«Мәнә тәрәф дөнүн... Мән дә сизә тәрәф дөнәрәм» (ЗӘК. 1:3).

НӘҒМӘ: 89, 86

1—3. а) Зәкәријјә пејғәмбәрлик етмәјә башлајанда Јеһованын халгы һансы вәзијјәтдә иди? б) Нә үчүн Јеһова халгыны Она тәрәф дөнмәјә сәсләди?

УЧАН тумар, өлчү габынын ичәрисиндә бир гадын, лејләк ганадына бәнзәр ганадлары олан ики гадынын күләјин ахыны илә сүзмәси. Бүтүн бунлар Зәкәријјә китабында јер алан бәдии рәмзләрдир (Зәк. 5:1, 7—9). Јеһова пејғәмбәринә бу гејри-ади вәһјләри һансы мәгсәдлә вермишди? Һәмин дөврдә Исраил халгы һансы вәзијјәтдә иди? Зәкәријјәјә назил олан бу вәһјләрин бизә аидијјәти вармы?

2 Б. е. ә. 537-ҹи ил Јеһованын мәхсуси халгы үчүн тарихи бир ил иди. Исраиллиләр 70 иллик Бабил әсарәтиндән гуртулмушдулар. Онлар бөјүк ҹанфәшанлыгла Јерусәлимдә һәгиги ибадәтин бәрпасы үчүн ишә гојулдулар. Б. е. ә. 536-ҹы илдә мәбәдин тәмәли атылды. Һәмин вахт «ҹамаат елә һајгырырды ки, сәсләри чох-чох узагларда ешидилирди» (Үзр. 3:10—13). Амма чох кечмир ки, бу лајиһәјә гаршы чыханлар пејда олур. Манеәләрлә үзләшән халг  руһдан дүшүб мәбәдин тикинтисини јарымчыг гојур. Һәрә өз евинә гајыдыб әкин-бичин иши илә мәшғул олмаға башлајыр. Мәбәдин иншасы 16 ил јарымчыг галыр. Аллаһын халгына Јеһоваја дөнүб, өз марагларыны икинҹи плана гојмалы олдугларыны хатырлатмаг лазым иди. Јеһова истәјирди ки, халгы Она сары дөнсүн, Она јенидән ҹәсарәтлә вә сидги-үрәклә ибадәт етсин.

3 Б. е. ә. 520-ҹи илдә Аллаһ Зәкәријјә пејғәмбәри ҝөндәрәрәк халгыны Бабил әсарәтиндән нәјә ҝөрә азад етдијини хатырладыр. Мараглы мәгам одур ки, Зәкәријјәнин ады «Јеһова хатырлады» мәнасыны верир. Бу, исраиллиләрин јадына сала биләрди ки, халг Јеһованын онлары неҹә хилас етдијини унутса да, Јеһова онлары унутмајыб, онлары хатырлајыр. (Зәкәријјә 1:3, 4 ајәләрини охујун.) Аллаһ пејғәмбәри васитәсилә халгыны әмин етди ки, пак ибадәти бәрпа етмәјә онлара көмәк едәҹәк. Бунунла јанашы, Јеһова билдирди ки, онларын нагис ибадәтинә ҝөз јуммајаҹаг. Ҝәлин ҝөрәк Јеһова Зәкәријјәјә назил етдији алтынҹы вә једдинҹи вәһј васитәсилә халгыны һәрәкәтә неҹә тәшвиг етди вә биз бу вәһјләрдән нә өјрәнә биләрик.

ОҒУРЛУҒУН ҸӘЗАСЫ

4. Зәкәријјәјә назил олан алтынҹы вәһј нә иди вә тумарын һәр ики тәрәфинин јазылы олмасы һансы мәнаны верир? (Мәгаләнин әввәлиндәки 1-ҹи шәклә бахын.)

4 Зәкәријјә китабынын 5-ҹи фәсли гејри-ади бир вәһјлә башлајыр. (Зәкәријјә 5:1, 2 ајәләрини охујун.) Пејғәмбәрә бу вәһјдә 9 метр узунлуғунда, 4,5 метр ениндә олан бир тумарын учдуғу әјан олур. Тумар бүкүлмәмиш, охунмаға һазыр вәзијјәтдә иди. Онун һәр ики тәрәфинә һөкм хәбәри јазылмышды (Зәк. 5:3). Адәтән, тумарын јалныз бир үзүнә јазы јазылырды, бу тумарын һәр ики тәрәфинин јазылы олмасы исә онун дашыдығы хәбәрин ваҹиб вә ҹидди олдуғуну ҝөстәрир.

