Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ТӘЛИМ МӘГАЛӘСИ 42

Јеһованын истәдији кәс ола биләрсиниз

Јеһованын истәдији кәс ола биләрсиниз

«Аллаһ... сизи гүввәтләндирир. О, гәлбиниздә һәм арзу ојадыр, һәм дә фәалијјәт ҝөстәрмәјиниз үчүн сизә ҝүҹ верир» (ФИЛИП. 2:13).

НӘҒМӘ 104 Мүгәддәс руһ Аллаһдан әнамдыр

ИҸМАЛ *

1. Јеһова нијјәтини һәјата кечирмәк үчүн нәләр едә биләр?

ЈЕҺОВА АЛЛАҺ нијјәтини һәјата кечирмәк үчүн истәдији кәс олмаға гадирдир. Мәсәлән, Јеһованын иҹра етдији бир чох роллардан бәзиләри Мүәллим, Гуртарыҹы, Тәсәлливерән, јахуд Мүждәчидир (Әшј. 48:17; 2 Кор. 7:6; Гал. 3:8). Амма О һәмчинин нијјәтини иҹра етмәк үчүн инсанлардан истифадә едир (Мәт. 24:14; 28:19, 20; 2 Кор. 1:3, 4). Јеһова Онун ирадәсини һәјата кечирә билмәјимиз үчүн лазым олан кәс олаг дејә, һәр биримизә һикмәт вә ҝүҹ вермәјә гадирдир. Бир сыра алимләрин ҝәлдији гәнаәтә ҝөрә, бүтүн бунлар Јеһованын адынын мәнасынын мүхтәлиф јөнләридир.

2. а) Нәјә ҝөрә Јеһова үчүн јарарлы олдуғумуза бәзән шүбһә едирик? б) Бу мәгаләдә нәләри арашдыраҹағыг?

2 Һәр биримиз Јеһова үчүн јарарлы олмаг истәјирик, лакин ола билсин, бәзиләри Јеһова үчүн јарарлы олдугларына шүбһә едир. Буна сәбәб јаш, вәзијјәт вә ја баҹарыг мәсәләси ола биләр. Диҝәр тәрәфдән, бәзиләри етдикләри илә кифајәтләнә вә бундан артыг инкишаф етмәјә еһтијаҹ олмадығыны дүшүнә биләр. Јеһова ирадәсини јеринә јетирмәјимиз үчүн һәр биримизә лазым олан һәр шеји вермәјә гадирдир. Бу мәгаләдә Јеһованын буну неҹә етдијини арашдыраҹағыг. Кечмишдә јашамыш садиг хидмәтчиләринин — һәм кишиләрин, һәм дә гадынларын нүмунәсинә бахаҹағыг. Фәалијјәт ҝөстәрмәләри үчүн Јеһованын онларын гәлбиндә неҹә арзу ојатдығыны вә ҝүҹ вердијини өјрәнәҹәјик. Сонда исә, Јеһованын әлиндә јарарлы олмаг үчүн бизим нә едә биләҹәјимиздән данышаҹағыг.

 ЈЕҺОВА БИЗИ НЕҸӘ ЈАРАРЛЫ ЕДИР?

3. Филиппилиләрә 2:13 ајәсиндәки вәдә әсасән, Јеһова фәалијјәт ҝөстәрмәјимиз үчүн гәлбимизә арзуну неҹә ојадыр?

