Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ТӘЛИМ МӘГАЛӘСИ 40

Ахырзаманын ахырында Рәббин ишиндә чох чалышын

Ахырзаманын ахырында Рәббин ишиндә чох чалышын

«Мәтин галын, сарсылмаз олун, һәмишә Рәббин ишиндә чох чалышын» (1 КОР. 15:58).

НӘҒМӘ 58 Сүлһсевәр инсанлары ахтарырыг

ИҸМАЛ *

1. Ахырзаманда јашадығымыза бизи нә әмин едир?

СИЗ 1914-ҹү илдән сонра дүнјаја ҝәлмисиниз? Еләдирсә, сизин һәјатыныз «ахырзаманда» кечир (2 Тим. 3:1). Һәр биримиз Иса Мәсиһин ахырзаманда баш верәҹәк һадисәләрлә бағлы дедикләри һагда ешитмишик. Бура мүһарибәләр, гида гытлығы, зәлзәләләр, епидемијалар, ҝет-ҝедә артан һәрҹ-мәрҹлик вә Јеһованын халгынын тәгиб олунмасы дахилдир (Мәт. 24:3, 7—9, 12; Лука 21:10—12). Биз һәмчинин инсанларын һәвари Булусун пејғәмбәрлик етдији кими даврандығына шаһидик. (« Инсанлар бу ҝүн» адлы чәрчивәјә бахын.) Јеһоваја хидмәт едән бизләр «заманын сонунда» јашадығымыза әминик (Мик. 4:1).

 

2. Һансы суалларын ҹавабыны билмәлијик?

2 1914-ҹү илдән бәри узун заман кечиб, демәли, биз ахырзаманын лап ахырында јашајырыг. Сонун бу гәдәр јахын олдуғуну нәзәрә алсаг, бәзи ваҹиб суалларын ҹавабыны билмәлијик: «Ахырзаманын ахырында һансы һадисәләр ҹәрәјан едәҹәк? Бу һадисәләрин баш верәҹәји замана гәдәр Јеһова бизим нә етмәјимизи истәјир?»

АХЫРЗАМАНЫН АХЫРЫНДА НӘЛӘР БАШ ВЕРӘҸӘК?

3. 1 Салоникилиләрә 5:1—3 ајәләриндәки пејғәмбәрлијә әсасән, халглар һансы бәјанаты верәҹәк?

3 1 Салоникилиләрә 5:1—3 ајәләрини охујун. Бу ајәләрдә һәвари Булус «Јеһованын ҝүнү» барәдә данышыр. Бурада Јеһованын ҝүнү дејилдикдә јалан динин дүнја империјасы «Бөјүк Бабил»ә һүҹумла башлајан вә Армаҝеддонла битән заман кәсији нәзәрдә тутулур (Вәһј 16:14, 16; 17:5). О «ҝүн» башламаздан аз әввәл халглар «сүлһ вә  тәһлүкәсизлик» бәјанаты верәҹәк. Буна бәнзәр ифадәләри дүнја лидерләри милләтләр арасындакы мүнасибәтләри стабилләшдирмәк барәдә данышаркән истифадә едир *. Лакин Мүгәддәс Китабда бәһс олунан «сүлһ вә тәһлүкәсизлик» бәјанаты фәргли олаҹаг. Нә үчүн? Бу баш верәндә чохлары дүшүнәҹәк ки, сијаси лидерләр дүнјаны даһа тәһлүкәсиз мәкана чевирмәјә мүвәффәг олду. Амма әслиндә «бөјүк мүсибәт» башлајаҹаг вә онлар «гәфил мәһвә уғрајаҹаглар» (Мәт. 24:21).

Халгларын «сүлһ вә тәһлүкәсизлик» бәјанатына алданмајын (3—6 абзаслара бахын) *

4. а) «Сүлһ вә тәһлүкәсизлик» бәјанаты барәдә нәләри һәлә билмирик? б) Бу бәјанат барәдә нәләри артыг билирик?