Мәсиһиләр арасында оғурлуға јер јохдур (5—7 абзаслара бахын)

5, 6. Јеһова оғурлуға неҹә јанашыр?

5 Зәкәријјә 5:3, 4 ајәләрини охујун. Бүтүн бәшәријјәт Јеһованын гаршысында әмәлләринә ҝөрә мәсулијјәт дашыјыр, галды ки, Онун халгы... Аллаһы севән кәс дәрк едир ки, оғурлуг Јеһованын адына ләкә ҝәтирир (Мәс. 30:8, 9). Әмәлинин сәбәби нә гәдәр үзүрлү ҝөрүнсә дә, оғурлуг едән шәхс тамаһыны Аллаһдан үстүн тутдуғуну, маддијјатын онун үчүн даһа ваҹиб олдуғуну ҝөстәрмиш олур. Бунунла о, Аллаһын ганунларыны һечә сајыр, Аллаһа вә Онун адына һөрмәтсизлик едир.

6 Диггәт јетирдинизсә, Зәкәријјә 5:3, 4 ајәләриндә дејилир ки, Јеһованын ҝөндәрдији ләнәт «оғрунун... евинә ҝирәҹәк вә орада галаҹаг. Һәмин еви... дағыдаҹаг». Бу сөзләр ҝөстәрир ки, Јеһова халгы арасында олуб, пис ишләрлә мәшғул олан инсанларын әмәлләринин үстүнү ачмаға гадирдир. Онун һөкмүнүн гаршысыны һеч нә әнҝәлләјә билмәз. Һәтта инсан һөкумәтдән, мүдирдән, ағсаггаллардан, валидејнләриндән нәсә ҝизләдә биләр, амма Јеһовадан нәсә ҝизләтмәк мүмкүн дејил, чүнки Јеһова һәр ҹүр оғурлуғун үстүнү ачаҹағына сөз верир (Ибр. 4:13). Һәгигәтән, «һәр саһәдә» дүрүст давранан инсанларын әһатәсиндә олмаг бөјүк хошбәхтликдир! (Ибр. 13:18).

7. Тумарда јазылан ләнәтә туш ҝәлмәмәк үчүн нә едә биләрик?

7 Ҝөрдүјүмүз кими, оғурлуг етмәк Јеһоваја ағыр ҝедир. Биз Јеһованын јүксәк әхлаг нормаларына ујғун јашамағы өзүмүзә шәрәф билиб, Онун адына ләкә ҝәтирән әмәлләрдән узаг дурмалыјыг. Беләҹә, биз тумарда Аллаһын ганунларыны билә-билә позан инсанлар барәдә јазылмыш ләнәтдән гача биләрик.

 ӘҺДИМИЗӘ САДИГ ГАЛАГ

8—10. а) Анд нәдир? б) Падшаһ Сидгијјә һансы анда хилаф чыхды?

8 Учан тумарда јазылмыш нөвбәти хәбәрдарлыг Аллаһын адына јаландан анд ичән инсанлара үнванланыр (Зәк. 5:4). Анд бир шејин һәгигәт олдуғуну тәсдигләмәк үчүн дејилән сөз, нәјинсә едилиб-едилмәјәҹәјинә даир верилән тәнтәнәли вәддир.

9 Јеһованын адына анд ичмәк чох ҹидди мәсәләдир. Јерусәлимдә әһуданын сонунҹу падшаһы Сидгијјәнин әһвалаты буна әјани мисалдыр. Сидгијјә Јеһоваја анд ичмишди ки, Бабил падшаһынын табечилијиндә галаҹаг. Амма о, андына хилаф чыхды. Нәтиҹәдә Јеһова бу сөзләрлә Сидгијјәјә һөкм кәсди: «Варлығыма анд олсун,.. анда хор бахан, әһди позан [Сидгијјә] Бабилдә, ону тахта чыхаран һөкмдарын јашадығы јердә өләҹәк» (Һизг. 17:16).

10 Падшаһ Сидгијјә Јеһованын адына вердији анда ујғун јашамаға борҹлу иди (2 Салн. 36:13). Амма О, Бабил әсарәтиндән азад олмаг үчүн Мисирдән көмәк истәди. Һалбуки, Мисир она көмәк едәҹәк ҝүҹдә дејилди (Һизг. 17:11—15, 17, 18).

11, 12. а) Верә биләҹәјимиз ән өнәмли әһд һансыдыр? б) Һәср әһдимиз ҝүндәлик һәјатымыза неҹә тәсир етмәлидир?

