Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  Сентјабр 2017

 БИОГРАФИЈА

Руһән јеткин инсанларла ишләмәк шәрәфим

Руһән јеткин инсанларла ишләмәк шәрәфим

1930-ҹу илләрин орталарында атамла анам, Ҹејмс вә Ҹеси Синклерләр Нју-Јоркун Бронкс рајонуна көчдүләр. Онларын бурадакы јени танышларындан бири Вили Снедон иди. Валидејнләрим кими о да Шотландијадан ҝәлмишди. Танышлыгларынын илк дәгигәләриндән һәр үчү өз аиләси барәдә данышмаға башламышды. Бу һадисә мән дүнјаја ҝәлмәмишдән бир-ики ил өнҹә баш вериб.

Анам Вилијә данышмышды ки, Биринҹи Дүнја мүһарибәсиндән гыса мүддәт әввәл бабамла бөјүк дајым Шимал дәнизиндә боғулуб өлмүшдү. Онларын балыгчы гајығы мина илә тоггушмушду. Онда Вили демишди: «Сәнин атан ҹәһәннәмдәдир *!» Вили Јеһованын Шаһиди иди. Бу, анамын Мүгәддәс Китаб һәгигәти илә илк гејри-ади танышлығы олур.

Вили вә Лиз Снедон

Вилинин бу сөзүнә ҝөрә анам чох пис олур, чүнки бабам јахшы киши олуб. Амма сонра Вили дејир: «Бәс Исанын да ҹәһәннәмә дүшдүјүнү десәм, онда неҹә?» Онда анамын килсәдә өјрәндији дуа јадына дүшүр. Бу дуада дејилирди ки, Иса ҹәһәннәмә енмиш, үч ҝүндән сонра исә ҝөјә галдырылмышды. Анама мараглы ҝәлир: «Әҝәр ҹәһәннәм писләрин ишҝәнҹә чәкдији одлу јердирсә, онда нијә Иса ора дүшсүн?» Беләҹә, анам һәгигәтлә марагланмаға башлајыр. Сонра о, Бронкс јығынҹағына ҝедир вә 1940-ҹы илдә вәфтиз олунур.

Анамла вә атамла

О вахтлар мәсиһи валидејнләрин ушагларына Мүгәддәс Китаб дәрси кечмәсинә елә дә бөјүк әһәмијјәт верилмирди. Мән көрпә оланда анам һәфтәсонлары јығынҹаға вә хидмәтә ҝедәркән мәнә атам бахырды. Бир нечә ил сонра атамла мән дә јығынҹаглара ҝетмәјә башладыг. Анам тәблиғ ишиндә чох фәал иди вә бир нечә нәфәрә Мүгәддәс Китаб дәрси кечирди. Һәтта бир вахтлар Мүгәддәс Китабы өјрәнәнләр ејни әразидә јашадыглары үчүн анам онлара груп шәклиндә дәрс кечмишди. Мәктәбдән тәтилә бурахыланда мән дә онунла бирликдә саһә хидмәтинә ҝедирдим. Бунун сајәсиндә Мүгәддәс Китабдан чох шеј өјрәндим вә артыг орда јазыланлары башгалары илә бөлүшмәји баҹарырдым.

 Һејиф ки, ушаг вахты Мүгәддәс Китабдан өјрәндикләримә ҹидди јанашмырдым, онлара ади бир шеј кими бахырдым. Лакин һарадаса 12 јашым оланда тәблиғчи олдум вә тәблиғдә мүнтәзәм иштирак етмәјә башладым. 1954-ҹү ил ијулун 24-ү 16 јашымда Канаданын Торонто шәһәриндә кечирилән бөјүк топлантыда вәфтиз олундум.