4 «Сүлһ вә тәһлүкәсизлик» бәјанаты барәдә мүәјјән шејләри билирик. Лакин билмәдијимиз шејләр дә вар. Биз билмирик бу бәјанатын верилмәсинә сәбәб нә олаҹаг, јахуд о, неҹә вериләҹәк. Һәмчинин бәјанатын ҹәми бир дәфә, јахуд бир нечә дәфә вериләҹәји дә бизә мәлум дејил. Лакин һәр нә олса да, бир шеји билирик: бу бәјаната алданыб, дүнја лидерләринин сүлһә наил ола биләҹәкләрини дүшүнмәмәлијик. Пејғәмбәрлик олундуғу кими, бу, ҝөзләмәли олдуғумуз бәјанатдыр. Бәјанатын сәсләнмәси «Јеһованын ҝүнү»нүн башламаг үзрә олдуғуна ишарә олаҹаг!

5. 1 Салоникилиләрә 5:4—6 ајәләри «Јеһованын ҝүнү»нә һазыр олмағымыза неҹә көмәк едир?

5 1 Салоникилиләрә 5:4—6 ајәләрини охујун. Һәвари Булусун сөзләриндән «Јеһованын ҝүнү»нә һазыр олмаг үчүн нә етмәли олдуғумузу өјрәнирик. Биз башгалары кими јатмамалыјыг, ојаг галыб сајыглығымызы горумалыјыг. Мисал үчүн, битәрәф галмаг, сијаси мәсәләләрә әсла гарышмамаг үчүн еһтијатлы олмалыјыг. Әкс һалда, биз «бу дүнјаја мәхсус» оларыг (Јәһ. 15:19). Билирик ки, јалныз Аллаһын Падшаһлығы дүнјаја сүлһ бәхш едә биләр.

6. Башгаларына нәдә көмәк етмәлијик вә нә үчүн?

6 Өзүмүз ојаг галмагла јанашы, башгаларына да көмәк етмәлијик ки, Мүгәддәс Китабда ҝәләҹәклә бағлы јазыланлардан аҝаһ олсунлар. Ҝәлин унутмајаг ки, бөјүк мүсибәт башлајанда инсанларын Јеһоваја тәрәф дөнмәси артыг ҝеҹ олаҹаг. Елә буна ҝөрә дә, бизим тәблиғ ишимиз олдугҹа тәҹилидир! *

ТӘБЛИҒ ИШИНӘ ДАВАМ ЕДИН

Тәблиғ заманы инсанлара ҝөстәририк ки, јалныз Аллаһын Падшаһлығы бәшәријјәтә сүлһ вә тәһлүкәсизлик бәхш едә биләр (7—9 абзаслара бахын)

7. Јеһова бизим нә етмәјимизи ҝөзләјир?

7 Јеһованын ҝүнүнүн башламасына гыса мүддәт галдығы үчүн О, вар ҝүҹүмүзлә тәблиғ етмәјимизи ҝөзләјир. Одур ки, Рәббин ишиндә чох чалышыб-чалышмадығымызы јохламалыјыг (1 Кор. 15:58). Ахырзаманда баш верәҹәк мүһүм һадисәләр  барәдә пејғәмбәрлијиндә Иса Мәсиһ бизим һансы иши ҝөрәҹәјимизи вурғуламышды. О демишди: «Әввәлҹә бүтүн халгларын арасында мүждә тәблиғ едилмәлидир» (Марк 13:4, 8, 10; Мәт. 24:14). Бир тәсәввүр един, сиз һәр дәфә хидмәтә чыханда бу пејғәмбәрлијин јеринә јетмәсиндә иштирак едирсиниз!

8. Тәблиғ ишинин ирәлиләдији нәдән ҝөрүнүр?

