Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Мәрд аддым атан ариматајлы Јусиф

Мәрд аддым атан ариматајлы Јусиф

ӨЗҮ өзүнә инана билмир. Рома валисинин һүзуруна чыхмаға неҹә ҹәсарәт тапа билди? Ахы Понти Пилатын тәрс олдуғу һамыја мәлум иди. Амма пејғәмбәри ләјагәтлә дәфн етмәк үчүн кимсә бу аддымы атыб Пилатдан ҹәсәди истәмәли иди. Вали илә ҝөрүш дүшүндүјү гәдәр чәтин кечмир. Пилат нәсрани Исанын өлдүјүнү дәгигләшдирәндән сонра Јусифә рүсхәт верир. Бу, ҹүзи дә олса, гәлби јаралы Јусифә ҝүҹ верир; о, валинин һүзурундан мүрәххәс олуб едам јеринә тәләсир (Марк 15:42—45).

  • Бәс ариматајлы Јусиф ким иди?

  • Иса Мәсиһлә ону нә бағлајырды?

  • Бу һекајә бизим үчүн һансы мараг кәсб едир?

 СИНЕДРИОН ҮЗВҮ

Маркын гәләмә алдығы Инҹилдә Јусифин «Шуранын һөрмәтли үзвү» олдуғу дејилир. Бурада Шура дејиләркән Синедрион, јәни јәһудиләрин али мәһкәмәси вә али идарә органы нәзәрдә тутулур (Марк 15:1, 43). Бурадан мәлум олур ки, Јусиф халгын рәһбәрләриндән бири иди. Рома валисинин һүзуруна чыха билмәси елә бунунла изаһ едилир. Онун варлы олмасы да сөзсүз ки, тутдуғу бу вәзифә илә бағлы иди (Мәт. 27:57).

Мәсиһин шаҝирди олдуғуну демәјә ҹәсарәтимиз вар?

Синедрион Исаја гәним кәсилмишди, онун өлдүрүлмәси үчүн тәдбир төкүрдү. Јусиф исә Шура јолдашларынын әксәријјәтиндән фәргли олараг, «салеһ вә хејирхаһ бир адам» иди; онлардан дүрүстлүјү, мөминлији илә сечилир, Аллаһын бујругларына сидги-үрәклә бојун әјирди (Лука 23:50). Јусифин һәмчинин «Аллаһын Падшаһлығыны ҝөзлә»дији дејилир. Чох ҝүман ки, һагг, әдаләт ешги ону Исанын тәлиминә ҹәзб едиб шаҝирди олмасына сәбәб олмушду (Марк 15:43; Мәт. 27:57).

ҜИЗЛИ ШАҜИРД

Јәһја 19:38 ајәсиндә гејд олунур ки, Јусиф Исанын шаҝирди олдуғуну «јәһудиләрин горхусундан ҝизли» сахлајырды. О, нијә онлардан горхурду? Јәһудиләр Исаја нифрәт едирдиләр. Онлар сөз гојмушдулар ки, Исаја иман едән һәр кәс синагогдан говулсун (Јәһ. 7:45—49; 9:22). Синагогдан говулмаг исә рүсвајчылыг иди. Белә инсандан һамы јан ҝәзир, она һәгарәт едирди. Јусифин тәрәддүдләринә сәбәб дә елә бу иди. Онун үчүн Исаја иманыны ачыг етираф етмәк мәнсәбини, ад-саныны итирмәк демәк иди.

Ики даш арасында галан тәк Јусиф дејилди. Јәһја 12:42 ајәсиндә дејилир ки, «рәһбәрләрин ичиндән чохлары [Исаја] иман етди, амма фәрисиләрин горхусундан буну бүрузә вермәдиләр, чүнки синагогдан говулмаг истәмирдиләр». Һәмин рәһбәрләрдән бири Синедрион үзвү Никодем иди (Јәһ. 3:1—10; 7:50—52).

Јусиф исә «шаҝирд» иди. Анҹаг буну ачыг билдирмәјә үрәк еләмирди. Бу, ҹидди мәсәлә иди. Ахы Иса Мәсиһ демишди ки, «ким инсанларын гаршысында мәни таныдығыны етираф етсә, мән дә ҝөјдәки Атамын гаршысында ону таныдығымы етираф едәҹәјәм. Амма ким инсанларын гаршысында мәни данса, мән дә ҝөјдәки Атамын гаршысында ону данаҹағам» (Мәт. 10:32, 33). Дүздүр, Јусиф Исаны данмырды, амма ону таныдығыны да етираф етмәјә ҹүрәт еләмирди. Бәс бизим барәмиздә нә демәк олар?

Гејд етмәк лазымдыр ки, Јусиф Синедрионун Исаја гаршы гурдуғу суи-гәсдә гол гојмамышды (Лука 23:51). Бәзи фәрзијјәләрә ҝөрә, о, Мәсиһин мәһкәмә иҹласында  иштирак етмәмишди. Һәр неҹә олса да, әминликлә демәк олар ки, әдаләтин амансызҹасына тапдаландығынын шаһиди олан Јусифин үрәји ган ағлајырды. Тәәссүф ки, о һеч нәји дәјишә билмәзди.

