Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ТӘЛИМ МӘГАЛӘСИ 38

«Јаныма ҝәлин, мән сизә тәравәт верәҹәјәм»

«Јаныма ҝәлин, мән сизә тәравәт верәҹәјәм»

«Еј бүтүн зәһмәткешләр вә јүкү ағыр оланлар, јаныма ҝәлин, мән сизә тәравәт верәҹәјәм» (МӘТ. 11:28).

НӘҒМӘ 17 «Истәјирәм»

ИҸМАЛ *

1. Мәтта 11:28—30 ајәләринә әсасән, Иса Мәсиһ һансы вәди вермишди?

ИСА МӘСИҺ ону динләјән издиһама мөһтәшәм бир вәд вермишди: «Јаныма ҝәлин, мән сизә тәравәт верәҹәјәм». (Мәтта 11:28—30 ајәләрини охујун.) Бу, бош вәд дејилди. Мәсәлән, ҝәлин ҝөрәк Иса Мәсиһ дөзүлмәз хәстәликдән әзијјәт чәкән бир гадын үчүн нә етмишди.

2. Иса Мәсиһ хәстә гадын үчүн нә едир?

2 Гадынын көмәјә сон дәрәҹә еһтијаҹы вар иди. О, сағалмаг үмиди илә чох һәкимләрин јанында олмушду. Гадын 12 ил иди ки, бу хәстәликдән әзијјәт чәкирди вә һәлә дә сағалмамышды. Гануна әсасән, о, мурдар сајылырды (Лав. 15:25). Бир ҝүн бу гадын Иса Мәсиһин хәстәләрә шәфа вердијини ешидир вә ону ахтармаға башлајыр. Исаны тапанда онун палтарынын сачағына тохунур вә дәрһал сағалыр. Лакин Мәсиһ ону садәҹә сағалтмыр, һәм дә өз мүнасибәти илә гадынын ләјагәт һиссини бәрпа едир. Мәсәлән, Иса мүлајим, ејни заманда һөрмәтҹил шәкилдә она «баҹым» дејә мүраҹиәт едир. Сөзсүз ки, гадын бундан чох руһланыр вә мөһкәмләнир (Лука 8:43—48).

3. Һансы суаллары арашдыраҹағыг?

3 Диггәт јетирин ки, гадын өзү Иса Мәсиһин јанына ҝедир. О, өзү тәшәббүс ҝөстәрир. Бу ҝүн биз дә Иса Мәсиһин јанына ҝәлмәк үчүн тәшәббүс ҝөстәрмәлијик. Дүздүр, һал-һазырда Мәсиһ јанына ҝәләнләрин хәстәликләрини мөҹүзәви шәкилдә сағалтмыр. Лакин о, дәвәтини бизә дә үнванлајыб: «Јаныма ҝәлин, мән сизә тәравәт верәҹәјәм». Бу мәгаләдә беш суалы арашдыраҹағыг: «Иса Мәсиһин јанына неҹә ҝәлә биләрик? Иса «бојундуруғуму үзәринизә ҝөтүрүн» дејәндә нәји нәзәрдә тутурду? Мәсиһдән нә өјрәнә биләрик? Нә үчүн онун һәвалә  етдији иш бизә тәравәт ҝәтирир? Вә Мәсиһин бојундуруғу алтында даима тәравәт тапмаг үчүн нә едә биләрик?»

«ЈАНЫМА ҜӘЛИН»

4, 5. Иса Мәсиһин јанына ҝәлмәјин бәзи үсуллары һансылардыр?

4 Иса Мәсиһин јанына ҝәлмәјин бир јолу онун етдикләри вә дедикләри һагда баҹардығымыз гәдәр чох шеј өјрәнмәкдир (Лука 1:1—4). Буну бизим әвәзимизә һеч кәс етмәјәҹәк. Мүгәддәс Китабдан Иса Мәсиһ һагда јазыланлары арашдырмаг һәр биримизин өз мәсулијјәтидир. Иса Мәсиһин јанына ҝәлмәјин диҝәр бир јолу вәфтиз олунмаг гәрарыны вермәк вә онун шаҝирди олмагдыр.

