Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  Сентјабр 2017

Аллаһын сөзүнүн мисилсиз ҝүҹү

Аллаһын сөзүнүн мисилсиз ҝүҹү

«Аллаһын сөзү ҹанлы вә гүдрәтлидир» (ИБР. 4:12).

НӘҒМӘ: 96, 94

1. Нәјин әсасында дејә биләрик ки, Аллаһын Кәламы бөјүк гүдрәтә маликдир? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.)

ЈЕҺОВАНЫН халгы Онун бәшәр аиләсинә үнванладығы сөзләрин «ҹанлы вә гүдрәтли» олдуғуну јахшы билир (Ибр. 4:12). Һәр биримизин һәјаты бунун ачыг-ашкар тәсдигидир. Бәзи иман баҹы-гардашларымыз әввәлләр оғурлугла мәшғул олуб, наркотик гәбул едиб, әхлагсыз һәјат сүрүбләр. Диҝәрләри һәјатда мүәјјән уғур газансалар да, мәнәви бошлуг һиссиндән гуртула билмәмишдиләр (Ваиз 2:3—11). Амма Мүгәддәс Китабын ҝүҹү сајәсиндә онлар үмидсизлик дәрјасындан чыхыб һәјат јолуна гәдәм гојмаға мүвәффәг олмушлар. «Ҝөзәтчи гүлләси»нин «Мүгәддәс Китаб һәјатлары дәјишир» рубрикасы белә баҹы-гардашларымызын һәјатындан бәһс едир. Һәмчинин бунун да шаһидијик ки, һәгигәт јолуну тутандан сонра да мәсиһиләр Мүгәддәс Јазыларын көмәји илә һәјатларында мүсбәт дәјишикликләр етмәјә давам едирләр.

2. Биринҹи әсрдә Аллаһын Кәламынын ҝүҹү неҹә фәалијјәт ҝөстәрирди?

2 Аллаһын Кәламынын ҝүҹү сајәсиндә инсанларын һәјатынын 180 дәрәҹә дәјишмәси јени бир шеј дејил. Биринҹи әсрдә јашајан бәзи баҹы-гардашларымыз да һәјатларында көклү дәјишикликләр етмишдиләр. (1 Коринфлиләрә 6:9—11 ајәләрини охујун.)  Һәвари Булус бәзи һарам әмәлләри садалајыб дејир: «Сизләрдән дә бәзиләри белә иди». Анҹаг онлар Кәламын вә Јеһованын руһунун ҝүҹү сајәсиндә дәјишиб пакланмышдылар. Бунунла белә, бәзиләри үчүн мүбаризә бурада битмәмишди. Мәсәлән, бир мәсһ олунмуш гардаш јығынҹагдан кәнар едилмишди; даһа сонра о бәрпа олунмушду (1 Кор. 5:1—5; 2 Кор. 2:5—8). Диндашларымызын Јеһованын Кәламынын ҝүҹү сајәсиндә нә ҹүр чәтинликләрин өһдәсиндән ҝәлдији һагда дүшүнәндә инсанын үрәји шүкүрлә долур.

3. Бу мәгаләдә сөһбәт нәдән ҝедәҹәк?

3 Бәли, әлимиздә Аллаһын гүдрәтли Кәламы вар вә сөзсүз ки, ондан там шәкилдә јарарланмаг лазымдыр (2 Тим. 2:15). Бу мәгаләдә 1) һәјатымызда, 2) тәблиғ хидмәтиндә вә 3) күрсүдән тәлим верәндә Аллаһын Кәламынын ҝүҹүнүн там фәалијјәт ҝөстәрмәси үчүн нә едә биләҹәјимиз һагда данышылаҹаг. Јеһова һәмишә бизим хејримизә бизи өјрәдир. Онун Кәламындан максимум сәмәрә илә истифадә етмәклә Ону севдијимизи, Она миннәтдар олдуғумузу ҝөстәрәҹәјик (Әшј. 48:17).

ҺӘЈАТЫМЫЗДА

4. а) Аллаһын Кәламынын ҝүҹүнү өз һәјатымызда ҝөрмәк үчүн нә етмәлијик? б) Мүгәддәс Китабы охумаға вахт ајырмаг үчүн сиз нә едирсиниз?