БЕЈТЕЛ ХИДМӘТИ

Јығынҹағымызын бәзи үзвләри Бејтелдә хидмәт едирдиләр. Онлардан чох шеј өјрәнмишдим. Онларын натиглик габилијјәти, Мүгәддәс Китабы неҹә изаһ етмәләри мәни валеһ едирди. Мәктәб мүәллимләрим мәни али тәһсил алмаға тәшвиг етсәләр дә, мәгсәдим Бејтелдә хидмәт етмәк иди. Буна ҝөрә дә Торонтодакы топлантыда Бејтелә әризә вердим. 1955-ҹи илдә Јанки стадионунда (Нју-Јорк) кечирилән топлантыда әризәјлә икинҹи дәфә мүраҹиәт етдим. Үстүндән чох кечмәмиш 1955-ҹи ил сентјабрын 19-у Бруклин Бејтелинә дәвәт олундум. Онда мәним 17 јашым вар иди. Бејтелә ҝәлдијим ҝүнүн сәһәриси Адамс күчәси, 117-дә јерләшән Ҹилдләмә шөбәсиндә хидмәт етмәјә башладым. Бурада мән китаб вәрәгләрини 32 сәһифәдән ибарәт һиссәләрә јыған дәзҝаһда ишләјирдим. Јығылан бу һиссәләр башга бир дәзҝаһда китаб һалында тикилирди.

17 јашымда Бруклиндәки Бејтелдә хидмәт етмәјә башладым

Ҹилдләмә шөбәсиндә тәхминән бир ај хидмәт етдикдән сонра чап ишини баҹардығыма ҝөрә Абунә шөбәсинә тәјин едилдим. О вахтлар «Ҝөзәтчи гүлләси» вә «Ојанын!» журналына јени абунә оланларын үнванларыны јазмаг үчүн трафаретләр (дәмир лөвһәҹикләр) һазырланырды. Бир нечә ајдан сонра ҝөндәрмә шөбәсиндә ишләмәјә башладым. Бу шөбәнин нәзарәтчиси Клаус Ҹенсен мәнә әдәбијјатлары тырла лимана дашыјан сүрүҹүјә көмәк етмәји тәклиф етди. Әдәбијјатлар лимандан дүнјанын мүхтәлиф јерләринә чатдырылырды.  Бу ишә һәмчинин нәшрләрин бир гисмини почтла Бирләшмиш Штатлардакы мүхтәлиф јығынҹаглара ҝөндәрмәк дахил иди. Клаус гардаш мәнә деди ки, бир аз физики ишдә ишләмәјим лап јеринә дүшәр. Чүнки һәмин вахтлар мән ҹәми 57 килограм идим вә чох ҹылыз идим. Доғрудан да, бу ишләр мәним ҹанымы бәркитди. Клаус гардаш билирмиш, мәнә нә лазымдыр!

Абунә шөбәси һәмчинин јығынҹагларын әдәбијјат сифаришләринә бахырды. Бунун сајәсиндә мән Бруклиндә әдәбијјатларымызын нечә дилдә чап олундуғуну вә һансы өлкәләрә ҝөндәрилдијини өјрәндим. Һәтта елә дилләр вар иди ки, онларын адыны биринҹи дәфә ешидирдим. Уҹгар әразиләрә он минләрлә нәшрин ҝөндәрилдијини билмәк мәни чох севиндирирди. Онда һеч ағлыма да ҝәлмәзди ки, нә вахтса һәмин әразиләрин чохуну зијарәт едәҹәјәм.

Роберт Уоллен, Чарлз Молоһан вә Дон Адамсла бирҝә

1961-ҹи илдә Грант Сјутер гардашын нәзарәт етдији малијјә шөбәсинә тәјин олундум. Бир нечә илдән сонра мүждәчилик ишинә рәһбәрлик едән Нејтан Норр гардаш мәни өз офисинә чағырды. О мәнә деди ки, онунла ишләјән бир гардаш бир ај Мәсул Гардашлар үчүн Мәктәбдә тәлим алаҹаг, сонра исә хидмәт шөбәсиндә ишләјәҹәк. Бу сәбәбдән мәни онун јеринә тәјин етдиләр. Бурада мән Дон Адамс гардашла ишләјирдим. О, 1955-ҹи илдә кечирилән топлантыда мәним Бејтел әризәми гәбул едән гардаш иди. Бундан башга, бизимлә ејни шөбәдә Роберт Уоллен вә Чарлз Молоһан ишләјирди. Биз дөрдүмүз әлли илдән чох бир јердә ишләдик. Бу ҹүр садиг гардашларла чијин-чијинә ишләмәк бөјүк хошбәхтлик иди! (Зәб. 133:1).