5 Даһа бир үсул, көмәјә еһтијаҹ дујдуғумуз заман ағсаггаллара јахынлашмагдыр. Мәсиһ гузуларынын гејдинә галмағы «инсан тимсалында һәдијјәләр» олан ағсаггаллара һәвалә едиб (Ефес. 4:7, 8, 11; Јәһ. 21:16; 1 Бут. 5:1—3). Онлардан көмәк истәмәк үчүн өзүмүз тәшәббүс ҝөстәрмәлијик. Дүшүнмәмәлијик ки, ағсаггаллар үрәјимиздәкиләри охујур вә нәјә еһтијаҹ дујдуғумузу билир. Жулјан адлы бир гардаш дејир: «Сәһһәтимдәки проблемләрә ҝөрә Бејтелдәки тәјинатымы дајандырмалы олдум. Достларымдан бири мәсләһәт ҝөрдү ки, ағсаггаллардан мәнә руһландырыҹы зијарәт етмәләрини хаһиш едим. Әввәл-әввәл дүшүнүрдүм ки, буна еһтијаҹым јохдур. Лакин сонра көмәк истәдим. Ағсаггалларын зијарәти индијә кими алдығым ән ҝөзәл һәдијјәләрдән бири олду». Жулјаны зијарәт едән ики ағсаггал кими, бүтүн сәдагәтли ағсаггаллар бизә «Мәсиһин дүшүнҹәсинә» саһиб олмаға, јәни онун дүшүнҹә тәрзини дәрк етмәјә вә тәглид етмәјә көмәк едә биләр (1 Кор. 2:16; 1 Бут. 2:21). Бу, һәгигәтән дә, онларын бизә верә биләҹәји ән ҝөзәл һәдијјәләрдән биридир.

«БОЈУНДУРУҒУМУ ҮЗӘРИНИЗӘ ҜӨТҮРҮН»

6. Иса Мәсиһ «бојундуруғуму үзәринизә ҝөтүрүн» сөзләри илә нәји нәзәрдә тутурду?

6 Иса Мәсиһ «бојундуруғуму үзәринизә ҝөтүрүн» сөзләри илә, ола билсин, «сәлаһијјәтими гәбул един» демәк истәјирди. Ја да ола билсин, о демәк истәјирди ки, «мәнимлә ејни бојундуруғун алтына ҝирин, бир јердә Јеһоваја хидмәт едәк». Истәнилән һалда, бојундуруғу ҝөтүрмәк Ағамыз үчүн иш ҝөрмәли олдуғумузу билдирир.

7. Мәтта 28:18—20 ајәләринә әсасән, бизә һансы иш һәвалә олунуб вә биз нәјә әмин ола биләрик?

7 Һәјатымызы Јеһоваја һәср едиб вәфтиз олунанда Иса Мәсиһин дәвәтини гәбул етмиш олуруг. Бу дәвәти һәр кәс гәбул едә биләр; Иса Мәсиһ Јеһоваја сәмими-гәлбдән хидмәт етмәк истәјән һеч кәси рәдд етмәјәҹәк (Јәһ. 6:37, 38). Јеһованын Иса Мәсиһә тапшырдығы ишдә иштирак етмәк шәрәфи онун бүтүн давамчыларына нәсиб олуб. Әмин ола биләрик ки, Мәсиһ даима јанымызда олуб бу иши ҝөрмәкдә бизә көмәк едәҹәк. (Мәтта 28:18—20 ајәләрини охујун.)

«МӘНДӘН ӨЈРӘНИН»

Иса Мәсиһ кими башгаларыны тәравәтләндирин (8—11 абзаслара бахын) *

8, 9. Нәјә ҝөрә тәвазөкар инсанлар Исанын јанына ҝәлирди вә һансы суалларын үзәриндә дүшүнмәлијик?