3 Филиппилиләрә 2:13 ајәсини охујун *. Јеһова фәалијјәт ҝөстәрмәјимиз үчүн гәлбимиздә арзу ојада биләр. О, буну неҹә едир? Ола билсин, јығынҹагдан киминсә көмәјә еһтијаҹ дујдуғуну өјрәнирик. Јахуд ағсаггаллар филиалдан ҝәлән мәктубу охујуб дејир ки, јығынҹағымызын әразисиндән кәнарда көмәјә еһтијаҹ вар. Бу заман өзүмүздән соруша биләрик: «Көмәк етмәк үчүн нә едә биләрәм?» Јахуд бизә чәтин бир мәсулијјәт һәвалә етмәк истәјирләр, амма биз бунун өһдәсиндән лазымынҹа ҝәлә билмәјәҹәјимизи дүшүнүрүк. Ја да ола билсин, Мүгәддәс Китабдан һансыса бир парчаны охујанда дүшүнүрүк: «Бу ајәни башгаларына көмәк етмәк үчүн неҹә тәтбиг едә биләрәм?» Јеһова бизи нәјисә етмәјә мәҹбур етмир. Амма О ҝөрәндә ки, биз нәләр едә биләҹәјимиз барәдә дүшүнүрүк, гәлбимиздә буна ујғун давранмаг арзусу ојада биләр.

4. Јеһова фәалијјәт ҝөстәрмәјимиз үчүн бизә ҝүҹү неҹә верә биләр?

4 Һәмчинин Јеһова фәалијјәт ҝөстәрмәјимиз үчүн бизә ҝүҹ вермәјә гадирдир (Әшј. 40:29). О, буну неҹә едир? Ола билсин, Јеһова мүгәддәс руһу васитәсилә баҹарыгларымызы инкишаф етдирмәјә көмәк етсин (Чых. 35:30—35). Һансыса тапшырыглары иҹра етмәјимиз үчүн тәшкилаты васитәсилә тәлиматландырсын. Әҝәр тәјинатынызы неҹә јеринә јетирәҹәјинизи билмирсинизсә, кимдәнсә көмәк истәјин. Еләҹә дә, сәхавәтли Атамыздан «инсан ҝүҹүндән үстүн олан ҝүҹ» истәмәјә чәкинмәјин (2 Кор. 4:7; Лука 11:13). Мүгәддәс Китабдан ҝөрмәк олар ки, Јеһова бир чох кишиләрин вә гадынларын үрәјиндә арзу ојадыб вә фәалијјәт ҝөстәрмәләри үчүн онлара ҝүҹ вериб. Ҝәлин бу нүмунәләрдән бәзиләрини арашдыраг. Һәр нүмунәни арашдырдыгҹа Јеһованын Өз ирадәсини јеринә јетирмәк үчүн ејнилә сиздән неҹә истифадә едә биләҹәји һагда дүшүнүн.

ЈЕҺОВА КИШИЛӘРДӘН НЕҸӘ ИСТИФАДӘ ЕТМИШДИ?

5. Јеһованын Өз халгыны хилас етмәк үчүн Мусадан нә вахт вә неҹә истифадә етмәсиндән нә өјрәнирик?

5 Јеһова Муса пејғәмбәрин Исраил халгы үчүн хиласкар олмасына сәбәб олду. Бәс Јеһова ондан нә вахт истифадә етди? Муса мисирлиләрин бүтүн һикмәтинә јијәләнәндән сонра өзүнү бу иш үчүн јарарлы һесаб едәндә? (Һәв. 7:22—25). Хејр, О, Мусаны тәвазөкар, һәлим бир инсан кими формалашдырдыгдан сонра истифадә етди (Һәв. 7:30, 34—36). Она Мисирин ән ҝүҹлү рәһбәри илә данышмасы үчүн ҹәсарәт верди (Чых. 9:13—19). Аллаһын Муса пејғәмбәрдән нә вахт вә неҹә истифадә етмәсиндән нә өјрәнирик? Јеһова илаһи хүсусијјәтләр тәзаһүр етдирән вә ҝүҹ үчүн Она үз тутан кәсләрдән истифадә едир (Филип. 4:13).

6. Јеһованын Бәрзиллај васитәсилә Давуд падшаһа көмәк етмәсиндән нә өјрәнирик?