11 Јеһова бизим дә етдијимиз әһдләри динләјир. Ону разы салмаг үчүн биз әһдләримизи, јәни нәзирләримизи јеринә јетирмәлијик. Чүнки бу, Аллаһ үчүн ҹидди мәсәләдир (Зәб. 76:11). Һәјатымызда вердијимиз әһдләрин ән өнәмлиси өзүмүзү Јеһоваја һәср едәркән вердијимиз әһддир. Бу әһд Она гејд-шәртсиз хидмәт едәҹәјимизә даир ичдијимиз тәнтәнәли анддыр.

12 Һәср әһдимизә ујғун јашадығымыз нәдән ҝөрүнмәлидир? Биз һәр ҝүн бөјүк вә ја кичик сынагларла гаршылашырыг. Бу  сынаглар заманы тутдуғумуз мөвге Јеһова илә мүнасибәтләримизин нә гәдәр ҝүҹлү олдуғуну ҝөстәрәҹәк (Зәб. 61:8). Мәсәлән, мәктәбдә, иш јериндә флирт ҹәһдләрини рәдд етмәклә Јеһованын јолларындан һәзз алдығымызы ҝөстәририк (Мәс. 23:26). Бундан әлавә, өзүмүзә нөвбәти суаллары вермәјә дәјәр: Аиләдә Јеһоваја ибадәт едән тәкҹә мәнәмсә, мәсиһи кими давранмаг үчүн Јеһовадан көмәк диләјирәм? Мәни һимајәсинә, мәһәббәт ганады алтына алдығы үчүн Јеһоваја миннәтдарлыг едирәм? Мүгәддәс Китабы һәр ҝүн охумаға вахт ајырырам? Һәср әһди верәркән, әслиндә, бүтүн бунлары едәҹәјимизә бојун олмушуг. Инди биздән итаәт етмәк тәләб олунур. Ибадәтимизи там шәкилдә јеринә јетирмәјимиз Јеһованы севдијимизи, Онун үчүн јашадығымызы ҝөстәрир. Ибадәт бизим үчүн рәсмијјәтчилик дејил, һәјат тәрзидир. Буну да демәк лазымдыр ки, әһдимизә садиг галмаг бизим өз хејримизәдир; сәдагәтимиз ҝәләҹәк әмин-аманлығымызы тәмин едир (Ган. 10:12, 13).

13. Зәкәријјәјә назил олан алтынҹы вәһјдән нә өјрәнирик?

13 Зәкәријјәнин алтынҹы вәһјиндән өјрәнирик ки, Јеһованы севән кәс оғурлуг етмәмәли вә вердији әһди позмамалыдыр. Һәмчинин ону да ҝөрдүк ки, исраиллиләрин ҝүнаһларына бахмајараг, Јеһова онлардан үмидини үзмәди. О баша дүшүрдү ки, халгы әтрафдакы дүшмәнләрин тәзјигинә мәруз галыб. Јеһова вәдләринә садиг галмагда бизә нүмунә гојур. Әмин ола биләрик ки, О бизә дә вәдләримизә ујғун јашамаға көмәк едәҹәк. Елә тезликлә пислијә сон гојаҹағына даир бәхш етдији үмидин өзү бизим үчүн бөјүк көмәкдир. Јеһова Зәкәријјәјә једдинҹи вәһји назил етмәклә бу ҝөзәл үмидин ҝерчәкләшәҹәјинә зәманәт верир.

ШӘР АРАДАН ҜӨТҮРҮЛҮР

14, 15. а) Зәкәријјәјә једдинҹи вәһјдә һансы ҝөрүнтүләр назил олур? (Мәгаләнин әввәлиндәки 2-ҹи шәклә бахын.) б) Өлчү габынын ичиндәки гадын нәјин рәмзидир вә онун габа салынмасы һансы мәнаны дашыјыр?

14 Зәкәријјә једдинҹи вәһјдә һансы ҝөрүнтүләри ҝөрүр? Учан тумары ҝөрдүкдән сонра мәләк Зәкәријјәјә «башыны галдырыб бах» дејир. Зәкәријјә өлчү габыны ҝөрүр. (Зәкәријјә 5:5—8 ајәләрини охујун.) Орта өлчүлү бу габын «дәјирми гурғушун гапағы» вар. Габын гапағы галдырыланда Зәкәријјә ҝөрүр ки, «онун ичиндә бир гадын отуруб». Мәләк дејир: «Бу Шәрдир». Гадын габдан чыхмаға чалышыр. Јәгин, бу заман пејғәмбәри горху бүрүјүр. Амма һәмин ан мәләк ҹәлд тәрпәниб гадыны габын ичинә итәләјир вә ағыр гапағы габын ағзына гојур. Бәс бүтүн бунларын мәнасы нәдир?