8 Тәблиғ ишинин инкишафы барәдә нә демәк олар? Бу иш илбәил ирәлиләјир. Мисал үчүн, ахырзаманда тәблиғчиләрин сајынын неҹә артдығына фикир верәк. 1914-ҹү илдә 43 өлкәдә 5155 тәблиғчи вар иди. Бу ҝүн 240 өлкәдә тәхминән 8,5 милјон тәблиғчи вар! Бунунла белә, тәблиғ ишимиз һәлә баша чатмајыб. Биз бундан сонра да бәјан етмәлијик ки, бәшәријјәтин проблемләрини јалныз Аллаһын Падшаһлығы һәлл едәҹәк (Зәб. 145:11—13).

9. Нә үчүн Падшаһлыг һагда хәбәри тәблиғ етмәјә давам етмәлијик?

9 Јеһова бу ишин баша чатдығыны дејәнә гәдәр тәблиғ ишимиз давам едәҹәк. Јеһова Аллаһы вә Иса Мәсиһи танымасы үчүн инсанларын нә гәдәр вахты галыб? (Јәһ. 17:3). Буну билмирик. Амма билирик ки, бөјүк мүсибәт башлајана гәдәр «әбәди һәјата апаран јолда јеримәјә мејли олан» һәр бир кәс хош хәбәрә һај верә биләр (Һәв. 13:48). Һәлә ки вахт вар, бу инсанлара неҹә көмәк едә биләрик?

10. Јеһова инсанлара һәгигәти өјрәтмәјимизә неҹә көмәк едир?

10 Инсанлара һәгигәти өјрәтмәјимиз үчүн Јеһова тәшкилаты васитәсилә лазым олан һәр бир шеји верир. Мисал үчүн, һәр һәфтә кечирилән һәфтәарасы ҝөрүшләримиз бизи хидмәтдә сәриштәли едир. Бу ҝөрүшләрдә илк сөһбәти вә тәкрар сөһбәти неҹә едә биләҹәјимизи, һәмчинин Мүгәддәс Китаб дәрсләри кечирмәјин јолуну өјрәнирик. Јеһованын тәшкилаты бизи һәмчинин тәлим вәсаитләри илә тәмин едир. Бу вәсаитләр бизә көмәк едир ки...

 •   сөһбәтә башлајаг,

 • мараг ојадаг,

 • инсанларда өјрәнмәјә истәк јарадаг,

 • дәрс кечәрәк һәгигәти өјрәдәк,

 • мараглананлары сајтымызы вә ибадәт евини зијарәт етмәјә дәвәт едәк.

Тәбии ки, бу тәлим вәсаитләринин олмасы кифајәт дејил. Биз онлардан истифадә етмәлијик *. Мәсәлән, һәгигәтә мараг ҝөстәрән инсанла хош сөһбәтдән сонра она һәр һансы буклет, јахуд журнал сахласаныз, нөвбәти сөһбәтинизә гәдәр онун әлавә мәлумат алмаг имканы олаҹаг. Һәр ај тәблиғ ишиндә ҹанла-башла иштирак етмәк бизим өз өһдәчилијимиздир.

11. Онлајн Мүгәддәс Китаб дәрсләри һансы мәгсәдлә тәртиб едилиб?

11 Јеһова инсанлара һәгигәти өјрәнмәјә башга неҹә көмәк едир? Даһа бир үсул jw.org

® сајтындакы Онлајн Мүгәддәс Китаб дәрсләридир *. Онлајн дәрсләр һансы мәгсәдлә тәртиб олунуб? Һәр ај бүтүн дүнјада он минләрлә адам интернетдә Мүгәддәс Китаб дәрсләри илә бағлы ахтарыш апарыр. Сајтымыздакы дәрсләр инсанлара Аллаһын Кәламындакы һәгигәти өјрәнмәјә көмәк едә биләр. Тәблиғ етдијиниз инсанлардан бәзиләри, ола билсин, фәрди Мүгәддәс Китаб дәрси кечмәјә тәрәддүд едир. Бу заман онлара сајтымыздакы бу бөлмәни ҝөстәрә, јахуд линкини ҝөндәрә биләрсиниз.