8 Исанын јанына тәвазөкар инсанлар ҝәлирди (Мәт. 19:13, 14; Лука 7:37, 38). Нә үчүн? Иса Мәсиһлә фәрисиләр арасында фәргә нәзәр салаг. Бу дин хадимләри мәһәббәтдән узаг вә тәкәббүрлү идиләр (Мәт. 12:9—14). Лакин Иса Мәсиһ мәһәббәтли вә тәвазөкар иди. Фәрисиләр шан-шөһрәтә мејилли идиләр вә ҹәмијјәтдәки јүксәк мөвгеләри илә өјүнүрдүләр. Иса Мәсиһ исә шөһрәтпәрәстлијә гаршы иди, шаҝирдләринә өзләри һагда јүксәк фикирдә олмамағы вә башгаларына гуллуг етмәли олдугларыны сөјләјирди (Мәт. 23:2, 6—11). Фәрисиләр горху вә һәдә  илә башгаларынын үзәриндә ағалыг едирди (Јәһ. 9:13, 22). Лакин Иса Мәсиһ хејирхаһ әмәлләри вә хош сөзләри илә инсанлары руһландырырды.

9 Бәс сиз Мәсиһин өјрәтдикләринә әмәл едирсиниз? Өзүнүздән сорушун: «Башгалары мәни һәлим вә тәвазөкар инсан кими таныјыр? Инсанлара хидмәт етмәк үчүн ашағы сәвијјәли һесаб олунан ишләри ҝөрүрәм? Меһрибан инсанам?»

10. Иса Мәсиһ шаҝирдләри үчүн неҹә мүһит јаратмышды?

10 Иса Мәсиһ әмәкдашлары үчүн меһрибан, хош аб-һава јарадырды вә онлары һәвәслә өјрәдирди (Лука 10:1, 19—21). Бу мүнасибәт сајәсиндә шаҝирдләри Исаја суаллар вермәјә чәкинмирдиләр. Иса һәмчинин онларын фикирләрини ешитмәк истәјирди (Мәт. 16:13—16). Әлверишли мүһитдә чичәкләнән ҝүлләр кими, Исанын шаҝирдләри дә онун јаратдығы мүһитдә чичәк ачырды. Онлар Исанын өјрәтдикләрини мәнимсәјир вә јахшы ишләри илә бәһрә ҝәтирирдиләр.

Әлчатан вә достјана олун

Фәал вә чалышган олун

Тәвазөкар вә зәһмәткеш олун *

11. Өзүмүзә һансы суаллары вермәлијик?

11 Сиз киминсә үзәриндә сәлаһијјәтә саһибсиниз? Еләдирсә, дүшүнүн: «Ишдә, јахуд евдә неҹә мүһит јарадырам? Сүлһпәрвәр инсанам? Башгалары мәндән сөз сорушмаға чәкинмир? Онларын фикирләрини динләмәји баҹарырам?» Һеч биримиз фәрисиләр кими олмаг истәмәздик. Фәрисиләрә әлавә суаллар верәндә онлар гәзәбләнирдиләр, еләҹә дә, онлардан фәргли дүшүнәнләрә гаршы чох амансыз давранырдылар (Марк 3:1—6; Јәһ. 9:29—34).

«СИЗӘ ТӘРАВӘТ ВЕРӘҸӘЈӘМ»

12—14. Нәјә ҝөрә Иса Мәсиһин һәвалә етдији иш бизә тәравәт ҝәтирир?

12 Нә үчүн Иса Мәсиһин һәвалә етдији иш бизә тәравәт ҝәтирир? Бунун бир чох сәбәби вар, лакин ҝәлин бәзиләринә нәзәр салаг.

