Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

«Ҹәсур ол,.. ишә башла!»

«Ҹәсур ол,.. ишә башла!»

«Ҹәсур ол, мөһкәм ол, ишә башла! Горхма, тәлаша дүшмә, Јеһова Аллаһ... сәнинләдир» (1 САЛН. 28:20).

НӘҒМӘ: 38, 34

1, 2. а) Шаһзадә Сүлејмана һансы ваҹиб иш һәвалә олунмушду? б) Давуд нә үчүн оғлу Сүлејмана ҝөрә нараһат иди?

ШАҺЗАДӘ СҮЛЕЈМАН бәшәр тарихинин ән әһәмијјәтли иншаат лајиһәсинә — Јерусәлимдәки мәбәдин тикинтисинә башчылыг етмәк тапшырығы алмышды. Бу, чох мөһтәшәм лајиһә иди. Атасы Давуд Сүлејмана демишди ки, бинанын «шөһрәти, әзәмәти ҹүмлә ҹаһана јајылмалыдыр»; ән әсасы исә о иди ки, мәбәд «Јеһова Аллаһын еви» адланаҹагды. Бу тапшырығы Сүлејмана Јеһованын Өзү вермишди (1 Салн. 22:1, 5, 9—11).

2 Давуд падшаһ Јеһованын иши дәстәкләјәҹәјинә шүбһә етмирди. Бунунла белә, о баша дүшүрдү ки, бу иши ҝәнҹ вә сәриштәсиз олан оғлу ҝөрәҹәк. Ҝөрәсән, бу ишә башламаға оғлунун јетәринҹә ҹәсарәти чатаҹаг? Тәҹрүбәсиз олмасы она мане олмајаҹаг ки? Бир сөзлә, бу ишдә мүвәффәгијјәт газанмаг үчүн Сүлејман ҹәсарәт ҝөстәриб аддым атмалы иди.

3. Сүлејман ҹәсарәтли олмагла бағлы атасындан нәләр өјрәнә биләрди?

3 Сүлејман еһтимал ки, ҹәсарәтлә бағлы чох шеји атасындан өјрәнмишди. Давуд ҹаванлығында атасынын сүрүсүнү горумаг үчүн горхмадан вәһши һејванларла вурушмушду (1 Ишм. 17:34, 35).  Һәмчинин о, шүҹаәтлә ҝүҹлү дөјүшчү Ҹалутун габағына чыхмыш вә Јеһованын көмәји илә ону бирҹә дашла јерә сәрмишди (1 Ишм. 17:45, 49, 50).

4. Сүлејман нә үчүн ҹәсарәтли олмалы иди?

4 Давуд өзү вахтилә ҹәсарәт нүмајиш етдирдијинә ҝөрә Сүлејманы мәбәд инша етмәк үчүн үрәкләндирмәси јеринә дүшүрдү. (1 Салнамәләр 28:20 ајәсини охујун.) Әҝәр Сүлејман ҹәсарәт ҝөстәрмәсәјди, ишә дә башлаја билмәјәҹәкди, чүнки нә исә едиб уғурсузлуға дүчар олмаг, һеч нә етмәмәкдән даһа јахшыдыр.

5. Нәјә ҝөрә ҹәсарәтли олмалыјыг?

5 Биз дә ибадәтлә бағлы ишләрдә ҹәсарәтли олмаг үчүн Сүлејман кими Јеһованын көмәјинә мөһтаҹыг. Онун Кәламындакы нүмунәләр бизим ҹәсарәтимизи артыра биләр. Ҝәлин бир нечә нүмунәни арашдырмагла онларын һәјатымыза вә ибадәтимизә неҹә аид олдуғуну мүәјјән едәк.

ҸӘСАРӘТ НҮМУНӘЛӘРИ

6. Јусифин ҹәсарәти барәдә нә дејәрдиниз?

6 Илк нөвбәдә Фитфирин арвадынын әхлагсыз тәклифләри илә гаршылашан Јусифин ҹәсарәти барәдә дүшүнәк. Чох ҝүман ки, Јусиф гадынын тәкидләринә етираз етмәјин нә илә нәтиҹәләнәҹәјини ҝөзә алмышды. Бунунла белә, о тәслим олмады, ҹәсарәтлә гадынын тәклифләрини рәдд етди (Јар. 39:10, 12).

7. Раһаб һансы вәзијјәтдә ҹәсарәтлә давранмышды? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.)