4 Аллаһын Кәламынын бизим һәјатымызда фәалијјәт ҝөстәрмәси үчүн ону мүнтәзәм охумаг лазымдыр, мүмкүнсә, һәр ҝүн (Јуш. 1:8). Сөзсүз ки, чохумуз мәшғул һәјат тәрзи сүрдүјүмүздән вахтымыз чох мәһдуд олур. Бунунла белә, јол вермәмәлијик ки, һәтта ән үзүрлү ишләр дә Мүгәддәс Китабы охумаг адәтимизә хәләл јетирсин. (Ефеслиләрә 5:15, 16 ајәләрини охујун.) Бүтүн дүнјада баҹы-гардашларымыз Мүгәддәс Китабы һәр ҝүн охумаға вахт ајырмаг үчүн мүхтәлиф чыхыш јоллары тапыблар. Кимиси сәһәр, кимиси ахшам, кимиси дә ҝүнорта саатларында вахт тапыб охујур. Онлар «Ганунуну елә севирәм ки! Ҝеҹә-ҝүндүз ону дүшүнүрәм» сөзләрини өзләринә шүар едибләр (Зәб. 119:97).

5, 6. а) Нә үчүн Мүгәддәс Китабы садәҹә охумаг кифајәт дејил? б) Мүгәддәс Китабы охујаркән өзүмүзә һансы суаллары вермәк јахшы оларды? ҹ) Мүгәддәс Китабы мүталиә етмәк шәхсән сизә һансы фајданы ҝәтирир?

5 Мүгәддәс Китабы охумаг аздыр, һәр фикрин үзәриндә дајанмаг, нәтиҹә чыхармаг лазымдыр (Зәб. 1:1—3). Јалныз о заман орадакы фајдалы өјүдләрдән максимум дәрәҹәдә бәһрәләнә биләҹәјик. Китабы електрон вә ја чап форматында охумағымыздан асылы олмајараг, мәгсәдимиз Аллаһын сөзләрини китабдан үрәјимизә көчүрмәк олмалыдыр.

6 Бу мәгсәдә наил олмаг үчүн нә едә биләрик? Мәсәлән, һансыса парчаны  охујандан сонра өзүмүзә нөвбәти суаллары вермәк олар: Бу ајәләр мәнә Јеһова һагда нә өјрәдир? Бурада јазылан һансы принсипләрә артыг әмәл етмәјә мүвәффәг олмушам? Бәс нәјин үзәриндә һәлә дә ишләмәк лазымдыр? Аллаһын кәлмәләри дуа вә тәфәккүрлә үрәјимизә нүфуз етдикҹә онлара әмәл етмәк шөвгүмүз артаҹаг. Беләликлә, Мүгәддәс Китабын тәсир ҝүҹү һәјатымызда там ҝөрүнәҹәк (2 Кор. 10:4, 5).

ТӘБЛИҒ ХИДМӘТИНДӘ

7. Тәблиғ хидмәтиндә Кәламын ҝүҹүндән долғун шәкилдә неҹә истифадә едә биләрик?

7 Бәс тәблиғ хидмәтиндә Аллаһын Кәламынын ҝүҹүндән там истифадә етмәк нә демәкдир? Илк нөвбәдә, бу, тәблиғ едиб тәлим верәркән Кәлама тез-тез мүраҹиәт етмәк демәкдир. Бир гардашымыз бунун ваҹиблијини белә бир мисалла изаһ едир: «Хидмәтдә сизин әмәкдашыныз Јеһова Аллаһын Өзү олсајды, кимин даһа чох данышмасына үстүнлүк верәрдиниз?» Гардашын сөзүнүн ҹаны бу иди ки, хидмәтдә бирбаша Мүгәддәс Китабдан охујанда ев сакини илә Јеһованын данышмасына имкан вермиш олуруг. Дүзҝүн сечилмиш ајә дејәҹәјимиз истәнилән сөздән даһа тәсирли олаҹаг (1 Салон. 2:13). Ҝәлин өзүмүздән сорушаг: «Јаранан һәр фүрсәтдә Мүгәддәс Китабы ачырам?»

8. Нә үчүн тәблиғ едәркән ајәләри садәҹә охумагла кифајәтләнмәмәлијик?