13 Биз ән јахшы нәзарәтчиләрә саһибик. Јеһова ән Али Нәзарәтчидир; О, гәдирбилмәз, сәрт рәһбәрләр кими дејил. Јеһова ҝөрдүјүмүз ишләри дәјәрләндирир (Ибр. 6:10). Һәмчинин, мәсулијјәт јүкүмүзү дашыја биләк дејә, еһтијаҹ дујдуғумуз ҝүҹү верир (2 Кор. 4:7; Гал. 6:5). Үстәлик, Падшаһымыз Иса Мәсиһ башгалары илә мүнасибәтә даир бизә ҝөзәл өрнәкдир (Јәһ. 13:15). Бизә рәһбәрлик едән ағсаггаллар да «бөјүк чобаны» — Иса Мәсиһи тәглид етмәјә чалышыр (Ибр. 13:20; 1 Бут. 5:2). Онлар әлләриндән ҝәләни едирләр ки, бизә тәлим верәндә, бизи горујанда мүлајим, ҹәсарәтли олсунлар, бизи руһландырсынлар.

14 Биз ән јахшы әмәкдашлара саһибик. Һеч кимин бизимки гәдәр меһрибан достлары вә ҝөзәл иши ола билмәз. Бир дүшүнүн: биз ән јүксәк әхлаг дәјәрләринә саһиб олан, лакин өзү илә гүррәләнмәјән инсанларла ишләмәк шәрәфинә саһибик. Онлар баҹарыглы, ејни заманда садәдирләр. Үстәлик, башгаларыны өзләриндән үстүн һесаб едирләр. Онлар бизи јалныз әмәкдаш јох, һәм дә дост һесаб едирләр. Арамызда елә ҝүҹлү мәһәббәт вар ки, онлар биздән өтрү ҹанларыны белә вермәјә һазырдылар!

15. Ҝөрдүјүмүз ишә мүнасибәтимиз неҹә олмалыдыр?

15 Биз ән јахшы иши ҝөрүрүк. Биз инсанлара Јеһова Аллаһ һаггында һәгигәтләри өјрәдирик вә Иблисин јаланларыны ифша едирик (Јәһ. 8:44). Иблис инсанларын чијнинә дашыја билмәјәҹәкләри јүк гојуб. Мәсәлән, бизи инандырмаға чалышыр ки, Јеһова ҝүнаһларымызы бағышламајаҹаг вә биз севҝијә лајиг дејилик. Неҹә дә дәһшәтли јалан вә ағыр јүкдүр! Һәгигәт исә ондан ибарәтдир ки, Иса Мәсиһин јанына ҝәләндә ҝүнаһларымыз бағышланыр. Әслиндә, Јеһова бизи чох севир (Ром. 8:32, 38, 39). Инсанлара Јеһоваја  ҝүвәнмәји өјрәтмәк вә бунунла һәјатларынын јахшылыға доғру дәјишдијини ҝөрмәк неҹә дә хошдур!

МӘСИҺИН БОЈУНДУРУҒУ АЛТЫНДА ДАИМА ТӘРАВӘТ АЛЫН

16. Иса Мәсиһин үзәримизә гојдуғу јүк диҝәр јүкләрдән нә илә фәргләнир?

16 Иса Мәсиһин үзәримизә гојдуғу јүк дашымалы олдуғумуз диҝәр јүкләрдән фәргләнир. Мәсәлән, иш ҝүнүнүн сонунда чохлары нәинки јорғун олур, үстәлик, һеч бир мәмнунлуг дујмур. Бунун әксинә олараг, Јеһоваја вә Иса Мәсиһә хидмәт етмәк үчүн ајырдығымыз вахт бизә бөјүк хошбәхтлик бәхш едир. Бәзән иш ҝүнүн сонунда јорғун олуруг вә һәмин ахшам ибадәт ҝөрүшүнә ҝетмәк үчүн өзүмүзү мәҹбур едирик. Лакин јығынҹагдан гајыданда адәтән өзүмүзү ҝүмраһ вә енержили һисс едирик. Ејни шеји тәблиғ хидмәтиндә иштирак вә Мүгәддәс Китабын фәрди мүталиәси барәдә демәк олар. Алдығымыз мүкафат сәрф етдијимиз ҝүҹдән гат-гат артыг олур!

17. Нә үчүн реалист вә еһтијатлы олмалыјыг?