12. Онлајн Мүгәддәс Китаб дәрсләриндән нә өјрәнмәк олар?

12 Онлајн Мүгәддәс Китаб дәрсләри нөвбәти мөвзулары әһатә едир: «Мүгәддәс Китаб вә мүәллифи», «Мүгәддәс Китабдакы әсас персонажлар» вә «Мүгәддәс Китабдакы үмидвериҹи хәбәр». Бу мөвзуларда нөвбәти суаллар арашдырылыр:

 • Мүгәддәс Китаб бизә көмәк едә биләр?

 • Јеһова, Иса Мәсиһ вә мәләкләр кимләрдир?

 • Аллаһ инсанлары нә үчүн јарадыб?

 • Нә үчүн дүнјада әзаб вә пислик вар?

Һәмчинин Јеһованын нөвбәти вәдләрини неҹә һәјата кечирәҹәјиндән бәһс олунур:

 • әзаб-әзијјәтә вә өлүмә сон гојмасы,

 • өлүләри һәјата гајтармасы,

 • инсан һөкумәтләрини Өз Падшаһлығы илә әвәз етмәси.

13. Онлајн дәрсләр Мүгәддәс Китаб дәрсләрини әвәз едир? Изаһ един.

13 Онлајн дәрсләр Мүгәддәс Китаб дәрсләрини әвәз етмир. Иса Мәсиһ бизә шаҝирд һазырламаг ишини һәвалә едиб. Үмид едирик ки, онлајн дәрсләрдә өјрәндикләри инсанлара мараглы ҝәләҹәк вә онлар даһа чох өјрәнмәк истәјәҹәк. Беләҹә, ола билсин, онлар Мүгәддәс Китаб дәрси кечмәјә разылыг верәҹәк. Һәр дәрсин сонунда охуҹуја Мүгәддәс Китабы фәрди тәлиматчы илә өјрәнмәк үчүн мүраҹиәт формасыны долдурмаг тәклиф едилир. Сајтымыз васитәсилә һәр ҝүн дүнјанын мүхтәлиф јерләриндән Мүгәддәс Китаб дәрси кечмәк үчүн 230-дан чох мүраҹиәт алырыг. Бу ҹүр фәрди тәлим чох өнәмлидир.

ШАҜИРД ҺАЗЫРЛАМАҒА ДАВАМ ЕДИН

14. Иса Мәсиһин Мәтта 28:19, 20 ајәләриндә јазылмыш ҝөстәришләринә әсасән, биз әлимиздән ҝәлән гәдәр нәји етмәјә чалышырыг вә нә үчүн?

14 Мәтта 28:19, 20 ајәләрини охујун. Мүгәддәс Китаб дәрсләри кечәркән шаҝирд һазырламаг вә Иса Мәсиһин әмр етдији һәр шејә риајәт етмәји онлара өјрәтмәк үчүн әлимиздән ҝәләни етмәлијик. Јеһова Аллаһа ибадәт етмәјин вә Онун Падшаһлығыны дәстәкләмәјин онлар үчүн нә гәдәр ваҹиб олдуғуну изаһ етмәлијик. Бунун үчүн онлары өјрәндикләрини тәтбиг етмәјә, һәјатларыны Јеһоваја  һәср едиб вәфтиз олунмаға тәшвиг етмәлијик. Онлар јалныз бу јолла Јеһованын ҝүнүндә хилас ола биләҹәкләр (1 Бут. 3:21).

15. Вахтымызы нәјә сәрф етмәмәлијик вә нәјә ҝөрә?

15 Јухарыда гејд олундуғу кими, бу ҝүнлә дөврүн јекуну арасында чох аз вахт кәсији галыб. Одур ки, вахтымызы Мәсиһин шаҝирди олмаг истәмәјәнләрә дәрс кечмәјә сәрф едә билмәрик (1 Кор. 9:26). Ҝөрдүјүмүз иш тәҹилидир! Нә гәдәр ки ҝеҹ дејил, һәлә чох адам Падшаһлыг һагда мүждәни ешитмәлидир.