7 Диҝәр бир ҹәсарәт нүмунәси Раһабдыр. Исраилли кәшфијјатчылар Әриһаны ҝөздән кечирмәјә ҝәләндә Раһабын евинә ҝәлирләр. Раһаб горхуја гапылыб онлары евинә бурахмаја биләрди. Амма Јеһоваја ҝүвәндијиндән о, ҹәсарәтлә давраныб һәмин адамлары ҝизләтди, сонра исә шәһәри тәрк етмәләринә көмәк еләди (Јуш. 2:4, 5, 9, 12—16). Раһаб Јеһованын ҝерчәк Аллаһ олдуғуна инаныр вә билирди ки, О, бу өлкәни исраиллиләрә тәслим едәҹәк. Раһаб нә Әриһа падшаһындан, нә дә башга бир кәсдән горхмады. Нәтиҹәдә, онун ҹәсарәти һәм өзүнү, һәм дә аиләсини хилас етди (Јуш. 6:22, 23).

8. Иса Мәсиһин мәрдлији һәвариләринә неҹә тәсир етмишди?

8 Иса Мәсиһин һәвариләри дә бизим үчүн ҹәсарәт нүмунәсидир. Онлар ҹәсарәтли олмағы Ағаларындан өјрәнмишдиләр (Мәт. 8:28—32; Јәһ. 2:13—17; 18:3—5). Мәһз бу ҹәсарәт сајәсиндә онлар саддукиләрин гадағаларына бахмајараг, Иса Мәсиһин ады илә тәлим вермәјә давам едирдиләр (Һәв. 5:17, 18, 27—29).

9. 2 Тимутијә 1:7 ајәсинә әсасән, ҹәсарәтимизин әсл мәнбәји ким олмалыдыр?

9 Јусифи, Раһабы, Исаны вә һәвариләри Јеһованын бәјәндији кими давранмаға сөвг едән онларын дахили гүввәси, ҹәсарәти иди. Амма бу ҹәсарәт өзүнәархајынлыгдан јох, Јеһоваја етибардан гајнагланырды. Һәрдән биз дә ҹәсарәт тәләб едән вәзијјәтләрлә үзләширик. Белә һалларда өзүмүзә архаланмаг јеринә, Јеһоваја бел бағламалыјыг. (2 Тимутијә 1:7 ајәсини охујун.) Инди исә ҝәлин һәјатымызын ики саһәсиндә, аиләдә вә јығынҹагда ҹәсарәт тәләб едән вәзијјәтләрә диггәт јетирәк.

ҸӘСАРӘТ ТӘЛӘБ ЕДӘН ВӘЗИЈЈӘТЛӘР

10. Нә үчүн ҝәнҹ мәсиһиләр ҹәсур олмалыдыр?

10 Ҝәнҹ мәсиһиләр Јеһоваја хидмәтдә бир чох манеәләрлә үзләширләр. Бу вәзијјәтләрдә онлардан ҹәсарәт тәләб олунур. Онлар Сүлејман пејғәмбәрдән нүмунә ҝөтүрә биләрләр. О, мәбәдин иншасыны баша чатдырмаг үчүн ҹәсарәт ҝөстәриб дүзҝүн гәрарлар вермишди. Һәрчәнд ки, ҝәнҹләри валидејнләри јөнләндирир вә јөнләндирмәлидир дә, амма бәзи ваҹиб гәрарлары ҝәнҹләр өзләри гәбул етмәли олурлар (Мәс. 27:11). Мәсәлән, дост сечими, әјләнҹә, әхлаги тәмизлик вә вәфтиз кими мәсәләләрдә.  Бу саһәләрдә дүзҝүн гәрар вермәк әсл ҹәсарәт тәләб едир. Чүнки Јеһованын истәјинә ујғун гәрарлар вермәклә онлар Шејтанын истәјинин әлејһинә давранмыш олурлар.

11, 12. а) Муса һансы саһәдә ҹәсарәт нүмајиш етдирди? б) Ҝәнҹләр Мусанын ҹәсарәт нүмунәсиндән неҹә бәһрәләнә биләрләр?

