Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ТӘЛИМ МӘГАЛӘСИ 2

Сиз башгаларына дајаг ола биләрсиниз

Сиз башгаларына дајаг ола биләрсиниз

«Бу гардашлар Аллаһын Падшаһлығы уғрунда мәнимлә бирликдә чалышан вә мәнә дајаг олан... әмәкдашларымдыр» (КОЛ. 4:11).

НӘҒМӘ 90 Бир-биримизи руһландыраг

ИҸМАЛ *

1. Јеһованын сәдагәтли хидмәтчиләри һансы чәтинликләрлә үзләшир?

БҮТҮН дүнјадакы Јеһованын хидмәтчиләри чәтинликләрлә, һәтта әзаблы сынагларла үзләшир. Јығынҹағынызда беләләри вар? Бәзи мәсиһиләр ҹидди хәстәликлә мүбаризә апарыр, јахуд әзиз адамын өлүмүнә таб ҝәтирмәли олур. Диҝәрләринә аилә үзвләринин, јахуд јахын достларынын һәгигәтдән узаглашмасы үрәкағрысы верир. Бир башгалары исә тәбии фәлакәтләрин гурбаны олуб. Бу баҹы-гардашларын һәр биринин дәстәјимизә еһтијаҹы вар. Онлара неҹә көмәк едә биләрик?

2. Нә үчүн бәзән һәвари Булусун дәстәјә еһтијаҹы олурду?

2 Һәвари Булус ард-арда һәјати тәһлүкәләрлә үзләшмишди (2 Кор. 11:23—28). Һәмчинин о, ҹисминә батырылан бир «тикандан», ҝүман ки, һансыса хәстәликдән әзијјәт чәкирди (2 Кор. 12:7). Үстәлик, бир вахтлар әмәкдашлыг етдији Димас «дүнјаны севиб» ону тәрк етдији үчүн мәјуслуг кечирмишди (2 Тим. 4:10). Мәсһ олунмуш ҹәсур мәсиһи кими Булус фәдакарлыгла башгаларына көмәк едирди, лакин бәзән өзүнүн дә руһдан дүшдүјү анлар олурду (Ром. 9:1, 2).

3. Һәвари Булус тәсәлли вә дәстәји неҹә алмышды?

3 Булус еһтијаҹ дујдуғу тәсәллини вә дәстәји алмышды. Неҹә? Шүбһәсиз, Јеһова мүгәддәс руһу илә она ҝүҹ вермишди (2 Кор. 4:7; Филип. 4:13). Һәмчинин ону диндашлары васитәсилә мөһкәмләндирмишди. Булус бәзи диндашларынын она дајаг олдуғуну демишди (Кол. 4:11). Онун адбаад чәкдији инсанларын арасында Аристарх, Тихик вә Марк вар иди. Онлар Булуса дајаг олур, она дөзмәјә көмәк едирдиләр. Бу гардашлар һансы хүсусијјәтләр сајәсиндә Булуса көмәк едә билмишдиләр? Онларын нүмунәси бир-биримизә дајаг олмагда,  тәсәлли вермәкдә бизә неҹә көмәк едә биләр?

АРИСТАРХ КИМИ СӘДАГӘТЛИ

Аристарх кими, биз дә дар ҝүнләриндә баҹы-гардашларын јанында олмагла, садиг дост ола биләрик (4 вә 5-ҹи абзаслара бахын) *

4. Аристархын Булуса сәдагәтли дост олдуғу нәдән ҝөрүнүрдү?

4 Македонијанын Салоники шәһәриндән олан Аристарх Булусун сәдагәтли досту иди. Мүгәддәс Китабда илк дәфә Аристархын ады Булусун үчүнҹү тәблиғ сәјаһәти заманы Ефесә зијарәти илә бағлы чәкилир. Аристарх Булусун јол јолдашы олан заман ҹамаат ону да тутуб апармышды (Һәв. 19:29). Азадлыға бурахыландан сонра о, өз ҹаныны гуртармаға чалышмады, әксинә, сәдагәт ҝөстәриб Булусун јанында галды. Бир нечә ај сонра Јунаныстанда дүшмәнләри Булусу өлдүрмәјә чалышанда Аристарх һәлә дә онун јанында иди (Һәв. 20:2—4). Тәхминән ерамызын 58-ҹи илиндә Булус мәһбус кими Ромаја ҝөндәриләндә Аристарх узун сәјаһәт боју онун јанында олмушду, онлар ҝәми гәзасындан бирҝә гуртулмушдулар (Һәв. 27:1, 2, 41). Ҝөрүнүр, Ромада оланда о бир мүддәт Булусла һәбсдә јатыб (Кол. 4:10). Сөзсүз ки, бу ҹүр сәдагәтли достунун олмасы Булусу руһландырыр вә она тәсәлли верирди!