ЈАЛАН ДИНДӘН ТАМАМИЛӘ УЗАГ ДУРУН

16. Вәһј 18:2, 4, 5, 8 ајәләринә әсасән, һәр биримиз нә етмәлијик? (Һәмчинин һашијәјә бахын.)

16 Вәһј 18:2, 4, 5, 8 ајәләрини охујун. Бу ајәләр Јеһованын биздән даһа бир шеј ҝөзләдијини вурғулајыр. Јеһованын һәр бир хидмәтчиси Бөјүк Бабиллә һеч бир бағлылығынын олмадығына әмин олмалыдыр. Ола билсин, Мүгәддәс Китабы өјрәнән шәхс һәгигәти билмәздән өнҹә јалан дининин үзвү олуб. Еһтимал ки, о, дини мәрасимләрә ҝедиб вә дини ајинләрдә иштирак едиб. Јахуд да ола билсин, бу кими тәшкилатлара мадди дәстәк олуб. Вәфтиз олунмамыш тәблиғчи тәјин олмаздан өнҹә о, јалан динлә бүтүн бағларыны кәсмәлидир. Әввәлләр мәнсуб олдуғу килсәјә, јахуд Бөјүк Бабиллә әлагәси олан диҝәр дини тәшкилата мәктуб јазараг вә ја башга јолла артыг оранын үзвү олмадығыны билдирмәлидир *.

17. Мәсиһи һансы ишләрдән узаг дурмалыдыр вә нәјә ҝөрә?

17 Мәсиһи ишинин Бөјүк Бабиллә һеч бир әлагәси олмадығына әмин олмалыдыр (2 Кор. 6:14—17). Мисал үчүн, Јеһованын хидмәтчиси килсәнин ишчиси олмаз. Бундан әлавә, башга бир јердә ишләсә дә, јалан ибадәт үчүн истифадә олунан тикилидә иши илә әлагәдар чох иш ҝөрмәк истәмәз. Вә әҝәр мәсиһинин шәхси бизнеси варса, әлбәттә, о, Бөјүк Бабили дәстәкләјәҹәк һеч бир иш ҝөрмәз вә һеч бир иш мүгавиләси бағламаз. Нәјә ҝөрә биз бу гәдәр гәти мөвге тутуруг? Чүнки Јеһованын ҝөзүндә мурдар олан дини тәшкилатларын ишләринә вә ҝүнаһларына шәрик олмаг истәмирик (Әшј. 52:11) *.

18. Бир гардаш иш мәсәләсиндә Мүгәддәс Китаб принсипләринә неҹә бағлы галмышды?

 18 Илләр өнҹә бир ағсаггал јашадығы шәһәрдәки килсәдә дүлҝәрликлә бағлы хырда ишләр ҝөрмәк тәклифи алмышды. Гардаша иш тәклиф едән подратчы онун килсә үчүн һеч бир иш ҝөрмәдијини билирди. Амма бу дәфә подратчы пис вәзијјәтдә галмышды вә килсәдәки иши ҝөрмәк үчүн мүтләг кимисә тапмалы иди. Буна бахмајараг, гардаш Мүгәддәс Китаб принсипләринә бағлы галыр вә һәмин ишдән имтина едир. Нөвбәти һәфтә јерли гәзетдә башга бир дүлҝәрин һәмин килсәјә хач асдығы шәкил дәрҹ олунмушду. Әҝәр гардаш ҝүзәштә ҝедиб бу ишә разылашсајды, јәгин ки, гәзетдә онун шәкли олаҹагды. Тәсәввүр етмәк олар, онун диндашлары арасында газандығы ада неҹә бөјүк хәләл ҝәләрди! Һәлә бунун Јеһоваја неҹә тәсир едәҹәјини бир дүшүнүн!

НӘ ӨЈРӘНДИК?

19, 20. а) Биз нәләри өјрәндик? б) Даһа нәләри өјрәнмәлијик?