11 Ҝәнҹләрин гәбул етмәли олдуғу ән ваҹиб гәрарлардан бири дә ҝәләҹәкләри илә бағлыдыр. Бәзи өлкәләрдә ҝәнҹләрә али тәһсил алмағы, јүксәк мәваҹибли ишә јијәләнмәји тәлгин едирләр. Елә өлкәләр дә вар ки, игтисади вәзијјәт ашағы олдуғундан ҝәнҹләр бүтүн ҝүҹләрини аилә вә гоһумларыны доландырмаға сәрф етмәји өзләринә борҹ билирләр. Әҝәр сиз дә охшар вәзијјәтдәсинизсә, онда Муса пејғәмбәри јадыныза салын. О, фирон гызынын евиндә бөјүмүшдү. Тәсәввүр един, Муса аилә үзвләри, тәрбијәчи вә мүәллимләриндән ад-сан газаныб вар-дөвләт артырмагла бағлы нә гәдәр «өјүд-нәсиһәтләр» ешидирди. Амма Муса бу тәзјигә бојун әјмәди, ҹәсарәтлә давраныб Јеһоваја гуллуг етмәји үстүн тутду. О, Мисирин ҹаһ-ҹалалындан имтина едәрәк Јеһоваја бел бағлады. Әлбәттә, бу, ҹәсарәт тәләб едирди (Ибр. 11:24—26). Јеһова онун бу гәрарыны боллуҹа мүкафатландырды, шүбһәсиз, ҝәләҹәкдә дә артыгламасы илә мүкафатландыраҹаг.

12 Бу ҝүн дә Јеһова руһани һәдәфләрә ҹан атыб ибадәти биринҹи јерә гојан ҹәсарәтли ҝәнҹләри мүкафатсыз гојмаз. Онлар әмин ола биләрләр ки, Аллаһ онлара аиләләринин мадди еһтијаҹыны өдәмәјә көмәк едәҹәк. Биринҹи әсрдә јашамыш ҝәнҹ Тимутини дә јадыныза салын. Бу ҝәнҹ руһани мәгсәдләр үчүн јашаја билмишдисә, сиз дә буну баҹараҹагсыныз! * (Филиппилиләрә 2:19—22 ајәләрини охујун.)

Сиз һәјатынызын бүтүн саһәләриндә ҹәсарәт ҝөстәрмәјә һазырсыныз? (13—17 абзаслара бахын)

13. Нәјә ҝөрә бир ҝәнҹ баҹыја мәгсәдләринә чатмаг үчүн ҹәсарәт лазым иди?

13 АБШ-ын Алабама штатында јашајан бир баҹы руһани мәгсәдләр гојмаг үчүн ҹәсарәт ҝөстәрмәли иди. О јазыр: «Ушаглыгдан чох утанҹаг олмушам. Јығынҹагдакы баҹы-гардашларла ики кәлмә кәсә билмирдим, галды ки, танымадығым биринин гапысыны дөјмәк». Амма бу ҝәнҹ баҹы валидејнләринин вә јығынҹағын дәстәји илә өнҹүл олмаг мәгсәдинә чатыр. О, бунун нәтиҹәсиндә әлдә етдији немәтләр һаггында дејир: «Шејтан дүнјасы гаршымыза али тәһсили, ад-саны, маддијјаты вә әшјабазлығы дәјәрли мәгсәд кими гојур. Чох вахт бу мәгсәдләр ја әлчатмаз олур, ја да өзү илә стресс, мәјуслуг ҝәтирир. Фәгәт Јеһоваја ибадәт мәнә әсл хошбәхтлик вә мүвәффәгијјәт һисси бәхш етди».

14. Мәсиһи валидејнләр һансы саһәләрдә ҹәсарәтлә давранмалыдырлар?

14 Мәсиһи валидејнләрин дә ҹәсарәтә еһтијаҹы вар. Ола билсин, мүдириниз тез-тез сиздән ишдән сонра вә истираһәт ҝүнләриндә ишләмәјинизи истәсин. Анҹаг сиз билирсиниз ки, һәмин вахт тәблиғдән, аиләви ибадәтдән, јығынҹагдан галмалы олаҹагсыныз. Мәһз белә мәгамда ҝүзәштә ҝетмәмәк үчүн ҹәсарәт лазымдыр. Бунунла сиз өвладларыныза ҝөзәл нүмунә гојаҹагсыныз. Јахуд ола биләр ки, сизин өз өвладыныза рәва билмәдијиниз шејләри јығынҹагда кимсә өз ушағына иҹазә версин. Һәмин валидејн сиздән соруша биләр ки, нә әҹәб сиз ушағынызы филан шеји етмәјә гојмурсунуз? Белә һалларда мөвгејинизи изаһ етмәк үчүн ҹәсарәт ҝөстәрмәли олаҹагсыныз. Тәбии ки, буну нәзакәтлә етмәк ҝәрәкдир.

15. Зәбур 37:25 вә Ибраниләрә 13:5 ајәләри валидејнләрә неҹә көмәк едә биләр?

