Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Билирсиниз?

Билирсиниз?

Тәгиблә үзләшән шаҝирд Стефан нәјин сајәсиндә тәмкинли гала билмишди?

СТЕФАН бир груп әдавәт долу инсанын, Исраилин али мәһкәмәси олан Синедрион үзвләринин арасына дүшмүшдү. Бу 71 һаким халг арасында ән нүфузлу инсанлар һесаб олунурду. Мәһкәмә иҹласыны баш каһин Гајафа чағырмышды. Бир нечә ај бундан өнҹә Иса Мәсиһ өлүмә мәһкум олунан заман Синедриона мәһз о, сәдрлик етмишди (Мәт. 26:57, 59; Һәв. 6:8—12). Стефана бир-биринин ардынҹа сахта иттиһамлар ирәли сүрүлән заман әлејһдарлар гејри-ади бир шејә шаһид олмушдулар — «онун үзү мәләк үзүнә» бәнзәјирди (Һәв. 6:13—15).

Белә бир ҝәрҝин вәзијјәтдә Стефан нәјин сајәсиндә тәмкинли, сакит гала билмишди? Гамарланыб Синедрионун гаршысына чыхарылмаздан өнҹә о, мүгәддәс руһун вердији ҝүҹ сајәсиндә өзүнү тамамилә илаһи ишә һәср етмишди (Һәв. 6:3—7). Синедрионун өнүндә оланда да елә һәмин руһ онда фәалијјәт ҝөстәрәрәк гәлбинә раһатлыг вермиш вә билдикләрини јадына салмышды (Јәһ. 14:16, һаш.). Һәвариләрин ишләри китабынын 7-ҹи фәслинә әсасән, Стефан иманыны ҹәсарәтлә мүдафиә едәркән мүгәддәс руһун көмәјилә Төвратдан тәхминән 20 ајәјә истинад етмишди (Јәһ. 14:26). Иса Мәсиһин Аллаһын сағында әјләшдијинә даир ҝөрүнтү алдыгдан сонра исә Стефанын иманы даһа да мөһкәмләнмишди (Һәв. 7:54—56, 59, 60).

Бир ҝүн биз дә һәдә-горху вә тәгиблә үз-үзә гала биләрик (Јәһ. 15:20). Мүнтәзәм олараг Аллаһын Кәламыны охумагла вә хидмәтдә фәал иштирак етмәклә Онун мүгәддәс руһунун биздә фәалијјәт ҝөстәрмәсинә јол ачаҹағыг. Һәмчинин тәгибләрлә үзләшәндә мәтин галмаға ҝүҹ тапаҹаг вә гәлб раһатлығымызы горуја биләҹәјик (1 Бут. 4:12—14).