19 Мүгәддәс Китаб пејғәмбәрлијинә әсасән, тезликлә дүнја сәһнәсиндә баш верәҹәк нөвбәти бөјүк һадисә халгларын «сүлһ вә тәһлүкәсизлик» бәјанаты олаҹаг. Јеһованын бизә вердији тәлим сајәсиндә билирик ки, халглар әсл вә давамлы сүлһә наил ола билмәјәҹәк. Бәс бу бәјанат верилмәздән вә ардынҹа гәфил мәһв ҝәлмәздән өнҹә биз нә етмәлијик? Јеһова истәјир ки, биз Падшаһлыг һагда мүждәни тәблиғ етмәјә давам едәк вә даһа чох шаҝирд һазырлајаг. Бундан әлавә, биз бүтүн јалан динләрдән узаг дурмалыјыг. Бура Бөјүк Бабилин үзвлүјүндән чыхмаг вә онунла әлагәси олан истәнилән ишдән узаг дурмаг дахилдир.

20 Ахырзаманын ахырында башга һадисәләр дә ҹәрәјан едәҹәк. Јеһованын биздән ҝөзләдији башга шејләр дә вар. Бунлар нәләрдир вә јахын ҝәләҹәкдә баш верәҹәк һадисәләрә өзүмүзү неҹә һазырлаја биләрик? Нөвбәти мәгаләдә бу һагда данышаҹағыг.

НӘҒМӘ 71 Биз Јеһованын ордусујуг!

^ абз. 5 Тезликлә халглар сүлһ вә тәһлүкәсизлијә наил олдуглары барәдә бәјанат верәҹәк! Бу, бөјүк мүсибәтин башламаг үзрә олдуғуна ишарә олаҹаг. Јеһова бу бәјаната гәдәр нә етмәјимизи истәјир? Мәгалә бу суала ҹаваб тапмаға көмәк едәҹәк.

^ абз. 3 Мисал үчүн, Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилаты өз сајтында «бејнәлхалг сүлһ вә тәһлүкәсизлији горудуғуну» иддиа едир.

^ абз. 23 Тәлим вәсаитләримизи истифадә етмәјин јолу һагда даһа әтрафлы өјрәнмәк үчүн «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын 2018-ҹи ил октјабр сајында дәрҹ олунан «Һәгигәти өјрәдәк» адлы мәгаләјә бахын.

^ абз. 25 Һал-һазырда инҝилис вә португал дилләриндә мөвҹуд олан бу дәрсләр ҝәләҹәкдә диҝәр дилләрдә дә әлчатан олаҹаг.

^ абз. 16 Бундан әлавә, јалан динлә әлагәси олан ҝәнҹләр дүшәрҝәләринә, тәһсил оҹагларына, јахуд истираһәт мәркәзләринә үзв олмамалыјыг. Мәсәлән, бәзи әразиләрдә дини тәшкилатлар ҝимназијалар, иҹтимаи һовузлар, сағламлыг оҹаглары тәсис едир. Ҝәнҹләр үчүн нәзәрдә тутулан бу тәшкилатлар фәалијјәтләринин дини олмадығыны иддиа етсәләр дә, әслиндә дини дүшүнҹә вә дини мәгсәдләр ашылајан тәшкилатлардыр.

^ абз. 17 Дини тәшкилатлара бағлылығы олан ишләрә даир Мүгәддәс Китаб принсипләри барәдә әтрафлы мәлумат алмаг үчүн «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын 1999-ҹу ил 15 апрел сајында дәрҹ олунмуш «Охуҹуларын суаллары» рубрикасына (рус.) бахын.

^ абз. 84 ШӘКЛИН ИЗАҺЫ. Хәбәрләрдә елан олунан «сүлһ вә тәһлүкәсизлик» бәјанаты кафедә отуран мүштәриләрин марағына сәбәб олур. Саһә хидмәтиндән сонра фасилә едән мәсиһи әр-арвад бу хәбәрә алданмыр.