6 Әсрләр сонра Јеһова Давуд падшаһа көмәк етмәк үчүн Бәрзиллајдан истифадә етмишди. Давуд вә адамлары Абсаламдан гачанда «аҹ-сусуз, јорғун» идиләр. Һәмин вахт аһыл јашында олан Бәрзиллај диҝәрләри илә бирҝә һәјатыны тәһлүкәјә атараг Давуда вә адамларына көмәк әли узатмышды. Бәрзиллај дүшүнмәди ки, јашына ҝөрә артыг Јеһова үчүн јарарлы дејил. Әксинә, Аллаһын хидмәтчиләринин еһтијаҹыны гаршыламаг үчүн әлиндән ҝәлән сәхавәти ҝөстәрди (2 Ишм. 17:27—29). Бундан өзүмүзә һансы дәрси  ҝөтүрә биләрик? Јеһова истәр бизим әразимиздә, истәрсә дә башга өлкәдә јашајан садиг бәндәләринин әсас тәләбатларыны өдәмәк үчүн, јашымыздан асылы олмајараг, һәр биримиздән истифадә едә биләр (Мәс. 3:27, 28; 19:17). Һәтта биз онларын гајғысына шәхсән гала билмәсәк дә, үмумдүнја ишинә ианә едә биләрик. Бу пуллар баҹы-гардашларымыза көмәк етмәк үчүн еһтијаҹ дујулан заманда вә јердә истифадә олунаҹаг (2 Кор. 8:14, 15; 9:11).

7. Јеһова Шәмундан неҹә истифадә етмишди вә бу мәлумат бизи неҹә руһландырыр?

7 Јеһова Јерусәлимдә јашајан Шәмун адлы јашлы кишијә вәд вермишди ки, о, Мәсиһи ҝөрмәјинҹә өлмәјәҹәк. Бу вәд сөзсүз ки, Шәмуну чох руһландырмышды, чүнки о, узун илләр иди Мәсиһи ҝөзләјирди. Онун иман вә дөзүмү мүкафатсыз галмады. Бир ҝүн «Шәмун мүгәддәс руһун тәсири илә» мәбәдә ҝәлир. Орада көрпә Исаны ҝөрүр. Јеһова Шәмундан истифадә едәрәк Мәсиһ олаҹаг бу көрпә барәдә пејғәмбәрлик верир (Лука 2:25—35). Еһтимал ки, Шәмунун өмрү Иса Мәсиһин хидмәтә башладығы вахты ҝөрмәјә јетмәди, амма она нәсиб олан шәрәфә ҝөрә гәлби шүкранла долу иди. Ҝәләҹәкдә исә ону даһа ҝөзәл немәтләр ҝөзләјир! Јени дүнјада бу иманлы киши Исанын идарәчилији алтында јер үзүндәки бүтүн инсанларын неҹә мүбарәк олаҹағына шаһид олаҹаг (Јар. 22:18). Биз дә Јеһовадан алдығымыз истәнилән тәјината ҝөрә миннәтдарыг.

8. Јеһова Барнәба кими, биздән дә неҹә истифадә едә биләр?

8 Ерамызын биринҹи әсриндә Јусиф адлы сәхавәтли бир киши Јеһованын ондан руһани ишләрдә истифадә етмәсинә һазыр иди (Һәв. 4:36, 37). Ҝөрүнүр, Јусиф башгаларыны јахшы тәсәлли етдији үчүн һәвариләр ону «тәсәлли оғлу» мәнасыны верән Барнәба дејә чағырырдылар. Шаул әввәлләр јығынҹаглары тәгиб етдијинә ҝөрә мәсиһи оландан сонра баҹы-гардашларын бир чоху она јахынлашмаға горхурду. Амма истиганлы Барнәба Шаулун дадына јетмишди. Һәр һалда, Шаул она хејирхаһлығына ҝөрә чох миннәтдар иди (Һәв. 9:21, 26—28). Сонралар Јерусәлимдәки ағсаггаллар узаг Сурија Антакјасында јашајан баҹы-гардашлары руһландырмаға еһтијаҹ ҝөрәндә, сизҹә, кими ҝөндәрдиләр? Барнәбаны! Онлар сечимләриндә јанылмамышдылар. Охујуруг ки, Барнәба «һамыны Ағаја үрәкдән, мәтанәтлә садиг галмаға чағырды» (Һәв. 11:22—24). Ејнилә бу ҝүн дә, Јеһова бизә диндашларымыз үчүн «тәсәлли оғлу» олмаға көмәк едә биләр. Мисал үчүн, о бизим васитәмизлә әзизләрини итирәнләрә тәсәлли верә биләр. Јахуд сәһһәтиндә проблем олан вә ја депрессијадан әзијјәт чәкән диндашымыза зәнҝ едиб, јахуд баш чәкиб бир-ики кәлмә хош сөз демәјә тәшвиг едә биләр. Јеһованын Барнәба кими, сиздән дә истифадә етмәсинә шәраит јарадаҹагсыныз? (1 Салон. 5:14).