5. Мәсәлләр 17:17 ајәсинә әсасән, сәдагәтли дост олмаг үчүн нә едә биләрик?

5 Аристарх кими, биз дә баҹы-гардашларымызын тәк хош ҝүнләриндә јох, һәм дә дар ҝүнләриндә јанларында олмагла сәдагәтли дост ола биләрик. (Мәсәлләр 17:17 ајәсини охујун.) Һәтта чәтинликләр өтүб-кечәндән сонра да онлар узун мүддәт тәсәллијә еһтијаҹ дуја биләр. Үч ајын ичиндә һәр ики валидејнини хәрчәнҝдән итирән Франсес * дејир: «Зәннимҹә, ағыр сынаглар инсана узун мүддәт әзаб верир. Садиг достларымын олдуғуна ҝөрә чох миннәтдарам, онлар валидејнләримин вәфатындан нечә вахт кечмәсинә бахмајараг, һәлә дә дәрд ичиндә олдуғуму унутмајыблар».

6. Сәдагәт бизи нәјә тәшвиг едәҹәк?

6 Сәдагәтли достлар диндашларына дәстәк олмаг үчүн мүәјјән гурбанлар верир. Мисал үчүн, һәкимләр Питер адлы бир  гардаша өлүмҹүл хәстәлијинин олдуғуну вә хәстәлијин чох сүрәтлә ирәлиләдијини демишдиләр. Питерин һәјат јолдашы Кетрин дејир: «Јығынҹағымыздан бир әр-арвад бизи һәким мүајинәсинә апарды, Питерин хәстәлији һагда орада өјрәндик». Бу әр-арвад орадаҹа гәрар верир ки, онлары һәјатларынын бу ағыр дөнәминдә тәк гојмајаҹаглар. Кетрин әлавә едир: «Онлар еһтијаҹ дујдуғумуз һәр ан јанымызда олдулар». Чәтинликләрә дөзмәјә көмәк едән достларымызын олмасы, һәгигәтән дә, бөјүк дајагдыр!

ТИХИК КИМИ ЕТИБАРЛЫ

Тихик кими, биз дә чәтинликләрлә мүбаризә апаранлара етибарлы дост ола биләрик (7—9 абзаслара бахын) *

7, 8. Колослулара 4:7—9 ајәләриндән Тихикин етибарлы дост олдуғу неҹә ҝөрүнүр?

7 Асијанын Рома әјаләтиндән олан Тихик адлы бир мәсиһи Булусун чох етибарлы әмәкдашы иди (Һәв. 20:4). Ерамызын тәхминән 55-ҹи илиндә Булус Јәһудијјәдәки мәсиһиләрә көмәк етмәк үчүн бәхшиш топламаг ишини тәшкил етмишди вә ҝөрүнүр, Тихики бу ваҹиб ишдә көмәкчи тәјин етмишди (2 Кор. 8:18—20). Даһа сонра Булус Ромада биринҹи дәфә һәбсә дүшәндә Тихик онун шәхси елчиси олараг хидмәт ҝөстәрмишди. Тихик Булусун мәктубларыны вә руһландырыҹы сөзләрини Асијадакы јығынҹаглара чатдырырды (Кол. 4:7—9).

8 Тихик сона гәдәр Булусун етибарлы досту олараг галды (Тит. 3:12). Амма һәмин вахт һеч дә бүтүн мәсиһиләр Тихик кими етибарлы дејилди. Ерамызын тәхминән 65-ҹи илиндә икинҹи дәфә һәбс олунан заман Булус Асија әјаләтиндән олан бәзи мәсиһиләрин ондан узаг дурдуғуну јазмышды, ҝөрүнүр, буна сәбәб онларын тәгибчиләрдән горхмасы иди (2 Тим. 1:15). Амма Булус Тихикә ҝүвәнә билирди вә она башга бир тапшырыг да вермишди (2 Тим. 4:12). Сөзсүз ки, Булус Тихик кими достунун олдуғуна ҝөрә чох шад иди.