Илк зонал зијарәтим, Венесуела (1970-ҹи ил)

1970-ҹи илдән етибарән мән тәхминән һәр ил бир нечә һәфтәлик Ҝөзәтчи Гүлләси Ҹәмијјәтинин филиалларыны зијарәт етмәјә  башладым. Һәмин вахт бу, зонал нәзарәтчинин зијарәти адланырды. Бу тәјината Бејтел аиләсини вә хүсуси тәјинатлы мүждәчиләри зијарәт етмәк, онлары руһландырмаг вә филиалын сәнәд-сүнәдләрини јохламаг дахил иди. Ҝилад Мәктәбинин илк мәзунларынын һәлә дә өз тәјинатларында сәдагәтлә галдыгларыны ҝөрмәк мәни фәрәһләндирирди. Дохсандан чох өлкәдә олуб, орадакы баҹы-гардашлары зијарәт етмәк мәним үчүн бөјүк шәрәф иди!

90-дан чох өлкәдәки баҹы-гардашлары зијарәт етмәк мөһтәшәм иди!

ВӘФАЛЫ ӨМҮР-ҜҮН ЈОЛДАШЫ ТАПДЫМ

Бруклиндәки бүтүн Бејтел аиләси Нју-Јорк шәһәринин мүхтәлиф јығынҹагларына тәјин олунмушду. Мәни исә Бронксдакы јығынҹаға тәјин етмишдиләр. Бурадакы илк јығынҹаг тәблиғчиләрин сајы чохалдығына ҝөрә бөлүнмүшдү. Мән һәмин бөлүнән јығынҹаға — Јухары Бронкс јығынҹағына ҝедирдим.

1960-ҹы илләрин орталарында бизим јығынҹағын әразисинә һәгигәти Бронксун ҹәнубунда өјрәнмиш латвијалы бир мәсиһи аиләси көчүр. Бу аиләнин бөјүк гызы Ливја мәктәби битирәндән дәрһал сонра өнҹүл хидмәтинә башлајыр. Бир нечә ајдан сонра о, тәблиғчиләрә тәләбат олан Массачусетс шәһәринә көчүр. Мән јығынҹагда баш верән јениликләр һагда она јазмаға башладым. Ливја да Бостонда хидмәтдә әлдә етдији наилијјәтләри мәнимлә бөлүшүрдү.

Ливја вә мән

Бир нечә илдән сонра Ливја хүсуси өнҹүл тәјин олунур. О, Јеһова үчүн даһа чох шеј етмәк истәдијинә ҝөрә Бејтелә әризә јазыр. 1971-ҹи илдә о, Бејтелә дәвәт алыр. Бу, санки Јеһовадан бир ишарә иди! 1973-ҹү ил октјабр ајынын 27-си биз аилә һәјаты гурдуг. Тој мәрузәмизи Нејтан Норр гардашын сөјләмәси бизим севинҹимизә севинҹ гатды. Мәсәлләр 18:22 ајәсиндә дејилир: «Јахшы арвад тапан инҹи тапыб, Јеһованын лүтфү онунладыр». Беләҹә, Јеһованын лүтфү сајәсиндә биз 40 илдән чохдур ки, Бејтелдә хидмәт едирик. Биз инди дә Бронксун һәмин әразисиндәки јығынҹагда хидмәт едирик.