8 Тәблиғ едәркән ајәләри садәҹә охумаг кифајәт дејил. Чүнки инсанларын Мүгәддәс Китаб һагда биликләри ја аздыр, ја да јох дәрәҹәсиндәдир. Дүшүнмәмәлијик ки, һәмсөһбәтимиз ајәни охујан кими дәрһал һәр шеји анлајаҹаг. Биринҹи әсрдә Мүгәддәс Китабын ачыгланмасына неҹә еһтијаҹ вар идисә, бу ҝүн дә ејнилә еһтијаҹ вар (Ром. 10:2). Ајәни охујандан сонра мүвафиг һиссәләри вурғуламалы, лазымдырса, онлары тәкрар охумалыјыг.  Сонра изаһ етмәлијик. Бунунла Аллаһын сөзүнүн һәмсөһбәтимизин зеһнинә вә гәлбинә һопмасына јол ачаҹағыг. (Лука 24:32 ајәсини охујун.)

9. Ајәјә кечид едәркән нәјә фикир вермәлијик вә нә үчүн?

9 Ајәләрә неҹә кечид етмәјимиздән дә чох шеј асылыдыр. Елә сөзләр сечмәлијик ки, һәмсөһбәтимиз охујаҹагларымызы еһтирамла динләсин. Мәсәлән, белә дејә биләрик: «Ҝәлин ҝөрәк, Аллаһ-Тааланын Өзү бу һагда нә дејир», јахуд «Ҝөрүн пејғәмбәрләримиздән бири нә демишди». Диндән узаг олан бири илә сөһбәт едириксә, белә кечид едә биләрик: «Билмәк истәјәрдим, сиз бу јазыланларла разысыныз, јохса јох?» Бир сөзлә, биз һәр кәсә фәрди јанашмалы, сөзүмүзү гаршымыздакы инсана ујғун сечмәлијик (1 Кор. 9:22, 23).

10. а) Бир гардаш хидмәтдә нәјин шаһиди олду? б) Тәблиғ едәркән Аллаһын Кәламынын ҝүҹүнүн шаһиди олдуғунуз һансыса һадисәни даныша биләрсиниз?

10 Мүгәддәс Китабдан ајә охумаг тәблиғ етдијимиз инсана ҝүҹлү тәсир бағышлаја биләр. Ҝөтүрәк елә бир гардашын башына ҝәлән һадисәни. Бир дәфә бу гардаш илләрдир бизим журналлары охујан јашлы бир кишијә баш чәкир. О гәрара ҝәлир ки, «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын сон сајыны верәркән һәмин журналдан бир ајә дә охусун. Гардаш 2 Коринфлиләрә 1:3, 4 ајәләрини охујур: «О, мәрһәмәтли Ата вә һәр ҹүр тәсәлли Аллаһы олуб һәр дәрдимиздә бизә тәсәлли верир». Бу сөзләр кишијә елә тәсир бағышлајыр ки, ајәни тәкрар охумағы хаһиш едир. Мәлум олур ки, нечә вахтдыр јолдашы илә онун тәсәллијә еһтијаҹы вар имиш. Беләликлә, о, Мүгәддәс Китаба мараг ҝөстәрмәјә башлајыр. Јәгин һамымыз разыјыг ки, тәблиғдә Аллаһын Кәламындан охумаг инсанлара ҝүҹлү тәсир бағышлајыр (Һәв. 19:20).

КҮРСҮДӘН ТӘЛИМ ВЕРӘНДӘ

11. Күрсүдән тәлим верән гардашлар һансы мәсулијјәти дашыјырлар?

11 Јығынҹагларымыз, бөјүк топлантыларымыз һәјатымызда ваҹиб јер тутур. Бу тәдбирләрә ҝетмәјимизин башлыҹа сәбәби Јеһоваја ибадәт етмәкдир. Һәмчинин бу мәҹлисләрдә иштирак етмәклә орада верилән нәсиһәтләрдән чохлу фајда әлдә едирик. Ибадәт тәдбирләриндә күрсүдән тәлим вермәк һәм бөјүк шәрәф, һәм дә бөјүк мәсулијјәтдир (Јаг. 3:1). Чыхыш едән гардашлар диггәт јетирмәлидирләр ки, вердикләри тәлим тамамилә Мүгәддәс Китаба әсаслансын. Әҝәр сизә күрсүдән тәлим вермәк шәрәфи нәсиб олубса, нә едә биләрсиниз ки, диндашларыныз Аллаһын Кәламынын ҝүҹүндән максимум дәрәҹәдә фајдалансын?