9. Тихикин нүмунәсини неҹә изләјә биләрик?

9 Тихикин нүмунәсини изләјәрәк биз дә етибарлы дост ола биләрик. Мисал үчүн, еһтијаҹ дујан баҹы-гардашларымыза садәҹә көмәк едәҹәјимизи вәд етмирик, онлара әмәлдә көмәк едирик (Мәт. 5:37; Лука  16:10). Дәстәјимизә еһтијаҹы олан баҹы-гардашлар биләндә ки, бизә бел бағлаја биләрләр, үрәкләри архајын олур. Бир баҹы буну белә изаһ едир: «Көмәк едәҹәјинә сөз верән инсанын сөзүнүн үстүндә дуруб-дурмајаҹағына ҝөрә әлавә стресс кечирмирсән».

10. Мәсәлләр 18:24 ајәсинә әсасән, чәтинлик вә мәјуслугла мүбаризә апаранлар тәсәллини кимдә тапа биләр?

10 Чәтинликләрлә, јахуд мәјуслугла мүбаризә апаранлар чох вахт тәсәллини етибарлы достдан алыр. (Мәсәлләр 18:24 ајәсини охујун.) Оғлу јығынҹагдан кәнар олундуғуна ҝөрә мәјус олан Бижај гардаш дејир: «Һиссләрими етибарлы бири илә бөлүшмәјә еһтијаҹым вар иди». Өз сәһви уҹбатындан јығынҹагдакы мәсулијјәтләрини итирмиш Карлос дејир: «Мүһакимә олунаҹағымдан горхмадан һиссләрими бөлүшә биләҹәјим “тәһлүкәсиз сығынаҹаға” еһтијаҹым вар иди». Карлос үчүн бу “тәһлүкәсиз сығынаҹаг” ағсаггаллар олду. Онлар Карлоса проблемләрини ашмаға көмәк етдиләр. Ағсаггалларын онун дедикләрини сирр олараг сахлајаҹағыны билмәк дә Карлоса раһатлыг вермишди.

11. Етибарлы дост олмаг үчүн нә етмәк ҝәрәкдир?

11 Етибарлы дост олмаг үчүн сәбир јетишдирмәлијик. Әри тәрәфиндән тәрк едилән Жанна баҹы һиссләрини јахын рәфигәләри илә бөлүшәрәк тәсәлли тапмышды. Баҹы дејир: «Ејни шеји тәкрар-тәкрар данышсам да, онлар мәни сәбирлә динләјирдиләр». Сиз дә јахшы динләјиҹи олмагла јахшы дост ола биләрсиниз.

МАРК КИМИ БАШГАЛАРЫНА ХИДМӘТ ЕТМӘЈӘ ҺАЗЫР

Маркын хејирхаһлығы Булуса дөзмәјә көмәк етди, биз дә фаҹиә заманы диндашларымыза көмәк едә биләрик (12—14 абзаслара бахын) *

12. Марк ким иди вә ондакы һазырлыг руһу нәдән ҝөрүнүрдү?

12 Марк ләгәбли Јәһја Јерусәлимдән олан јәһуди мәсиһи иди. Онун гоһуму Барнәба чохларынын јахшы таныдығы мүждәчи иди (Кол. 4:10). Ҝөрүнүр, Марк имканлы аиләдән иди, лакин мадди шејләр онун һәјатында биринҹи јердә дејилди. Марк һәјаты боју һазырлыг руһу ҝөстәрирди. О, башгаларына хидмәт етмәкдән севинҹ дујурду. Мисал үчүн, Марк мүхтәлиф вахтларда һәвари Булусла вә һәвари Бутрусла хидмәт етмиш вә еһтимал ки, онларын физики тәләбатларыны гаршыламышды (Һәв. 13:2—5; 1 Бут. 5:13). Булус диҝәр гардашларла јанашы, Маркы да Аллаһын Падшаһлығы уғрунда онунла бирликдә чалышан вә она дајаг олан әмәкдаш адландырмышды (Кол. 4:10, 11).

13. 2 Тимутијә 4:11 ајәси Маркын сәдагәтли хидмәтинин Булус үчүн дәјәрли олдуғуну неҹә ҝөстәрир?

