин вә пис вәрдишләринин өһдәсиндән ҝәлмәк үчүн Аллаһдан көмәк истәсин. Тәсәввүр един ки, артыг мүәјјән вахтдыр дәрс кечдијиниз шәхс бүтпәрәст мәншәли һансыса бајрамы гејд етмәји севир. Бунун јанлыш олдуғуну билсә дә, һәмин бајрама аид бәзи шејләрдә һәлә дә иштирак едир. Ону тәшвиг един ки, бунунла бағлы һансы һиссләри кечирдијини Јеһоваја ачыг десин вә Јеһованын севдији шејләри севмәси үчүн Ондан јардым диләсин (Зәб. 97:10).

Шаҝирди јығынҹаг ҝөрүшләринә мүмкүн гәдәр тез дәвәт един (13-ҹү абзаса бахын)

13. а) Нә үчүн шаҝирди јығынҹаг ҝөрүшүнә мүмкүн гәдәр тез дәвәт етмәлијик? б) Шаҝирдин ибадәт евиндә өзүнү раһат һисс етмәси үчүн нә едә биләрик?

13 Шаҝирди јығынҹаг ҝөрүшләринә мүмкүн гәдәр тез дәвәт един. Орада ҝөрдүјү вә ешитдији шејләр онун үрәјинә тәсир едә биләр вә тәрәгги етмәсинә көмәк едә биләр. Шаҝирдә «Ибадәт ҝөрүшләримиз неҹә кечирилир?» адлы видеону ҝөстәрин вә меһрибанҹасына сизинлә јығынҹаға ҝетмәјә дәвәт един. Мүмкүндүрсә, нәглијјатла бағлы көмәк тәклиф един. Дәрси һәр дәфә мүхтәлиф баҹы-гардашларла кечмәјин дә үстүн ҹәһәти вар. Бунун сајәсиндә шаҝирд јығынҹагдакы диҝәр тәблиғчиләри дә таныјаҹаг вә ибадәт ҝөрүшләринә ҝәләндә өзүнү раһат һисс едәҹәк.

ШАҜИРДӘ ТӘРӘГГИ ЕТМӘЈӘ КӨМӘК ЕДИН

14. Шаҝирди руһани ҹәһәтдән тәрәгги етмәјә нә тәшвиг едә биләр?

14 Мәгсәдимиз шаҝирдә руһани ҹәһәтдән тәрәгги етмәјә көмәк етмәкдир (Ефес. 4:13). Инсан Мүгәддәс Китаб дәрси кечмәјә разылыг верәндә әввәл-әввәл бу дәрсин шәхсән она һансы фајда ҝәтирәҹәји барәдә дүшүнә биләр. Амма онун Јеһоваја мәһәббәти артдыгҹа чох јәгин ки, башгаларына, о ҹүмләдән јығынҹагдакылара неҹә көмәк едәҹәји һагда дүшүнмәјә башлајаҹаг (Мәт. 22:37—39). Мүнасиб вахт јарананда она Падшаһлыг ишини ианәләрлә дәстәкләмәк имканы барәдә вурғуламаға чәкинмәјин.

Шаҝирдә јаранан проблеми һәлл етмәјин јолуну өјрәдин (15-ҹи абзаса бахын)

15. Шаҝирдә јаранан проблемләри дүзҝүн һәлл етмәкдә неҹә көмәк едә биләрик?

15 Шаҝирдә јаранан проблеми һәлл етмәјин јолуну өјрәдин. Тәсәввүр един  ки, шаҝирдиниз вәфтиз олунмамыш тәблиғчидир вә јығынҹагдан киминсә онун хәтринә дәјдијини дејир. Бу заман тәрәф тутмагданса, јахшы олмаздымы ки, она Мүгәддәс Китаб әсасында неҹә даврана биләҹәјини изаһ едәсиниз? О, гардашыны бағышлаја биләр, јох әҝәр оланлары унуда билмирсә, сүлһ јаратмаг мәгсәдилә гардашына јахынлаша, онунла мүлајим вә меһрибан шәкилдә даныша биләр. (Мәтта 18:15 ајәси илә әлагәләндирин.) Шаҝирдә нә дејәҹәјини ҝөтүр-гој етмәјә көмәк един. Она «JWLibrary®» програмы, «Јеһованын Шаһидләринин нәшрләри үзрә ахтарыш» вәсаити вә jw.org® сајты васитәсилә проблемин һәлл јоллары илә бағлы мәсләһәтләр тапмағы өјрәдин. Вәфтиз олунмаздан өнҹә нә гәдәр чох тәлим алса, вәфтиздән сонра башгалары илә јола ҝетмәк она бир о гәдәр асан олаҹаг.