9. Јеһованын Василиј гардаша јахшы ағсаггал олмаға көмәк етмәсиндән нә өјрәнирик?

9 Јеһова Василиј адлы бир гардаша јахшы ағсаггал олмаға көмәк едиб. Гардаш 26 јашында ағсаггал тәјин олунанда горхурду ки, јығынҹаға, хүсусилә дә һәјатынын чәтин анларыны јашајан баҹы-гардашлара руһани ҹәһәтдән көмәк едә билмәјәҹәк. Амма о, тәҹрүбәли ағсаггалларын вә Мәсул Гардашлар үчүн Мәктәбин сајәсиндә чох дәјәрли тәлим алды. Василиј гардаш пүхтәләшмәк үчүн вар ҝүҹү илә чалышырды. Мисал үчүн, о, гаршысына кичик мәгсәдләр гојмушду. Мәгсәдләринә бир-бир чатдыгҹа горхуларыны ашырды. О дејир: «О вахтлар мәни горхудан шејләри инди бөјүк севинҹлә едирәм. Баҹыја вә ја гардаша тәсәлли вермәк үчүн Јеһованын көмәји илә мүнасиб ајә тапанда севинҹимин һәдди-һүдуду олмур».  Әзиз гардашлар, сиз дә Василиј гардаш кими, Јеһованын сиздән истифадә етмәсинә шәраит јаратсаныз, О, сизә јығынҹагда даһа бөјүк мәсулијјәтләрин өһдәсиндән ҝәлмәк баҹарығы верәҹәк.

ЈЕҺОВА ГАДЫНЛАРДАН НЕҸӘ ИСТИФАДӘ ЕТМИШДИ?

10. Абигајил нә етмишди вә онун нүмунәсиндән нә өјрәнирик?

10 Талут падшаһын әлиндән гачан Давуд вә адамларынын көмәјә еһтијаҹы вар иди. Давудун адамлары Набал адлы варлы бир исраиллидән она бир аз јемәк вермәсини истәјир. Онлар сәһрада Набалын сүрүләрини горудуглары үчүн ондан көмәк истәмәјә чәкинмир. Амма худбин Набал онлара јардым етмәкдән имтина едир. Бундан әсәбиләшән Давуд Набалы вә онун евиндәки бүтүн кишиләри гырмаг нијјәтинә дүшүр (1 Ишм. 25:3—13, 22). Лакин Набалын ҝөзәл олдуғу гәдәр дә ағыллы олан арвады Абигајил бөјүк шүҹаәт ҝөстәрир. О, Давудун ајагларына дүшүб ону гисас алмагдан, ган төкмәкдән сахламаға чалышыр. Мүлајим шәкилдә она һәр шеји Јеһованын өһдәсинә бурахмағы мәсләһәт ҝөрүр. Абигајилин һәлимлији вә ағыллы давранмасы Давудун үрәјини фәтһ едир. О баша дүшүр ки, Абигајили Јеһова ҝөндәриб (1 Ишм. 25:23—28, 32—34). Абигајил өзүндә јетишдирдији хүсусијјәтләр сајәсиндә Јеһова үчүн јарарлы иди. Ејнилә, өзләриндә бәсирәт јетишдирән вә нәзакәтли шәкилдә мәсләһәт вермәји өјрәнән баҹылар да Јеһова үчүн јарарлы олуб аиләләрини вә јығынҹагдакылары мөһкәмләндирә биләр (Мәс. 24:3; Тит. 2:3—5).