15 Ушаглары руһани мәгсәдләрлә бөјүтмәк дә ҹәсарәт тәләб едир. Мәсәлән, бәзи валидејнләр ушагларыны өнҹүллүјә, тәләбат олан әразиләрә көчмәјә, Бејтел вә тикинти  хидмәтинә тәшвиг етмәјә тәрәддүд едирләр. Ола билсин, гоҹалыг вахты ушагларынын онлара баха билмәјәҹәкләриндән горхурлар. Анҹаг белә вәзијјәтләрдә ән доғрусу о оларды ки, валидејн ҹәсарәт ҝөстәриб Јеһованын вәдләринә етибар етсин. (Зәбур 37:25; Ибраниләрә 13:5 ајәләрини охујун.) Бундан әлавә, тәвәккүллә һәрәкәт едән валидејн өвладына да ејни ҹүр давранмағы өјрәдәҹәк (1 Ишм. 1:27, 28; 2 Тим. 3:14, 15).

16. Бәзи валидејнләр ушагларына руһани мәгсәдләр гојмаға неҹә көмәк едибләр вә бунун һансы фајдалары олуб?

16 Бирләшмиш Штатларда јашајан бир аиләдә валидејнләр ушагларына руһани мәгсәдләр гојмаға көмәк едибләр. Аилә башчысы дејир: «Ушагларымызла лап көрпәликдән өнҹүллүјүн, јығынҹаға гуллуг етмәјин инсана нә гәдәр севинҹ бәхш етдији барәдә данышырдыг. Инди ушагларымыз бу мәгсәдләрлә јашајырлар. Руһани мәгсәдләр онлара Шејтанын фани дүнјасынын тәлгинләринә ујмајыб, диггәти Јеһоваја ҹәмләмәјә көмәк едир». Ики ушаг атасы олан башга бир гардаш јазыр: «Валидејнләрин чоху өвладларынын идман, әјләнҹә вә тәһсил мәгсәдләринә күлли мигдарда пул төкүрләр. Мәҝәр ушагларымызын Јеһованын рәғбәтини газанмасына көмәк едән мәгсәдләрә сәрмајә гојмаг даһа мәнтигли олмазды?! Өвладларымызын руһани мәгсәдләрә чатдығыны ҝөрмәк вә бу ишдә төһфәмизин олдуғуну билмәкдән ҝөзәл нә ола биләр?!» Бәли, ушагларыны руһани мәгсәдләрә јөнләндирән валидејнләр мүтләг Јеһовадан мүкафатларыны алаҹаглар.

ЈЫҒЫНҸАГ ДАХИЛИНДӘ ҸӘСАРӘТ

17. Јығынҹаг дахилиндә ҹәсарәт тәләб едән һансы вәзијјәтләри мисал ҝәтирмәк олар?

17 Јығынҹаг дахилиндә дә ҹәсарәт тәләб едән һаллар олур. Мәсәлән, ағсаггаллар интизам өлчүләри ҝөтүрәркән, һәјат тәһлүкәси илә үз-үзә галанлара тибби мәсәләләрлә бағлы јардым едәркән, тәлим мәгсәди илә һәбсханаларда мәһбуслара баш чәкәркән ҹәсарәтли давранмалыдырлар. Бәс субај баҹылар барәдә нә демәк олар? Сон вахтлар онларын гаршысында бир чох имкан гапылары ачылыб. Өнҹүл кими хидмәт етмәк, тәләбат олан әразијә көчмәк, иншаат  лајиһәләриндә көмәклик етмәклә јанашы, баҹыларын инди Падшаһлыг Мүждәчиләри вә Ҝилад мәктәбләриндә дә тәһсил алмаг имканы вар.

18. Јығынҹағымызын ағбирчәкләри һансы мәсәләләрдә чәкинҝәнлик ҝөстәрмәмәлидирләр?

18 Ағбирчәкләр һәр бир јығынҹағын бәзәјидир. Онларын јығынҹаға бөјүк төһфәси вар. Бу баҹылардан бәзиләри әввәлки гәдәр хидмәт едә билмәсәләр дә, мүәјјән мәсәләләрдә өз көмәкликләрини ҝөстәрә биләрләр. (Титуса 2:3—5 ајәләрини охујун.) Мәсәлән, ола билсин, ағсаггал јашлы баҹыдан ҝејимлә бағлы һансыса ҝәнҹ баҹыја дүзәлиш вермәсини хаһиш етсин. Бу вахт ағбирчәк баҹы һәмин ҝәнҹлә данышмаға чәкинмәмәлидир. Баҹыны тәнгид етмәдән онун ҝејиминин башгаларына неҹә тәсир едә биләҹәјини диггәтинә чатдыра биләр (1 Тим. 2:9, 10). Бу ҹүр меһрибан мүнасибәт јахшы нәтиҹәләр верә биләр.