16. Јығынҹагдакы тәблиғчиләри Мүгәддәс Китаб дәрсинә дәвәт етмәјин һансы үстүнлүкләри вар?

16 Јығынҹағыныздакы тәблиғчиләри, јахуд зијарәт һәфтәси заманы рајон нәзарәтчисини шаҝирдинизин дәрсиндә иштирак етмәјә дәвәт един. Нијә? Јухарыда садаланан сәбәбләрдән әлавә, диҝәр тәблиғчиләр шаҝирдинизә сизин көмәк едә билмәјәҹәјиниз саһәләрдә көмәк едә биләр. Мәсәлән, ола билсин, шаҝирдиниз бир нечә дәфә сигарети тәрҝитмәјә ҹәһд едиб, амма баҹармајыб. Бу вәрдишин өһдәсиндән ҝәлмиш, ола билсин, бир нечә дәфә уғурсузлуға дүчар олдугдан сонра сигарети атмаға мүвәффәг олмуш бир диндашынызы дәрсә дәвәт един. Диндашыныз шаҝирдә еһтијаҹ дујдуғу практики мәсләһәти верә биләр. Әҝәр тәҹрүбәли гардашын, јахуд баҹынын јанында дәрс кечмәјә чәкинирсинизсә, һәмин дәрси апармағы она тәклиф един. Шаҝирдинизин һәр дәфә дәрс кечдијиниз баҹынын вә ја гардашын тәҹрүбәсиндән јарарланмаг имканы олур. Унутмајын ки, мәгсәдимиз шаҝирдә руһани ҹәһәтдән тәрәгги етмәјә көмәк етмәкдир.

ДӘРСИ ДАЈАНДЫРМАГ ҜӘРӘКДИР?

17, 18. Дәрси дајандырыб-дајандырмамагла бағлы гәрар верәркән нәләри нәзәрә алмаг ҝәрәкдир?

17 Әҝәр шаҝирдиниз һәјатында дәјишикликләр етмирсә, һәр һансы мәгамда өзүнүзә бу суалы вермәли олаҹагсыныз: «Дәрси дајандырмалыјам?» Вәзијјәти ҝөтүр-гој едәркән шаҝирдин габилијјәтини нәзәрә алмаг ҝәрәкдир. Бәзиләринин инкишафы диҝәрләринә нисбәтән даһа узун чәкир. Дүшүнүн: «Шаҝирдим өз вәзијјәтинә ҝөрә нормал сурәтдә инкишаф едир? Өјрәндији шејләрә риајәт етмәјә башлајыб?» (Мәт. 28:20). Шаҝирдин инкишафы јаваш ҝедә биләр, амма инкишаф мүтләг олмалыдыр.

18 Бәс әҝәр мүәјјән мүддәтдир дәрс кечдијиниз шәхсин дәрси гијмәтләндирдији ҝөрүнмүрсә, онда неҹә? Белә бир сәһнәни тәсәввүр един: Шаҝирдлә «Тәлимләр» китабыны кечиб гуртармысыныз, бәлкә дә, «Аллаһын  мәһәббәтиндән ајрылмајаг» китабына башламысыныз, амма о, бир дәфә дә ибадәт ҝөрүшүнә ҝәлмәјиб, һеч анма мәрасиминә дә гатылмајыб! Үстәлик, тез-тез әсассыз сәбәбләрә ҝөрә дәрси тәхирә салыр. Бу һалда, онунла ачыг данышмалысыныз *.

19. Дәрсләри гијмәтләндирмәдији ҝөрүнән шаҝирдлә неҹә даныша биләрсиниз вә бу заман нәләри нәзәрә алмаг лазымдыр?