11. Сәллум гызлары нә етмишди вә бу ҝүн кимләр онлардан өрнәк алыр?

11 Әсрләр өнҹә Јерусәлим диварларынын бәрпасында Јеһова бир чохларындан истифадә етмишди. Онларын арасында Сәллум гызлары да вар иди (Нәһ. 2:20; 3:12). Аталарынын башчы олмасына бахмајараг, онлар һәвәслә белә бир ағыр вә тәһлүкәли иши ҝөрүрдүләр (Нәһ. 4:15—18). Сәллум гызлары бу иши ҝөрмәји шәнләринә сығышдырмајан тәгуһлуларын әсилзадәләриндән неҹә дә фәргләнирдиләр! (Нәһ. 3:5). Лајиһәнин ҹәми 52 ҝүнә тамамландығыны ҝөрәндә Сәллум гызларынын неҹә севиндијини тәсәввүр етмәк олар! (Нәһ. 6:15). Бизим дөврүмүздә дә баҹылар мүгәддәс хидмәтин хүсуси нөвүндә — Јеһоваја һәср олунан биналарын тәмир вә тикинтисиндә севә-севә иштирак едирләр. Онларын баҹарығы, шөвгү, сәдагәти бу ишин һәјата кечмәсиндә ваҹиб рол ојнајыр.

12. Јеһова Табитәдән истифадә етдији кими, биздән дә неҹә истифадә едә биләр?

12 Јеһова Табитәни чохлу хејирхаһ ишләр ҝөрмәјә, хүсусилә дә дуллара әл тутмаға тәшвиг едирди (Һәв. 9:36). Чох хејирхаһ вә сәхавәтли олдуғу үчүн Табитә өләндә чохлары кәдәрә гәрг олмушду. Лакин һәвари Бутрус ону дирилдәндә онлар чох севинмишди (Һәв. 9:39—41). Табитәнин һадисәсиндән нә өјрәнирик? Ҝәнҹләр, јашлылар, кишиләр, гадынлар, бир сөзлә, һәр биримиз диндашларымызын рифаһы үчүн нәләрсә едә биләрик (Ибр. 13:16).

13. Јеһова Рут адлы утанҹаг бир баҹыдан неҹә истифадә етмишди вә баҹы һансы нәтиҹәјә ҝәлиб?

13 Рут адлы утанҹаг бир баҹы хүсуси тәјинатлы мүждәчи олмаг истәјирди. Ҝәнҹ јашларында о, бир-бир бүтүн евләрә ҹәлд шәкилдә буклет пајлајырды. Рут дејир ки, бу иши ҝөрмәкдән зөвг алырды. Амма инсанлара Аллаһын Падшаһлығы һагда данышмаг онун үчүн әсл мүбаризә иди. Утанҹаглығына бахмајараг, Рут 18 јашында өнҹүл олур. 1946-ҹы илдә Ҝөзәтчи Гүлләсинин Мүгәддәс Китаб Мәктәби Ҝиладда тәһсил алыр, даһа сонра Һавај вә Јапонијада хидмәт едир. Јеһова ондан хош хәбәри бу өлкәләрдә јајмаг үчүн чох  истифадә етмишди. Тәхминән 80 ил хидмәтдә иштирак едән Рут баҹы дејир: «Јеһова һәмишә ҝүҹ-гүввәт мәнбәјим олуб. О, утанҹаглығымын өһдәсиндән ҝәлмәјә көмәк едиб. Тамамилә әминәм ки, Јеһова Она етибар едән һәр бир кәси јарарлы едә биләр».

ГОЈ ЈЕҺОВА СИЗИ ИСТӘДИЈИ КӘС ЕТСИН

14. Колослулара 1:29 ајәсинә әсасән, Јеһоваја јарарлы олмаг үчүн нә етмәлијик?