17 Реалист олмалыјыг. Һәр биримизин ҝүҹү мүәјјән сәвијјәдәдир. Одур ки, үзәримизә ҝөтүрдүјүмүз ишләри сечәркән еһтијатлы олмалыјыг. Мәсәлән, маддијјат топламаға чалышараг ҝүҹүмүзү түкәдә биләрик. Ҝәлин ҝөрәк Иса Мәсиһ «Әбәди һәјаты алмаг үчүн мән нә етмәлијәм?» суалыны верән варлы оғлана нә демишди. Бу оғлан артыг Гануна итаәт едирди. Ҝөрүнүр, о, јахшы инсан иди, чүнки Маркын Мүждәсиндә оғланын Иса Мәсиһин үрәјинә јатдығы хүсусилә вурғуланыр. Мәсиһ она белә бир тәклиф едир: «Ҝет, нәјин варса, сат... Сонра мәним ардымҹа ҝәл». Оғлан Исанын дәвәтини гәбул етмәји арзуласа да, вар-дөвләтини итирмәк истәмирди (Марк 10:17—22). Нәтиҹәдә, о, Исанын тәклиф етдији јүкдән имтина едиб «вар-дөвләтин» гулу олмаға давам едир (Мәт. 6:24). Бәс сиз һансы сечими едәрдиниз?

18. Вахташыры нәји јохламалыјыг вә нә үчүн?

18 Јахшы оларды ки, вахташыры һәјатда нәјә үстүнлүк вердијимизә нәзәр салаг. Нә үчүн? Бунун сајәсиндә ҝүҹүмүздән ағылла истифадә едиб-етмәдијимизи јохлаја биләрик. Марк адлы ҹаван бир гардаш дејир: «Узун илләр садә һәјат сүрдүјүмү дүшүнүрдүм. Дүздүр, өнҹүл идим, амма фикрим һәмишә пул газанмагда, раһат һәјат сүрмәкдә иди. Һәјатымдан нә үчүн әсл мәмнунлуг дујмадығымы баша дүшә билмирдим. Сонра ҝөрдүм ки, өз марагларымы биринҹи јерә гојурам, Јеһоваја исә ҝери галан вахт вә ҝүҹүмү ајырырам». Марк гардаш Јеһоваја даһа чох хидмәт едә билмәк үчүн дүшүнҹә вә һәјат тәрзиндә дәјишиклик еләди. О дејир: «Һәрдән пулла бағлы нараһатлыгларым олур, амма Јеһованын көмәји вә Исанын дәстәји сајәсиндә чәтинликләримин өһдәсиндән ҝәлә билирәм».

19. Нә үчүн дүзҝүн дүшүнҹә тәрзини горумаг ваҹибдир?

19 Иса Мәсиһин бојундуруғу алтында даима тәравәт тапмаг үчүн биз үч шеји етмәлијик. Биринҹиси, дүзҝүн дүшүнҹә тәрзини горумалыјыг. Биз Јеһованын ишини ҝөрүрүк, демәли, бу иши Онун истәдији кими ҝөрмәлијик. Јеһова бизим Ағамыз, биз исә Онун ишчиләријик (Лука 17:10). Онун тапшырдығы иши өз билдијимиз кими етмәјә чалышсаг, бојундуруғумузу даһа да ағырлашдыраҹағыг. Бојундуруг алтында олан һејван нә гәдәр ҝүҹлү олса да, ҹүтчүнүн ҝөстәрдији истигамәтә ҝетмәјиб өз истәдији сәмтә ҝетсә, өзүнү јаралајар вә тез јорулар. Мәсиһин бојундуруғу алтында олан бизләр Јеһованын ҝөстәрдији јолла ҝетсәк, һәтта ҝүҹүмүзүн чатмајаҹағыны дүшүндүјүмүз ишләри ҝөрә вә истәнилән манеәни аша биләрик. Унутмајын ки, һеч кәс Аллаһа ирадәсини  јеринә јетирмәјә мане ола билмәз! (Ром. 8:31; 1 Јәһ. 4:4).