12. Нә үчүн натигин чыхышынын өзүлүнү Мүгәддәс Китаб ајәләри тәшкил етмәлидир?

12 Һәмишә чалышмаг лазымдыр ки, сөјләдијимиз нитг Аллаһын Кәламы үзәриндә гурулсун (Јәһ. 7:16). Бу нә демәкдир? Илк нөвбәдә, диггәт јетирин ки, ҝәтирдијиниз нүмунәләр, данышдығыныз һадисәләр, һәтта чыхыш тәрзиниз Мүгәддәс Китабы көлҝәдә гојмасын. Буну да билмәјимиз лазымдыр ки, садәҹә бир сыра ајә охумаг тәлим вермәјә бәрабәр дејил. Әслиндә, охуҹуну ајәләрлә јүкләјәндә онун јадында һеч нә галмыр. Буна ҝөрә дә охујаҹағымыз ајәләри диггәтлә сечмәли, чыхышы елә гурмалыјыг ки, һәмин ајәләри изаһ етмәјә, нүмунә әсасында баша салмаға вә тәтбигини ҝөстәрмәјә вахт галсын (Нәһ. 8:8). Тәшкилатымызын тәгдим етдији плана әсасән чыхыш һазырламалы оланда һәмин планла вә орадакы ајәләрлә јахшыҹа таныш олмалыјыг. Чалышын пландакы фикирләрлә ајәләр арасындакы бағлылығы тута биләсиниз. Сонра пландакы әсас фикирләри изаһ етмәк үчүн мүвафиг ајәләрдән истифадә един. (Көмәк үчүн  «Теократик Хидмәт Мәктәбиндә тәлим алырыг» китабынын 21-дән 23-ә кими дәрсләринә мүраҹиәт едә биләрсиниз.) Һәр шејдән зијадә, Јеһоваја дуа един ки, Кәламындакы дәјәрли инҹиләри лазыми шәкилдә чатдырмаға сизә көмәк етсин. (Үзејир 7:10; Мәсәлләр 3:13, 14 ајәләрини охујун.)

13. а) Бир баҹыја јығынҹагда ешитдији ајә неҹә тәсир етмишди? б) Јығынҹагда Мүгәддәс Китабдан верилән тәлимдән сиз неҹә фајдаланмысыныз?

13 Австралијада јашајан бир баҹыја јығынҹагда охунулан ајә дәрин тәсир бағышламышды. Ушаглығы аҹы хатирәләрлә долу олан бу баҹы сонралар Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башламыш вә һәјатыны Јеһоваја һәср етмишди. Бунунла белә, о, һәлә дә Аллаһын ону севдијинә инанмаға чәтинлик чәкирди. Лакин мүәјјән мүддәт кечәндән сонра баҹымыз Јеһованын ону һәгигәтән севдијини гәбул еләди. Она нә көмәк етмишди? Бир дәфә о, јығынҹагда бир ајә ешитди вә мәнасы үзәриндә дүшүнәрәк ону диҝәр Мүгәддәс Китаб ајәләри илә әлагәләндирмәјә башлады. Бу, онун һәјатында дөнүш нөгтәси олду *. Бәс сиздә дә елә олубму ки, јығынҹагда, бөјүк топлантыда Аллаһын Кәламындан ешитдијиниз һансыса ајә һәјатынызда јени сәһифә ачсын? (Нәһ. 8:12).

14. Аллаһын Кәламынын гәдрини билдијимизи неҹә ҝөстәрә биләрик?

14 Сөзсүз ки, Јеһоваја Мүгәддәс Китаба ҝөрә шүкүрләр етмәјә чохлу әсасларымыз вар. Аллаһ-Таала ону бәшәр аиләсинә бәхш едиб, үстәлик, сөзүнү јеринә јетирәрәк ҝүнүмүзә кими горујуб сахлајыб (1 Бут. 1:24, 25). Одур ки, ҝәлин бу китабы мүтәмади охујаг, ону һәјатымызда тәтбиг едәк вә тәлим ишиндә һәмишә она сөјкәнәк. Беләҹә, бу әрмәғанын гәдрини билдијимизи, әрмәған Саһибинә миннәтдар олдуғумузу ҝөстәрәҹәјик.

^ абз. 13 « Дөнүш нөгтәси» адлы чәрчивәјә бахын.