14 Тарих боју Јеһова хидмәтчиләрини чохлу мүхтәлиф роллары иҹра етмәјә јарарлы едиб. Бәс ирадәсини јеринә јетирмәк үчүн сизи һансы саһәдә истифадә едәҹәк? Чох шеј сизин нә гәдәр иш ҝөрмәјә һазыр олмағыныздан асылыдыр. (Колослулара 1:29 ајәсини охујун.) Јеһова ирадәсини јеринә јетирмәк үчүн сиздән сәриштәли мүждәчи, габилијјәтли мүәллим, јахшы тәсәлли верән, баҹарыглы ишчи, ҝөзәл дост, бир сөзлә, ким истәсә едә биләр, јетәр ки, буна имкан верин.

15. 1 Тимутијә 4:12, 15 ајәләринә әсасән, бу ҝүн ҝәнҹ гардашлар Јеһованын онлара һансы саһәдә көмәк етмәси үчүн јалвармалыдыр?

15 Бәс јеткинлик јашына јетишән гардашлар барәдә нә демәк олар? Енержи долу гардашларын үзәрләринә јығынҹаг хидмәтчиси мәсулијјәти ҝөтүрүб јығынҹаға көмәк етмәсинә бөјүк еһтијаҹ вар. Бир чох јығынҹагларда ағсаггалларын сајы јығынҹаг хидмәтчиләринин сајындан чохдур. Әзиз ҝәнҹ гардашлар, өзүнүздә әлавә мәсулијјәтләр ҝөтүрмәк истәји ојада биләрсиниз? Һәрдән бәзи гардашлар дејир: «Тәблиғчи олмаг мәни гане едир». Әҝәр сиз дә бу фикирдәсинизсә, Јеһоваја јалварын ки, сиздә јығынҹаг хидмәтчиси олмаг истәји ојатсын вә Она хидмәт етмәк үчүн әлиниздән ҝәләни етмәјә сизә ҝүҹ версин (Ваиз 12:1). Сизин көмәјинизә еһтијаҹымыз вар! (1 Тимутијә 4:12, 15 ајәләрини охујун.)

16. Јеһовадан нә диләмәлијик вә нә үчүн?

16 Јеһова нијјәтини һәјата кечирмәк үчүн сизә истәнилән кәс олмаға көмәк едә биләр. Одур ки, Онун ишини ҝөрмәк үчүн гәлбиниздә арзу ојатмасыны вә сизә еһтијаҹ дујдуғунуз ҝүҹү вермәсини диләјин. Ҝәнҹ, јахуд јашлы олмағыныздан асылы олмајараг, вахтынызы, ҝүҹүнүзү вә баҹарыгларынызы Јеһованы уҹалтмаг үчүн истифадә един (Ваиз 9:10). Јеһоваја хидмәтдә даһа чох иш ҝөрмәк кими ҝөзәл имкан јарананда, буну баҹармајаҹағыныздан горхдуғунуз үчүн фүрсәти әлдән вермәјин. Мәһәббәтли Атамыза лајиг олдуғу шәрәфи вермәкдә азаҹыг пајымызын олмасы белә, бизим үчүн бөјүк шәрәфдир!

НӘҒМӘ 127 Неҹә инсан олмалыјам?

^ абз. 5 Јеһоваја истәдијиниз гәдәр хидмәт едә билмирсиниз? Онун үчүн һәлә дә јарарлы олуб-олмадығынызы билмәк истәјирсиз? Јохса әксинә, Јеһоваја хидмәтдә даһа чох шеј етмәјинизә еһтијаҹ олмадығыны дүшүнүрсүнүз? Јеһова ирадәсини јеринә јетирмәјимиз үчүн истәдији кәс олаг дејә, һәм гәлбимиздә арзу ојатмаға, һәм дә ҝүҹ вермәјә гадирдир. Мәгаләдә Јеһованын буну һансы јолларла етдијини өјрәнәҹәјик.

^ абз. 3 Һәвари Булусун мәктубу биринҹи әсрдәки мәсиһиләрә үнванланса да, онун сөзләри Јеһованын бүтүн хидмәтчиләринә аиддир.