20. Исанын бојундуруғуну һансы нијјәтлә дашымалыјыг?

20 Икинҹиси, нијјәтимиз дүзҝүн олмалыдыр. Мәгсәдимиз мәһәббәтли Атамыз Јеһованы уҹалтмагдыр. Биринҹи әсрдә Мәсиһә тамаһкарлыгдан вә худбинликдән ирәли ҝәләрәк јахынлашанлар тезликлә мәјуслуға гапылдылар вә онун бојундуруғундан чыхдылар (Јәһ. 6:25—27, 51, 60, 66; Филип. 3:18, 19). Лакин Аллаһа вә инсанлара тәмәннасыз мәһәббәт бәсләјәнләр Мәсиһлә ҝөјдә хидмәт етмәк үмидилә, һәјатлары бојунҹа онун бојундуруғуну севинҹлә дашыдылар. Онлар кими, биз дә Мәсиһин бојундуруғуну дүзҝүн нијјәтлә дашысаг, хошбәхтлијимизи горујуб-сахлаја биләҹәјик.

21. Мәтта 6:31—33 ајәләринә әсасән, Јеһованын нәләри едәҹәјинә үмид едә биләрик?

21 Үчүнҹүсү, Јеһованын дәстәјинә үмидимизи итирмәмәлијик. Биз фәдакарлыг вә зәһмәт тәләб едән бир һәјаты сечмишик. Иса тәгибләрә мәруз галаҹағымызы габагҹадан демишди. Бунунла белә, истәнилән чәтинликдә Јеһованын бизә дөзмәјә ҝүҹ верәҹәјинә үмид едә биләрик. Нә гәдәр чох дөзсәк, иманымыз бир о гәдәр ҝүҹлү олаҹаг (Јаг. 1:2—4). Һәмчинин Јеһованын бизи еһтијаҹ дујдуғумуз шејләрлә тәмин едәҹәјинә, Исанын гајғымыза галаҹағына вә баҹы-гардашларымыздан дәстәк алаҹағымыза үмид едә биләрик (Мәтта 6:31—33 ајәләрини охујун; Јәһ. 10:14; 1 Салон. 5:11). Бундан артыг бизә нә лазымдыр?!

22. Нәјә ҝөрә севинәҹәјик?

22 Исанын сағалтдығы гадын елә һәмин ҝүн тәравәт тапды. Лакин әбәдијјән тәравәт алмасы үчүн о, Мәсиһин садиг шаҝирди олмалы иди. Сизҹә, о, нә етди? Әҝәр Иса Мәсиһин бојундуруғу алтына ҝирмәк гәрарына ҝәлмишдисә, ҝөрүн о, неҹә дә дәјәрли мүкафат — Мәсиһлә бирҝә ҝөјдә хидмәт етмәк мүкафатыны алыб! Алаҹағы немәт Мәсиһин ардынҹа ҝетмәк үчүн вердији истәнилән гурбана дәјәрди. Биз дә ҝөјдә, јахуд јердә әбәди јашамаг үмидинә саһиб олмағымыздан асылы олмајараг, Мәсиһин «јаныма ҝәлин» дәвәтини гәбул етдијимизә ҝөрә чох севинәҹәјик.

НӘҒМӘ 13 Мәсиһ бизә өрнәкдир

^ абз. 5 Иса Мәсиһ бизи өз јанына дәвәт едир. Онун дәвәтини гәбул етмәк үчүн нә етмәлијик? Мәгаләдә бу суалын ҹавабыны вә Мәсиһин әмәкдашлары олмағын бизә неҹә тәравәт вердијини арашдыраҹағыг.

^ абз. 60 ШӘКЛИН ИЗАҺЫ. Иса Мәсиһ бир чох јолларла инсанлара тәравәт бәхш едирди.

^ абз. 66 ШӘКИЛЛӘРИН ИЗАҺЫ. Ејнилә, бир гардаш да, мүхтәлиф јолларла башгаларыны тәравәтләндирир.