13 Шүбһәсиз, һәвари Булус Маркын бүтүн о вахт әрзиндә етдији көмәклији чох гијмәтләндирирди. Беләҹә, Марк Булусун ән јахын достларындан бири олмушду. Мисал үчүн, тәхминән ерамызын 65-ҹи илиндә һәвари Булус Ромада сонунҹу дәфә һәбсдә оланда Тимутијә икинҹи мәктубуну јазмышды. Һәмин мәктубунда Булус Тимутидән Ромаја ҝәлмәсини вә Маркы да өзү илә ҝәтирмәсини хаһиш етмишди (2 Тим. 4:11). Ҝөрүнүр, һәмин вахт Булус тезликлә едам олунаҹағыны билирди вә буна ҝөрә дә Маркын онун јанында олмасыны истәјирди. Марк Булуса бир чох саһәләрдә көмәк едирди, еһтимал ки, ону гида илә вә јазы ләвазиматлары илә тәмин едирди. Алдығы дәстәк вә тәсәлли Булуса һәјатынын сон ҝүнләриндә дөзмәјә көмәк етмишди.

14, 15. Мәтта 7:12 ајәсиндән башгаларына практики јолларла көмәк етмәклә бағлы нә өјрәнә биләрик?

14 Мәтта 7:12 ајәсини охујун. Һәјатымызын ағыр анларында бизә көмәк әли узаданлары чох гијмәтләндиририк! Фаҹиәви  һадисә нәтиҹәсиндә гәфил атасыны итирән Рајан дејир: «Адам әзаб чәкәндә ҝүндәлик ҝөрдүјү ади ишләр белә она чәтин ҝәлир. Һәтта ән хырда ҝөрүнән әмәли көмәк белә, инсан үчүн бөјүк мәна кәсб едир».

15 Диггәтҹил вә мүшаһидәчи олсаг, башгаларына көмәк етмәјин јолларыны тапаҹағыг. Мисал үчүн, јухарыда адларыны чәкдијимиз Питер вә Кетринә көмәк етмәјә тәшәббүс ҝөстәрән баҹы бүтүн тибби мүајинәләрдә онларын јанында олмушду. Питерлә Кетрин артыг машын сүрә билмәдикләриндән һәмин баҹы ҹәдвәл тәртиб етмишди ки, јығынҹагдакы баҹы-гардашлар онлары нөвбә илә апарыб-ҝәтирсин. Бунун һансы көмәји дәјди? Кетрин дејир: «Елә бил чијинләримиздән ағыр јүк ҝөтүрүлмүшдү». Кичик дә олса, практики бир көмәјинизин башгаларына бөјүк тәсәлли ола биләҹәјини унутмајын.

16. Маркын нүмунәсиндән дајаг олмагла бағлы һансы ваҹиб дәрси өјрәнирик?

16 Һәвари Булусун әмәкдашы Марк сөзсүз ки, чох мәшғул иди. Онун өз адыны дашыјан Мүждәни јазмаг да дахил, ваҹиб теократик тәјинатлары вар иди. Бунунла белә, Марк Булуса дајаг олмаг үчүн вахт ајырырды, Булус да ондан чәкинмәдән көмәк истәјә билирди. Анҹела адлы бир баҹынын аилә үзвү гәтлә јетириләндә баҹы-гардашлар она бу ҹүр ҹанјананлыг ҝөстәрмишдиләр вә о, буна ҝөрә чох миннәтдар иди. О дејир: «Достларыныз сизә көмәк етмәји сәмими-гәлбдән истәјәндә, онларла данышмаг асан олур. Онларын үрәкдән көмәк етмәк истәдикләри вә буну етмәјә чәкинмәдикләри ајдын ҝөрүнүр». Өзүмүздән соруша биләрик: «Мәни диндашларыма әмәлдә дајаг олмаға һазыр олан мәсиһи кими таныјырлар?»

БАШГАЛАРЫНА ДАЈАГ ОЛМАҒА ГӘТИЈЈӘТЛИ

17. 2 Коринфлиләрә 1:3, 4 ајәләри бизи тәсәлли вермәјә неҹә тәшвиг едир?

