Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ (ТӘЛИМ НӘШРИ) Јанвар 2018

Бу сајда 2018-ҹи ил февралын 26-дан апрелин 1-дәк олан тәлим мәгаләләри јерләшир.

THEY OFFERED THEMSELVES WILLINGLY

Хидмәтә һазыр көнүллүләр Мадагаскарда

Мадагаскар әразисиндә хош хәбәри јајылмасына бөјүк көмәклик ҝөстәрмиш тәблиғчиләрин бәзиләри илә таныш олун.

Јеһова јорғунлара ҝүҹ верир

Ахырзаманда һәјат чәтинликсиз өтүшмүр. 2018-ҹи илин ајәси бизи ҝүҹ алмаг үчүн Јеһоваја үз тутмаға сәсләјир.

Анма мәрасими вә бирлијимиз

Анма мәрасими Аллаһын халгыны неҹә бирләшдирир? Сонунҹу анма мәрасими нә вахт олаҹаг?

Һәр шејин Саһибинә нә верә биләрик?

Аллаһы севдијимизи ҝөстәрмәјин бир јолу онун јолунда фәдакар олмагдыр. Мадди рузимизлә Јеһованы неҹә шәрәфләндирә биләрик?

Сахта вә ҝерчәк хошбәхтлик

Аллаһ севҝиси илә 2 Тимутијә 3:2—4 ајәләриндә тәсвир олунан севҝи арасында һансы фәрг вар? Бу суалын ҹавабы бизә әсл хошбәхтлији вә мәмнунлуғу тапмаға көмәк едәҹәк.

Салеһ адамла шәр адам арасындакы фәрг

Ахырзаман ҹәмијјәтини вә Аллаһын халгыны сәҹијјәләндирән хүсусијјәтләр арасында һансы фәрг вар?

Билирсиниз?

Гәдим Исраилдә кичик һүгуги мүбаһисәләрин тәнзимләнмәсиндә Төвратдакы принсипләр һәгигәтән тәтбиг олунурдуму?