19 Сөһбәтә нөвбәти суаллардан башламаг олар: «Јеһованын Шаһиди олмағына мане олан нәдир?» Ола билсин, о дејәҹәк: «Мүгәддәс Китабы өјрәнмәк хошума ҝәлир, амма һеч вахт Јеһованын Шаһиди олмајаҹағам!» Әҝәр мүәјјән мүддәт Мүгәддәс Китабы арашдырдыгдан сонра о белә бир фикирдәдирсә, онунла дәрси давам етдирмәјин бир мәнасы вар? Диҝәр тәрәфдән, ола билсин, шаҝирд илк дәфә үрәјини ачыб нә үчүн тәрәгги етмәдијинин сәбәбини десин. Мәсәлән, ола билсин, о, һеч вахт ев-ев тәблиғ едә билмәјәҹәјини дүшүнүр. Онун һансы һиссләр кечирдијини өјрәнәндән сонра она көмәк етмәк даһа асан олаҹаг.

Вахтынызы тәрәгги етмәјән инсана дәрс кечмәјә сәрф етмәјин (20-ҹи абзаса бахын)

20. Һәвариләрин ишләри 13:48 ајәсиндә јазыланлар дәрси давам етдириб-етдирмәмәклә бағлы гәрар вермәкдә бизә неҹә көмәк едә биләр?

20 Әфсуслар олсун ки, бәзи шаҝирдләр Һизгијалын дөврүндәки исраиллиләр кимидирләр. Јеһова онлар һагда Һизгијала демишди: «Бил ки, сән онларын ҝөзүндә телли аләтдә јахшы ифа едән, мәлаһәтли сәслә севҝи нәғмәси охујан бир адамсан. Онлар сәнин сөзләрини ешидәҹәк, амма бир нәфәр дә олсун онлара әмәл етмәјәҹәк» (Һизг. 33:32). Шаҝирдә дәрси дајандыраҹағымызы демәк бизә чәтин ҝәлә биләр. Лакин «артыг вахт азалыб» (1 Кор. 7:29). Вахтымызы тәрәгги етмәјән инсанлара јох, «әбәди һәјата апаран јолда јеримәјә мејли» оланлары ахтармаға ајырмалыјыг. (Һәвариләрин ишләри 13:48 ајәсини охујун.)

Әразиниздә көмәк үчүн Аллаһа дуа едән башга инсанлар да ола биләр (20-ҹи абзаса бахын)

21. 2020-ҹи ил үчүн сечилмиш иллик ајә һансыдыр вә бизә һансы саһәдә көмәк едәҹәк?

21 2020-ҹи ил үчүн сечилмиш ајә бу ил әрзиндә шаҝирд һазырламаг ишиндә неҹә пүхтәләшә биләҹәјимиз үзәриндә дүшүнмәјимизә көмәк едәҹәк. Ҝәлин Иса Мәсиһин Ҹәлилә дағында тәшкил етдији мүһүм ҝөрүш заманы сөјләдији сөзләри унутмајаг: «Ҝедин... шаҝирд һазырлајын, онлары... вәфтиз един» (Мәт. 28:19).

Ҝәлин шаҝирд һазырламаг вә шаҝирдләримизә вәфтиз олунмаға көмәк етмәк ишиндә пүхтәләшмәјә ҹан атаг (21-ҹи абзаса бахын)

НӘҒМӘ 70 Лајигли адамлары ахтараг

^ абз. 5 2020-ҹи илин ајәси бизи шаҝирд һазырламаға тәшвиг едир. Бу ҝөстәриш Јеһованын бүтүн хидмәтчиләринә шамил олунур. Мүгәддәс Китаб дәрси кечдијимиз инсанларын үрәјиндә Мәсиһин шаҝирди олмаг истәјини неҹә ојада биләрик? Мәгаләдә дәрс кечдијимиз инсанларын Јеһоваја јахынлашмасына неҹә көмәк едә биләҹәјимизи арашдыраҹағыг. Һәмчинин дәрси давам етдириб-етдирмәмәклә бағлы гәрары неҹә верә биләҹәјимизи өјрәнәҹәјик.

^ абз. 18 JW телевизијасында «Тәрәгги етмәјән инсанла дәрси дајандырын» видеосуна бахын.