ТӘРӘДДҮДЛӘРИН ФӘТҺИ

Бунун үстүндән чох кечмир ки, Јусиф горхуларына үстүн ҝәлир вә Ағанын шаҝирдләринә гошулур. Мүгәддәс Китабда дејилир ки, Исанын едамындан сонра «О, ҹәсарәтини топлајыб Пилатын јанына ҝетди вә ондан Исанын ҹәсәдини истәди» (Марк 15:43).

Јусиф Исанын өлдүјүнү Пилатдан габаг билирди (Марк 15:44). Бу исә она дәлаләт едир ки, о, Мәсиһин едамынын шаһиди олмушду. Бәлкә, елә о дәһшәтли сәһнә онун виҹданыны тәрпәтмиш, гәти аддым атмалы олдуғуну анламаға сөвг етмишди? Бәлкә дә. Ән азындан ону дејә биләрик ки, нәсә ону һәрәкәтә вадар етмишди. Артыг о, ҝизли шаҝирд олмаг истәмирди.

МӘСИҺИН ДӘФНИ

Јәһуди ганунуна әсасән, өлүм һөкмү алмыш инсанын ҹәсәди ҝүн батмамыш басдырылмалы иди (Ган. 21:22, 23). Ромалылар исә ҹәсәди ја дирәкдә чүрүдүр, ја да үмуми мәзара туллајырдылар. Амма Јусифин көнлү разы олмазды ки, пејғәмбәрин ҹәсәди илә бу ҹүр давранылсын. Едам јеринин јахынлығында Јусифин гајада ојулмуш тәзә сәрдабәси вар иди. Бу сәрдабәнин һәлә истифадә олунмадығы она ишарә едир ки, Јусиф  Ариматајдан * Јерусәлимә тәзә көчмүшдү вә бураны нәсил сәрдабәси кими истифадә етмәји нәзәрдә тутурду (Лука 23:53; Јәһ. 19:41). Јусифин Иса Мәсиһи өз нәсил сәрдабәсиндә дәфн етмәси алиҹәнаб аддым иди. Үстәлик, бунунла Мәсиһ һаггында дејилмиш пејғәмбәрлик јеринә јетди: «Она... өләндә дөвләтлиләрин јанында јер верилди» (Әшј. 53:5, 8, 9).

Јеһова илә мүнасибәтимизи һәр шејдән үстүн тутуруг?

Дөрд Мүждәнин дөрдүндә дә гејд олунур ки, Иса Мәсиһин ҹәсәди дирәкдән дүшүрүләндән сонра Јусиф ону зәриф кәтана бүрүдү вә сәрдабәсинә гојду (Мәт. 27:59—61; Марк 15:46, 47; Лука 23:53, 55; Јәһ. 19:38—40). Мүгәддәс Китабда Јусифә Никодемин көмәк етдији ҝөстәрилир. Орада дејилир ки, о, дәфн үчүн әдвијјатлар ҝәтирмишди. Јусиф вә Никодемин тутдуғу вәзифәни нәзәрә алсаг, онлар ҹәсәди тәк башына дашымаз, чох ҝүман ки, бу иши гуллугчулара ҝөрдүрәрдиләр. Бунунла белә, бу ики кишинин ҝөрдүјү тәдбир бөјүк мәрдлик тәләб едирди. Әввәла, она ҝөрә ки, ҹәсәдә тохунан инсан једди ҝүн мурдар сајылырды, тохундуғу һәр шеј дә мурдар олурду (Сај. 19:11; Һәг. 2:13). Бу исә о демәк иди ки, Јусиф вә Никодем Пасха һәфтәси әрзиндә башгаларындан тәҹриддә галмалы, һеч бир бајрам тәдбириндә иштирак етмәмәли идиләр (Сај. 9:6). Бундан башга, Исанын дәфни үчүн вәсатәтчилик едәркән Јусиф билирди ки, һәмкарларынын ришхәнд һәдәфинә чеврилә биләр. Лакин инди о, һәр шејә һазыр иди, өлүнү һөрмәтлә басдырдығына ҝөрә истеһзалара дөзмәјә дә, өзүнү Мәсиһин шаҝирди елан етмәјә дә.

САДИГ ШАҜИРД

Мәсиһин дәфни илә әлагәдар әһвалатдан башга Ариматајлы Јусифин адына Инҹилин һеч бир јериндә раст ҝәлинмир. Одур ки, бу мөминин һәјатынын сонракы илләри һагда һеч нә дејә билмәрик. Лакин јухарыдакы фактларын ишығында јәгин етмәк олар ки, о, артыг мәсиһи олдуғуну демәкдән чәкинмирди. Әҝәр үзләшдији ҝәрҝин анларда онун иман вә ҹәсарәти зәифләмәјиб, әксинә, артмышдыса, онун бундан сонра да Ағасына садиг галдығыны дүшүнмәјимизә әсас вар.

Гој бу әһвалат бизи өзүмүзү тәһлил етмәјә сөвг етсин. Өзүмүздән сорушаг: «Ад-сан, вәзифә, мал-мүлк, гоһумлуг бағлары, елә азадлығын өзү мәним үчүн Јеһова Аллаһла мүнасибәтимдән үстүн дејил ки?»

^ абз. 18 Ариматајын Рама (мүасир Рантис) шәһәри олдуғу еһтимал едилир. Јерусәлимдән 35 километр шимал-гәрбдә јерләшән бу шәһәр Ишмуил пејғәмбәрин вәтәни иди (1 Ишм. 1:19, 20).