МӘСИҺИН ГАРДАШЛАРЫ ИЛӘ ЧИЈИН-ЧИЈИНӘ

Нејтан гардашла бир јердә ишләмәк мөһтәшәм иди. О, һәгигәт уғрунда јорулмадан чалышырды вә бүтүн дүнјадакы хүсуси тәјинатлы мүждәчиләрин хидмәтини чох гијмәтләндирирди. Бу хүсуси тәјинатлы мүждәчиләрин әксәријјәти тәјин олдуглары әразидә илк Јеһованын Шаһидләри идиләр. Әфсуслар олсун ки, Нејтан гардаш 1976-ҹы илдә хәрчәнҝ хәстәлијинә тутулур. Ону бу вәзијјәтдә ҝөрмәк бизә чох чәтин иди. Јатаг хәстәси олдуғу вахт бир ҝүн мәндән хаһиш етди ки, она чап олунаҹаг материаллардан бәзиләрини охујум. Һәмчинин зәнҝ едиб Фредерик Франс гардашы да чағырмағымы истәди. Сонрадан билдим ки, Фредерик гардашын ҝөзләри зәиф ҝөрдүјү үчүн Нејтан гардаш хејли вахт сәрф едиб бу кими материаллары она охујурмуш.

Даниел вә Марина Сидликлә бирҝә филиаллары зијарәт едәркән (1977-ҹи ил)

Нејтан Норр гардаш 1977-ҹи илдә вәфат етди. Анҹаг онун јерүзүндәки һәјатыны сәдагәтлә баша вурдуғуну билмәк ону  таныјыб севәнләрә тәскинлик верирди (Вәһј 2:10). Бундан сонра тәшкилатын рәһбәри Фредерик гардаш олду.

О вахт мән Нејтан гардашла узун илләр бирҝә ишләјән Милтон Һеншелин катиби идим. Милтон гардаш мәнә билдирди ки, индән белә Бејтелдә әсас вәзифәм Фредерик Франса һәр ишиндә көмәк етмәк олаҹаг. Һәр дәфә мәгаләләр чапа верилмәмишдән әввәл онлары гардаш үчүн охујурдум. Фредерик гардашын ити һафизәси вар иди вә о, бүтүн диггәтини охудуғум мәгаләјә ҹәмләмәји чох ҝөзәл баҹарырды. 1992-ҹи илин декабр ајында Фредерик гардаш вәфат етди. Она јер үзүндәки сон ҝүнләринә кими көмәк етмәк мәним үчүн бөјүк шәрәф иди!

Узун илләр чалышдығым Колумбија Һајтс 124

Бејтелдә кечирдијим 61 ил бир ҝөз гырпымында кечди. Валидејнләрим һәјатларыны Јеһоваја сәдагәтлә баша вурдулар. Онлары јени дүнјада гаршыламағы сәбирсизликлә ҝөзләјирәм (Јәһ. 5:28, 29). Бу фани дүнјада һеч бир шеј сәдагәтли баҹы-гардашларла бирҝә Аллаһын халгы уғрунда хидмәт етмәјин јерини верә билмәз! Ливјајла мән там сәмимијјәтлә дејә биләрик ки, таммүддәтли хидмәтә һәср етдијимиз илләр боју «Јеһованын бәхш етдији севинҹ» бизә гала олуб! (Нәһ. 8:10).

Јеһованын тәшкилатында әвәзолунмаз инсан јохдур вә һәр нә олурса олсун, тәблиғ иши давам едир. Узун илләр әрзиндә мәтин вә садиг гардашларла бирҝә ишләмәјин неҹә ҝөзәл дујғу олдуғуну сөзлә ифадә едә билмәрәм. Бирҝә чалышдығым мәсһ олунмушларын чоху артыг јер үзү һәјатларыны баша вурублар. Јеһоваја чох миннәтдарам ки, бу ҹүр сәдагәтли инсанларла әмәкдашлыг етмәк имканым олуб.

^ абз. 5 Мүгәддәс Китабын бәзи тәрҹүмәләриндә үмумбәшәр мәзар мәнасыны верән «шеол» вә «һадес» сөзләри «ҹәһәннәм» кими тәрҹүмә олунуб.