19. а) Вәфтиз олунмуш гардашлар һансы саһәдә әзмли давранмалыдыр? б) Филиппилиләрә 2:13 вә 4:13 ајәләри гардашлара ҹәсарәтли олмагда неҹә көмәк едә биләр?

19 Вәфтиз олунмуш гардашлар да ҹәсарәт ҝөстәрмәли олурлар. Мәсулијјәтләрә ҹан атан гардашлар јығынҹаг үчүн чох дәјәрлидирләр (1 Тим. 3:1). Һәрчәнд буна һамы ҹан атмыр. Ола билсин, кечмишдә јол вердикләри сәһвләрә ҝөрә онлар өзләрини јығынҹаг хидмәтчиси вә ја ағсаггал олмаға лајиг билмирләр. Јахуд да, ола билсин, онлар дүшүнүрләр ки, бу мәсулијјәтләрин өһдәсиндән ҝәлә билмәзләр. Әҝәр сиздә дә бу кими мәнфи дүшүнҹәләр варса, Јеһова сизә онларын өһдәсиндән ҝәлмәјә көмәк едә биләр. (Филиппилиләрә 2:13; 4:13 ајәләрини охујун.) Јадыныздадырмы, Муса да Јеһованын она тапшырдығы иши ҝөрә билмәјәҹәјини дүшүнүрдү (Чых. 3:11). Лакин Јеһованын дәстәји нәтиҹәсиндә Муса өзүндә ҹәсарәт јетишдириб она һәвалә олунан ишин өһдәсиндән ҝәлә билди. Бәс вәфтиз олунмуш гардашлар Муса пејғәмбәр кими өзләриндә ҹәсарәт јетишдирә биләрләр? Сөзсүз ки, Јеһованын көмәји илә һәр шеј мүмкүндүр. Онлар Мүгәддәс Китабы һәр ҝүн мүталиә етмәјин вә һәрарәтли дуаларын сајәсиндә буна наил ола биләрләр. Бунунла јанашы, гардашлар тәвазөкарлыгла ағсаггаллардан үзәриндә ишләмәли олдуглары саһәләрлә бағлы мәсләһәт истәјә биләрләр, һәмчинин һәр ишдә көмәк етмәјә һазыр олдугларыны билдирә биләрләр. Биз бүтүн вәфтиз олунмуш гардашлары ҹәсарәтли олуб јығынҹағын ишләринә ҹан јандырмаға сәсләјирик!

«ЈЕҺОВА... СӘНИНЛӘДИР»

20, 21. а) Давуд Сүлејманы нәјә әмин етди? б) Биз нәјә шүбһә етмәмәлијик?

20 Падшаһ Давуд Сүлејманы әмин етди ки, мәбәдин иншасыны баша чатдырана гәдәр Јеһова она дајаг олаҹаг (1 Салн. 28:20). Атасынын бу сөзләри Сүлејманы үрәкләндирди. Беләҹә, о, ҝәнҹ вә сәриштәсиз олмасынын онун јолунда чәпәр олмағына јол вермәди. Сүлејман бөјүк шүҹаәт ҝөстәрәрәк ишә ҝиришди вә Јеһованын көмәји илә једди ил јарыма бу һәшәмәтли мәбәдин иншасыны тамамлады.

21 Јеһова Сүлејмана дајаг олдуғу кими, бизә дә ҹәсарәтли олуб аиләмиздә вә јығынҹагда өһдәмизә дүшән ишләри тамамламаға дәстәк олаҹаг (Әшј. 41:10, 13). Јеһоваја ибадәтимизин бүтүн саһәләриндә ҹәсарәтли олсаг, онда һәм бу ҝүн, һәм дә ҝәләҹәкдә Аллаһын лүтфләринә саһиб олаҹағыг. Одур ки, ҝәлин, ҹәсур олуб ишә башлајаг!

^ абз. 12 Руһани мәгсәдләр гојмагла бағлы практики мәсләһәтләр «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын 2010-ҹу ил 15 нојабр сајында дәрҹ олунан «Еј ҝәнҹләр, һәјатынызы нәјә һәср едәҹәксиниз?» адлы мәгаләдә јер алыр.