Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  Октјабр 2017

Бир хејирхаһ әмәл

Бир хејирхаһ әмәл

ҺАДИСӘ 1950-ҹи илләрдә, Һиндистанын Гуҹарат штатында баш вермишди. Гаты католик олан бир аиләнин башчысы Јеһованын Шаһидләринин динини гәбул едир. Јолдашы вә беш ушағы кишинин гәрарындан гәти наразы олур.

Ҝүнләрин бир ҝүнү киши оғулларындан биринә мәктуб вериб јығынҹагдакы достуна апармағы тапшырыр. Һәмин сәһәр оғлу дәмир бочканы ачанда бармағыны бәрк кәсмишди. Анҹаг атасынын сөзүнү јерә салмамаг үчүн бармағыны әлүстү сарыјыб јола дүшүр.

Һәмин киши евдә јох иди. Гапыны онун јолдашы ачыр. О да Јеһованын Шаһиди иди. Гадын мәктубу ҝөтүрәндә оғланын бармағынын кәсилдијини ҝөрүб көмәјини тәклиф едир. О, тибб чантасыны ҝәтирир вә јараны тәмизләјиб сарыјыр. Сонра оғлана чај сүзүр. Баҹы бүтүн бунлары еләјә-еләјә онунла Мүгәддәс Китаб һагда данышыр.

Ҹон адлы бу оғланын Јеһованын Шаһидләринә олан гәрәзи ҝетдикҹә дағылыр. О, гадына атасынын әгидәсиндә гәбул етмәдији ики мөвзуја аид суал верир: Иса Аллаһдыр, јохса јох? Мәрјәмә дуа етмәк дүзҝүндүр? Гадын әҹнәби олдуғуна бахмајараг, суаллары Ҹонун доғма гуҹарат дилиндә ҹавабландырыр. Даһа сонра она «Падшаһлыг һаггындакы мүждә» брошүрүнү верир.

Ҹон брошүрү охујанда онда елә һисси јараныр ки, санки Мүгәддәс Китаб кәлмәләрини илк дәфә ешидир. О, кешишин јанына ҝедиб она һәмин ики суалы вермәк гәрарына ҝәлир. Кешиш санки ҹин атына минир. Ҹонун үстүнә Библијаны атыб гышгырыр: «Сән лап Иблис олмусан! Ҝөстәр ҝөрүм, һарада дејилир ки, Иса Аллаһ дејил?! Һарада јазылыб ки, Мәрјәмә ситајиш етмәк олмаз?! Ҝөстәр дә!» Ҹон ҝөзләринә инана билмир. Һәлә дә донмуш вәзијјәтдә: «Бир дә католик килсәсинә ајағымы басмајаҹағам» дејиб гапыдан чыхыр вә сөзүнүн үстүндә дурур.

Ҹон Јеһованын Шаһидләри илә Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә вә һагг јолуна говушараг Јеһова Аллаһа ибадәт етмәјә башлајыр. Мүәјјән мүддәт сонра аилә үзвләринин бир нечәси дә һәгигәт јолуна гәдәм гојур. Бу һадисәдән артыг 60 ил кечиб. Амма сағ әлинин ишарә бармағында јаранын изи һәлә дә галыб. Бу из ону пак ибадәтә ҹәлб едән бир хејирхаһ әмәлин јадиҝардыр (2 Кор. 6:4, 6).