15 Вәһјин бу һиссәси ҝөстәрир ки, Јеһова халгы арасында һеч бир шәр әмәлә дөзмәјәҹәк. О, шәр әмәлин јајылмасына, јәни бир нөв «габдан чыхмасына» јол вермәјәҹәк, онун арадан галдырылмасы үчүн дәрһал тәдбир ҝөрәҹәк (1 Кор. 5:13). Мәләјин габын гапағыны бағламасы елә буну символизә едир.

Јеһова Өз дининин паклығыны горујур (16—18 абзаслара бахын)

16. а) Өлчү габы илә нә баш верир? (Мәгаләнин әввәлиндәки 3-ҹү шәклә бахын.) б) Ганадлы гадынлар өлчү габыны һара апарыр?

16 Сонра Зәкәријјә лејләк кими ҝүҹлү ганадлары олан ики гадынын пејда олдуғуну ҝөрүр. (Зәкәријјә 5:9—11 ајәләрини охујун.) Бу гадынлар өлчү габындакы гадындан неҹә дә фәрглидир! Онлар өз ҝүҹлү ганадлары илә «Шәрин» олдуғу өлчү габыны ҝөјә галдырырлар. Ону һара апарырлар? Шинар дијарына, јәни Бабилистана. Бәс нијә онлар өлчү габыны мәһз Бабилистана апарырлар?

17, 18. а) Нәјә ҝөрә демәк олар ки, Шинар дијары «Шәрин» лајиг олдуғу јердир? б) Шәрлә бағлы һансы мөвгени тутмалыјыг?

 17 Зәкәријјәнин дөврүндә јашајан јәһудиләр үчүн буну баша дүшмәк чәтин дејилди. Чүнки һәм Зәкәријјә, һәм дә диҝәр јәһудиләр Бабилин һәр ҹүр пислијин мәскәни олдуғуну билирдиләр. Орада јашадыглары мүддәтдә онлар бүтпәрәстлијин, һарам әмәлләрин тәсиринә мәруз галмамаг үчүн һәр ҝүн мүбаризә апармалы олурдулар. Пејғәмбәрин алдығы једдинҹи вәһј Аллаһын Өз динини пак сахлајаҹағына зәманәт олдуғундан, ҝәрәк ки, онлара бөјүк тәскинлик вермишди.

18 Бу вәһј һәмчинин јәһудиләрә хатырладырды ки, онлар ибадәтләринин тәмиз галмасына ҝөрә мәсулијјәт дашыјырлар. Јеһова халгы арасына шәрин дахил олуб мәскунлашмасына һеч вахт изин вермәјиб, вермәјәҹәк дә! Бу ҝүн биз Јеһованын пак тәшкилатында гајғы вә мүдафиә илә әһатә олунмушуг. Һәр биримизин үзәринә тәшкилатын паклығыны горумаг мәсулијјәти дүшүр. Јеһованын халгы арасында шәрә јер јохдур. Ҝәлин биз дә «евимизин» гејрәтини чәкиб ону пак сахлајаг.

ПАК ХАЛГ ЈЕҺОВАНЫН АДЫНЫ УҸАЛДЫР

19. Зәкәријјәнин вәһјләри бизим үчүн һансы мәнаны дашыјыр?

19 Зәкәријјәјә назил олан алтынҹы вә једдинҹи вәһјдә надүрүст әмәлләриндән әл чәкмәјәнләрә ҹидди хәбәрдарлыг вар: Јеһова пислијә ҝөз јуммајаҹаг! Онун хидмәтчиләри дә пислијә нифрәт етмәлидирләр. Бундан әлавә, бу вәһј васитәсилә сәмави Атамыз бизи әмин едир ки, Аллаһын лајигли бәндәси олсаг, өлүм «ләнәтинә» мүбтәла олмајаҹағыг. Әксинә, Јеһованын разылығыны газанаҹағыг. Писликлә долу дүнјада тәмиз галмаг үчүн апардығымыз мүбаризә әбәс олмајаҹаг. Әмин ола биләрик ки, бу мүбаризәдә Јеһованын көмәјилә галиб ҝәләҹәјик! Нөвбәти мәгаләдә ашағыдакы суаллар ҹавабландырылыр: Писликлә долу бу дүнјада һагг динин зәфәр чалаҹағына неҹә әмин ола биләрик? Бөјүк мүсибәтин јахынлашдығы бу дөврдә Јеһованын Өз тәшкилатыны горујаҹағына һансы зәманәт вар?