17 Дәстәјә еһтијаҹ дујан баҹы-гардашлары тапмаг үчүн узаға ҝетмәк лазым дејил. Бәлкә дә, онларла башгаларынын бизи тәсәлли етмәк үчүн сөјләдији фикирләри бөлүшә  биләрик. Нәнәси вәфат етмиш Нино баҹы дејир: «Јеһова бизим васитәмизлә башгаларына тәсәлли верә биләр, јетәр ки, буна шәраит јарадаг». (2 Коринфлиләрә 1:3, 4 ајәләрини охујун.) Јухарыда ады чәкилән Франсес дејир: «2 Коринфлиләрә 1:4 ајәсиндә бөјүк һәгигәт вар. Алдығымыз тәсәллини башгаларына өтүрә биләрик».

18. а) Нә үчүн бәзиләри тәсәлли вермәјә чәкинир? б) Јахшы тәсәлли вермәк үчүн нә етмәлијик? Нүмунә чәкин.

18 Башгаларына көмәк етмәк үчүн тәшәббүс ҝөстәрмәк лазымдыр, һәтта буну етмәјә чәкинсәк дә. Мәсәлән, тәсәллијә еһтијаҹы олан инсана нә дејәҹәјимизи, онун үчүн нә едәҹәјимизи билмәдијимизә ҝөрә еһтијат едә биләрик. Паул адлы бир ағсаггал атасынын өлүмүндән сонра бәзи баҹы-гардашларын она неҹә тәсәлли вердијини хатырлајараг дејир: «Дејә биләрәм ки, онлар үчүн јахынлашыб мәнимлә сөһбәт етмәк асан дејилди. Нә дејәҹәкләрини билмирдиләр. Амма онларын дәстәк олмаг вә тәсәлли вермәк истәдикләрини ҝөрмәк һәр бир һалда хош иди». Ҝүҹлү зәлзәләдән сағ чыхмыш Тажон гардаш дејир: «Дүзүнү десәм, зәлзәләдән сонракы ҝүнләрдә мәнә ҝөндәрилән бүтүн мәктублар јадымда дејил, амма мәним сағ-саламат олдуғума ҝөрә нараһат олдуглары дәгиг јадымдадыр». Бу ҹүр гајғы ҝөстәрсәк, биз дә јахшы тәсәлли вермәји баҹараҹағыг.

19. Нә үчүн башгаларына дајаг олмаг әзминдәсиниз?

19 Бу шәр дүнјанын сону јахынлашдыгҹа, дүнјадакы вәзијјәт даһа да бетәр олаҹаг вә јашамаг даһа да чәтинләшәҹәк (2 Тим. 3:13). Үстәлик, мирас алдығымыз ҝүнаһ вә гејри-камиллик уҹбатындан башымыза ачдығымыз бәлалара ҝөрә јенә дә тәсәллијә еһтијаҹ дујаҹағыг. Һәвари Булусун өмрүнүн сонуна гәдәр садиг гала билмәсинин сәбәбләриндән бири диндашларынын она дајаг олмасы иди. Ҝәлин биз дә Аристарх кими садиг, Тихик кими етибарлы вә Марк кими башгаларына хидмәт етмәјә һазыр олаг. Онда баҹы-гардашларымыза иманда сарсылмаз галмаға көмәк едә биләҹәјик (1 Салон. 3:2, 3).

^ абз. 5 Һәвари Булус һәјатда чохлу чәтинликләрлә үзләшиб. Бу чәтинликләр заманы бәзи гардашлар она бөјүк дајаг олуб. Ҝәлин ҝөрәк бу гардашлара башгаларына дајаг олмагда һансы үч хүсусијјәт көмәк едиб. Һәмчинин онларын нүмунәси әсасында баҹы-гардашларымыза дәстәк олмағын практики јолларына нәзәр салаҹағыг.

^ абз. 5 Бу мәгаләдәки бәзи адлар шәртидир.

НӘҒМӘ 111 Јеһова — севинҹ мәнбәјимиз

^ абз. 56 ШӘКЛИН ИЗАҺЫ: Аристарх вә һәвари Булус ҝәми гәзасындан бирҝә гуртулмушдулар.

^ абз. 58 ШӘКЛИН ИЗАҺЫ: Тихикә Булусун јаздығы мәктублары јығынҹаглара чатдырмаг иши етибар едилмишди.

^ абз. 60 ШӘКЛИН ИЗАҺЫ: Марк Булуса практики јолларла көмәк едирди.