Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Кеннет Кук вә Ҹеми Кук

Рәһбәрлик Шурасынын јени үзвү

Рәһбәрлик Шурасынын јени үзвү

24 ЈАНВАР 2018-ҹи ил, чәршәнбә ҝүнү сәһәр Бирләшмиш Штатлар вә Канада Бејтелиндә хүсуси бир елан сәсләнир: Кеннет Кук гардаш Јеһованын Шаһидләринин Рәһбәрлик Шурасынын јени үзвү тәјин олунду.

Кеннет гардаш АБШ-ын Пенсилванија штатында анадан олуб вә орада бөјүјүб боја-баша чатыб. Һәгигәт барәдә мәктәби битирмәк үзрә оланда бир синиф јолдашындан ешидиб. Гардаш 1980-ҹи ил ијун ајынын 7-си вәфтиз олунуб, 1 сентјабр 1982-ҹи илдә исә өнҹүл хидмәтинә башлајыб. Ики ил өнҹүллүк етдикдән сонра 12 октјабр 1984-ҹү илдә Уолкиллдәки (Нју-Јорк) Бејтелдә хидмәт етмәјә дәвәт алыб.

Гардаш нөвбәти 25 ил әрзиндә һәм мәтбәәдә, һәм дә Бејтел евиндә мүхтәлиф тәјинатларда чалышыб. 1996-ҹы илдә Ҹеми адлы баҹы илә аилә һәјаты гуруб. Баҹы да Бејтелә дәвәт алараг онунла бирликдә Уолкиллдә хидмәт етмәјә башлајыб. 2009-ҹу илин декабр ајында Кеннет гардаш вә јолдашы Патерсонда (Нју-Јорк) јерләшән Ҝөзәтчи Гүлләсинин Тәлим Мәркәзинә тәјин олунуб. Гардаш бурада Јазы ишләри илә бағлы мәктублашма шөбәсиндә чалышыб. 2016-ҹы илин апрел ајында Уолкиллә гајыдандан гыса мүддәт сонра онлар Бруклинә (Нју-Јорк) тәјин олунублар. Беш ајдан сонра исә Уорвикдәки (Нју-Јорк) јени баш идарәјә көчүбләр. Кеннет гардаш 2017-ҹи илин јанвар ајында Рәһбәрлик Шурасынын Јазы комитәсинин көмәкчиси тәјин олунуб.